Zwarte Haan, 29 december 2021

Groen licht voor Sterrenschuur Zwarte Haan

Heldere nacht met stralende sterrenhemel. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De plannenmakers van Starn Barn bij Zwarte Haan kunnen verder. Waadhoeke neemt maatregelen om het verkeer op de Nijebildtdijk beter te sturen en reguleren en ziet daarom geen belemmering om in te stemmen met een toeristische sterrenschuur met vijf trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin.

Een door de raad gevraagd verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat er nu geen ernstig verkeersprobleem is bij Zwarte Haan en dat de komst van de Star Barn (sterrenschuur) daarin geen noemenswaardige verandering zal brengen.

Wel blijkt dat er op piekmomenten onvoldoende parkeerplaats is waardoor bezoeker het onveilig vinden is bij de opgang van de zeedijk en omwoners klagen over overlast.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne 28 desimber 2021

Tiid

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Ik lâs lessen 'n geweldig boek over Doggerland, ruugweg de driehoek Ingeland, Skandinavië en de Lage Landen. 'n Groat part fan de Noordsee waar moeras, feen en steppe. Ant 8000 jaar leden trokken mînsen deur dut leefgebied. Nag altyd hale fissers in hur netten gebrúksfoorwerpen út die tiid op fan de seebooiem (in 't boek fertelt 'n Urker fisser dat feul fan syn dorpsgenoaten die fônsten gau weer overboord mikke; foorwerpen út de tiid fan foor Kristus, dat strookt niet met 't wereldbeeld fan feul Urkers…).

Groat-Brittannië, de Faroër-ailannen en ok Nederland: 't is lând dat 't hoofd boven water houde doe't om 6000 foor Kristus de seespigel steeg deur klimaatferândering en aardferskuvings. Soa besien leve wij aigenlik op 'n hoogflakte ônder seenivo. Soa'n boek transporteert je naar 'n foorbije tiid en set ôns plakky op de tiidlyn weer even in perspektyf. Ons relasy tot tiid is altyd ferânderd. Tiid sels gaat niet harder maar wij gaan al harder deur de tiid. Der't de seisoenen ôns eerst ritme gâven worde dat met de kalinder al strakker inkaderd. De industriële revolússy laai ôns de izeren wet fan de (werk-)week op. De mîns most produsere; dagen, uren en sels menútten worden ôns polsslag.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 28 desimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Top-100"

"Fansels hew ik ok stimd op 'e Frise top-100 en ok op 'e top-2000. Dat binne je ok wel an je stand ferplicht at je soa'n groat mezykliefhewwer binne as ik. En dan hew ik 't over mèzyk en niet over dat dreunende geluud fan 'e leste desennia.

Ik bin fan 'e mezyk fan 'e jaren sestig ant begin tachtig, maar fooral fan 'e jaren seuventig. Foor mij waar 't dan ok helendal gyn toer om 35 platen út te kiezen foor 'e top-2000.

Maar goed, ik bin hier nou niet om 't over de top-2000 te hewwen. Kin ik ok niet make op Omrop Fryslân die't ommers syn aigen top-100 het.

Neffens mij hew ik alle jaren nag stimd. En ik sêg eerlik dat ik, as Bildt-o-fyl, alle keren fier Bildtse nummers kies en een Frise. Je motte 't Bildts dochs wat hoog houwe, nou. Maar 't is aigenlik altiten teugen beter weten in, dat weet ik, want de lêste jaren haalt gyn inkel Bildts nummer de top-100. Ok 'n sjarme-offensyf fleden jaar fan Bildts Aigene haalde spitig genog niks út. Dochs hou ik fol; meskien ok om't ik benaud bin dat soks dan an myn geweten knage sil at ik dat niet doen sou.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 21 december 2021

De Friese zanger Faske heeft het lied ‘Ûnderweis nei dy’ geschreven

De Friese zanger Faske met ‘Ûnderweis nei dy’

Zanger Faske over de kracht van de Friese taal

De Friese zanger Faske heeft het lied 'Ûnderweis nei dy' geschreven voor de campagne Yung Frysk, die jongeren enthousiast moet maken voor de Friese taal. Op NPO Radio 1 vertelde hij presentator Patrick Lodiers hoe dit zo gekomen is.

Hij is optimistisch over het gebruik van het Fries, ook onder de jongeren. "De jongens van mijn band spreken onder elkaar gewoon Fries".

Zijn nummer wordt gebruikt voor het extra aanmoedigen van het Fries onder jongeren. Het is meertalig geschreven met Nederlands, Fries en Bildts. Het motto is: "Ik praat Fries hoe ik 'fokking' zelf wil".

Bron: BNNVARA
link Bekijk hier de uitzending >>

Sint-Anne, 21 desimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Fergeefse boadskippen"

"Soa't fast in meer dorpen in Frysland 't gefal is, hout de plaatslike ondernimmingsferening jaarliks in desimber 'n aksy. Dan krije je 'n lot at je bij een fan 'e winkels wat kocht hewwe. Der kinne je prizen op winne.

In 'e krant Bildt.nu ston dut: "Je herkent de deelnemende ondernemers aan de actieposter." Och heden, docht ik drekt, is't weer soafeer? Doet niet elkeneen met? Werom nou niet? Wees der nou 's een in. Werom doen nou niet alle ondernimmers met?

Dut said hewwende gaan ik naar 't onderwerp der't ik 't over hewwe wil: namelik over de priis fan twee menútten fergeefs winkele bij een fan 'e súppermetten in St.-Anne. Dan mâg de winner fan die priis dus twee menútten lang hard deur de winkel hine flige en soafeul mooglik boadskippen in 't karrechy gooie. Alles wat in dat karrechy lait, mâg die persoan dan fergeefs met na huus nimme.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Froubuurt, 20 december 2021

Froubuurt wil het groenste dorp van Friesland worden

Zeshonderd struiken komen langs de Spoordijk in Vrouwenparochie. Foto Suwarda Vis

Zeshonderd struiken komen langs de Spoordijk

De lange bomensingel langs de Spoordijk in Vrouwenparochie is nog een stukje groener gemaakt. Een groep van zo’n vijftien vrijwilligers plantte daar vrijdag zeshonderd struiken.

Anita Smit van de Groencommissie: "We planten struiken die voor vogels en insecten aantrekkelijk zijn vanwege de bloemen en bessen. Nu zie je ze bijna niet staan, maar over een paar jaar moet het een lust voor het oog zijn. Er is een heel plan bedacht met allemaal verschillende struiken, vooral struiken waar een grote verscheidenheid aan bessen aan komt." ’s Morgens verzamelden zich zo’n vijftien personen bij het multifunctionele centrum in Vrouwenparochie. "Het was wroeten in de blubber maar qua temperatuur ideaal om struiken te planten. Een paar voorbijgangers gingen meehelpen. Kort na de lunch stonden alle zeshonderd struiken er al in!"

Het plan is samen met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer opgezet en is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Waadhoeke, de Rabobank en het Waddenfonds. "Mooi dat een initiatief van een kleine gemeenschap gehonoreerd wordt en dat er zo met ons meegedacht is. Dat zorgt er ook weer voor dat er weer nieuwe initiatieven komen. En prachtig dat we met de Groencommissie zoveel vrijwilligers mochten verwelkomen, de vele handen maakten echt licht werk!"

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 16 december 2021

Sint-Jabik 3e en 200.000 euro met prijsvraag K(l)eigoed

Watertoren Sint Jacobiparochie

Morra-Lioessens en Augsbuurt zijn de winnaars van de prijsvraag Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed. Beide dorpen maakten bijzondere plannen voor leegstaand of verwaarloosd erfgoed in hun dorp. De plannen gaan over voorzieningen waar toeristen of andere gasten kunnen verblijven. Ferwert en Sint Jacobiparochie eindigden op plaats twee en drie. Alle vier dorpen krijgen het maximale bedrag van €200.000,- voor de uitvoering in het vooruitzicht.

De prijzen werden uitgereikt door gedeputeerde Klaas Fokkinga uitgereikt in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. “Ik fyn dat it fjouwer kwalitatyf prachtige plannen opsmiten hat. En dat nei in hiel moai proses weryn doarpsbewenners, eigners fan de gebouwen, inisjatyfnimmers, oerheden en saakkundigen mei-inoar gearwurkje.” De dorpen werden ondersteund door deskundigen van Partoer, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Toerisme Alliantie Fryslân/Ynbusinesss en een architect. De eigenaren van de panden krijgen nu de gelegenheid een definitieve subsidie aan te vragen.

Bron: RTC NOF.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne 14 desimber 2021

Bedraigde soort

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Albatrossen binne trouwe, monogame feugels, maar de leste jaren skaide se faker. Ik most ok even in de ogen wrive, maar 't is echt soa. Normaal gong soa'n 1 prosint fan de paren útnander, foornaamlik at 't niet lukt om nageslacht te krijen. Maar 't persintazy is bij sommige populasys de ôflopene 15 jaar oplopen tot 8 prosint.

De ondersoekers sâgen twee redenen hierfoor, die't - 't sil gyneen ferbaze - met de mîns te krijen hewwe. Deur de opwerming fan 't water, motte albatrossen feerder raize om foedsel te finen en binne se langer fan huus. Lange-ôfstands-relasys, dat werkt niet foor albatrossen. At se niet meer ongefeer op 't selde momint werom binne op hur broedplak, wort degene die't al werom is ongeduldig en gaat d'r met 'n ândere albatros fandeur. De ândere reden is dat deur foedselskaarste hur stressnivo's omhoog gaan. Dat wort roezy: se 'betichte' hur partner d'r eerder fan dat se 't ôfwete late. Niks mînsliks is albatrossen freemd.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 14 desimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Hypogonder"

"Wete jim wer't ik 'n hekel an hew? Pasta. Ja, klopt. Maar der gaat 't in deuze kollum niet over. Ik hew namelik 'n hekel an mînsen die't altiten over hursels prate.

Fral over hur kwaaltsys. Mînsen die't niet naar ânderen lústere, maar 't altiten slimmer hewwe as een die't befoorbeeld krekt said het dat hij of sij slim syk is. 'n Prot fan die niet-lústeraars sitte in 'e regel dus fol selsbegroatens en derin is gyn rúmte foor 'n lústerend oor foor 'n ânder.

Dat binne de meest irritante gesprekken. Soa gaat soks ongefeer: "Ik wil niet datstou 't fan 'n ânder hoorst, maar ik hew der en der last en derom mot ik in korten oppereerd worre. 't Sil 'n sware opperasy worre."

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Franeker, 10 december 2021

Sint Annaparochie hoeft niet te vrezen voor zwembad De Bildtse Slag

FOTO: HOGE NOORDEN

Zwembad Bloemketerp in Franeker blijft open tot er ergens in Waadhoeke een vervangend nieuw duurzaam binnenbad is gebouwd. Sint Annaparochie hoeft niet te vrezen voor zwembad De Bildtse Slag, dat blijft voorlopig. Dat is wat het college van Waadhoeke voorstelt als voorkeursscenario voor de toekomst van de overdekte gemeentelijke zwembaden.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om te kiezen voor de bouw van een nieuw duurzaam zwembad, op een nader te bepalen locatie. Sint Annaparochie behoudt dan zwembad De Bildtse Slag. Ook Bloemketerp blijft eerst in bedrijf totdat het nieuwe zwembad klaar is. Burgemeester en wethouders willen eerst nog geen besluit nemen over renovatie het Bildtse bad. Dat is recent opgeknapt en kan zonder ingrijpende renovaties nog tien jaar mee.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 10 december 2021

Geen belemmering voor sterrenkijkplek bij Zwarte Haan vindt gemeente

Foto: LC

Het Wad bij nacht

De extra auto’s die Star Barn trekt hoeft geen belemmering te zijn voor het plan om bij Zwarte Haan trekkershutten, een sterrenkijkplek en een nachttuin te maken. Dat concludeert het college van Waadhoeke nadat de verkeerssituatie is onderzocht.

Het was de gemeenteraad die dit voorjaar op de rem trapte. Een lokale ondernemer wil in Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk vijf trekkershutten exploiteren, en heeft plannen voor een nachtbelevingstuin, een sterrenobservatorium en een expositieruimte.

Meerdere politieke partijen verwachten dat de recreatieplannen voor meer verkeer in het dijkbuurtschap zorgt. De ongerustheid daarover bij de bewoners van Zwarte Haan versterken die zorg. Zij zijn bang dat hun nachtrust ernstig zal worden verstoord door het aanrijden en parkeren van auto’s en het dichtslaan van deuren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 10 desimber 2021

Foto: drukkerijhoekstra.nl

Drukkerij fan Jan Kuiken

23.000 âlde lokale kranten online: ek part fan Bildtsche Courant

De Koninklijke Bibliotheek hat dizze wike op de webside Delpher njoggen lokale titels fan Fryske kranten online set. It giet om mear as 23.000 kranten dy't digitalisearre binne. It giet om kranten yn it tiidrek tusken 1795 en 1963.

Op Delpher steane al mear as in miljoen Nederlânske kranten. Ut Fryslân binne ek ferskate kranten beskikber, dat begûn mei edysjes fan grutte kranten as de Leeuwarder Courant en Hepkema's Courant. Begjin dit jier waard dêr ek al de Dragtster Courant oan taheakke.

Ek de Bildtsche Courant fan 1928 oant 1950 is no op Delpher te finen. Nei 1950 binne de kranten net iepenbier fanwege auteursrjochten. Jan Kuiken kaam yn 1869 foar it eerst út mei de Bildtsche Courant.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 8 december 2021

St.Jacobiparochie

Mishandeling in Sint Jacobiparochie

Politie Noordwest Fryslân heeft het volgende bericht op haar facebookpagina geplaats:

Maandagnacht 29 november omstreeks 03.00uur vond er in de Georg van Saksenstraat een mishandeling plaats. Het slachtoffer kreeg een klap op het achterhoofd en direct daarna werd er (mogelijk) een mes op de kaaklijn gezet met als gevolgd een flinke snee.

Hebt u van bovenstaande iets gezien of gehoord dan horen wij dat graag via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2021334708.

Bron: politie.nl (facebook>

Franeker, 7 december 2021

Poepschep of drollenzakje verplicht voor hondenuitlaters

Poepschep

Wie op het Bildt zijn hond uitlaat wordt verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben. De poepschep of drollenzak moet terstond aan een opsporingsambtenaar kunnen worden getoond, zo staat in de aangepaste regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Waadhoeke.

Burgemeester en wethouders willen de regel toevoegen aan de APV, omdat het in de praktijk lastig blijkt om hondenuitlaters, die de poep van hun dier niet opruimen, op heterdaad te betrappen.

Voor de eigenaar of houder van een geleidehond of sociale hulphond geldt een uitzondering. De APV wordt donderdag door de raad behandeld.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 7 desimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Krityk"

"Sont juny doen ik deuze kollum bij Omrop Fryslâân. Dernaast skriif ik een keer in 'e maand 'n kollum in de 'Nije Bildtse Post' en sont hest tien jaar fersorg ik 'n kollum op 'e websait fan foetbâlferening St.-Anna en die gaat niet allenig over foetbâl. Werom fertel ik jim dut allegaar? Omdat ik 't deuze week met jim hewwe wil over krityk op kollums.

Ik sil drekt maar de kou út 'e lucht hale: ik kin d'r sels heel goed teugen at een krityk het op een fan myn kollums. 'n kollumnist geeft ommers ergens syn mening over en die hoeft niet altiten deselde te wezen as fan 'n ânder.

De erfaring het mij leerd dat at men 't ergens niet met eens is, se hest nooit persoanlik kontakt opnimme met de kollumnist sels. Ik skriif dus al 'n hutsy kollums en ja, ik bin wel 's kritys op een of op 'n groep. Maar motst mene dat d'r ooit een na mij toe kommen is of beld het om dut te útten. Ja, alleen kollega-kolumnisten. En fia de e-post heel selden.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 6 december 2021

Samen werd ruim 10,7 miljoen euro opgehaald

Bildtse clubs halen 6315 euro op met Grote Clubactie

350.000 Verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. Op het Bildt haalden verenigingen in totaal 6315 euro op. Landelijk deden 5.267 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij ruim 10,7 miljoen euro - 1,2 miljoen meer dan vorig jaar - op door bijna 3,6 miljoen loten te verkopen.

Dit jaar deden op het Bildt de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club.

In St.-Annaparochie: V.V. St. Annaparochie €3126, GV Sport Staalt Spieren €867, Christelijke Muziekvereniging Burdine €498 in Oudebildtzijl: V.V. Ouwe Syl €924 en in Vrouwenparochie: Stg Froubuurt Ouwe Laai €900

Bron: Clubactie.nl

Sint Annaparochie, 3 december 2021

Opnamedag 'Helden in het Onderwijs op Camous Middelsee

Onderwijshelden op de Ulbe

In november is een filmploeg van SBS6 een dag op Camous Middelsee geweest. Dit was voor een uitzending van het programma 'Helden in het Onderwijs' dat momenteel iedere zondag op SBS te zien is.

De presentatoren Kevin Brouwer en Nance zijn op pad geweest om bijzondere momenten in het onderwijs uit te lichten. Melanie van der Mossel had voor Bildt.nu een interview met de makers over de achtergronden van het programma.

De uitzending waarin de held van de Ulbe wordt verrast, is te zien op zondag 12 december om 16 uur op SBS6.
link Klik hier voor de uitzending. >>

Bron: Bildt.nu

Alde Leie, 2 december 2021

Kartonnen huisjes uit Alde Leie

Een huisje gemaakt van golfkarton. De producent opent een werkplaats in Alde Leie. Foto Wikkelhouse

Kartonnen huisjes naar Amsterdams concept worden binnenkort ook in Alde Leie gemaakt. 'De duurzaamheidsbeweging in Friesland is op stoom.'

Het Amsterdamse Wikkelhouse opent in Alde Leie een werkplaats voor de bouw van prefab-huisjes. Het bedrijf zoekt de komende tijd ongeveer twintig timmerlieden.

Wikkelhouse is de merknaam van een kartonnen huisje, opgebouwd uit segmenten. In de Amsterdamse werkplaats zijn tot nu toe ongeveer honderd exemplaren gebouwd. Ze zijn verkocht in binnen- en buitenland, en worden meestal als recreatiewoninkje bewoond. In Friesland staan er vijf: vier in Stavoren en één in Aldeboarn.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 30 novimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Elfendartichst"

"Ik mot even 'n ferhaal an jim kwyt, met jim goedfinen. Fleden week woensdeg ston ik namelik bij een fan de feule kassa's in 'n súppermet bij ôns in 't dorp.

Ja, sels de boadskippen skenne kin ok, maar sont 'n metwerkster mij bestraffend toesprak al waar ik 'n klain kynd doe't ik wat te feul boadskippen in 't karretsy had dan toestaan waar om te skennen, soek ik de bemînsde kassa's weer op. Trouwens, dat is ok 'n stik geselliger. Nou, niet altiten...

Foor mij waar 'n frou in diskussy met de kasjêre. Neffens hur klopte de reken niet. De kasjêre saai hyltyd dat 't klopte, maar 't frommes wou d'r niet an. Na fijf menútten gâf se útaindlik toe dat 't wel klopte.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne 30 novimber 2021

Waes

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Tot diep in de jaren '90 fan de forige eeuw brúkten Friezen skûtsjes om hur irpels, kuil en ânder goed te ferfoeren. Echt waar. Dat leerde ik fan de Flaamse Tom Waes, die't 'n ôflevering over Frysland maakt had. D'r waar meer dat niet klopte, of in elk gefal enorm útfergroat worde. Ston die Frise skoalklas maar werklik model foor hoe't alle skoalen hier met ôns (streek-)taal omgaan.

't Is flau Waes op 'n paar flaters te pakken. Hij maakt syn programma dúdlik met liefde en respekt, en ik loof dat hij oprecht neskierig is naar de streken die't hij portretteert. Al knaagt 't âl: at hij in 'n ôflevering over Frysland al 'n nussy fan dut soort fouten maakt, dan kin 't hest niet âns as sitte d'r in al syn ôfleverings dut soort foutsys. Alleen kin ik dat, at 't om bijgelyks Transnistrië of Paraguay gaat, niet kontrolere.

Om my hine lâs ik inkeld lof foor de útsturing. 'n Búttenstaander die't met 'n sacht oog naar ôns kykt. Die't de skûtsjes en 't Frise lând hest nag mooier in beeld bringt as at wij dat doen. Die't sien laat hoe arig en gastfrij, nuchter maar niet tè nuchter Friezen binne. Die't klisjees befestigt maar op positive wize; biedt der maar 's weerstand teugen. Wij kinne ônssels anprize maar 't telt tien keer meer at een fan búttenen dat doet. 't Is 'n útroil: Waes komt súppersimpathyk over, en 'wij' staan d'r mooi op. Hij blij, wij blij.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 29 november 2021

'De Bakkerij' opent ook op Ouwe-Syl afhaalpunt

Opening De Bakkerij Ouwe-Syl (Bertus Dijkstra)

Opening De Bakkerij Ouwe-Syl (Bertus Dijkstra)

Zaterdag 27 november heeft 'De Bakkerij' in navolging van de succesvol beproefde formule in Franeker, ook op Ouwe-Syl een brood en banket afhaalpunt officieel in gebruik genomen. Hiermee hebben Eddy en Tina Kranghand - naast de winkels in Berlikum en Sint Annaparochie - nu ook een broodnodig afhaalpunt voor Ouwe-Sylsters.

Enige tijd geleden komt kersverse Ouwe-Sylster Caroline Eenkhoorn zoals vaker haar brood bij ‘de Bakkerij’ in Sint Annaparochie halen. Caroline voelt als oud onderneemster in het winkel loze Ouwe-Syl de urgentie om een soort van afhaalpunt voor brood en banket op Ouwe-Syl te realiseren.

Eenkhoorn gaat in de broodwinkel in gesprek met Tina: “Ik heb een lijntje uitgezet om samen te kijken naar de mogelijkheden en haalbaarheid voor een afhaalpunt voor brood en banket op Ouwe-Syl. Ik heb een leeg pakhuis met stellingkasten, is het wat om daar wat mee te doen? Misschien kunnen jullie op bestelling bijvoorbeeld drie keer per week bakkerswaar aanleveren. Kijken of daar belangstelling voor is”.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 26 november 2021

Werkzaamheden padelbanen St.-Anne (Jelke de Jager)

Werkzaamheden padelbanen van start

Er is volop bedrijvigheid bij het tenniscomplex in St.-Annaparochie. De basis wordt gelegd voor de nieuwe padelbanen die naast de tennisbanen worden gerealiseerd.

Eerst is er een dijk gelegd om het water van de naastgelegen ijsbaan te keren. Deze week wordt met een kraan de onderlaag aangebracht.

De eerste wedstrijden zullen in het voorjaar van 2022 worden gespeeld.

Bron: Bildt.nu

Sint Annaparochie, 26 november 2021

Bildtse Mina: 'Maisy fan de Waaie'

Mina Dijkstra 1973 - 2021

Mina Dijkstra 1973 - 2021

In 2016 werd Mina Dijkstra uit Sint Annaparochie uitgeroepen tot 'Waaier fan 't Jaar'. Een eretitel verbonden aan het sportcomplex De Waaie. Haar onvermoeibare inzet voor de jaarlijkse kermis, stichting De Waaie en de kaats- en voetbalvereniging werden zo gewaardeerd. Voor Mina geheel onverwacht. In de schijnwerpers staan en loftuitingen krijgen, daar deed zij het niet voor.

Mina was meer zo’n vrouw die zag wat er moest gebeuren of ze had het al gedaan. Was er een vriendenweekend dan hielp zij het programma in elkaar te draaien, waren er voetbaldagen of een voetbalkamp voor de kinderen, dan was zij één van de drijvende krachten. Moest er geklust worden: verven, een vloer leggen, timmerwerk; Mina had twee rechterhanden. Kon ze niet helpen bij het klussen, dan zorgde ze wel dat er eten klaar stond voor de werkploeg.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 24 november 2021

Froubuurt proviteert van Rabobank Coöperatiefonds

MFC Froubuurt

MFC Froubuurt

De Commissie Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland steunt 17 projecten in de regio met een totale bijdrage van 56.250 euro. In juni dit jaar keerde zij al 44.750 euro uit aan 13 projecten. Daarmee geeft Rabobank dit jaar maar liefst 100.000 euro aan verenigingen en stichtingen in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland. De bank steunt daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving.

De Rabobank vult het Coöperatiefonds jaarlijks met een deel van de winst om de regio mooier te maken. Met de vele vrijwilligers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabobank nét dat stukje extra. Jelmer Algra, Directeur coöperatieve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank op deze manier betrokken is bij de omgeving. ‘Wij weten wat er speelt en waar de behoeftes liggen: samen met al die vrijwilligers maken wij het verschil’.

Op het Bildt deelt Froubuurt met twee projecten in de toegekende subsidies: MFC Froubuurt krijgt € 5.00 voor de revitalisering van kleedgelegenheden en de plaatsing zonnepanelen terwijl Dorpsbelangen Vrouwenparochie € 3.000 krijgt voor het project Natuerlik Ferskaat.

Bron: Rabobank.nl

Sint-Anne, 23 novimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Te lang deurgaan"

"Gaat Sven Kramer te lang deur? Je souwen 't al sêge, h'n. Deur de jaren hine sâgen wij him dochs minder worren. Of: de teugenstanders worre just hyltyd beter, maar Sven niet. Dat kin ok fansels.

Hoe dan ok: 'n fait is dat Sven hyltyd meer ôfglijt fan de top. Soa'n twee weken leden worde hij negende op de 5000 meter; in de B-groep notabene. Jawis, 't kin an 'e form fan die dâg laid hewwe, maar aigenlik wete wij allegaar stikem dat 't gewoan minder goed met him gaat op sportyf gebied. Ja, ik praat over 'wij', soa frij bin ik maar, want ik dink dat d'r met mij meer mînsen binne die't soa starigan de gedachte krije dat Sven dochs te lang deurgaat as reedrijer.

At soks aansen blike sil, dan komt-y in 'n illúster rijtsy te lânde. In 't ferleden waar dat befoorbeeld ok soa met Rintje Rinsma, al het hij dat sels altiten ontkind. Sterker nag: hij worde der súvver 'n keer lilk over, maar dochs waar 't 'n fait dat-y dinkbeeldig deur 't iis sakte.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Oudebildtzijl, 19 november 2021

Je grootste angst: met auto te water, en dan?

Jaarlijks raken in Nederland zo’n 700 automobilisten met hun auto te water. Stel dat het jou gebeurt, wat doe je dan? Gecertificeerd veiligheidsinstructeur Marian Dekkers van DBE in Oudebildtzijl biedt voor particulier en bedrijf trainingen om angst en paniek weg te nemen.

„Gelukkig blijft het vaak bij materiële schade, maar helaas is er regelmatig persoonlijk letsel te betreuren en nog te vaak eindigt een auto te water met dodelijke afloop. Mensen weten niet precies hoe ze moeten handelen als het ze overkomt. Dat is wat wij ze leren.”

Marian Dekkers van DBE Nederland een bedrijf in bedrijfsveiligheid en evenementzorg. Ze is onder meer gecertificeerd instructeur op het gebied van EHBO, reanimatie, AED, acute zorg bij drugs- en alcoholincidenten en eerste hulp aan kinderen. In 2019 breidde ze haar bedrijf uit met professionele training en bewustwording van hoe te handelen als je met je auto te water raakt. Vorig jaar werd de nieuwe felgroene trainingswagen geprepareerd. „Trainen kan in buitenwater, maar ook in zwembaden."

Bron: Noordz.nl
link Lees het hele artikel >>

Bitgum, 19 novimber 2021

Drie verdachten opgepakt voor automatenkraak

Krakers sloopten met geweld de groente- en fruitautomaten op bij meerdere kwekers en boeren in Waadhoeke.

De politie heeft dinsdagochtend drie mannen opgepakt en vastgezet. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de roofkraak van meerdere groente- en fruitautomaten op het erf van telers en boeren in Waadhoeke.

Dieven maakten een strooprondje langs boeren en kwekers in Waadhoeke afgelopen weekend. Vrijdagavond hakten vandalen met een breekijzer in op de groente- en fruitautomaten bij Gardeners Pride aan de Bodde in Bitgum van kweker Cock van Overbeek en roofden de afgiftemachine leeg.

Verderop bij schapenmelkerij en kaasboerderij d’Ouwesylster in Oudebildtzijl werd de melktap opengebroken en het geldkistje van de tafel gesloopt. ‘Die worden iedere avond geleegd, dus hier zat niks in’, liet de familie Elgersma op Facebook weten. ‘Wel hebben ze alle kaas uit de koelkast meegenomen. Mocht je die ergens vinden, laat het ons dan weten.’

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Berltsum, 18 novimber 2021

In stikkene fruitautomaat fan de Van Wingerdens - Foto: Omrop Fryslân, Earryt Sijens

Fertochten oanhâlden foar fernielerij griente-automaten

Eigeners fan de griente-automaten dy't it ôfrûne wykein leechhelle en fernield waarden yn it kassegebiet tusken Bitgum en Berltsum melde op Facebook dat de plysje trije fertochten oanhâlden hat.

De fertochten wurde heard. Fan de stellerij en fernielerij fan de automaten wiene fideobylden. Op dy kamerabylden is te sjen hoe't kriminelen mei it lytsjild útnaaie. De bylden binne fia social media faak dield.

De fernielerij wie by in ierdbeiautomaat yn Berltsum, in molketaap yn Aldebiltsyl en tomate-automaten yn Berltsum en Bitgum.

Bron: Omrop Fryslân

Oudebildtzijl, 16 november 2021

De melktap bij de opening in 2019

De melktap bij de opening in 2019

Automaten in Waadhoeke vernield: "Voor die paar euro?"

Bij verschillende kwekers en boeren in de gemeente Waadhoeke zijn de afgelopen dagen automaten vernield met daarin groente, fruit en zuivel. Dat overkwam de melktap in Oudebildtzijl en de aardbeien- en tomatenautomaten in Berltsum en Bitgum ook al.

Op camerabeelden is te zien hoe criminelen er met het kleingeld vandoor gaan. Het doet de ondernemers pijn. En dan gaat het om alles behalve het beetje kleingeld. De schade aan de automaten is nog veel groter.

In een geldkistje van de melktap van D'Ouwesylster staat zelfs helemaal niets meer. Maar de melktap moet wel gemaakt worden.

Bron: Omrop Fryslân

Vrouwenparochie, 16 november 2021

Groep 6/7/8 van SWS de Fierljepper de meest mediawijze klas

SWS de Fierljepper

De meest mediawijze klas van Friesland is te vinden op basisschool SWS de Fierljepper uit Vrouwenparochie. De leerlingen hebben tijdens de landelijke wedstrijd van de serious game MediaMasters de meeste ‘bits’ (punten) gehaald.

Van 4 t/m 12 november vond de elfde editie van MediaMasters plaats, een vast onderdeel van de Week van de Mediawijsheid en een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Aan de landelijke wedstrijd deed een recordaantal van 160.000 leerlingen uit groep 7 en 8 uit het regulier en speciaal basisonderwijs mee.

Zij bouwden spelenderwijs basiskennis op over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, gamen, cybercriminaliteit, online pesten en nepnieuws.

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 16 november 2021

Rock-'n-roll in Friesland

Jacob Haagsma sprak met gitarist Rik Meijer over de duistere kanten van de rock-’n-roll. Foto: Ton Groot Haar

Jacob Haagsma sprak met gitarist Rik Meijer

In het nieuwe naslagwerk Rock-'n-roll in Friesland dat vorige week verscheen, vertellen ruim veertig Friese rockers over hun leven met, rond en in de muziek.

Een van de mooiste, gelaagd geschreven verhalen werd opgetekend door de door de wol geverfde popjournalist Jacob Haagsma. Hij sprak met gitarist Rik Meijer, opgegroeid in Sint Jacobiparochie, over de duistere kanten van de rock-’n-roll. Meijer, die onder meer in de band van Jan Giro speelde, belandde in de gevangenis nadat bij was veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. Inmiddels is hij weer op vrije voeten en herbouwt hij zijn leven met kleine stapjes. Opnieuw blijkt de muziek een trouwe metgezel. Hij is er weer ‘serieus mee aan de gang’, vertelt Meijer aan Haagsma.

Gewoon, lekker spelen, zonder drank en zonder drugs. Ook dat is rock-’n-roll.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne 16 novimber 2021

Soa'n aven

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

'At hier fanaven wat gebeurt - 't dak stort in - dan is 'n hele Frise generasy rockers, skrivers, fotografen, sjoernalisten gewoan weg. Doad.'

Ik had krekt myn QR-koade sien laten, de jas ophongen bij 'n allerfryndlikste garderôbedame, útgever en seremoanymeester Eddy die't konsumpsymuntsys útdeelde bij de ingang filesiteerd, dat muntsy roild foor 'n biertsy, en waar de menigte indoken. Bovenstaande waar 't eerste dat ik in 'n poppoadium saai, na d'r rúm anderhalf jaar niet weest te hewwen.

'Wat ik wete wil', saai Rob, 'is wie't d'r in godsnaam dat soort gedachten krijt?'

'n Strakke foorset, die't je an Hendrik wel overlate kinne: 'n Sike geest', tikte hij 'm roetineus binnen. Petra gnize, wij allegaar gnize, as sike geesten onder nander. Soa'n aven.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 16 novimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Oud pepier"

"Nag niet eens soa lang leden setten je een keer in 'e maand saterdegoffens 't oud pepier búttendeur. Faak bijnander bonnen met toutsys of gewoan in doazen. Dan haalde bij ôns in 't dorp 't korps 't oud pepier op.

'n Paar lopers en 'n paar opstapelaars op de groate wagen. Soa gong dat jarenlang. 'n Fertroud gesicht.

Maar nou sette wij 'n kontener an 'e dyk en die wort dan deur de asauto leegd. Hierdeur is de nostalgy ferdwenen fan 't ophalen fan oud pepier.

De lêste jaren gong 't trouwens niet goed met 'e priis foor oud pepier. Ferenings die't 't pepier ophaalden om hur aigen kas te spekken, kregen d'r hyltyd minder foor. De priis sakte en sakte maar. D'r worde deur de spesjalisten said dat dut komme sou omdat de fraag út Afrika en Azië minder worde.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Annaparochie, 15 november 2021

Ideeënuitwisseling over gebruik Van Harenskerk

Van Harenskerk (Stichting Alde Fryske Tsjerken)

Er bereiken de Stichting Alde Fryske Tsjerken steeds vaker berichten uit verschillende organisaties van het dorp om de Van Harenskerk meer te betrekken bij en in te zetten voor diverse activiteiten. De stichting gaat hier graag in mee, want juicht een levendig gebruik van haar kerken van harte toe.

Daarom zijn diverse personen en organisaties uit Sint Annaparochie uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op maandagavond 6 december om 20.00 uur in de Van Harenskerk. Als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten, gaan Hester Simons en Joke Bakker, respectievelijk directeur en impresario van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, die avond graag in gesprek over de ideeën die er leven in het dorp en over wat er voor nodig is om méér mogelijk te maken in de prachtige Van Harenskerk.

De Van Harenskerk is met name bekend omdat op deze plek het huwelijk van Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn is gesloten. Weliswaar niet in deze kerk, maar in een voorloper hiervan. De jaarlijkse Rembrandtmarkt in Sint Annaparochie speelt prachtig in op dit gegeven en trekt veel bezoekers.

Bron: Bildt.nu

Oudebildtzijl, 10 november 2021

Opening Voedselbos (Bertus Dijkstra)

Opening Voedselbos (Bertus Dijkstra)

Ouwe-Sylster voedselbos smakelijke beleving voor jong en oud

De totstandkoming van het Ouwe-Sylster voedselbos heeft heel wat voeten in aarde gehad. Ook al waren Gemeente Waadhoeke, Provincie en Staatsbosbeheer vanuit eigen zienswijze enthousiast en meegaand over de plannen van initiatiefnemer Jan de Vries, daarmee was de realisatie van het voedselbos nog geen appeltje eitje. Net als de groei van een boom, bleek geduld uiteindelijk een schone zaak. Aan het geduld dat ook nog eens door corona op de proef werd gesteld, kwam vrijdag 29 oktober eindelijk een einde.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst planten wethouder Dijkstra (Waadhoeke) en Jeffrey Huizinga (Staatsbosbeheer) een walnootboom prominent op de heuvel, waarmee het voedselbos officieel is geopend.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 10 november 2021

Foto LC

Pakkyboat

Nog even en de goedheiligman zet weer voet op Nederlandse bodem.

Ouders die in het Bildts hun ‘kines’ willen vertellen over ‘Sundereklaas’ en zijn ‘pakkyboat’ kunnen dat doen met een nieuwe uitgave van De Bildtse Boekerij met twaalf geïllustreerde sintverhalen in de streektaal geschreven door Sytse Buwalda, getekend door Leona Spoelman.

Zodra 5 december voorbij is, draaien ze het boek om en kunnen zo door met vertellen over de ‘Korsttyd’ met nog eens twaalf verhalen over ‘Lichys in ’t donker’.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annarochie, 7 november 2021

Lego League festijn op Campus Middelsee

De missies worden uitgevoerd. (Oene Krist)

De missies worden uitgevoerd. (Oene Krist)

Vrijdag 5 november was voor de vijfde maal de schoolfinale van de Lego League op Campus Middelsee. De League Challenge is een internationale technologiewedstrijd waarbij leerlingen van klas 1 op de Campus worden uitgedaagd te denken als wetenschappers en technici.

Tijdens de Lego League werken de teams aan een innovatieproject. Daarnaast leren de leerlingen hun eigen robot bouwen en programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in een robotwedstrijd en worden ze geïnspireerd om te experimenteren en kritisch te denken.

Dit jaar is het thema “Cargo Connect”. Dit heeft alles te maken met transport. De missies tijdens de robotwedstrijd zijn; bruggen sluiten, pakketjes uit een vliegtuig of helikopter droppen, een trein zelfstandig laten rijden enz.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 7 november 2021

Het Bildt laat op 'Smaakroete' zien dat er heel wat te halen is

Dirk en Griet de Groot hadden hun appel- en perenoogst mooi op tijd in huis voor de 'Bildtse Smaakroete'. Foto Catrinus van der Veen

Dirk en Griet de Groot met deel van appeloogst

Bildtse producenten hopen de populariteit van streekvoedsel over de coronacrisis heen te tillen. Dat er bij hen in het najaar heel wat te halen is, lieten ze zaterdag zien op hun ‘Smaakroete’.

De appels en peren liggen er glossy bij in de loods van Dirk en Griet de Groot in Sint Jacobiparochie. De kuubskisten zijn vanochtend uit de koeling gereden. Door het temperatuurverschil parelen er nu condensdruppeltjes op de schil van de bolle Doyenne du Comice-peren.

Het laatste fruit is een kleine week geleden geplukt, precies op tijd voor de Bildste Smaakroete van zaterdag. Op acht adressen bieden boeren en producenten hun verse waar aan, van pompoenen en pruimenwijn tot pastinaak en paling. Wie zijn route een beetje tactisch plant kan voor weken de hele schijf van vijf aan streekproducenten in huis halen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 6 november 2021

Verdwaalde muskusrat uit Klaine Blikfaart weggevangen

Archiefbeeld van een muskusrat. In Friesland worden dit jaar hooguit 250 exemplaren gevangen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Archiefbeeld van een muskusrat, LC

Een halve liter bruingrijs water uit de Klaine Blikfaart bij Wier. Meer is er niet nodig om te bepalen of hier nog een verdwaalde muskusrat rondzwemt. Als dat zo is, dan verraadt het DNA in dode huid- en darmcellen in het water zijn aanwezigheid.

De Boer: "Dat is it momint dat it oankomt op ús fakmanskip. Dan meie we mei de fuotten yn it wetter, om te sykjen nei fretspoaren en de yngong fan in hoal, om dêr in klem foar te setten". Op die manier kon hij in de Klaine Blikfaart dit jaar één muskusrat vangen. "Dat wie ien losse raam dy’t hjir op strúntocht wie en in pear gatten yn de wâl makke hie. It hat mear as twa wike duorre foardat ik him hie."

De controleronde die De Boer en Dijksma nu afwerken is bedoeld om te checken of er hier nu echt geen muskusrat meer zit. Dijksma: "As blykt dat we no klear binne, dan is it de bedoeling dat we hjir pas oer in jier wer komme foar in kontrôle."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Jabik, 5 novimber 2021

HEA! Goeie twilling

HEA! Twilling Mathijs en Stefan himmelje de dyk

De twillingbruorren Mathijs en Stefan van Kammen fan Sint-Jabik himmelje it fytspaad, nei't boeren út 'e buert oan it dollen west hawwe.

De jonges binne inoar bêste maten en boartsje alle dagen mei-inoat.

Beiden hawwe sy in skoboerd op harren skelters set. Sa krije sy alle modder fan de dyk.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch de útjoering >>

Sint Annaparochie, 5 november 2021

Boek 't Bildt Compleet

Nieuwe dijken in de tijd maken biografie van 't Bildt compleet

Eigenlijk is de 'biografie' over 't Bildt net als het gebied zelf. Nieuwe dijken in de tijd maken het verhaal over de Waddenpolder volledig. Kees Kuiken presenteerde gister zijn boek.

De trilogie 't Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke, over de geschiedenis van 't Bildt, is af. "Alle witte vlekken en leemtes zijn nu ook ingevuld", zei historicus Kees Kuiken gistermiddag bij de presentatie van zijn nieuwste boek dat de ondertitel kreeg: Biografie van een Friese Waddenpolder van 7500 jaar geleden tot nu.

Het is het slotstuk van een driedelig werk waaraan Kuiken in 2013 begon toen hij de historie van het gebied uitgebreid op papier zette voor zijn proefschrift Het Bildt is geen eiland . Een jaar later kwam een vervolgboek Van Broedertrouw tot Bildtweb . En nu is daar 't Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Nij Altoenae, 4 november 2021

Brassband Blaast de Bazuin kampioen op Nederlandse Kampioenschappen

Brassband Blaast de Bazuin te Oude- en Nieuwebildtdijk (Anna Leijstra)

Brassband Blaast de Bazuin te Oude- en Nieuwebildtdijk

Brassband Blaast de Bazuin te Oude- en Nieuwebildtdijk is zaterdag 31 oktober Nederlands Kampioen geworden tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De band, o.l.v. dirigent Piet Visser, nam deel in de vierde divisie en speelde met het verplichte werk Green maar liefst 91 punten bij elkaar!

Na de lange coronaperiode kon de band gelukkig rond de zomer weer starten met de repetities. Met veel enthousiasme en inzet van iedereen werd er flink gestudeerd op het verplichte werk Green van componist Tjeerd Nijhof. Het was geen vlekkeloze voorbereiding. Repeteren moest voornamelijk op anderhalve meter afstand, er kwamen coronagevallen binnen de band en het geplande studieweekend met de Engelse dirigent Russell Gray kon wegens omstandigheden niet doorgaan.

Het optreden in Tivoli Vredenburg vond zaterdag 31 oktober al in alle vroegte plaats. Normaal gesproken worden de kampioenschappen over twee dagen verdeeld maar dit jaar namen er minder bands deel en werd ervoor gekozen om alles op één dag te organiseren.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Oude Leije, 4 november 2021

De Thaise hapjes, zoals loempia’s, kipsaté ’s en Jackfruit laten zich goed smaken.

De Thaise hapjes laten zich goed smaken.

Thaise Nang geniet van "kassucces" Oude Leije

De Thaise mevrouw Nang huurt sinds enige jaren een deel van het kassencomplex van Jaap de Jong in Oude Leije. Het eerste jaar een klein stukje, sinds dit seizoen zo ongeveer de helft.

De Stannabuurster kweekt er op biologische wijze groenten en specerijen, én verkoopt deze vanuit een kar aan de weg. Het succes hiervan, en die van de eerste Thaise voedselmarkt (9 oktober), brengen haar in verlegenheid: “Dit had ik nooit verwacht”!

Enkele dagen na de Thaise voedselmarkt in Oude Leije, valt de verbazing en het ongeloof nog steeds van Nang haar gezicht te lezen. Beduusd van het succes doet de in Thailand geboren Bilkert haar verhaal.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 3 november 2021

De Schoolmeesterbijbel van St.-Annaparochie uit 1775 voor restauratie. Foto: Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Schoolmeesterbijbel van St.-Annaparochie
uit 1775 voor restauratie

Acht bijbels van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn gerestaureerd

Acht unieke en bijzondere bijbels van de stichting zijn gerestaureerd. Frisian Colorists and Restorers uit Leeuwarden heeft deze monnikenklus op zich genomen de afgelopen maanden. Het is voor het eerst dat deze bijzondere boekwerken onder handen zijn genomen. De bijbels zijn gerestaureerd met behoud van het oude karakter.

‘Net als onze kerkgebouwen vinden we het belangrijk dat ook toebehoren zoals bijbels behouden blijven’, aldus directeur Hester Simons. In het depot van de stichting liggen tientallen unieke bijbels opgeslagen. De eerste acht zijn het afgelopen half jaar hersteld, waaronder de Goingarijp Statenbijbel uit 1745, een Perkamentenboek uit 1740 en de Kerkbijbel van Sint Jacobiparochi uit 1782 die toen voor de prijs van fl.1,16 is gekocht.

Bron: Stichting Alde Fryske Tsjerken

Sint-Jabik, 3 novimber 2021

Sintjabuurtster Dirk Kuiken ien fan de fytsers nei Glasgow

Foto: Omrop Fryslân

Op 'e fyts fan Amsterdam nei de klimaattop yn Glasgow. Ofrûne snein is in groep fan sa'n tritich klimaataktivisten úteinset mei dy tocht. Der fytse ek twa Friezen mei: Dirk Kuiken fan Sint Jabik en Ellis Mourits fan Ljouwert.

De aktivisten 'fjochtsje' tsjin de kjeld, rein en de Skotske heechlannen om wrâldlieders sjen te litten dat it neffens harren oars kin en moat. Se hawwe ûnder oare brieven mei fan skoalbern fan basisskoalle De Twiner yn Sint-Jabik.

De fytsers hawwe it bytiden dreech, mar se binne der wis fan dat se Glasgow berikke sille mei de berjochten foar de klimaattop. Acht lekke bannen en swiere bercheftige gebieten meitsje it der net makliker op, mar de reaksjes fan minsken ûnderweis stypje de fytsers. Se hoopje dat Frans Timmermans, vice-foarsitter fan de Europeeske Kommisje, de brieven oannimme wol.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Sint-Anne 2 novimber 2021

Redeloas

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Tamarah Benima het 't foornander. De rabbijn houde forige week de Rede fan Fryslân, bedoeld om 'te prikkelen' en om 'Friezen een spiegel voor te houden' neffens CdK Arno Brok, die't hur noadde. 't Het de tongen roerd en de krantekolommen fuld, maar om de ferkeerde redenen.

Benima trekt in 'n warrig betoog fúl fan leer teugen woke ("een nieuwe religie") en de "cancelcultuur" die't - baseerd op gefoel - "een wapen wordt waarmee elke discussie wordt gestopt". Se wou derom opkomme foor de "objektive waarhyd'' tunover de "subjektive waarhyd". Terecht sketst se dat faiten swaar ônder druk staan. Se kinne niet opbokse teugen 't subjektive, teugen "maar ik foel 't soa". Se noemt dut "het primaat van het gevoel", dat "zonder tempering door de rede" 'n soort "afgoderij" wort.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 2 novimber 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Hoge hakken"

"Aigenlik kyk ik nergens meer fan op, maar dat is dochs niet helendal waar. D'r binne nag bij 't soad mominten dat ik mij dochs nag ferbaas.

Soa ston d'r fan't seumer 'n stikky in 'e Luwter krant over 'n jonge fan sestyn die't met hoge hakken de klanten op 't terras an 't bedienen waar. Astou him love mâgst, en werom sou ik dat niet doen, dan kreeg hij alleen maar positive reaksys, al waren se eerst al ferbaasd.

Ok draagt-y wel 's toppys, soa saai-y. Nou mot ik fersichtig weze met wat ik sêg, want je wille gyneen skansere, maar dut likent mij soa toe dat alleen sommige homoseksuelen dut doen souwen. Klopt ok wel, want hij komt d'r gewoan foor út dat hij dat is. En der is ok niks met, sêg ik d'r fort achteran. Ik hew d'r in elk gefal helendal niks op teugen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint-Jabik, 30 oktober 2021

Fryske skoalbern moatte troch 'Luchtfietsers' stim krije by klimaattop

Luchtfietsers helje klimaatboadskippen op yn Sint-Jabik

Luchtfietsers helje klimaatboadskippen op yn Sint-Jabik

In groep fan sa'n tritich klimaataktivisten sil fan snein ôf yn fiif dagen fan Amsterdam nei de klimaattop yn Glasgow fytse. De aktivisten 'fjochtsje' tsjin de kjeld, rein en de Skotse heechlannen om wrâldlieders sjen te litten dat it neffens harren oars kin en moat. Dêrby wolle se ek Fryske skoalbern in stim jaan.

Twa fan De Luchtfietsers, want sa neame se harren groep, giene tongersdeitemiddei del by basisskoalle De Twiner yn Sint-Jabik. Dêr krigen se fan de bern fan groep 5, 6, 7 en 8 tekeningen mei harren klimaatboadskippen oerlange.

"Er gebeuren nu al verschrikkelijke dingen met het klimaat. Wij dromen van een andere toekomst. We zijn benieuwd hoe de kinderen daarover denken. Daarom halen we hier hun klimaatboodschap op", seit studinte en Luchtfietser Ellis Mourits fan Ljouwert.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 30 oktober 2021

'Wat er nu gebeurt is een gekkenhuis.' Foto OBZ

"Wat er nu gebeurt is een gekkenhuis." Foto OBZ

OBZ vanuit het niets viral op Spotify met 'Ik ben kachel'

Van een geintje voor vrienden en bekenden naar een onverwachte nummer één positie op de Viral top 50 van Spotify. Het overkwam drie vrienden uit Oudebildtzijl met het nummer ‘Ik ben kachel’.

Vanuit het niets wordt het nummer dagelijks twaalf- tot vijftienduizend keer gestreamd. Kees Postma, Dylan van der Feen en Jelte Jan van der Zee, die het nummer onder de naam OBZ op Spotify zetten, weten niet wat hun overkomt.

"Het is een compleet gekkenhuis, heel onverwacht en helemaal top”, vertelt Dylan van der Feen. „Ik check meerdere keren per dag mijn telefoon even. We staan nu al een paar dagen op één! Er worden filmpjes van ons liedje met een dansje gemaakt en op Tiktok gezet. Het gaat maar door en het gaat maar door.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 29 oktober 2021

Bildtse producenten geven vervolg aan succesvolle ‘Smaakroete’

Na de succesvolle eerste editie van de Bildtse Smaakroete in oktober 2020, komt er aanstaande 6 november een vervolg. Met nieuwe locaties waar deelnemers lokale en verse producten kunnen ontdekken. Van 11:00-16:00 uur is er op zeven boerenerven, tuinen en terrassen streekeigen voedsel te koop. Vorig jaar zorgde de Bildtse Smaakroete voor een enorme beweging op de Bildtse binnenwegen en drukte bij de producenten. Op 6 november is alles goed met voldoende voorraad om iedere bezoeker te verwelkomen en bedienen.

Voor de liefhebber van lokaal, vers en puur voedsel, rechtstreeks van het erf van de producent is dit een unieke mogelijkheid om naast het ervaren van de unieke smaak en eigenschappen van de streek ook eens een kijkje achter de schermen van de producent te nemen. Met hier en daar een wijziging in het deelnemersveld is er dit jaar weer voor iedereen veel bijzonders te ontdekken!

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele bericht >>

Franeker, 29 oktober 2021

Martijn Rendert Rosier

Martijn Rendert Rosier

Viaduct mogelijk vernoemd naar omgekomen militair Rosier

Twee viaducten in de snelweg A31 in Waadhoeke worden mogelijk vernoemd naar de twee omgekomen militairen Martijn Rosier uit Sint Annaparochie en Dave Steensma uit Franeker. Het Veteranen Platform is bezig met dit initiatief.

Kees Arendz van Gemeentebelangen vroeg gisteravond tijdens de raad of het college van burgemeester en wethouders ook bereid is om het initiatief te faciliteren.

Het Veteranen Platform wil de komende jaren zo'n veertig bruggen en viaducten vernoemen naar militairen die sinds 1960 zijn gesneuveld bij vredesoperaties. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeenten, nabestaanden en de krijgsmachtonderdelen. Martijn Rosier uit Sint Annaparochie kwam in 2007 om het leven in de Afghaanse provincie Uruzgan en Dave Steensma uit Franeker overleed in 2004 op missie in Irak.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint_Anne, 27 oktober 2021

Het team

Unrêst by kliïnten Biltsk soarchsintrum oer nije easken foar húshâldlike help

Nije oanbestegingseasken meitsje dat kliïnten fan Zorgcentrum Het Bildt yn Sint-Anne har fertroude húshâldlike help mei yngong fan 1 jannewaris nei alle gedachten kwytreitsje. It soarchsintrum kin net foldwaan oan de eask dat aanst húshâldlike help yn trije gemeenten fersoarge wurde moat, wylst dat foarhinne allinne lokaal hoegde. It wurk is no oan in oantal oare organisaasjes gund.

De heit (84 jier) en mem (82 jier) fan Jan Kerkstra fan Sint-Anne krigen sneon in brief mei dy meidieling en dat soarge foar ûnrêst. "Se wisten fan neat, dus it kaam as in 'donderslag bij heldere hemel'. Se binne ûngerêst, fan hoe komt it no", seit soan Jan Kerkstra. Se binne hechte oan de help dy't se al lang hawwe. Neffens him binne ek oare kliïnten yn 'rep en roer'.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir it hiele berjocht >>

Westhoek, 26 oktober 2021

Wisselpolder Westhoek definitief van de baan

Impressie Westhoekpolder

Impressie Westhoekpolder

Een wisselpolder bij Westhoek (FR) is definitief van de baan. Het plan om de polder in de Friese streek Het Bildt terug te geven aan de natuur, komt niet voor in het voorkeursalternatief van Wetterskip Fryslân.

Het lag in de lijn der verwachting dat er geen wisselpolder zou komen, omdat de Provinciale Staten van Fryslân eerder dit jaar een motie aannamen waarin de landbouwgrond in de polder bij Westhoek wordt beschermd. Op de vruchtbare klei worden pootaardappelen verbouwd.

Een wisselpolder (middels een gat in de zeedijk zou het water van de Waddenzee met de getijden de 47 hectare grote polder in en uit kunnen stromen) kwam ter sprake doordat het idee werd geopperd toen Wetterskip Fryslân in het gebied verschillende ideeën ging ophalen. De dijk tussen Koehool en Lauwersmeer wordt versterkt, waardoor er behoefte was aan verschillende plannen.

Bron: VELDPOST
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 26 oktober 2021

Pé Stienstra, Menno Bentveld en Jelke de Jager

Pé Stienstra, Menno Bentveld en Jelke de Jager

Vogelaars op het wad bij Westhoek

Vroege Vogels is hét programma over natuur en milieu in Nederland. Op zondagochtend is het altijd te beluisteren op NPO Radio1 en tijdens het tv-seizoen vrijdagavond te zien op tv op NPO 2.

Na de aanleg van de Afsluitdijk verdween het strand bij Westhoek. Door het slib ontstond er een nieuwe kwelder waar heel veel trekvogels op af komen om bij te tanken. Maar dat trekt ook vogelaars aan en uit cijfers van SOVON vogelonderzoek blijkt dat juist vogelaars de vogels soms verstoren.

Als de vogels telkens moeten opvliegen, zorgt dat voor te veel energie verlies. Ze zouden juist moeten opvetten om verder te kunnen gaan met hun trektocht naar het zuiden of noorden.

Bron: Vroege Vogels TV
link Klik hier voor de reportage van 15 oktober >>

Sint-Anne, 26 oktober 2021

De toan fan Jan de Groot: "Ondertiteling"

Jan de Groot

"Sont 'n stikminnig weken is d'r op NPO 2 't programma 'Typisch Lemmer'. Ik had al 'n foorgefoel en dat bleek helendal út te kommen. Der in Hilversum dinke se namelik dat se fine motte dat as 'n Frys Nederlâns praat d'r dochs ondertiteling bij mot. Overdreven. Ik krij derom sterk 't gefoel dat se dut ok wel wat metsin doen om de Friezen en de Frise taal de gek an te steken.

Hooghartig, soa likent 't. Dat se ôns niet foor fol ansien wille ofsoa. Want echt, de Friezen die't in 't programma Nederlâns prate, prate goed Nederlâns die't elkeneen, wer dan ok in Nederland, ferstaan kin; dus ok at d'r gyn ondertiteling bij is.

Fansels hore je 't Noorderlik aksint, maar dat is gyn inkele belemmering om de Friezen niet te ferstaan. Belemmering Hore jim dat wel? Ok nag even 'n woordspeulinky d'r tussendeur.

At de mînsen achter dut programma soks ok doen bij ândere talen in Nederland weet ik niet, want ik folg dut programma alleen omdat d'r nou 'n Frys dorp bij betrokken is. Maar dat se dut alleen maar bij ôns, as Noordelingen, doen souwen, sou mij niet ferbaze.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Ljouwert, 25 oktober 2021

Eksploazje en wapens by Fryske film Stjer; wie it gefaarlik op de set?

Janko Krist en Emiel Stoffers. Foto LC

Janko Krist en Emiel Stoffers. Foto LC

Op de set fan in Amerikaanske film skeat akteur Alec Baldwin by fersin ôfrûne tongersdei de kamerafrou dea. Hy brûkte in wapen dêr't er fan tocht dat it net laden wie. Hoe (ûn)feilich binne filmsets? We freegje it oan regisseur Janko Krist dy't de Fryske film Stjer makke, dêr't hiel wat bekende Friezen yn deagean.

"Doe't ik it nijs hearde, tocht ik: hoe krije se it foar elkoar. We ha ek mei wapens en eksplosiven op de set omrûn en ek op kantoar wienen we oan it sjitten mei fan alles en noch wat", seit regisseur Janko Krist. "We soargen der fansels foar dat dy leech wienen. Mar ik ha ek lêzen dat der mear oan de hân op dy set wie, it wie gaos tink ik."

Neffens Krist wie it by Stjer op de set net echt gefaarlik. "Dat foel wol wat ta, mar it is leuk om wat om te knallen." Yn de film sit in eksploazje. "It like my leuk om in bedriuw yn te hieren om dat te regeljen. Dat kostet dan 2.500 euro. Dat is in hoop jild, mar we soenen de parse útnûgje, ek omdat it de earste draaidei wie. Mar Emiel fan De Hûnekop woe alles sels dwaan, dus ha we wat op YouTube opsocht."

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele berjocht >>

Nij Altoenae, 25 oktober 2021

'Blaast de Bazuin' weer naar 't Nederlands Brassband Kampioenschap

Gouden Spiker Festival 2017 • Blaast de Bazuin - Oude- en Nieuwebildtdijk

Blaast de Bazuin op Spiker Festival 2017

Het deelnemersveld van de veertigste editie van het NBK bestaat dit jaar uit slechts 31 koperorkesten. Elf bands uit Friesland hebben ingeschreven. Met name in de lagere divisies heeft een kaalslag plaatsgevonden in de verplichte rustperiode. Bezettingsproblemen bij de echte dorpsbands én onvoldoende niveau zijn de reden dat veel bands thuisblijven.

Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk neemt deel in de vierde divisie. "Wij hebben zo veel mogelijk door kunnen repeteren”, aldus voorzitter en solocornettist Johan Leistra. "Eerst in een grote loods op ruime afstand en later met digitale Zoomsessies, één op één en met de gehele band vanuit de huiskamers. We hebben zelfs online een koraal opgenomen dat later in een kerkdienst is gespeeld. Ook wij kennen natuurlijk verloop van leden. We hebben nu getalenteerde jeugdleden bij de club, die kunnen volgend jaar door studie bijvoorbeeld zo weg zijn. Op dit moment zitten we in de ideale situatie qua band maar dat komt ook omdat we eigenlijk te ruim bezet waren".

De band heeft via de contacten van dirigent Piet Visser de Engelse topdirigent Russell Gray gestrikt voor een aantal gastrepetities. "We willen onze jeugdleden iets bieden en een impuls geven, dus hebben we net als in 2019 de Engelse kampioenenmaker weer weten te strikken. We zitten goed bij kas, dus deze investering kunnen we ons prima veroorloven.”

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 22 oktober 2021

'Boompy plante' bij officiële opening Voedselbos Ouwe-Syl

Vrijwilligers aan het werk

Op 29 oktober wordt het Voedselbos Ouwe-Syl officieel geopend door het planten van een boom. Wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke zal deze samen met Jesler Kiestra van Staatsbosbeheer op een mooie zichtlocatie planten.

Een jaar geleden ging de eerste schep de grond al in. Maar door Corona kon er niet eerder een officiële opening plaats vinden. Het voordeel van een jaar wachten; de eerste contouren van het bos en haar eetbare struiken, bomen en planten zijn al zichtbaar. De vrijwilligers en het bestuur zijn dan ook trots om de werkzaamheden van het eerste jaar te kunnen showen.

Voedselbossen zijn populair. Op steeds meer plekken worden vergelijkbare initiatieven genomen. Maar wat is het precies, wat kun je er mee en wat is Permacultuur? Op de open dag, zaterdag 30 oktober, is er alle tijd en ruimte om vragen te stellen of door het bos te strúnen.

Bron: Persbericht

Bergen op Zoom, 21 oktober 2021

Cambuur-supporter verhuisde naar Bergen op Zoom, maar slaat bijna geen wedstrijd over

Cambuur-fan Hendrik Dankert voor de Peperbus, zeg maar de Oldehove van Bergen op Zoom. FOTO CHRISTIAN TRAETS

Feyenoord-uit is zijn thuiswedstrijd, tenminste: in de eredivisie. ,"Nog geen 70 kilometer." Een treetje lager was het avondje-NAC zelfs wel op de fiets te doen. Want Hendrik Dankert gaat als seizoenkaarthouder van Cambuur niet alleen naar de wedstrijden in Leeuwarden. "Het is een dure hobby; het kost me denk ik aan benzine meer dan aan toegangskaartjes. Maar ik zou niet anders willen."

En dat voor iemand die zelf nooit heeft gevoetbald. "Ha, nee, niet bij een club tenminste", aldus de 38 jaar geleden in Leeuwarden geboren Dankert. "Wel gehandbald, bij SGK in Sint Anne. En ik speelde bij Excelsior.’’ Huh? ,,Onze fanfare, helaas nu ter ziele. Ik was slagwerker. We repeteerden op vrijdagavond. Ik vond dat ook zó belangrijk dat ik wedstrijden van Cambuur heb overgeslagen. Ik ben een tijdje ‘Teletekst-supporter’ geweest."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 20 oktober 2021

Waadfûgels by De Westhoek krije gjin help fan stopljocht

Besikers oan De Westhoek ûnderweis mei klapstuollen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Der komt gjin stopljocht yn of by de kwelder fan De Westhoek. Dat seit projektlieder Arnold van Kreveld fan Vogelbescherming Nederland, dy't mei omwenners en natuerorganisaasjes in oplossing siket foar de fersteuring fan waadfûgels by heech wetter.

Tûzenen fûgels komme op dit plak byinoar. Mar omdat minsken it moai fine om dat fan tichteby te besjen, komme sy geregeld yn de kwelder.

De fersteuring dy't dy besites feroarsaakje, kostet de fûgels in soad enerzjy, omdat der eins gjin goeie alternativen binne yn de omjouwing fan it hege wetter. Der wurdt wol neitocht oer in systeem dat de besikers warskôget dat it op dat stuit gjin goed idee is om de kwelder op te rinnen. Mar hoe't dat systeem derút sjen moat, is noch net útfûn.

Bron: Omrop Fryslân
link Hjir it hiele artikel >>

Sint Annaparochie, 20 oktober 2021

Wil je nog een tatoeage met de Friese vlag? Dan moet je snel zijn

Devon van Dijk van de Bildtse Tattooshop. FOTO NIELS WESTRA

Vanaf volgend jaar verbiedt de Europese Unie de pigmenten die voor blauw en groen zorgen in tatoeages. De kleurstoffen die in deze inkt zitten, kunnen kanker veroorzaken. Devon van Dijk van de Bildtse Tattooshop noemt het verbod belachelijk.

"Er zijn helemaal geen cijfers van”, stelt Van Dijk die in Sint Annaparochie zijn zaak heeft. "Ik heb met blauw en groen nooit een probleem gehad. Rode en dan vooral donkerrode inkt is schadelijker. Daar hebben mensen sneller een allergische reactie op. Maar dat er een gezondheidsprobleem is met blauw en groen, dat geloof ik gewoon niet.” Bij Van Dijk zijn geen klanten langs geweest die zich nu zorgen maken over een pas gezette tattoo met kleur. "Niemand zit erover in.”

Ongeveer twee keer in de week gebruikt hij kleur in zijn werk. "Ik zet vooral zwarte tatoeages, dus veel verlies ik er niet mee. Maar het is zonde. Ik vind het vervelend voor de klanten en collega’s die meer met kleur doen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 20 oktober 2021

Twee waddenkunstenaars, twee stijlen

David van Kampen en Hendrik Elings in galerie de Roos van Tudor. Foto Gitte Brugman

Twee kunstenaars die allebei het wad als onderwerp hebben: Hendrik Elings en David van Kampen. Elk in hun eigen stijl, die de laatste tijd is veranderd. Van doek naar karton, van karton naar deur.

Hun werken staan keurig uitgestald langs de wanden van galerie de Roos van Tudor in Leeuwarden . Die van David van Kampen aan de ene, die van Hendrik Elings aan de andere kant. Het wad, het wad en nog eens het wad. Een landschap dat nooit hetzelfde is, waar het licht continu verandert, waar vogels komen en gaan. De titel van hun expositie luidt dan ook het wad, leven tussen land en horizon.

Straks hangt alles door elkaar, maar daarvoor moeten de mannen eerst weg zijn. Galeriehoudster Anita van Os verzorgt de inrichting, en zij laten dat aan haar expertise over. Elings (Sint Annaparochie, 1967) heeft het initiatief genomen voor de duo-expositie. ,,Ik wou wel weer ‘s bij de Roos van Tudor eksposere. Maar alleen, dat hoeft fan mij niet soa norig. Ik fyn ‘t leuk om tegaar wat te doen, met werk dat nander anfult.’’ En de mannen kennen elkaar, als kunstenaars van het Bildt. Van de dijk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne 19 oktober 2021

't Ferleden laat him niet soamaar fergete

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Krombogen over hur rollator sjoelt se na de groate dyk toe. Soa nou en dan soeft d'r 'n auto foorbij. María Martín, feer in de 90, bynt 'n klain bossy blommen fast an de fangrail.

Doe't se ses jaar waar worde hur mim oppakt deur franquistas, anhangers fan diktator Franco; se worde deur 't dorp sleept en even derbútten, naakt, ombrocht. Se gooiden hur tegaar met tientallen ânderen in 'n massagrâf. Dat massagrâf lait ônder 't asfalt der't nou de auto's overhine raze. Martín het maar een wîns: dat de bonken fan hur mim opgroeven worre, soadat sij se bij 't grâf fan hur hait ruste late kin.

't Waar een fan de feule ferheerende beelden út de dokumintêre The Silence of Others , die't forige week útstuurd worde. Nadat fassist Franco fersturven waar, most Spanje prebere 'n demokrasy te worren. 't Parlemint nam in 1977 't 'Pacto del Olvido' an, letterlik 't 'pact der vergetelheid'. Politike gefangenen kwammen frij, maar dan most d'r ok amnesty komme foor de fassisten en misdaden die't ônder Franco pleegd waren. 't Leken rechts èn links de enige menier: de mînsen wouwen de desinnia fan bloedfergieten fergete.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 19 oktober 2021

De toan fan Jan de Groot: "Lekkers"

Jan de Groot

"Twee weken leden maakte Lidl bekind dat se drekt ophouwe met 't ferkopen fan sigretten en tebak in hur winkels. Ik bin sels nooit 'n roker weest, maar hoe't 't nou an bannen laid wort, fyn ik al overdreven. Sels dink ik dat aansen alkohol an 'e beurt is. Dat der 'n hetze teugen komt. Dat sil beginne at de sportkantines niet meer drank ferkope mâge. Beraid jim der maar fast op foor.

Hoe lang sil 't nag dure foordat de drank krekt as tebak út 't sicht achter de baly staat in 'e súppermet? Dan ferdwine de sliterijen.

Over soafeul jaar sait 'n man teugen syn pakesêger: "Sil pake dij 's wat fertelle? Froeger, h'n. waren d'r sliterijen." De pakesêger siet syn pake niet begripend an en fraagt: "Sliterijen? Wat waren dat, pake?" Pake sucht even en lait 't út: "Nou, jonge, dat waren winkels der't je allenig maar drank kope konnen en âns niet. "De jonge siet syn pake an met ogen as tafelbordys. "Waren d'r froeger écht winkels der't je allenig drank kope konnen?", fraagt hij fol ongeloof. Pake sait niks, maar knikt alleen. Hij sit met syn hoofd bij froeger.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Burdaard, 15 oktober 2021

Geen cent te halen bij Waterrijck Burdaard

Achter de molen van Burdaard strandde het plan voor 54 recreatiewoningen op geldproblemen. FOTO LC/Arodi Buitenwerf

Zes jaar geleden strandde de ontwikkeling van het vakantiepark Waterrijck Burdaard. De laatste twee faillissementen zijn deze week uit geldgebrek opgeheven.

Toen de rechtbank in Leeuwarden op 15 december de Waterrijck Burdaard bv van projectontwikkelaar Chiel van der Werff failliet verklaarde, stond zijn plan voor 54 recreatiewoningen al op losse schroeven. Een van de aanvragers was TWA Architecten, die het wachten op geld beu was geworden.

Later zag de de Bildtse bouwondernemer Van der Werff ook zijn bv’s Woon-Plan en Eco-Plan omvallen. De drie faillissementen lieten 55 schuldeisers achter, met een onbetaalde rekening van in totaal ruim 800.000 euro.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Aldebiltsyl, 15 oktober 2021

Eksposysje René Tweehuysen yn Galerie Année yn Haarlim

Wurk fan René Tweehuysen: ‘Bigfoot’ (2020)

Fan 26 oktober 2021 ôf eksposearret René Tweehuysen fan Aldebiltsyl mei tsien skilderijen yn Galerie Année yn Haarlim yn de útstalling Uitgelicht, in rige yntime ramteksposysjes dêr’t alle twa wiken in oare keunstner yn útljochte wurdt. Fan de eksposysjes ferskynt ek in katalogus.

Stilte en romte, dat is wat hjoeddeisk lânskipskilder René Tweehuysen wit te fangen yn syn lânskipskilderijen. It lânskip fan noardlik Fryslân en it Waad binne foar him in grutte boarne fan ynspiraasje. It grutste sompich lânskip op ierde mei in útsûnderlik rike natuer.

René Tweehuysen wurket neffens selsmakke foto’s. Yn in earste petear om mei de opdrachtjouwer yn ’e kunde te kommen besiket er in goed byld fan it model te krijen. By de besite nimt er foto’s en wurdt dúdlik hoe’t it skilderij der ûngefear útsjen moat. Dêrnei wurket er foar de opdrachtjouwer yn potlead in komposysjeskets út.

Bron: It Nijs
link Hjir it hiele berjocht >>

Oudebildtzijl, 14 oktober 2021

Getuigen gezocht in Oudebildtzijl en omstreken

Getuigen gezocht in Oudebildtzijl en omstreken

Bij de politie in Noordwest Fryslan zijn meldingen binnen gekomen van verdachte omstandigheden met betrekking tot een zwarte Skoda Octivia station auto. Op vrijdag 8 oktober reed de auto diverse erven op van boerderijen in de buurt van Oudebildtzijl.

De mannen vroegen of de bewoners aardappelen te koop hadden. Het vermoeden bestaat dat dit een smoes was en mannen mogelijk diefstallen wilden plegen wanneer er niemand thuis was. Elders in de provincie is een insluiping geweest met een diefstal van geld. Mogelijk zijn hiervoor dezelfde mannen aansprakelijk.

De politie vraagt daarom mensen die de mannen op het erf hebben gehad en mogelijk een kenteken hebben genoteerd of onthouden, zich te melden. Ook mensen die wellicht camera beelden hebben van de mannen en/of de auto worden gevraagd zich in contact te stellen via 0900-8844.

Bron: politie.nl

Oude Bildtzijl, 12 oktober 2021

Kunstenaar Milly Betten uit Ferwert maakt de balans op na de grote ommekeer in haar leven

Kunstenaar Milly Betten nav expositie Tussentijds in Museum Belvédère Foto: Gitte Brugman

Ze was er even emotioneel onder, toen ze haar vijf grote schilderijen in Museum Belvédère zag hangen. Tussentijds heet deze kleine expositie, een terloopse titel met een diepere betekenis.

Ze schiet bijna weer vol als ze erover praat. Toen ze bij het inrichten haar vijf grote doeken bij elkaar zag hangen in een van de kabinetten van Museum Belvédère had ze het ook. Hier hing werk van de afgelopen vijf jaar. Werk dat ontstond Milly Betten op een nieuwe plek. Een goed moment om eens terug te blikken.

"Ik ben al meer dan dertig jaar kunstenaar", zegt ze. Betten groeide op in Ferwert. Haar vader was inseminator en ze reisde vaak met hem mee over het platteland. Ze studeerde aan de grafische school in Utrecht, en deed vervolgens de HKU, afdeling autonoom. "Ik was geïnspireerd door Cobra. Ik schilderde mensen met hondenkoppen en dat soort dingen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 12 oktober 2021

Bildtse Bruno

'n Eerdere útgave

Bildtse basisschoolleerlingen van groep 5 en 6 kunnen vanaf deze week weer lezen over of luisteren naar een nieuw avontuur van Bruno en Svenson.

In het zesde deeltje van het gratis kinderboek gaan ‘het lief klain hondsy en syn kammeraat poes’ op vakantie.

De Bildtse boekerij-BildtTaal begon twee jaar geleden met het uitgeven van de serie geschreven door Sytse Buwalda met tekeningen van Ita Spoelman.

Alles om de belangstelling voor de Bildtse taal te bevorderen bij kinderen maar ook bij haiten en mimmen, pakes en beppen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne, 12 oktober 2021

De toan fan Jan de Groot: "Skoalraisy"

Jan de Groot

'Wat ik bedoel binne die driehoekpakkys sinesappelsop. Neffens mij is 't merk Capre Sonne.' Goeie, ik bin nag even in 'e súppermet. Ik kom soa bij jim. 'Ni, 't is sines-appel-sop. Jim hewwe 't niet? Dan krij ik wel pakkys Sunkist. Dat komt dicht in 'e buurt.'

Goeie, der bin ik weer. Ik most nag even gau pakkys drinken hale, want ik besloat hally-trawally om weer 's na kantoor te gaan. Dat is dan, jawel mînsen, deuze maand presys 'n jaar leden dat ik der werkte. Ik hew in die tiid alleen maar thús werkt.

Dat jim begripe dat ik wat pyn in 't liif hew. Súvver wat senuwachtig ok. Dat gefoel dat je froeger hadden at je op skoalraisy gongen. De nacht wou fansels maar niet om. Woele en maar woele. Ik most mij fansels niet ferslape. En ik most offensfroeg ommers ok nag na de súppermet.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint Jacobiparochie, 9 oktober 2021

"Vraag naar uien goed en divers, prijzen op stabiel niveau"

Opvoering van 'De Sonde Van Haitze Holwerda' tijdens de boekpresentatie. v.l.n.r. Alfred Miedema, Foppe de Lang, Thomas Keizer, Tjerk Bosje en Baukje van der Meer (Marinus Schaap)

"We hebben niets te klagen op de uienmarkt, maar uitzonderlijk is het nou ook weer niet", constateert Tjerk Nagel van Konaxx Onions uit het Friese Sint Jacobiparochie. "De verwachtingen waren vooraf natuurlijk bar en boos, maar door de lagere opbrengsten is er toch een beetje stemming ontstaan en daar hebben we allemaal profijt van."

"Momenteel zijn de prijzen stabiel. Bij de boer ligt de prijs op een niveau rond de 10/11 cent en ik verwacht ook geen spectaculaire dalingen of stijgingen", vervolgt Tjerk. "Eigenlijk heb je de laatste decennia in Nederland in vijf uienjaren altijd een topjaar, twee jaren waarin je de kost kunt verdienen als je op tijd durft te verkopen, een heel slecht jaar en een verrassing. We hebben nu het goede en slechte jaar gehad en de verrassing is ook geweest. Mijn advies zou dan ook zijn om alert te zijn en op tijd te verkopen."

Bron: AGF.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 7 oktober 2021

Bijzondere boekpresentatie van De sonde fan Haitze Holwerda

Opvoering van 'De Sonde Van Haitze Holwerda' tijdens de boekpresentatie. v.l.n.r. Alfred Miedema, Foppe de Lang, Thomas Keizer, Tjerk Bosje en Baukje van der Meer (Marinus Schaap)

Ulbe van Houten was vrijdag 24 september 2021 letterlijk even terug op 'zijn' school! De kleinzoon van de naamgever van de Christelijke school voor Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie kreeg daar als eerste de Bildtse vertaling van het bekendste boek van Ulbe van Houten, “De sonde fan Haitze Holwerda” uitgereikt. Nadat enkele fragmenten van het gelijknamige toneelstuk op de planken werd gebracht, werd het eerste boek uitgereikt door schrijver/vertaler Sytse Buwalda.

Hink van Houten, zoon van Ulbe van Houten hield een bijzonder dankwoord in het Bildts. Hierbij zijn verhaal:

"Lessen waar ik, Hink van Houten, seun fan Ulbe van Houten, werom op ’t Bildt. In de Campus Middelsee worde ‘t boek fan ôns hait “De sonde fan Haitze Holwerda” presinteerd. Wij hewwe as femily Van Houten Sytse Buwalda bedankt foor syn fertaling. Sels hew ik der wat ferteld over ôns hait en ’t Bildts. ‘t Kommende jaar, op 1 maai 2022, is ’t hondert jaar leden dat ôns hait út de bus stapte in St.-Anne. ‘t Bildt en de Bildtse taal waren nij foor him. Hij saai der sels over: “In feroaring dy’t doe foar my hast like grut wie as in emigraasje nei Kanada”. De dan krekt achttynjarige kwekeling Ulbe gaat fan start as meester Van Houten an de Slotskoal. Hij krijt klas 2 en 3. Al na drie weken krijt hij kunde an ‘n Bildts maisy, Sieuwke Lep. Na ‘n fytstochy wort ‘t stel ferliefd en na ‘n lange ferkering trouwe se. D’r komme fijf kines. Mim en de kines prate Bildts en hait Frys.

Bron: Bildt.nu
link Lees het hele artikel >>

Wier, 7 oktober 2021

Radarpost Wier krijgt gewenste koepel om bromtoon te dempen

Radartoren bij Wier. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De militaire radarpost in Wier krijgt een koepel waardoor de bromtoon waarover de inwoners klagen wordt aangepakt. Dat heeft defensieminister Henk Kamp besloten nadat vorige week een delegatie uit het dorp naar Den Haag toog voor een gesprek met de hoogste defensiebaas.

Wier roept het al maanden: zet net als over de oude installatie waar decennialang geen klachten over waren, een koepel over de nieuwe radarpost. Wellicht is de geluidsoverlast daarmee opgelost. De roep lijkt gehoord in Den Haag. Demissionair defensieminister Henk Kamp stuurde donderdagochtend een brief naar de Tweede Kamer waarin hij mededeelt dat over de SMART-L radar bij Wier een koepel wordt gebouwd.

De SMART-L radar, die het luchtruim moet controleren op vijandig vliegverkeer, is vorig jaar neergezet om de in 1976 geïnstalleerde MPR-radar te vervangen. Sindsdien regent het klachten in de omgeving. Het station verspreidt een continue bromtoon en er is zorg over de straling die vrijkomt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 6 oktober 2021

Jarige bibliotheek in Sint Annaparochie heeft álle Bildtse boeken op de plank

Een foto van de bibliotheek genomen rond 1967. De boekencollectie was toen nog ondergebracht in het dorpshuis. Op de foto zitten Ali Meijer, Henk Heijkoop (rechts) en Tsjikke Meijer (achter) met de neus in de boeken. FOTO PRIVÉ-ARCHIEF ALI BRONGER-MEIJER

Ali Bronger weet nog best dat ze met haar zusje Tsjikke en buurjongen Henk door hun vader uit huis werd geplukt in 1967. De kinderen konden mooi op de foto voor promotiemateriaal voor de bibliotheek van Sint Annaparochie. Die was destijds gevestigd in Ons Huis, het dorpshuis waar Ali’s vader beheerder van was. Diezelfde foto dient nu weer als beeld bij de honderdste verjaardag van diezelfde bieb waar Ali al 32 jaar werkt en een van de vaste gezichten is. "Alles komt wol hiel moai by elkoar sa.”

Het was de doopsgezinde predikant W.H. toe Water die in 1918 in de Bildsche Courant schreef dat “in een samenkomst van enkele ingezetenen is gebleken dat er in het dorp behoefte bestaat aan een localiteit, waar men gezellig kan samenzijn, een krant, een vaktijdschrift, een goed boek kan lezen en een partij kan schaken.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 5 oktober 2021

Boeren in Westhoek blij met motie-Goudzwaard

Aardappelland wordt geploegd in Het Bildt.

Boeren in de Noord-Friese polder Westhoek (nabij Sint Jacobiparochie) zijn blij dat een meerderheid van de Friese Provinciale Staten tegen het plan is om de polder terug te geven aan de natuur. Een motie van Statenlid Goudzwaard hierover is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het vruchtbare akkerbouwgebied, waar voornamelijk aardappelpootgoed wordt geteeld, zou een 'wisselpolder' moeten worden. Middels een gat in de zeedijk zou het water van de Waddenzee met de getijden de 47 hectare metende polder in en uit kunnen stromen.

In het plan van het Wetterskip Fryslan zou er dan geleidelijk waddenslib worden afgezet in de laaggelegen polder. Dat nieuwe Natura2000-gebied zou dan een mooie overgang vormen richting het Werelderfgoedgebied van de Waddenzee, was het idee.

Bron: VELDPOST
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 5 oktober 2021

'Cadeauzuil bij Westhoek kan dienen als alternatief voor vogelstoplicht'

Kapotte informatiezuil aan de Rijksweg in Herbaijum. Foto: Catrinus van der Veen

Op de Waddenkwelder bij Westhoek moet geen stoplicht komen om wandelaars te wijzen op foeragerende vogels. Dat vindt het CDA in Waadhoeke. De partij ziet niks in het idee van Vogelbescherming Nederland die zo wil voorkomen dat vogels worden verstoord.

Een stoplicht hoort niet thuis in de natuur, zegt fractievoorzitter Anton Wijkhuis. Het tast het ongerepte karakter aan en toeristen snappen de bedoeling ervan niet.

Het CDA stelt voor om op de parkeerplaats bij de dijk een digitale informatiezuil te plaatsen waar bezoekers worden gewezen op de broodnodige rust voor de etende vogels. Waadhoeke heeft nog zeven ongebruikte digitale zuilen liggen die bij de gemeentefusie cadeau zijn gedaan door Franekeradeel. Die kunnen prima voor dit doel worden ingezet, zegt Wijkhuis.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint-Anne 5 oktober 2021

Kaptain

Gerard de Jong

'As et zwart in et woater komt…' Een sin, meer waar d'r niet foor norig om de dichter in Cornelis Kapitein opstaan te laten. Kapitein (56) - nomen est omen : seebonk an wâl, groat liif en klaine fonkeloochys, 'n rejale grize beerd en 'n even rejale lach - komt fan Urk.

Doe't hij as klain mantsy an de hând fan syn mim in de haven fan Urk omstrúnde, had 'n fisser hur die sin toefoegd. At 't swart in 't water komt: at de donkerens infâlt, at 't onhail draigt, dan motte je make dat je wegkomme.

Kapitein had groatse dromen, hij kon 't leven wel opfrete. Je geboorteplak - seker Urk - is dan al gau te klain. Hij ferliet as tiener syn dorp en fon in syn maat Albert Bartelds - fan Staphorst, met 'n selde achtergrônd en honger na de wereld, later bassist in The Prodigal Sons - 'n partner in crime . Se deden wat God ferboaden had en Kapitein lâs filosofy. De groate ideeën leken him feerder en feerder fan syn geboortegrônd te foeren.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees de hele kollum >>

Sint-Anne, 5 oktober 2021

Jan de Groot

De toan fan Jan de Groot: "Kassettebandsy"

"Ja hoor, d'r hoeft ok maar ergens 'n seldsem beest om te strúnnen of elkeneen gaat der hine om soa'n besy te spotten. At d'r befoorbeeld in Spannum 'n langpoat sonder poaten rôndfliigt, dan flige de mînsen der massaal op ôf.

Fleden week gongen d'r heel feul mînsen spesjaal na de haven fan Harlingen omdat se de walrus sien wouwen die't gewoan 'n dachy in Harlingen waar om te bekommen.

Maar sil'k jim 's wat fertelle? Ik wil 't niet over die walrus hewwe. Welni. Maar 't is al 'n mooi bruchetsy naar 't onderwerp fan deuze week. Want 't waar ommers John Lennon, doe nag Beatle, die't 't nummer 'I'am the walrus' skreef en song.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees de hele kollum >>

Sint-Jabik 4 oktober 2021

Sint-Jabik docht mei oan werbestimming-projekt

De wettertoer fan Sint-Jabik - Foto: Omrop Fryslân, Marlinde van der Woude

Seis Fryske doarpen yn de Waadkustregio dogge mei oan in projekt fan de provinsje om erfgoed nij libben yn te blazen: fan leech of fertutearze gebou nei ferbliuwsakkommodaasje.

It giet om projekten yn Sint-Jabik (wettertoer), Lytsewâld (pleats), Ferwert (eardere herberch-brouwerij), Moarre-Ljussens (suvelfabryk), Seisbierrum (tsjerke) en Holwert (winkel).

It giet om karakteristike, mar wol leechsteande of fertutearze gebouwen. Dizze gebouwen moatte in nije bestimming krije as ferbliuwsakkommodaasje. De gebouwen bliuwe sa behâlden, leverje in bydrage oan leefberens fan de doarpen én stimulearje it toerisme.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Earnewâld, 4 oktober 2021

Onder grote belangstelling is zaterdag het skûtsje de Risico te water gelaten

De Risico, Oudebildtzijl

Gelijktijdig met de heropening van het vernieuwde Skûtsjemuseum werd skûtsje de Risico te water gelaten. Dit vrachtschip is in 1922 gebouwd in Sappemeer in opdracht van Fedde Benedictus van der Feen uit Oudebildtzijl.

Met dit vaartuig wordt niet gevaren, het wordt voor het Skûtsjemuseum afgemeerd en fungeert als onderdeel van het museum. Met steun van diverse bedrijven en de inzet van de vrijwilligers is de Risico de afgelopen maanden aan de buitenkant helemaal in de staat teruggebracht zoals deze vroeger was. De komende maanden word ook de roef weer in de oude staat gebracht.

Bron: o.a. Leeuwarder Courant
link OP "'t Bildt soa at 't waar" is een video van de te water lating te zien >>

Sint Annaparochie 4 oktober 2021

Titel geen 'must' voor St. Anna

Pieter Jan Plat snelt langs Friesland-aanvoerder Jeffrey Meijer. foto dijks fotografie

Sint Annaparochie is volgens velen titelkandidaat nummer één. Binnen de club zijn de meningen verdeeld over een mogelijk kampioenschap.

De momenteel geblesseerde grensrechter en elftalleider Jordy Miedema is duidelijk: "We willen geen kampioen worden. Bijna alle ploegen in onze regio stoppen met het zondagvoetbal. Als we promoveren, moeten we lange reizen naar Drenthe en Groningen maken. Ook missen we dan de derby's tegen Dronrijp en DTD."

Clubtopscorer Pieter Jan Plat (32), gisteren tegen Friesland weer twee keer trefzeker, denkt er anders over. "We willen best de titel pakken, maar eenvoudig wordt het niet."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Ljouwert, 1 oktober 2021

Earste Fryske bioskoopfilm yn 20 jier meast besochte film yn Fryslân

Janko Krist, Emiel Stoffers en Jeroen Seinstra - Foto: Leo Middelsé

De earste Fryske bioskoopfilm yn tweintich jier is fuortendaliks de bêst besochte film yn Fryske bioskopen yn septimber. Stjer luts sûnt de premjêre op 6 septimber in lytse 10.000 minsken nei de bios.

Stjer is makke troch de band De Hûnekop en regisseur Janko Krist en giet oer in searjemoardner dy't it foarsjoen hat op Fryske artysten.

Net alle Fryske bioskopen hienen it sukses ferwachte. "Wel dat veel fans van De Hûnekop de film zouden kijken, maar de film trekt een veel breder publiek", seit Nick van der Berg fan CineSneek.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>
 
archief 2021 (3e kwartaal)
archief 2021 (2e kwartaal)
archief 2021 (1e kwartaal)
archief 2020 (4e kwartaal)
archief 2020 (3e kwartaal)
archief 2020 (2e kwartaal)
archief 2020 (1e kwartaal)
archief 2019 (4e kwartaal)
archief 2019 (3e kwartaal)
archief 2019 (2e kwartaal)
archief 2019 (1e kwartaal)>