Onze tuin op Halfweg:

In het voorjaar Op Halfweg valt veel te genieten. In de tuin en op het erf groeit een rijke variatie aan bloemen, heesters en bomen. 's Zomers weten de vlinders ons plekje ook te vinden. Erf en landerijen zijn een waar paradijs voor vele vogels. En de ligging bij de waddenkust betekent, dat grote aantallen vogels op hun trektocht even in de omgeving neerstrijken of gewoon overvliegen.  
 
 
 
(Ga naar de lijst gerangschikt volgens de wetenschappelijke namen.)  
 
 
 

Vlinders:

Atalanta (Vanessa atalanta)
Dagpauwoog (Inachis io)
Groot koolwitje (Pieris brassicae)
Kleine vos (Aglais urticae)

Vogels:

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Bergeend (Tadorna tadorna)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosa)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Buizerd (Buteo buteo)
Ekster (Pica pica)
Fasant (Phasianus colchicus)
Fuut (Podiceos cristatus)
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Graspieper (Anthus pratensis)
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Heggemus (Prunella modularis)
Houtduif (Columba palumbus)
Huismus (Passer domesticus)
Huiszwaluw (Delichon urbica)
Kerkuil (Tyto alba)
Kievit (Vanellus vanellus)
Kleine alk (Alle alle)
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Koekoek (Cuculus canorus)
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Kolgans (Anser albifrons)
Koolmees (Parus major)
Meerkoet (Fulica atra)
Merel (Turdus merula)
Putter (Carduelis carduelis)
Ransuil (Asio otus)
Roodborstje (Erithacus rubecula)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Slobeend (Anas clypeata)
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Waterhoentje (Gallinula chloropus)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Zwarte kraai (Corvus corone)