Dossier TAEKE TRIEMSTRA

Sint Jabik, 7 oktober 2023

De Roger Federer fan it keatsen: "Wat Taeke Triemstra prestearret is unyk"

Taeke Triemstra © Dijks Fotografie

Taeke Triemstra (1982) mei him de bêste keatser fan alle tiden neame. Ofrûne simmer gie hy Piet Jetze Faber foarby yn it ivige keatsklassemint en sette himsels dêrmei op de allerheechste trêd fan dizze sportljedder.

Triemstra keatst al sûnt er in bal fêsthâlde kin. Hy wûn syn earste wedstriid doe't er fiif wie. En noch hat er syn nocht net: ek takom jier is de bêste keatser noch op de sportfjilden te sjen. "In unike prestaasje", seit keatshistoarikus Jan Braaksma.

Programmamakker Albert Jensma folge him dizze simmer by it berikken fan dizze status. Kloppet it dat it súkses fan 'de Roger Federer fan it keatsen' ek fuortkomme kin út beskiedenheid?

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 2 augustus 2023

Taeke Triemstra boos: 'Hiele PC hie gewoan op it Sjûkelân moatten'

Teleurstelling bij Taeke Triemstra. Foto Dijks Media

Onder miserabele, natte omstandigheden op de voetbalvelden van SC Franeker moest een van de favoriete parturen op de PC in de eerste omloop het hoofd buigen.

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra verloren met alles aan de hang (5-5 en 6-6) van Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra.

"Wy wienen der fan oertsjûge dat it ús dei wurde soe”, zei Triemstra meteen na afloop. "Mar doe gie juster alles om en waard alles oars.” Hij doelde op de beslissing van de PC om vanwege de weersomstandigheden niet alleen op It Sjûkelân te kaatsen, maar ook op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Arum, 30 july 2023

Triemstra giet troch

Taeke Triemstra © Dijks Media

De keatser mei de measte punten yn de histoarje fan de sport, Taeke Triemstra, giet noch in jier troch. Dat hat er snein bekend makke nei de haadklassewedstriid yn Arum, dêr't er mei syn maten de lytse preemje pakte.

De 40-jierrige Triemstra, dy't ferline wike de lieding yn it ivige keatsklassemint oernaam fan Piet Jetze Faber, hat lang twivele oft er trochgean woe. Oant hjoed dus.

Kommend seizoen foarmet Triemstra opnij in partoer mei opslagger Gert-Anne van der Bos en achterynse Erwin Zijlstra. Woansdei sil Triemstra besykje om foar de sânde kear de PC te winnen.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Jacobiparochie, 26 july 2023

Taeke Triemstra na Rengersdag de 'succesvolste kaatser aller tijden'

Foto: Bertus Hogendorp

Taeke Triemstra is sinds zondag de succesvolste kaatser aller tijden. Hoewel hij de finale verloor op de Rengersdag, mocht hij door het bereiken van de finale twee punten aan zijn totaal toevoegen. Dat kwam hierdoor op 886 punten. Als gevolg hiervan passeerde hij Piet Jetze Faber met 1 punt en is hij de nieuwe nummer één van het eeuwige puntenklassement.

Dit werd zondagavond uiteraard groots gevierd in St.-Jacobiparochie. Met een rijtour met paard en wagen door het dorp waar de meeste inwoners de vlag hadden uitgehangen. En daarna met een feestje in de kantine van de kaatsvereniging. Nadat KV Het Noorden-voorzitter Rianne Dorst de nieuwe klassementsleider had toegesproken, volgde oud-voorzitter Marty Slager haar voorbeeld en kwam Taeke Triemstra zelf ook nog even aan het woord. Het werd een, in een veel opzichten, memorabele dag.

Bron: Bildt.nu

Ljouwert, 24 july 2023

Taeke Triemstra is 'bêste keatser ea': "Histoarysker as PC winne"

© Martin de Jong

Nei de winst yn de twadde omloop fan de Rengerspartij yn Ljouwert wie it punt binnen foar keatser Taeke Triemstra. It punt wêrmei't hy de lieder waard yn it ivige keatsklassemint. It punt dat hy nedich hie om Piet Jetze Faber foarby te gean.

"Oft dit moaier is as it winnen fan de PC?", werhellet Triemstra de fraach dy't hy nei de oerwinning yn de twadde omloop (5-4 en 6-6 tsjin it partoer fan Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar) krijt. De keatser moat der sels efkes om laitsje.

Nei in lange stilte komt it antwurd: "Dit komt minder faak foar fansels, de PC hat elk jier wer in winner. En hoewol't dy partij oars is as alle oaren, is dit miskien krekt wat histoarysker."

Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>      link Lês ek: Fenomeen Taeke Triemstra stjit Piet Jetze Faber fan earste plak yn ivich klassemint >>

Leeuwarden, 23 juli 2023

Triemstra breekt puntenrecord en is nummer één in eeuwige kaatsklassement

Taeke Triemstra viert zijn bijzondere prestatie. Foto: Dijks Media

Taeke Triemstra schreef zondag kaatshistorie op het veld van LKC in Leeuwarden. Het kaatsicoon van de 21ste eeuw flikte het: hij passeerde Piet Jetze Faber in het eeuwige kaatsklassement.

Wat was het zondag spannend in de tweede omloop tegen het partuur van Menno van Zwieten, de partij die Triemstra met zijn maten Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra moest winnen om de nieuwe koploper te worden in het klassement.

Tegen datzelfde partuur ging Triemstra woensdag in Minnertsga nog onderuit en dat had zondag weer kunnen gebeuren. Maar ditmaal stond Van der Bos in de slotfase op, waardoor Van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar zich gewonnen moesten geven.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Huizum, 17 juli 2023

Nog één punt en Taeke Triemstra zit op de kaatstroon

Erwin Zijlstra, Gert Anne van der Bos en Taeke Triemstra in actie in Huizum. Foto: Dijks Media

Na de winst zondag in Huizum spelen er voor de topkaatser Triemstra meer emoties. De altijd evenredig gestemde topkaatser werd zondag zichtbaar vrolijk van de felicitatie van zijn vader Reinder Triemstra. Gabe Leeuwen, manusje van alles voor de oranjehemden, gaf Taeke Triemstra zijn mobiele telefoon aan. "Je vader wil je even spreken."

Reinder Triemstra, familieman, wantenmaker en oud-kaatser (altijd vaste supporter met moeder Fré) is opgenomen in het ziekenhuis in Leiden vanwege hartproblemen en wordt deze week geopereerd. "Hy wol graach dat ik en ek Bauke gewoan trochkeatsen bliuwe. Goed om myn heit te hearren." Door de winst in Huizum kan Triemstra het recordaantal punten van Piet Jetze Faber (885) komende woensdag in Minnertsga verbeteren.

Leeuwarder Courant

Sint Jabik, 18 juni 2023

Taeke Triemstra is Hotze Schuil foarby op ranglist fan bêste keatsers ea

Taeke Triemstra (argyf) © Dijks Media

Taeke Triemstra hoecht allinnich noch Piet Jetze Faber foarby om de bêste keatser ea te wurden. De keatser fan Sint Jabik helle yn syn thúsplak de finale by de haadklassepartij en is dêrmei Hotze Schuil no passearre op de ranglist. It gat mei de listoanfierder Piet Jetze Faber is njoggen punten.

Om Schuil foarby te gean moast Triemstra op snein yn Sint-Jabik mei Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra de finale helje. Dat slagge nei in oerwinning fan 5-2 6-2 yn de heale finale tsjin Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

De oerwinning yn Sint-Jabik gie úteinlik net nei Triemstra-en-dy. Yn de finale wienen Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra nammentlik mei 5-3 6-6 te sterk.

Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 26 mei 2023

Taeke Triemstra: "Misschien nog een afscheidsjaar"

Taeke Triemstra, foto: Henk Bootsma

Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie staat op het punt om de bovenste positie in het kaatsklassement aller tijden over te nemen. Het zou hem de meest succesvolle kaatser aller tijden maken. Is dat een moment om ermee op te houden of knoopt hij er nog een jaar aan vast?

Triemstra zelf zegt daarover in Nieuw Tijdperk, een uitgave van de KNKB: “Dat klassement bemachtigen moet nu gebeuren. Vervolgens kan ik uitbouwen en het seizoen daarna mogelijk als afscheidsjaar beschouwen. Ik durf nu nog niet te zeggen, dat ik volgend jaar doorga.”

Met de kans, dat hij de top van het klassement niet bereikt, houdt Triemstra eigenlijk geen rekening: “Ik denk niet dat dat een relevante vraag is. Daar hoef ik niet over na te denken.”

Bron: Kaatsnieuws.com
link Lees het hele artikel >>

Sint Anne, 21 mei 2023

Triemstra nei winst yn Sint Anne wer trije punten tichter by top keatsklassemint

Taeke Triemstra © Dijks Fotografie

De tredde frijeformaasjepartij fan it jier by de manlju is in proai wurden foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Yn de finale yn Sint Anne wienen se te sterk foar it partoer fan Marten Bergsma.

It betsjut ek dat Triemstra wer trije punten tichter by de top fan it ivige keatsklassemint is. Mei de acht punten dy't er dit seizoen pakt hat, stiet er noch njoggen punten achter de nûmer twa (Hotze Schuil) en noch achttjin achter listoanfierder Piet Jetze Faber.

Van der Bos-en-dy moasten it yn Sint-Anne yn de earste omloop fuort opnimme tsjin in oar toppartoer: dat fan Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Dat smiet in op papier ienfâldige oerwinning op: 5-1 6-4.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Sint Jaik, 11 maaie 2023

Wurdt Taeke Triemstra de bêste keatser oait? "Potferdikke, hy is sa tichtby"

Taeke Triemstra © Henk Bootsma

26 punten. Dat is wat Taeke Triemstra skiedt fan de titel bêste keatser fan alle tiden. De Sint-Jabuorster hopet noch foar de PC fan begjin augustus dy titel op syn namme te krijen.

Foar it ivige keatsklassemint kinne keatsers punten fertsjinje. Helje je de krâns, dan krije je trije punten. In twadde plak smyt twa punten op en in tredde plak ien punt. Al sûnt 1990 stiet de top fan it klassemint fêst: yn dat jier gong Piet Jetze Faber nei 28 jier Hotze Schuil foarby.

Yn de earste twa wedstriden fan it keatsseizoen helle Triemstra noch gjin punten. Op de ôfdielingswedstriid yn Weidum kaam er net fierder as de twadde omloop. Ofrûne snein yn Frjentsjer wie it partoer fan Tjisse Steenstra yn de earste omloop te sterk.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Marsum, 11 september 2022

Twee slagen verwijderd van eindzege loopt klassementsjager Taeke Triemstra zware enkelblessure op

De onfortuinlijke Taeke Triemstra (links) wordt ondersteund door zijn tegenstanders Tjisse Steenstra (midden) en Renze Hiemstra. Foto: Dijks Media

De kaatsfinale tussen de aartsrivalen partuur Steenstra en partuur Van der Bos eindigde zondag in Marsum met een bizarre apotheose. Taeke Triemstra liep twee slagen verwijderd van de eindzege een zware enkelblessure op.

Bijna 40 jaar, maar hoofdklasser Taeke Triemstra is nog altijd energiek op jacht, vastbesloten om het leiderschap in het klassement aller tijden te realiseren. De koning van de kaatskoningen. Nog 25 punten heeft hij nodig om de leider Piet Jetze Faber (885) te achterhalen.

Tijdens de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen, zondag in Marsum, toonde hij weer absolute gretigheid. Niets wees in de finale op zand in de motor van het partuur Van der Bos.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Kimswerd, 22 augustus 2022

Kaatser Taeke Triemstra schrijft weer historie, zege in Kimswerd betekent 200ste krans op de hoofdklasse

Taeke Triemstra

Hij was er dit seizoen al een paar keer op geattendeerd. Voorafgaand aan de PC bijvoorbeeld. Winnen zou zijn 200ste zege op de hoofdklasse zijn. Taeke Triemstra moest er een paar weken langer op wachten, maar in Kimswerd werd die unieke prestatie een feit.

Met 200 kransen op de hoofdklasse staat de kaatser uit Sint Jacobiparochie op eenzame hoogte. Piet Jetze Faber kwam in zijn loopbaan tot 188 overwinningen en Hotze Schuil pakte er 183. De 39-jarige Triemstra won in september 2000 op 17-jarige leeftijd in Sneek zijn eerste hoofdklassekrans. "Op nei de trijehûndert", grapte Triemstra.

Met Gert-Anne van der Bos en Erwin Zijlstra was Triemstra de hele dag ongenaakbaar. Tegen de topfavorieten Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar werd het in de tweede omloop vlotjes 5-2 6-2. In de vier partijen kregen de winnaars slechts zes eersten tegen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 26 augustus 2020

Wordt Taeke Triemstra nog de beste kaatser ooit? foto Henk Jan Dijks

'Jo krije mar ien sa'n kâns yn it libben'

Taeke Triemstra had in 2020 dichter bij de eerste plaats willen komen van het kaatsklassement aller tijden. De coronacrisis gooide roet in het eten en de prestaties vallen dit jaar ook tegen. Daarom de vraag aan kenners: stoot hij de legendarische Piet Jetze Faber ooit nog van de troon?

De feiten: Taeke Triemstra staat thans derde in het kaatsklassement aller tijden, dat sinds 1853 wordt bijgehouden. De voorinse uit St. Jacobiparochie heeft in circa 20 jaar 796 punten bijeen gekaatst, maar hij wordt dit jaar 38 jaar. Zijn achterstand op leider Piet Jetze Faber bedraagt 89 punten. Faber heeft 885 punten. Hotze Schuil, de nummer 2 die in september 1990 door Faber werd gepasseerd, heeft 876 punten. Een kaatser op het hoogste niveau krijgt 3 punten voor een zege, 2 voor een tweede prijs, 1 voor een derde plaats.

"Ik wol der wol ris ôf, se moatte my mar ris ferjitte", sprak Schuil (1924-2005) in de weken voordat Faber (nu 64) hem voorbij streefde. Feit is dat nóch Schuil, nóch Faber ooit vergeten zal worden. Ook niet als Triemstra, ondanks dit kwakkeljaar waarin hij pas 6 punten aan zijn totaal toevoegde, op een dag de nummer-1 is. De vraag is: komt die dag nog, nu het kaatsjaar 2020 vanwege de coronacrisis zoveel deuken heeft opgelopen? Gaat hij Piet Jetze Faber nog passeren?

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Easterlittens, 23 augustus 2020

Triemstra kritysk: "De Frouljus PC giet troch, mar it úthingboerd fan de KNKB net"

Taeke Triemstra oer it restant fan it seizoen

It coronafirus hat dit seizoen in grutte ynfloed op de keatskalinder. De PC by de manlju giet net troch, en yntusken binne ek de haadklassepartijen yn Marsum en Penjum skrast. Neffens keatser Taeke Triemstra bliuwt der no wol in hiel meager seizoen oer. "Doe't ik dat hearde ferline wike doe tocht ik dan hoecht de Aldehou op it lêst ek net mear. Dan ha je trije wiken stilstien", seit Triemstra. "Mar ik ha no wol sjoen dat Sint-Anna der noch bykommen is yn it wykein fan Marsum."

De 37-jierrige keatser begrypt net dat ferieningen ta it beslút komme om de wedstriden te skrassen. "Persoanlik net. Ik snap dat minsken der problemen mei hawwe, mar sels bin ik net sa. Ik bin mear fan de mooglikheden. Ik tink dat je dingen no krekt wol organisearje moatte. As je dat dogge sa as de ferieningen dat no dogge, dan kin dat prima. Dan fynt der echt gjin besmetting fan corona plak," sa seit Triemstra.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Sint Jacobiparochie, 2 mei 2020

Taeke Triemstra: 'Yn mentaal opsicht bin ik as tritiger allinich mar sterker wurden.'Foto: Niels de Vries

De blik naar voren

Op een dag wil Taeke Triemstra (37) leider zijn in het kaatsklassement aller tijden. Door de corona- crisis is dat doel zo goed als zeker pas in 2022 te bereiken. "Ik wol de bêste wêze.”

Ergens in de jaren negentig reed de familie Triemstra een keer in de gezins-Golf van Sint Jacobiparochie naar Zuid-Frankrijk. Heit Reinder en mem Fré voorin, de broers Taeke, Joeke Jan en Bauke op de achterbank.

Op maandagochtend vertrokken ze. Na vier nachten pakten ze de boel in. Op vrijdagavond waren ze weer thuis. Het was hartstikke leuk geweest, maar er stond een kaatsweekend voor de deur. Kwestie van prioriteiten stellen. "1400 kilometer hinne en wer foar in midwike Súd-Frankryk, dat wie hiel wat”, vertelt Taeke Triemstra.

Langer van huis zijn kon absoluut niet. "Myn heit hie en hat ien grutte fakânsje en dat is it keatsseizoen. Hy komt alle wykeinen te sjen. Hy drinkt in bierke en yt in gehakbal of in fiskje. Makkest him mei in lang skoft yn it bûtenlân net bliid. Hy wol echt net fuort. Boppedat, as wantemakker sit it him dan achter. Hy kin yn de tiid dat er fuort wêze soe ek in pear moffen meitsje. Yn syn hokje. Mei in muzykje oan.”

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 3 april 2020

'Er gebeurt niks op het complex dat normaal bol staat van de reuring'

Taeke Triemstra koaning op St.-Annemet hoofdklasse partij verleden jaar

In Sint Annaparochie zijn de kermis (22-26 mei) en de hoofdklassepartij op de 24ste mei afgelast. Dat is slecht nieuws voor KF St. Anne Drie Spul Is Ut. "De kermis wordt georganiseerd door stichting De Waaie en staat op eigen grond”, legt voorzitter Teun de Jong uit. "De inkomsten stromen normaal naar de voetbal- en de kaatsvereniging. Die missen we nu.”

De feesttent en muziekband die al waren vastgelegd, zijn niet gratis "Daarom ben ik blij dat wij in het schema voor 1 juni zaten”, zegt De Jong. "De overheid heeft evenementen tot die tijd verboden, dus ik ga er vanuit dat we niet opdraaien voor de kosten. Als je tussen 1 en 20 juni zit, is dat maar de vraag.”

Het doet hem zeer dat het in Sint Annaparochie nog een hele tijd stil zal zijn op de velden. "Onze hoofdklassepartij is een topevenement. Maar ook de dorpspartij op de zaterdag ervoor kan altijd rekenen op een grote deelname. Er wordt ook al niet gevoetbald. Er gebeurt niks op het complex dat normaal bol staat van reuring en activiteit.”

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 31 maart 2020

Tjisse Steenstra en Taeke Triemstra (l) in het perk: 'Ferline jier lei it aksint mear op kracht. Dit jier leit dat mear op kondysje.' (© Foto Rynk Bosma)

Taeke Triemstra omarmt frisse wind in werk en perk

Terwijl op internet de filmpjes voorbijkomen hoe je als kaatser de uitdaging van verplicht thuis blijven overleeft, heeft Taeke Triemstra wel wat anders aan zijn hoofd. ‘Smoardrok’ noemt hij zijn werk. Sinds januari is hij hoofd planning en organisatie bij Hellema Hallum B.V. Voeg daar nog eens twee nieuwe kaatstrainers Maurice Brenkman en Wim Sikma van Puur Passie aan toe, dan lijkt het dit jaar weer een jaargang te worden met de nodige uitdagingen.

En juist dat is Taeke Triemstra op het lijf geschreven. In sportief opzicht houdt hij van frisse winden die zorgen voor een andere aanpak. Niet de gebaande wegen van het terug vallen op trainingsmethodes die al tien jaar steeds opnieuw worden afgewerkt. Voor Triemstra is 2020 het jaar dat hij 38 jaar wordt, op de valreep trouwens, want pas in december viert hij zijn verjaardag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 2 januari 2020

Taeke Triemstra: 'Sjen hoefier we takom jier komme'

© Foto Suwarda Vis  |  'We benaderje it wol as topsport, mar keatsen is wol in pure amateursport'.

Veel kaatsers stoppen als ze een jaar of dertig zijn. Zonde volgens Taeke Triemstra, dan zijn ze juist op hun top en komen de mooiste jaren nog.

Triemstra is nu 37 en heeft nog lang niet genoeg van het spelletje: "Sa lang ik noch win, fyn ik it leuk, ik kin min oer myn ferlies." Hij knoopt er nog een jaar aan vast en hoopt nog hogerop te komen in het klassement aller tijden, waarin hij nu derde staat.

"Ik lei noch yn de bernewein doe’t ik al mei gong nei it keatsfjild, ús heit keatste ek. Mar ik wie de wykeinen ek in hiele protte by beppe Jantsje Hoitinga-van der Meer. Pake Taeke, dêr’t ik nei neamd bin, wie krekt stoarn. Ik wie graach by beppe, sy wenne op in pleats, dêr wie ik ek in soad mei in baltsje oan it boartsjen."

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Bitgum, 26 augustusi 2019

Triemstra ook na mijlpaal gretig

Taeke Triemstra liet ook op de Van Aismadagen van zich horen en schoof weer een plekje op in het kaatsklassement aller tijden. foto henk jan dijks

Of het nu toeval was of niet, de timing van orkest de Harmonie uit Bitgum was gistermiddag op zijn minst opvallend. Terwijl op het kaatsveld in die plaats een zeer eenzijdige finale in de vrijeformatiepartij van de Van Aismadagen bezig was, zetten de muzikanten het nummer ‘Thriller’ in van Michael Jackson. Leuk bedacht, maar helpen deed het niet.

Spannend werd het namelijk in het snikhete Bitgum nimmer in de eindstrijd waarin Triemstra met Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra met 5-1 6-2 te sterk was voor het partuur van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Het betekende overwinning nummer dertien van het drietal in de vrije formatie dit seizoen. De winst zorgde er bovendien voor dat de mijlpijl die Taeke Triemstra bereikte extra glans kreeg.

"Want it is fansels in ‘mijlpaal’”, erkende Triemstra, terugkijkend naar wat hem de dag ervoor al lukte: het bereiken van de top 3 in het kaatsklassement aller tijden. De eerste van twee opeenvolgende kaatsdagen in Bitgum eindigde toen voor hem met een tweede plaats in de doorelkaarloten-wedstrijd. Uitgerekend tegen Van der Bos en Steenstra - zij kaatsten zaterdag met Allard Hoekstra aan hun zijde - legde Triemstra het af in de finale. De tweede plek bracht hem echter twee punten en daarmee kwam hij in de eeuwige ranglijst op gelijke hoogte met Wiep van Wieren (785 punten).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 6 augustus 2019

Taeke Triemstra gaat nog een jaar door

Taeke Triemstra in actie

Taeke Triemstra plakt nog een jaar vast aan zijn toch al niet geringe kaatsloopbaan. De voorinse is van plan om ook in 2020 te kaatsen met Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra. Die formatie won dit jaar tot nu toe elf van de twintig vrije formatiewedstrijden.

Triemstra werd vorige week woensdag nog door PC-voorzitter Ids Hellinga gehuldigd, omdat hij zijn twintigste PC kaatste. In veruit de meeste gevallen wint hij daar ook een prijs.

Hij steeg dit jaar zelfs nog in het PC-klassement aller tijden, door de tweede prijs te winnen. De score staat nu op vijf PC-overwinningen, vier tweede plaatsen en acht derde plaatsen. Nog één PC-overwinning zou hem in de top 3 brengen, achter Piet Jetze Faber en Hotze Schuil.

Bron: kaatsnieuws.com
link Lees het hele artikel >>

It Hearenvean, 12 july 2019

Keatser Taeke Triemstra hellet Sake Saakstra yn en is fjirde op ivige ranglist

Taeke Triemstra - Foto: Henk Bootsma

Taeke Triemstra is freed klommen nei it fjirde plak fan it ivige keatsklassemint. Troch de finale te heljen by it haadklassekeatsen op It Hearrenfean pakt er twa punten. Dêrmei komt er op 771 punten en hellet er Sake Saakstra yn.

Triemstra hat ek de toptrije yn it fizier. Hy hat noch 14 punten nedich om op likense hichte te kommen mei Wiebren van Wieren, dy't 785 punten hat. De list wurdt oanfierd troch Piet Jetze Faber mei 885 punten. Hotze Schuil is mei 876 punten twadde.

Yn juny ferline jier klom Triemstra de topfiif yn. Yn koarte tiid helle er respektyflik Tunno Schurer en Chris Wassenaar yn.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Huizum, 6 juli 2019

Zelfs Triemstra is maar een mens

De in Huizum tot koning uitgeroepen Gert Anne van der Bos slaat op, Taeke Triemstra wacht af. foto Dijks Fotografie

Niet om de feiten dramatischer te doen lijken dan ze waren, maar jawel: Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra wilden afgelopen week toch wel eens van hun maat Taeke Triemstra horen hoe dat nou zat, vorige week in Harlingen. "Der wie wol wat yrritaasje, ja", gaf Van der Bos toe. "Moat in kear kinne."

Uitgerekend Triemstra, de verpersoonlijking van gretigheid, de man die al bijna twintig jaar elke kaatswedstrijd wil winnen, had er vorige week even geen zin in. Juist hij, die weldra de top-drie van het kaatsklassement aller tijden binnen stapt en daarna op jacht wil naar nog meer, miste de motivatie.

Gisteren, nadat hij in Huizum samen met Steenstra en de uitstekend kaatsende Van der Bos alweer voor de negende keer in 2019 de krans pakte (op een kans van elf!), draaide Triemstra er niet omheen. "We winne sa’n soad. Ik koe my ferline wike in kear net oplade. Ik woe dêr yn Harns net alles út de kast helje. Dat ferbaasde mysels noch it meast."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>     

Sint Annaparochie, 19 mei 2019

Het partuur van Taeke Triemstra is het partuur in vorm aan het begin van het seizoen. (© Henk Bootsma)

Toppartuur Triemstra blijft winnen

Het toppartuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra deed ook dit weekend weer goede zaken. In Sint Annaparoche werd de finale gewonnen van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra met 5-4, 6-2. Op die stand miste de opslag van Van Zwieten het perk.

Taeke Triemstra, die geregeld de ballen boven sloeg, werd tot koning van de partij gekroond. Triemstra had sinds 2015 geen koningsprijs meer gehad.

De derde prijs in Sint Annaparochie was voor Johannes van der Veen, Sip-Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint-Anne, 19 mei 2019

Van der Bos en dy bliuwe winnen: no de sterksten yn Sint-Anne

Taeke Triemstra - Foto: Henk Bootsma

De tredde frijeformaasjepartij fan it seizoen is, krekt as de earste twa, in proai foar Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn de finale fan Sint-Anne wiene se mei 5-4 en 6-2 te sterk foar Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.

De start fan de finale wie foar it partoer fan Van der Bos. Sy kamen op 2-0. Yn it tredde earst kaam Van Zwieten mei 6-2 foar. Doe moast Van der Bos risiko nimme mei syn opslach: dy wie in goede meter foar en dus kamen Van Zwieten en dy werom. In earst letter wie it sels 2-2.

Van Zwieten en dy woene net fan opjaan witte. Sy kamen werom oant 5-4, nei in bûtenslach van Van der Bos op 6-2. In earst letter wie it dochs dien: op 5-4 en 6-2 miste Van Zwieten it perk. Taeke Triemstra waard útroppen ta kening.

Bron: Omrop Fryslân
link Sjoch it hiele ferslach >>

Menaam, 25 april 2019

Keatsseizoen 2019 set útein: Taeke Triemstra op jacht nei top-trije

Foto: Henk Bootsma

Mei de 68e edysje fan de Bangmapartij yn Weidum begjint op snein 28 april it keatsseizoen 2019. It is de earste fan trije ôfdielingspartijen dy't op it programma steane dit seizoen. Dêrnjonken fiif troch-elkoar-lotterspartijen en 24 frijeformaasjepartijen. Sportferslachjouwer en keatskenner Geert van Tuinen sjocht foarút op it nije seizoen.

Fan de trije ôfdielingspartijen is de Bangmapartij de earste. Tsjummearum (Himelfeartsdei) en de Bûnspartij (twadde Pinksterdei) kompletearje de ôfdielingspartijen. Bitgum hie de lêste jierren ek in ôfdielingspartij, mar dat wurdt feroare yn in troch-elkoar-lotterspartij. It keatsferstân komt dêr stadichoan wer werom.

Dit seizoen ha we noch net in bettere ferdieling fan troch-elkoar-lotterspartijen en frijeformaasjepartijen. Dy balâns hinget mei mar fiif troch-elkoar-lotterspartijen noch wat skeef, mar dat sil - as alle rankingproblemen oplost wurde - takom jier oars wêze. Dit seizoen stean 24 frijeformaasjepartijen op it programma. Dat binne fansels de meast oansprekkende partijen, mei de PC op 31 july as hichtepunt fan it seizoen.

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele artikel >>

Leeuwarden, 17 september 2018

'It kin net better'

Tjisse Steenstra (links) feliciteert Taeke Triemstra met het winnen van het klassement. FOTO HENK JAN DIJKS

De herfst kan beginnen, het kaatsseizoen zit erop. Taeke Triemstra sloeg op de valreep nog maar eens een beslissende slag. Hij won de Oldehovepartij én het LCklassement. Alweer.

Toen Taeke Triemstra in 2006 op 23-jarige leeftijd voor het eerst zegevierde op de PC en anderhalve maand later ook nog eens winnaar werd van het LC-kaatsklassement, wist iedereen al lang en breed hoe laat het was. Hij was de man op wie de kaatsvolgers zouden moeten letten in de jaren die gingen komen, hij zou een van de grote mannen op de velden zijn en blijven. Zijn magistrale gevoel voor de bal was benijdenswaardig voor ieder ander.

Nu, twaalf jaar en vele successen verder, heeft Triemstra de hoge verwachtingen van toen zelfs overtroffen. En de honger van de liefhebber pur sang is nog lang niet gestild, ook omdat hij van pijn in tegenstelling tot vorige jaren geen last meer heeft. "Ik fiel my goed.” Volgend jaar is hij er gewoon weer bij.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 16 septimber 2018

Taeke Triemstra wint Oldehovepartij én LC-puntenklassement

Taeke Triemstra. FOTO LC

Kaatser Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie kroonde zichzelf zaterdagmiddag op het Leeuwarder Sonnenborgh niet alleen tot winnaar van de Oldehovepartij, maar pakte ook de winst in het LC-puntenklassement. Dat laatste deed hij in zijn indrukwekkende loopbaan al zes keer eerder.

In een rechtstreeks duel in de tweede omloop van de door-elkaar-lotenpartij rekende de voorinse af met zijn concurrent en vaste maat in de vrije formatie, Tjisse Steenstra uit Bitgummole.

Triemstra kaatste in de slotpartij van het seizoen met Jelle Attema (koning) en Haye Jan Nicolay. Steenstra met Marten Bergsma en Hyltje Bosma. Het onderlinge gevecht eindigde in 5-3 en 6-2.

Dat leverde Triemstra een finaleplaats op. Omdat zijn partuur vervolgens de eindstrijd won van Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Thomas van Zuiden (5-3 en 6-6) eindigt Triemstra op 58 punten. Steenstra kreeg er niks bij en blijft steken op 55 punten. Hij was vorig jaar met Gert-Anne van der Bos gedeeld winnaar van het klassement.

Bron: Leeuwarder Courant

Holwerd, 24 juni 2018

Taeke Triemstra in top vijf kaatsklassement aller tijden

Taeke Triemstra

Door de twee overwinningen dit weekeinde is Taeke Triemstra nu de nummer vijf in het kaatsklassement aller tijden. Hij staat op 701 punten en passeerde Chris Wassenaar (699).

De nummer vier op de lijst is Sake Saakstra met 770 punten. Op nummer drie staat Wiebren van Wieren (785 punten). Nummer twee op de lijst is Hotze Schuil met 876 punten. Aanvoerder van de lijst is Piet Jetze Faber met 885 punten.

Bron: kaatsnieuws.com

Sint-Jabik, 18 juny 2018

Taeke Triemstra klimt nei sechsde plak yn ivich keatsklassemint

Taeke Triemstra snein yn Sint-Jabik - Foto: Henk Bootsma

Taeke Triemstra is dit wykein mei syn twa finaleplakken nei it sechsde plak fan it keatsklassemint aller tiden klom. De keatser út Sint-Jabik stiet no op 695 punten yn it klassemint.

Ek Tunno Schurer hat 695 punten, mar Triemstra wist dat er Schurer passearre hat: "Ik bin gelyk kaam mei Tunno yn punten, mar ik ha mear earste prizen, dus ik bin him foarby. No op nei de folgjende."

Dat is Chris Wassenaar, dy't 699 punten. "Noch fiif punten derby, dan bin ik dêr ek oerhinne", seit Triemstra. "Sjen oft ik dat takom wike helje kin." Triemstra, dy't snein de finale yn syn eigen Sint-Jabik ferlear, hâldt him dus wol mei it klassemint dwaande. "As je sa fier komme, dan hâldst ek yn de gaten hoefolle datst noch nedich hast om foarby te kommen."

Bron: Omrop Fryslân
link Lês it hiele berjocht >>

Weidum, 30 april 2018

Fitte Taeke Triemstra start sterk

Taeke Triemstra liet zich meteen zien in Weidum en had geen last van fysieke ongemakken. FOTO HENK JAN DIJKS

Terwijl nogal wat kaatsers geblesseerd afzegden of uitvielen, startte routinier Taeke Triemstra (35) in Weidum okselfris en in vorm aan het nieuwe kaatsseizoen.

Met zijn maten Bauke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra schreef hij gisteren de 67ste editie van de Bangmapartij op zijn naam. In een reprise van de finale van vorig jaar wonnen de Sintjabuurtsters in de spannende eindstrijd met 5-4 en 6-4 van Leeuwarden, dat kaatste met Hans Wassenaar, Jouke Bosje (ingevallenvoor de geblesseerd uitgevallen Hillebrand Visser) en Feiko Broersma.

Voor Taeke Triemstra was het een mooie seizoensopening. Hij liet zien dat het met zijn vorm én fitheid wel goed zit. De voorinse was gisteren gjin bal fertroud. "t gong knap, ik ha in soad boppeslein", zo zei hij over zijn eigen optreden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Henk Bootsma maakte foto’s in Weidum >>     

Beetgum, 26 augustus 2017

KV Het Noorden wint afdelingswedstrijd van Aismadagen

De winners: Bauke Triemstra, Renze Hiemstra en Taeke Triemstra

Kaatsvereniging Het Noorden met de kaatsers Bauke en Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra bewaarde het beste spel voor de finale en liet het op voorhand favoriete partuur van Minnertsga de hielen zien. De misser van opslager Marten Bergsma op 5-4 en 6-2 werd hen uiteindelijk fataal. Op de zege viel helemaal niets af te dingen maar verrassend was het wel omdat Minnertsga tot aan de finale het best spel had laten zien. Maar kaatsen is een tak van sport waarin het vriezen en dooien kan en soms kan dat op een dag.

Minnertsga met de vertrouwde formatie Marten Bergsma, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra kwam sterk uit de startblokken en via tweemaal 6-2 werd een 2-0 voorsprong genomen. Maar na de zitbal van Bauke Triemstra veranderde het spelbeeld. De opslag van Het Noorden kreeg vat op Bruinsma en Kootstra en de buitenslag van Bergsma op 2-1 en 6-6 deed de rest. De opslag van Bergsma wankelde en de Sint Jabuurtsters roken hun kans. De kwaadslag van Hendrik Kootstra op 2-2 en 6-0 bracht Sint Jacobiparochie voor het eerst op voorsprong. Er zat beslist meer in maar op 3-2 en 6-6 was het dezelfde Hendrik Kootstra die de kaats bij de middenlijn keurig wist te passeren. Het Noorden zat er niet mee en Minnertsga maakte meer fouten dan hun lief was en liep voortdurend achter de feiten aan. Bij opslager Marten Bergsma was het hollen of stilstaan. Een fraaie zitbal werd vaak gevolgd door een afzwaaier maar desondanks bleef Minnertsga in de race. Na twee spel gelijk was het Renze Pieter Hiemstra die met twee bovenslagen en een triktrak bovenslag de basis legde voor het vijfde bordje. Na de zitbal van Hiemstra sloeg Bruinsma wel fraai boven maar daarna sloeg hij wel ver maar ook kwaad uit. De retourslag van Bauke Triemstra deed de deur al bijna dicht en op 5-4 en 6-2 was de voorslag van Bergsma die Minnertsga de das om deed. Het Noorden dat de laatste tijd zo vaak werd afgetroefd dankte de zege aan de prima opslag van zowel Bauke Triemstra als die van Renze Pieter Hiemstra.

Bron: KNKB
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 mei 2017

Trio Van der Bos wint in Sint Annaparochie

foto: 'still' uit video op website KNKB

Hij hoeft al lang niets meer te bewijzen, maar een plaagstoot van een tegenstander kan kaatser GertAnne van der Bos af en toe prima gebruiken. Dat bleek wel in Sint Annaparochie.

Gert-Anne van der Bos en zijn maten Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra stonden gisteren in een boeiende finale op een 5-5 en 6-2 voorsprong, toen Menno van Zwieten de opslager uit Mantgum begon uit te dagen. Hij wilde de druk op Van der Bos, die op het punt stond op te slaan, wat opvoeren. "Hé Bos, no moatst it mar even sjen litte baas!" Voorinse Hylke Bruinsma, aardig op stoom in de eindstrijd, sloeg vervolgens de kaats voorbij.

Opnieuw moest Van der Bos zich concentreren en nu deed Bruinsma - inmiddels goed voor 300 punten in het klassement aller tijden - aan psychologische oorlogsvoering. "Ik tink dat we nóch ien fan dy krije", riep hij. Maar Van der Bos liet zijn eergevoel spreken, laadde zich op en produceerde een zitbal, zijn achtste in de partij. Met een enorme oerkreet bejubelde hij de 101ste overwinning op hoofdklasseniveau.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jabik, 17 maaie 2017

Hoe is it mei keatser Taeke Triemstra?

'Still' út de fideo mei it petear mei Sjoerd de Jong

Haadklassekeatser Sjoerd de Jong woe graach it ferhaal fan Taeke Triemstra út Sint-Jabik fertelle. "Taeke wie earder altyd in held fan my, mei Chris Wassenaar. Sûnt ik sels ek by de senioaren keats, ken ik him fansels wol wat better. Wy binne beide haadklassekeatser.

Mar hy is ek in keatser dy't, oars as ik noch in gesinslibben derneist hat en doe krige hy ôfrûne winter ek noch te hearren dat er siik is. Dat fûn ik allegear hiel nijsgjirrich. Want dit seizoen is eins de fraach, kin hy wol troch mei syn sykte?"

Taeke Triemstra hat de sykte fan Bechterew, in ûntstekking fan de rêchbonke. It keatsseizoen is no trije partijen ûnderweis. It falt Taeke noch wol ôf. Hy hopet dat it better wurdt, en dat de medisinen noch better wurkje sille, mar hy tinkt foarearst noch net oan ophâlden.

Bron: Omrop Fryslân

GPTV Sjoch hjir de fideo fan it petear mei Taeke Triemstra >>


Pingjum, 5 september 2016

Het boek kan dicht voor toppartuur

Daniël Iseger sloot zijn imposante periode met Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra gisteren af met een zege in Pingjum. FOTO HENK JAN DIJKS

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger vormden zeven jaar lang een ongekende succesformatie. Gisteren wonnen ze voor de 63ste en laatste keer.

Op zondag 27 juni 2010 kaatsten ze in Berltsum voor het eerst samen. Een paar dagen later boekten de drie op vrijdag 2 juli in Heerenveen hun eerste overwinning. De rest is geschiedenis. Zeven jaar lang domineerden Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger het hoofdklassekaatsen.

Het drietal won 63 kransen en verpulverde het record van Sake Saakstra, Johannes Brandsma en Piet Jetze Faber (41 overwinningen). "Der wienen dagen by dat ik moarns yn ’e auto altocht: wy helje hjoed de krânsen efkes op", vertelde opslager Gert-Anne van der Bos onlangs over de ongekende zegereeks van zijn partuur. De PC-overwinningen van 2010, 2011 en 2015 waren de absolute hoogtepunten.

Dieptepunt was de ernstige schouderblessure die Taeke Triemstra het seizoen 2014 kostte. In dat jaar won het partuur wel de PC. Jacob Wassenaar stond toen klaar om de geblesseerd uitgevallen Triemstra te vervangen. Van der Bos en Iseger bleven vertrouwen houden in hun voorinse en zagen de Sint Jabuurtster in 2015 ijzersterk terugkeren. „Ik ha der doe alles oan dien om wer fit te wurden. Moai dat Gert-Anne en Daniël yn my leauden en my net falle litten ha”, aldus Triemstra.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Witmarsum, 8 augustus 2016

Daniël Iseger en Taeke Triemstra

Taeke Triemstra: Top 10 aller tijden in zicht

Taeke Tiemstra uit Sint Jacobiparochie won de premie in Witmarsum en nadert daardoor de Top 10 met de allerbeste kaatsers aller tijden met rasse schreden.

Triemstra staat nu op 629 punten passeerde daarmee zondag nummer 11 Klaas Kuiken. Ook de nummer 10 is dus nu in zicht. Dat is Durk Talsma. Die verzamelde door de jaren heen 639 punten.

Gezien het feit, dat het seizoen 2016 nog niet is afgelopen èn omdat Triemstra van plan is ook volgend jaar te kaatsen, lijkt het een kwestie van tijd voor hij de Top 10 binnendendert.

Bron: Friesch Dagblad

Sint Jacobiparochie, 20 juni 2016

Zoektocht naar opvolger Iseger bezig. 'De top lit noch neat sjen'

Met opslager Gert-Anne van der Bos in de hoofdrol pakte het meest succesvolle kaatspartuur ooit de derde seizoenszege en de 59ste in totaal. Van der Bos overschreed de grens van 400 punten in het klassement aller tijden. Maar wie wordt volgend seizoen zijn achterinse?

Dat is een vraag die naarmate het seizoen vordert actueler wordt. Daniël Iseger is op dit moment nog de beste achterinse, zoals hij gisteren in Sint Jacobiparochie weer eens liet zien. Maar na dit seizoen stopt de Leeuwarder toch echt.

"We witte it noch net", zei Taeke Triemstra, nadat hij na drie jaar weer eens in eigen dorp won. "It is net sa dat der ien mei kop en skouders boppeút stekt. As wy it foar as nei de PC bekendmeitsje, dat witte wy ek noch net. De oaren moatte mar sjen litte wat se kinne en dan besykje wy de bêste der by te heljen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 19 juni 2016

Trio Gert Anne van der Bos sterksten in Sint Jacobiparochie

Iseger, Van der Bos en Triemstra: 59 kear súksesfol - Foto: Omrop Fryslân/Henk Bootsma

Het Koningstrio Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger was zondag op de vrije formatie partij bij KV Het Noorden met afstand de besten.

Na de winst in Dongjum en Sint Annaparochie was het voor dit koningstrio alweer de derde seizoenzege. In totaal sloegen zij zich in deze samenstelling al 59 keer in de kransen. Een record.

Trio Van der Meulen liet in de finale een paar kansjes op een beter resultaat liggen door twee keer als eerste op de zes te komen, maar die niet wisten te verzilveren naar een eerst. Via 0-2, 1-3 en 2-4, kwam het einde op 5-2 en 6-4 toen Triemstra eenvoudig een kleine kaats passeerde.

Zowel in het perk, maar ook aan de opslag was trio Van der Bos veruit de bovenliggende partij. De opslager uit Mantgum vuurde als vanouds weer een groot aantal onverwerkbare ballen richting perk en werd dan ook verdiend tot koning gekroond.

Bron: Omroep LEO
link Lees het hele bericht >>

Sint-Anne, 22 maaie 2016

It partoer Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger - Foto: Omrop Fryslân, Geert van Tuinen

Partoer Van der Bos wint yn Sint-Anne

De frije formaasjepartij yn Sint-Anne is snein wûn troch Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger.

Se fersloegen Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong yn de finale mei 5-4 en 6-6. It is de earste oerwinning dit seizoen foar it partoer fan Van der Bos.

De lytse preemje gie nei Jan Dirk de Groot, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Gert-Anne van der Bos waard útroppen ta kening.

Bron: omrop Fryslân

Leeuwarden, 21 september 2015

Taeke Triemstra kon gisteren bij de Oldehovepartij om meerdere redenen juichen. FOTO HENK JAN DIJKS

Triemstra: tobber weer topper

Vorig jaar verkeerde Taeke Triemstra tijdens zijn zware schouderblessure tussen hoop en vrees. Hij knokte zich terug. Op de Oldehovedag kwam gisteren de beloning. Na de PC-winst pakte hij de zege in het jaarklassement.

De finalisten van de Oldehovepartij, de traditionele reünie onder kaatsers, oud-kaatsers en kaatspubliek, waren dertigers. Voor Taeke Triemstra, de stilist uit Sint Jacobiparochie, een indicatie dat dat allemaal echte liefhebbers zijn. "Moai dochs dat dizze jonges sa lekker lang op it fjild stean en der fan genietsje. It kostet in soad frije tiid en it lichem moat meiwurkje, mar dan kin ik der fan genietsje om hjir te stean."

Aan het begin van het seizoen had hij nog twijfels, vooral bij de afdelingswedstrijd in Weidum. Hij zocht voorzichtig en met beleid naar de bevestiging dat het gewricht waaraan hij vorig jaar was geopereerd weer redelijk zou functioneren. "Ik wurd noait wer hielendal de âlde, mar kin my sa prima rêde."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>   

Franeker, 30 juli 2015

Taeke Triemstra: ‘Reint it? Ik ha de hiele dei net in drip field’

Taeke Triemstra (rechts) volgt in de halve finale een acrobatische actie van zijn broer Bauke. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Even gingen de gedachten van Taeke Tiemstra gisteren terug naar het "kloatejier" 2014. Tot hij de lachende mensen zag die hem wilden feliciteren en hij wist dat het heden hem toelachte.

Toen zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger gisterochtend met Jacob Wassenaar in de koets stapten, en dus niet met hem, móest Triemstra wel terugdenken aan het jaar van zijn slepende schouderblessure. Hij liet de negatieve gedachten niet toe, schudde eens met zijn kop en richtte de blik naar voren. 2015 is immers 2014 niet.

De vijfde PC-overwinning kwam er dan toch nog voor de 32-jarige voorinse uit Sint Jacobiparochie. Taeke Triemstra had nog in het voorjaar zijn twijfels of het ooit zo ver zou komen, maar gisteren waren hij en zijn maten niet te stuiten. "Reint it?", grapte Triemstra kort na de strafexercitie in de finale tegen het partuur Jan Dirk de Groot. "Ik ha de hiele dei net in drip field."

De drie prijskaatsers waren gisteren gretig als in hun begintijd, nu alweer zo’n beetje zes jaar geleden. Dat is een onvoorstelbaar lange termijn voor drie individualisten die ervoor gekozen hebben samen een kaatspartuur te vormen. Alleen de legendarische combinatie Sake Saakstra Piet Jetze Faber kan wat dat betreft met hen wedijveren

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Stiens, 15 juni 2015

Taeke Triemstra in een tamelijk ongebruikelijke pose: aan de opslag. Hij werd er in Stiens koning mee. FOTO HENK JAN DIJKS

Aanzet tot nieuwe hegemonie

Taeke Triemstra moest gistermiddag in Stiens eens even goed nadenken. Goh, hoe lang was het ook alweer geleden dat hij voor het laatst tot koning was uitgeroepen? Het was in Dokkum, dat wist hij nog. En het was in 2013, rekende hij na nog wat langer nadenken uit. Om precies te zijn: in augustus van dat jaar, toen hij samen met Jelte-Pieter Dijkstra en Jouke Bosje de plaatselijke uitnodigingspartij won.

In Stiens was het, bijna twee jaar later, weer eens zover. Ditmaal met zijn vertrouwde vrijeformatiematen Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger. Voor Triemstra moet het gevoeld hebben alsof er een eeuwigheid tussen deze en de vorige zat. In 2013was hij een betrekkelijk zorgeloze kaatser die het gevoel had nog jaren op jacht te kunnen naar een hoge positie in het kaatsklassement aller tijden, nu is hij een routinier die heeft leren inzien dat een lichaam dat nooit hapert geen vanzelfsprekendheid maar een zegen is.

In Dongjum waren Triemstra en zijn maten onlangs al het sterkst. Hetwas een mijlpaal voor het supertrio, hun vijftigste zege in totaal. Van een nieuwe hegemonie was nog geenszins sprake, maar na dit weekeinde mag het drietal daar op zijn minst van dromen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Franeker, 11 mei 2015

Jan Schurer (links), Johan van der Meulen (voor) en Taeke Triemstra vieren hun overwinning. FOTO SIMON BLEEKER

Zege met symbolische waarde

Zaterdag twijfelde Taeke Triemstra nog over deelname aan de doorelkaar-lotenpartij in Franeker. Hij deed uiteindelijk mee. En won.

Met gelegenheidsmaten Johan van der Meulen (uitgeroepen tot koning) en Jan Schurer boekte hij zijn eerste zege sinds 4 mei vorig jaar. Toen, aan het begin van een seizoen waarin een schouderblessure hem hevig kwelde, won hij ook in Franeker. Het succes van gisteren had symbolische waarde: het was de definitieve afsluiting van een rotperiode en het startsein voor wellicht een nieuwe prachtige tijd.

De overwinning bewees dat Triemstra, die in september werd geopereerd, helemaal terug is. Nou ja, nog niet helemaal, zei de voorinse uit Sint Jacobiparochie zelf. Hij had zich nog enigszins ingehouden. In de finale was hij ver gegaan, maar zeker nog niet voluit.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 27 december 2014

Hunkering naar nieuw succes

Taeke Triemstra werkt aan zijn herstel bij fysiotherapeut Jelle Eijzenga in Berltsum. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

In september onderging Taeke Triemstra (32) een operatie aan zijn schouder, in maart hoopt de kaatsstilist uit Sint Jacobiparochie weer topfit te zijn. Op een jaar om snel te vergeten moet een topseizoen volgen.

Taeke Triemstra is nog maar net klaar met koffie inschenken als hij zijn iPad pakt. Hij toont beelden van een schouderoperatie. "Sjochst dy pluchjes en toutsjes?", zegt hij. Hij wijst. "Troch dat plastic buiske skowe se it ark nei binnen. Net te leauwen eins. Se kinne hiel wat."

Een zelfde ingreep onderging Triemstra zelf ook. Fascinerend dat er in zijn lichaam zo is gesleuteld om zijn rechterschouder weer normaal te laten functioneren, vindt hij. "Hy sjocht der elke jûn wol even nei", zegt Gerdien, zijn vriendin en de moeder van dochters Aniek (2) en Lieke (5).

Na zijn operatie liep de topkaatser uit Sint Jacobiparochie vier weken met een mitella rond. Toen dat ding eenmaal afmocht, kon hij aanvankelijk nog weinig met zijn arm. "Ik koe gjin shampoo yn it hier krije, gjin bôle smarre, gjin tillefoan of doarkruk beetpakke. Ik koe nergens sels hinne ride yn ’e auto, ik koe noch gjin pot augurken iependraaie."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 7 augustus 2014

Taeke Triemstra in betere tijden

Wellicht operatie Taeke Triemstra

Taeke Triemstra moet mogelijk toch een operatie ondergaan aan zijn schouder. De voorinse uit Sint Jacobiparochie laat op 5 september een mri-scan maken. "As bliken docht dat der wat stikken is, wol ik sa gau mooglik in operaasje. Dan bin ik miskien takom seizoen wer fit", zei hij in Wommels.

Triemstra, die last heeft van een zogeheten PSI-schouder, viel vorige week tijdens de PC na twee wedstrijden uit omdat hij weer last kreeg van zijn schouder. Hij zag vervolgens hoe zijn maten Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger met invaller Jacob Wassenaar de 161ste PC wonnen. "De dagen nei de PC hie ik in soad pine’’, zei Triemstra.

Zijn broer Bouke is door de strafcommissie drie wedstrijden geschorst. Hij mist de wedstrijden in Menaam, Kimswerd en Bitgum.

Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 26 april 2014

Taeke (links) en Bauke Triemstra in actie. FOTO’S NIELS DE VRIES

De Triemstra’s: broers met dezelfde passie

Taeke (31) en Bauke Triemstra (21) verdedigen morgen de kleuren van Sint Jacobiparochie op de afdelingspartij in Weidum, de traditionele opening van het kaatsseizoen. De broers zouden ook in de vrije formatie nog best eens samen in een partuur willen acteren. "Dan moat Bauke wol better wurde.”

Er is een foto die misschien wel alles zegt over de relatie tussen Bauke en Taeke Triemstra. Te zien is hoe de broers elkaar omhelzen na hun strijd in de eerste omloop van de PC, op 31 juli 2013. Taeke is de winnaar, Bauke de verliezer. Geen van beiden straalt.

De oudste van de twee mag dan hebben gewonnen, blij om de zege is Taeke Triemstra amper. De uitschakeling van zijn broertje doet een beetje pijn. "Ik ha twa dochters (Lieke van vier en Aniek van één) en Bauke is eins in bytsje myn soan”, verklaart hij met een knipoog.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Pingjum, 1 september 2013

Taeke Triemstra voor derde keer op rij winnaar LC-klassement

Trio Van der Bos. FOTO: LC

Kaatsers Gert-Anne van der Bos (koning), Taeke Triemstra en Daniël Iseger wonnen zondag de laatste vrijeformatiepartij van het seizoen.

In Pingjum bleken Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong in een weinig boeiende finale amper tegenstand te kunnen bieden: 5-0 6-4. Een derde prijs was er voor het partuur van Pieter Bakker.

Taeke Triemstra won voor het derde jaar op rij het LC-puntenklassement. De voorinse uit Sint Jacobiparochie is in de laatste twee partijen (uitnodiging) van het seizoen niet meer in te halen.

Bron: Leeuwarder Courant

Harlingen, 30 juni 2013

Trio Van der Bos pakt kaatsrecord

Foto: Leeuwarder Courant

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger pakten zondag het recordaantal overwinningen in de kaatshistorie. De finale in Harlingen tegen het partuur van Hendrik Tolsma, Martijn Olijnsma en Tjibbe Hansma werd moeizaam met 5-3 en 6-6 gewonnen. De ontlading bij de nieuwe recordhouders was daarna groot.

Ze kwamen op 42 overwinningen, eentje meer dan het partuur Sake Saakstra, Piet Jetze Faber en Johannes Brandsma in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De derde prijs ging in Harlingen verrassend naar Haye Jan Nicolay, Hendrik Jan van der Velde en Jan Schurer, die in de halve finale tegen trio Van der Bos geen schijn van kans hadden.

Bron: Leeuwarder Courant

Weidum, 29 april 2013

foto: knkb.nl

Sint Jabik sterk in Weidum

In Weidum wonnen de kaatsers van Sint Jacobiparochie voor het eerst sinds 1968 de seizoensopening.

Op de Bangmapartij nam Taeke Triemstra het Weidumer afdelingspartuur bij de hand. Met broer Bauke en vaste maat Renze Hiemstra moest zevenvoudig winnaar Minnertsga erin de finale aan geloven.

"Fitter as no ha 'k der noch noait opstien", aldus Triemstra.

Bron: Leeuwarder Courant (foto: knkb.nl)

Leeuwarden, 16 september 2012

Taeke en Sjoerd winnen met Gert Anne de Oldehove

Foto: KNKB

Taeke Triemstra en Sjoerd de Jong hebben, samen met Gert-Anne van der Bos, de 99ste Oldehovepartij gewonnen. In de finale waren ze met 5-2 en 6-2 te sterk voor Jelte-Pieter Dijkstra, Pieter Jan Plat en Daniël Iseger.

Opslager Van der Bos liet er in de finale geen gras over groeien. Met liefst elf zitballen liet hij Plat en Iseger kansloos. Voor Sjoerd de Jong (19) was het de eerste overwinning op het hoogste kaatsniveau.

De derde prijs in Leeuwarden was voor Jan Dirk de Groot, Hendrik Bouwhuis en Hans Wassenaar. Dit partuur verloor in de halve finale met 5-3 en 6-2 van Dijkstra, Plat en Iseger.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 1 september 2012

Taeke Triemstra beste speler WK

Taeke Triemstra is gekozen tot beste speler van het Wereldkampioenschap kaatsen. Dit werd gedaan door een onafhankelijke jury. Tot beste jongere speler bij de heren werd Andy Couteau van Frankrijk gekozen.

Harmke Siegersma is bij het slotbanket gekozen tot beste jeugdspeler bij de dames van het wereldkampioenschap kaatsen 2012. Jennifer Lopez werd gekozen tot de beste dames speelster.

In het eindklassement wint Nederland het Overall klassemente bij de dames en heren. Nederland verdiende de punten bij de heren door wereldkampioen te worden bij de onderdelen Llargues(3) en Fries spel(3) heren en zilver(2) te winnen bij het onderdeel Internationaal spel. Dit leverde acht punten op. België werd tweede met goud(3) bij het onderdeel Internationaal spel, zilver(2) bij het onderdeel Fries spel en brons(1) bij het onderdeel Muurkaatsen. Puerto Rico werd derde met drie punten (winst Muurkaatsen).

Bron: knkb.nl

Sint Jacobiparochie, 18 juni 2012

Taeke wint broederstrijd van Bauke

Foto: Leeuwarder Courant

Taeke Triemstra won zondag in Sint Jacobiparochie de broederstrijd met Bauke. Beide kaatsers stonden in de finale van de hoofdklassewedstrijd kaatsen in het dorp waar ze opgroeiden.

Het partuur Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger herstelde na de misser van een week geleden in Stiens de hiërarchie.

Zowel op zaterdag in Damwâld als een dag later in Sint Jacobiparochie werd de overwinning opgeëist.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 29 mei 2012

Van der Meer met zege op zak naar zijn Peru

Het winnende partuur van Sint Jacobiparochie in Franeker. Van links naar rechts Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra. FOTO NIELS DE VRIES

Vrijdag vroeg Taeke Triemstra aan Rutmer van der Meer of hij Sint Jacobiparochie wilde helpen op het NK.De kleine opslager zei direct ja. En won.

De zege op de velden van SC Franeker was voor Van der Meer, die vorig seizoen na de PC officieel een punt zette achter zijn succesvolle kaatsloopbaan, het begin van wat mogelijk de meest indrukwekkende week in zijn leven zal zijn.

Woensdag vliegt de tweevoudig PC-winnaar op uitnodiging van het TROS-programma Vermist naar Peru, het land dat hij als baby van drieweken oud verliet enwaar hij sindsdien nooit meer voet op aarde zette.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees verder >>

Franeker, 29 mei 2012

KV Het Noorden wint bond senioren

St.Jabik (foto:knkbmedia)

Het koste bloed zweet en tranen maar aan het eind van een lange dag mochten de Sint Jabuurtsters toch een feestje bouwen. Rutmer van der Meer, Taeke Triemstra en Renze Pieter Hiemstra wisten de finale tegen Groningen met Site Ferwerda, Pieter Vogels en Jan Hospes toch nog naar hun hand te zetten. Al gebeurde dat pas op 5- 5 en 6-0.

Voor de drie kaatsers was het de tweede zege op de bondspartij. Eerder deden ze dat in 2008. Voor Rutmer van der Meer was het een toegift op zijn reeds beëindigde carrière want Van der Meer had immers in 2011 al afscheid van de kaatssport genomen. Een blessure van zijn beoogde vervanger Bauke Triemstra maakte nog een eenmalig optreden mogelijk.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>
link Taeke Triemstra: "finale was niet makkelijk" >>

Sint Annaparochie, 21 mei 2012

Tweede zege voor trio Gert-Anne van der Bos

Foto: www.henkbootsmafotografie.nl/

Het kaatsseizoen 2012 is nog maar net onderweg maar nu al worden de bokken van de schapen gescheiden. Met grote overmacht boekte het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger zondag de tweede zege van het seizoen.

In de finale bleef de formatie van Johan van der Meulen, Karel Nijman en Folkert van der Wei op een eerst staan. Op 5-1 en 6-2 kon uitblinker Daniël Iseger de bal voor de kaats keren. Binnen het half uur was de klus geklaard.

Taeke Triemstra opende met een bovenslag, Johan van der Meulen miste aan de opslag en vervolgens sloeg Iseger voor het gemak ook maar boven. De toon was gezet. Hier viel voor trio Van der Meulen niet veel te halen. Vooral omdat men op de momenten dat het misschien kon niet bij de les was of gewoon overklast werd. Het laatste is meer aannemelijk dan het eerste.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Leeuwarden, 18 september 2011

Triemstra sluit kaatsseizoen in stijl af

foto: Leeuwarder Courant

De klassementswinnaar van 2011, Taeke Triemstra, sloot het kaatsseizoen in stijl af. Hij werd zondag tot koning uitgeroepen op de Leeuwarder Oldehovepartij. Triemstra won de uitnodigingswedstrijd met Martijn Olijnsma en de pas twintigjarige Thomas van Zuiden.

In de finale tegen Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Jouke Bosje kwamen ze wel op een 3-1 achterstand. Maar daarna ging Olijnsma beter opslaan en tikte Triemstra de ballen heerlijk over de bovenlijn. Op 5-3 en 6-2 miste de achttienjarige Van Zwieten, die zijn eerste succes op de hoofdklas haalde, het perk.

Bron: Leeuwarder Courant
Omrop Fryslân Geert van Tuinen yn petear mei Taeke Triemstra (omrop Fryslân) >>

Franeker, 3 augustus 2011

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger winnen de 158ste PC

Het winnende partuur: Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Taeke Triemstra. Foto: Leeuwarder Courant

Partuur Van der Bos wint PC, Daniël Iseger wordt koning.

Voor Van der Bos en Iseger was het de derde zege op rij. In 2009 was Folkert van der Wei nog hun voorinse. In de finale walsten de winnaars over Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra heen: 5-1 6-4.

Van der Bos was twee maal op rij koning. De Permanente Commissie (PC) koos uit het drietal echter Iseger als koning, de grootste eer die een kaatser kan halen. De Huizumer bezit een jaar lang de zilveren kaatsbal.

Bron: Leeuwarder Courant
link Bekijk het fotoalbum van de LC >>

Wytmarsum, 2 augustus 2009

Revâns foar Rutmer v.d. Meer

Revâns foar Rutmer van der Meer (foto: Dirk Jan Haarsma)

Op de revâns-PC yn Wytmarsum hat it partoer fan Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra, Taeke Triemstra yn de finale sportive wraak nommen troch mei 5-2 en 6-4 te winnen fan PC-winners Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger. Ofrûne woansdei ferlearen Van der Meer-en-dy noch kânsleas mei 5-0 fan it partoer Van der Bos yn de twadde omloop. Rutmer van der Meer waard kening yn Wytmarsum.

Tredde waarden Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra. Fral opslagger Van der Meulen hie in soad ballen út yn de heale finale tsjin Rutmer van der Meer-en-dy.

Bron: omrop Fryslân


Arum, 1 augustus 2011

Trio Gert-Anne van der Bos lijkt klaar voor de PC

Foto Franeker Courant, Henk Bootsma

Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger behaalde dit weekeind de dubbel en dat is met de aanstaande PC geen gek resultaat.

Na de winst in Sexbierum sprak de zege in Arum toch meer tot de verbeelding. De finale tegen Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma stond op een hoog niveau en werd met banddikte gewonnen door trio Van der Bos.

De wedstrijd in Arum was pas tegen half zeven afgelopen. Te laat volgens de hedendaagse maatstaven. Het was een gevolg van een experiment dat kaatsvereniging Willem Westra uit Arum had doorgevoerd. Voorafgaand aan de heren finale werd nu voorrang gegeven aan de damesfinale die op het voetbalveld werd gehouden. Het hield wel in dat het partuur van Gert-Anne van der Bos met een wachttijd van twee uren werd opgezadeld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 19 juni 2011

Taeke Triemstra heeft succesvol weekend

foto Henk Bootsma fotografie

De formatie Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger zijn in St.-Jacobiparochie winnaar geworden van de heren hoofdklasse vrije formatie wedstrijd. Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra hadden in de finale geen schijn van kans. Het was een 'walk-over'. Op 5-0 en 6-2 plaatste voorbest opslager Gert Anne van der Bos een perfecte zitbal op de voorin staande Marten Feenstra.

Gert Anne van der Bos werd net als in 2009 koning van de partij. In de tweede omloop werd het partuur van Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma overtuigend verslagen. Toch waren er kansen voor De Groot c.s. wel punten geen eersten. Pas op twee spel werd het eerste eerst gewonnen. Op 4-1 6-6 was er kans op het tweede eerst. Dit gelukte niet omdat Daniël Iseger de door Jan Dirk de Groot boven sloeg. In de eerste omloop versloegen Van der Bos c.s. het trio Jan Brandt Wiersma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje.

Voor Triemstra was het een bijzonder succesvol kaatsweekeinde. Zaterdag won hij met Rutmer van der Meer en Pier Piersma de uitnodigingswedstrijd in Ternaard. Triemstra kreeg na afloop de koningstitel uitgereikt.

Bron: www.knkb.nl

link Lees het hele artikel en bekijk meer foto's >>

Tzummarum, 2 juni 2011

Taeke Triemstra: grote roerganger op generale bondspartij

Taeke Triemstra. Foto Henk Bootsma

Het partuur van kaatsvereniging Het Noorden uit Sint Jacobiparochie heeft de jaarlijkse afdelingswedstrijd van VvV Tzummarum op haar naam geschreven. In een weinig hoogstaande finale werd Wommels met 5-3 en 6-6 naar het tweede geld verwezen. Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra waren in het perk superieur aan het Wommelser duo Erik en Jacob Klaas Haitsma. Opslager Redmer Strikwerda kreeg nooit greep op Renze Pieter en Taeke wat resulteerde in veertien bovenslagen eerlijk over beide kaatsers verdeeld. De gebroeders Haitsma bleven steken op vijf rake klappen. Aan de opslag ontliepen beide parturen elkaar maar weinig getuige de acht missers van de Sintjabuurtsters en de zes aan de kant van Wommels. De spanning in de partij was ver te zoeken. Van de negen verkaatste eersten werden zeven beslecht op de stand 6-0 of 6-2. Tweemaal werd het zes gelijk en beide malen stond Sint Jacobiparochie op scherp. Op 4-3 en 6-6 rammelde Taeke Triemstra de bal ver over de bovenlijn en op 5-3 en 6-6 kon Erik Haitsma de kaats bij de middenlijn niet passeren. Dat laatste was de verdienste was van Renze Pieter Hiemstra die de eerste opslag van de onzekere Rutmer van der Meer had overgenomen.

Bron: www.kaatsnieuws.nl
link Lees het hele bericht >>

Pingjum, 6 september 2010

Primeur Triemstra in Pingjum

It partoer Gert-Anne van der Bos wûn yn Penjum (argyffoto: Henk Bootsma)

Er was gistermiddag weinig nieuws onder de zon in Pingjum. Of het moet zijn geweest dat Taeke Triemstra zich op die locatie voor het eerst in de kransen liet hijsen. Het partuur van Gert-Anne van der Bos zegevierde op het veld van KV Jan Reitsma voor de dertiende keer.

Daar waar er in de slotfase van het seizoen bij een aantal parturen al aardig de sleet in zit, gaat het succesvolle trio van dit seizoen stug door met waar ze goed in zijn, namelijk winnen. In een zonnig Pingjum stond er opnieuw geen maat op Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Het drietal heeft een professionele instelling en slaat ook in de slotfase van het seizoen nog de nodige pecunia bijeen. Daarmee wordt een mooi kaatsjaar alleen nog maar mooier. In de finale konden Johan van der Meulen c.s. slechts genieten van het weer en luisteren naar het rinkelen van de kassa.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 5 augustus 2010

Gert-Anne v.d. Bos koning bizarre PC

Gert-Anne v.d. Bos koning bizarre PC. Foto: Franeker Courant

Het partuur van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn stond in de finale tegen de grote favorieten Gert- Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. Van Althuis met grote moeite zover gekomen en Van der Bos eigenlijk zonder tegenstand van betekenis door de lijst gerold. Heer en meester was daarbij de opslager Gert-Anne van der Bos, die de knoet over de perkspelers legde en die zich met middelmatige perkspelers ook wel had gered, laat staan met de twee absolute toppers, die hij aan zijn zijde had.

Huizenhoog favoriet derhalve het partuur van Van der Bos, maar Van Althuis kwam het eerst op vijf eersten en op haren en snaren kwamen de partijen op vijf eersten gelijk, waarna de uitzonderlijke capaciteiten van opslager Gert-Anne van der Bos de doorslag gaven. Viermaal kwam hij met een winnende slag voor de dag en op 5-5 en 6-2 dwong hij de uitstekende perkspeler Gerrit Flisijn tot een kwaadslag. Het was duidelijk dat Gert-Anne van der Bos gekroond zou worden tot de kaatser van de dag.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Boalsert, 11 july 2010

Taeke Triemstra (foto: Henk Bootsma)

Teake Triemstra kening yn Boalsert

It partuer Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger hat snein de frijeformaasjepartij yn Boalsert wûn. Se kamen yn de finale út tsjin Jan Dirk de Groot , Karel Nijman en Pier Piersma. Gert Anne van der Bos-en dy wûnen mei 5-2 en 6-6.

De lytse preemje wie foar Martijn Olijnsma, Hijlke Bruinsma en Alle Jan Anema. Taeke Triemstra waard ta kening útroppen fan 'e partij.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei Taeke Triemstra >>

Heerenveen, 3 juli 2010

Triemstra thuis op de Masters

Een speaker die de parturen aankondigt en onder de kaatspartijen zo nu en dan wat over de wedstrijden zegt. Daarmee werd gisteren geëxperimenteerd tijdens de Masters in Heerenveen. De een vindt het niets, de ander zegt dat het niet storend is. Hoe dan ook, het is weer eens wat anders.

De vrijeformatiepartij in Heerenveen werd gewonnen door Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger. In een zeer spannende finale versloeg het trio Hendrik Kootstra, Hijlke Bruinsma en Alle Jan Anema. De parturen gingen lang gelijk op en kreeg de climax die het verdiende. Met alles aan de hang sloeg de achttienjarige invaller Kootstra, vorige week nog glorieus winnaar in Berltsum, de bal voor.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 21 juni 2010

Triemstra vindt eindelijk rust

Met de krans om de nek elkander adieu zeggen behoort tot één der beste gewoontes in de kaatssport. Als door een wonder zetten Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra die traditie gisteren in een kil en winderig St. Jacobiparochie voort.

Dat er van een klein mirakel gesproken mocht worden was helder. Immers; in de tien jaar dat Triemstra in de hoofdklasse paradeert won hij nog nooit in eigen dorp. Met z’n dorpsgenoten Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra zou het dan moeten gebeuren, maar tegenover de zeldzame hoogtepunten stonden veel meer dieptepunten. Na anderhalf seizoen verbrak Triemstra de samenwerking, vereerd dat hij was door de uitnodiging van Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Stiens, 14 juni 2010

Triemstra kiest voor zichzelf en duo Van der Bos en Iseger

Na een gemist sms'je gaat zaterdagmiddag om een uur of twee de formatiecarrousel in de hoofdklasse op de wagen. 48 uur voordat de inschrijvingstermijn voor de opgave van de parturen voor de tweede cyclus, waarin ook de PC valt, sluit. Taeke Triemstra krijgt een onverwacht telefoontje van Daniël Iseger of de achterinse uit Sint Jacobiparochie niet voorinse wil worden in het partuur met Gert-Anne van der Bos en zijn eigen persoontje. De Sintjabuurster vraagt bedenktijd en na enig overleg met verschillende partijen hapt Triemstra aan het begin van de avond gretig toe. "Ik heb wat mensen gebeld om raad en ik heb het er met mijn vader over gehad", vertelde Triemstra.

"Ik heb er goed over nagedacht en het was nu de tijd. Het loopt bij ons nog altijd niet en ik vond dat ik nu eens voor mezelf moest kiezen." Triemstra maakte er in het verleden nooit een geheim van graag met opslager Van der Bos in één partuur te willen kaatsen. Ook na vorig seizoen is er al toenadering geweest tussen beide partijen, die contractueel nog vast zaten aan hun team en sponsor. Maar nu was de tijd rijp voor een stap. "Daniël gaf aan dat het niet lekker liep bij hun in het partuur en dat is bij ons ook het geval. Ze wilden mij er graag bij hebben als voorinse", vertelde Triemstra, die daar ondanks de positiewisseling wel oren naar had. "Ik sta geregeld voor in het perk te kaatsen en die positie ligt me ook wel."

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het hele artikel >>

Wytmarsum, 2 augustus 2009

Revâns foar Rutmer v.d. Meer

Revâns foar Rutmer van der Meer (foto: Dirk Jan Haarsma)

Op de revâns-PC yn Wytmarsum hat it partoer fan Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra, Taeke Triemstra yn de finale sportive wraak nommen troch mei 5-2 en 6-4 te winnen fan PC-winners Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger. Ofrûne woansdei ferlearen Van der Meer-en-dy noch kânsleas mei 5-0 fan it partoer Van der Bos yn de twadde omloop. Rutmer van der Meer waard kening yn Wytmarsum.

Tredde waarden Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra. Fral opslagger Van der Meulen hie in soad ballen út yn de heale finale tsjin Rutmer van der Meer-en-dy.

Bron: omrop Fryslân


Heerenveen, 4 juli 2009

Partuur Van der Meer zet zichzelf weer op de kaart

foto KNKB

Ze wonnen bijna nog geen omloop dit seizoen. Dat had natuurlijk alles te maken met de vervelende handblessure die achterinse en tweevoudig PC-winnaar Taeke Triemstra een maand voor de start van het seizoen opliep tijdens een trainingskamp. De laatste weken kaatste de Sint Jabuurster er weer, maar met zijn maten Rutmer van der Meer en Renze Pieter was het armoe troef - tot gisteren.

Op de Masterspartij in Heerenveen kaatste het partuur zich eindelijk in de kransen. Ze versloegen Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk in de finale met 5-3 en 6-6 toen Hiemstra de bal over de boven rammelde. De Masterspartij was niet de slechtste partij om te winnen, met een geldprijs van driehonderd euro de man, maar voor het partuur was de overwinning nog veel belangrijker en gold voor alle drie de kaatsers als een bevrijding. Koning van de partij Taeke Triemstra kon maar één woord uitbrengen: "Hearlik!"

Bron: Friesch Dagblad
Lees het hele bericht >>

Sint Jacobiparochie, 30 mei 2009

Het wordt afgeraden, toch gaat Triemstra kaatsen

foto: Omrop Fryslân

Zes weken na het breken van de pink en middelvinger aan zijn linkerhand durft Taeke Triemstra het al weer aan om het kaatsveld te betreden. Maandag zal hij de kleuren van Sint Jacobiparochie verdedigen bij de Bondspartij in Franeker. De Sint Jabuurster geeft toe dat hij een risico neemt, maar het seizoen helemaal maar opgeven is ook geen optie. "Ik wil er bij zijn. Ik heb het gevoel dat ik het moet doen en dat het ook kan."

Zijn artsen raden het hem af en ook vrienden en familie zijn huiverig. Voor een volledig herstel van zijn hand staat een half jaar tot een jaar. Mocht er opnieuw iets misgaan tijdens de wedstrijd dan heeft de kaatser een groter probleem. "In mijn middelvinger zitten nu vier schroeven. Als ik de vinger weer breek kan het zijn dat-ie dan niet meer kan functioneren. Het is nu al de vraag of ik mijn ooit weer helemaal soepel kan bewegen. De pees en het bot zijn aan elkaar vergroeid."

Bron: Friesch Dagblad

Leeuwarden, 22 september 2008

Het kaatslandschap na de Oldehovepartij

Foto: KNKB

Het hele seizoen stond al een beetje in het teken van het afscheid van vijf kaatsers van naam en faam. Gisteren was het dan zover, de allerlaatste keer dat Chris Wassenaar, Auke van der Graaf, Simon Minnesma, Klaas Berkepas en Tjitte Bonnema in de hoofdklasse actief waren. Het kaatslandschap zit na de Oldehovepartij niet met een gat, maar met een krater.

Zaterdag maakte Triemstra bekend dat hij Rutmer van der Meer los heeft geweekt bij het partuur van Feenstra. Johan van der Meulen maakt op zijn beurt de overstap naar Jacob Wassenaar en Feenstra. Opvallend is dat Herman Sprik plaats moet maken voor Renze Pieter Hiemstra. Daarmee heeft Triemstra een vrijeformatiepartuur dat voor St. Jacobiparochie tevens uitkomt op de afdelingspartijen.

Triemstra is zwaar ontevreden over het afgelopen seizoen. Met twee PC-zeges op zak hadden Van der Meulen of Triemstra een aanval moeten doen op het puntenklassement. Er werd te weinig gewonnen. En dat heeft gevolgen. "Wy hawwe in min jier hân, der gie te min út fan ús partoer. Dat moast oars en we kinne inoar fan it fuotbaljen en fan de keatsferiening yn Sint Jabik. Dat we no ek it hiele seizoen mei inoar keatse fyn ik geweldich", aldus Triemstra.

Bron: Friesch Dagblad


Sint Jabik, 20 septimber 2008

Foto: Omrop Fryslân

Triemstra mei Rutmer vd Meer

Foar it keatsseizoen fan takom jier binne in tal ferskowingen yn de gearstalling fan de partoeren bekend makke. Taeke Triemstra fan Sint Jabik stapt út it partoer mei Johan van der Meulen en Herman Sprik. Triemstra keatst it oare jier mei Rutmer van der Meer en Renze Pieter Hiemstra.

Johan van der Meulen sil yn 2009 keatse mei Jacob Wassenaar en Marten Feenstra. Herman Sprik hat yn 2009 stelt mei Jan Dirk de Groot en Alle Jan Anema.

Bron: omrop Fryslân


Witmarsum, 4 augustus 2008

Revanche voor Triemstra c.s.

foto: www.knkb.nl

De eerste hoofdklassenpartij na de PC heet de revanchepartij. Zich revancheren voor de uitschakeling in Franeker was precies wat Johan van der Meulen, Herman Sprik en Teake Triemstra deden in het verregende Witmarsum. In de finale was het trio met 5-5 en 6-0 te sterk voor het gelegenheidspartuur van Simon Minnesma, Auke van der Graaf en Tjibbe Hansma.

Triemstra werd na de finale uitgeroepen tot koning, een eer die hem ook in 2006 al eens ten deel viel. Voor de Sint Jabuurster voelde Witmarsum ook al een revanche. "Je wolle doch graach sjenlitte dat je keatse kinne. Woansdei woe it net sa. Ik haw hjoed super lekker keatst. Ik hie it goede gefoel fanôf de earste slach." Van der Meulen gaf aan dat zijn partuur na het verlies op de PC alleen maar gretiger is geworden. "Wy wolle der in moaie twadde seizoenshelte fan meitsje."


Bron: www.knkb

Lees het hele bericht  >>

Sint Jabik, 27 juli 2008

Nieuwe borden onder telegraaf KV Het Noorden

Op woensdag 4 juni was het bestuur van de KV Het Noorden samen met Teake, zijn vriendin, heit en mem en de burgemeester naar de telegraaf aan westkant van St. Jacob getogen. Peter Bokma had deze telegraaf helemaal opgeknapt, alle roest weg en van een nieuw fris kleurtje voorzien.

In het oude bord stond ook een kaatser, maar die kwam uit Arum. Nu we zelf een zeer succesvol kaatser in de gelederen hebben moest die natuurlijk ook het "KV Het Noorden" bord sieren, dacht het bestuur. Zo gezegd zo gedaan, vanaf nu staat Taeke Triemstra prominent op het bord onder de telegraaf. Taeke en Peter mochten samen het bord onthullen, en het is best fraai geworden.

Bron: www.sintjabik.nl

Voor meer foto's  >>

Leeuwarden, 20 juli 2008

Triemstra koning op Rengersdag

Vandaag in Leeuwarden de 4e klassieker van dit jaar, "de Rengersdag". Aan het eind van de kaatsdag waren Taeke Triemstra, Herman Sprik en Johan van der Meulen de sterksten. In de finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra.

In de finale kaatsten Johan van der Meulen cs. tegen Simon Minnesma cs. Trio van der Meulen was er op gebrand om de winst naar zich toe te halen. De vorm van Johan van der Meulen zit er qua opslag aan te komen, twee weken voor de PC. Herman Sprik kaatste net als Taeke bijna foutloos. Trio Minnesma kon niet voorkomen dat de partij werd verloren met 5 – 3 en 6-6. Taeke Triemstra werd koning.

Bron: www.knkb

Lees het hele bericht  >>

Berltsum, 22 juny 2008

It winnende partoer (foto Martin de Jong)

Fiif bilkerts yn finale Berltsum

It partoer Johan van der Meulen, de bylotte Renze P. Hiemstra en Taeke Triemstra pakten de krânsen yn Berltsum. Yn de finale wûnen se mei 5-5 en 6-4 fan Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

It is de earste oerwinning foar it partoer fan Johan van der Meulen fan dit seizoen. De tredde priis wie foar it partoer Gert-Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei.

Bron: Omrop Fryslân


St. Jacobiparochie, 15 juni 2008

Rutmer vander Meer, Jacob en Chris Wassenaar winnen in St.Jacobiparochie

Vandaag in St.Jacobparochie een vrije formatie wedstrijd voor heren hoofdklasse. In de finale Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

Een finale waar het publiek voor ging zitten. Ook in 2007 stonden de zes kaatsers in St.Jacob in de finale. Trio Johan van der Meulen ging in een snel tempo van start en nam een voorsprong van 3 – 1 doordat op 6 – 4 Herman Sprik een zitbal plaatste. Sprik die in de finale de voorbeste opslag verzorgde. Op 3 – 1 en 6 – 4 retourneerde Taeke Triemstra van de boven lijn in het perk. Trio Rutmer van der Meer was niet bestand tegen het geweld van trio Johan van der Meulen cs. De partij werd spannende toen de middel grote kaats op 4 – 3 en 6 – 6 voorbij moest worden geslagen door de gebroeders Wassenaar. Herman Sprik plaatste een buitenslag op deze belangrijke stand en daarmee de telegraaf op 4 – 4 bracht. Op de stand van 6 – 6 moest Herman Sprik weer opslaan. Jacob kreeg de bal en sloeg de bal ver boven en namen voor het eerste de voorsprong in de partij. Op de stand 4 – 5 en 2 – 6 plaatste Chris Wassenaar een zitbal en de winst was daar voor Rutmer van der Meer, Jacob en Chris Wassenaar.

Bron: www.knkb.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Jabik, 12 mei 2008

Bondswinnaars feestelijk ingehaald

Maandag 2e pinksterdag heeft KV Het Noorden de bond gewonnen. Teake Triemstra, Rutmer vd Meer en Rense Pieter Hiemstra waren de helden begeleid door Matty Slager en Broer Kooistra. St.Jabik heeft de prijs niet gekregen, ze moesten er fel voor strijden. In de eerste omloop tegen de favoriet Minnertsga toen vervolgends tegen Ried en Morra Lioessens. Hierna op het Sjukelan tegen Easterein, Witmarsum en in de finale tegen Berlikum.

Maar als het dan allemaal lukt is de ontlading groot bij de kaatsers en de vele supporters. En dus een rondrit met geluidswagen want Aurora is niet meer en een huldigingsfeestje in de Brouwerij, dat is in St.Jabik zo geregeld. Er waren zelfs jongens die toeterend met de vlag van St.Jabik uit het opendak door Minnertsga en Berlikum hebben getoerd. Zeker is dat het nog lang gezellig geweest is in de Brouwerij.

Bron: www.sintjabik.nl

Nog meer foto's  >>

Franeker, 12 mei 2008

Jacobiparochie wint Bondspartij

Voor de vijfde keer in haar bestaan heeft de afdeling Sint Jacobiparochie de Bondspartij in Franeker gewonnen.

Rutmer v.d.Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra wonnen in de finale met 5-2,6-6 van de afdeling Berlikum (Frederik van der Meij, Auke van der Graaf en Marten Feenstra). Op die stand behield Van der Meer de kaats.

De derde prijzen waren voor Goutum, dat in de halve finales met 5-1 en 6-4 van Berlikum verloor, en Witmarsum, dat met 5-2,6-4 boog voor Sint Jacobiparochie. Het favoriete Minnertsga (Klaas-Anne Terpstra, Hylke Bruinsma en Chris Wassenaar) verloor in de eerste omloop met 5-4 en 6-6 van de latere winnaars.

Bron: www.nos.nl

Lees bericht op site KNKB  >>

Marssum, 10 september 2007

Rutmer van der Meer wint kaatsklassement

Rutmer van der Meer, foto KNKB

Rutmer van der Meer is winnaar geworden van het klassement van de beste kaatser van het jaar. Met 45 punten werd hij zondag bij de vrijeformatiepartij in Marssum voor de directe concurrentie Taeke Triemstra en Jacob Wassenaar (alledrie Bilkerts!, KD) onbereikbaar.

Van der Meer, de 27-jarige opslager uit Sint Jacobiparochie, stapte dit seizoen uit de schaduw van zijn maat Chris Wassenaar. Samen met Jacob Wassenaar slaagden ze er in Marssum niet in de partij te winnen. Ze verloren de finale van Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Douwe Groenendijk: 5-3 en 6-0. Groenendijk werd tot koning van de partij uitgeroepen.

Bron: Leeuwarder Courant


Franeker, 2 augustus 2007

Johan van der Meulen zet de kroon op fraaie PC-reeks

foto: KNKB

Een bizarre dag, dat wel. Maar wat een verschrikkelijk spannende. De 154ste PC zal de boeken ingaan als de partij waarop iedereen van iedereen kon winnen. Er werd gevochten, 'gewrot', geblunderd en schitterend gekaatst. Met als absolute apotheose een finale met 'alles aan de hang', afgemaakt met een onnavolgbare zitbal van Johan van der Meulen.

Hij is de nieuwe koning van de PC. De 23-jarige opslager neemt de koningsbal over van zijn maat Taeke Triemstra. Hun tweede overwinning. Zeker niet minder mooi, wel anders. "Ferline jier wie der mear ûntlading, dizze jout mear foldwaning", sprak een kapotte Triemstra. De 24-jarige Sint Jabuurster zorgde er met sterk kaatswerk in de finale hoogstpersoonlijk voor dat zijn jeugdvriend de bal kreeg omgehangen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht

Reactie's van Johan, Auke en Taeke (www.knkb.nl)


Franeker, 1 augustus 2007

Trio Van der Meulen wint 154ste PC

foto: Leeuwarder Courant

Na een spectaculair en adembenemend gevecht hebben Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra de 154ste PC gewonnen.

In de finale tegen Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger kwamen de drie winnaars met 4-0 voor, maar trio Berkepas knokte zich knap terug tot uiteindelijk 5-5. Met alles aan de hang sloeg Johan van der Meulen een ongelooflijke en voor het perk Scharringa/Iseger onhoudbare zitbal. De opslager uit Broeksterwoude werd uitgeroepen tot koning van de PC.

Bron: Leeuwarder Courant


Arum, 30 juli 2007

Favorieten laten zich gelden

foto: Leeuwarder Courant

Een slepende enkelblessure (Taeke Triemstra) en een mysterieuze ziekte (Chris Wassenaar) deed de topparturen dit seizoen hevig verlangen naar betere tijden. Dit weekeinde pikten beide parturen hun vierde seizoenszege mee, maar toch: de pijn van fysieke sores wordt pas definitief verdreven bij een zege overmorgen op de PC.

Door de fysieke malheur van Triemstra en Wassenaar werd de grond onder de topparturen dit seizoen meer dan eens weggeslagen. Het maakte de weg vrij voor de parturen van Klaas Berkepas en Jochum Bouma, die met respectievelijk drie en twee overwinningen een aardige duit in het zakje deden. De 154ste editie van de PC kent woensdag dan ook geen uitgesproken favoriet. "Ik soe der neat ûnder doarre te ferwedzjen", aldus oud-topkaatser Gerben Okkinga.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Huizum, 23 juli 2007

Triemstra regeert opnieuw in Huizum

Johan van der Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra mochten gisteren op sportpark Nylân in Leeuwarden eindelijk weer eens de kransen in ontvangst nemen. Het was pas de derde keer dit seizoen dat het trio in slagorde mocht plaatsnemen voor de bestuurstent. Net zo vaak als het partuur van Klaas Berkepas, dat in de finale - waarin alles aan de hang kwam - voor hetzelfde geld de vierde zege hadden kunnen bijschrijven. Dat gebeurde niet omdat de opslager op die stand zijn negende opslagmisser liet noteren, waardoor de eindstrijd in een anticlimax eindigde.

Triemstra maalde daar niet om. Terwijl Berkepas stilletjes in een hoekje op een reclamebord zijn verlies zat te verwerken, nam de PC-koning van vorig jaar dankbaar de felicitaties in ontvangst. De zege kwam, tien dagen voor de PC, dan ook wel op een heel goed moment. "We hawwe einlings wer in krâns. Der ha wy lang op wachtsje moatten", verzuchtte de achterinse uit Sint Jacobiparochie. Te lang naar zijn zin, want op 20 mei zegevierde het trio voor het laatst in Sint Annaparochie, nadat daarvoor ook al in Jorwerd was gewonnen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 17 juni 2007

Eerste seizoenzege trio Van der Meer

Trio Van der Meer als PC-winnaar 2005

Op de vrije formatie-partij in Sint Jacobiparochie heeft het kaatspartuur Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt.

In de finale werd het trio Johan van Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra op 5-4,6-6 verslagen.

Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Pier Piersma werden derde. Zij verloren in de halve finale op 5-2,6-6 van het trio Van der Meulen.

Bron: www.NOS.nl

Lees het verslag in het Friesch Dagblad


Sint Annaparochie, 20 mei 2007

Triemstra heerst op kaatsvelden

Taeke Triemstra, de PC-koning in 2006, heeft in drie dagen evenzoveel zeges geboekt. Na winst in een afdelings- en een uitnodigingspartij, won hij met zijn partuur ook de vrije-formatiepartij in Sint Annaparochie.

Triemsta, met Johan van der Meulen en Auke van der Graaf, was in de eindstrijd Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger de baas met 5-3,6-4. Durk Yde Sjaarde, Erik Haitsma en Pier Piersma eindigden als derde. Ze verloren in de halve finales met 2-5,6-6 van de later winnaars.

Voorbestopslager Johan van der Meulen werd koning in Sint Annaparochie

Bron: www.nos.nl
foto: knkb


Jorwert, 7 mei 2007

Van der Meulen en Triemstra blij met nieuwe voorinse

Auke van der Graaf

"Hoe de verhoudingen dit seizoen zullen liggen in kaatsland werd zaterdag in Jorwert al aardig duidelijk. Ook in 2007 zullen Johan van der Meulen c.s. een van de absolute topparturen zijn. Met Auke van der Graaf als vervanger van de gestopte Kor Zittema heeft dit trio niets aan kwaliteit ingeboet.

Van der Graaf kreeg meteen het koningschap toebedeeld, aangezien hij als sterk kaatsende voorinse ook de tweede opslag voor zijn rekening nam. Het is de opmaat voor een mooi seizoen, zo rekent de Berlikumer zich vast rijk. "Dêr hoopje ik op." Na twee seizoenen waarin hij als achterinse weinig hoogtepunten kende, is zijn keus om in het perk van plek te wisselen slim geweest. Zeker ook omdat hij daardoor bij het succesvolste trio van 2006 kon aanschuiven.

Van der Graaf won in 2004 het puntenklassement en hij kaatst nu met PC-koning Taeke Triemstra, die vorig seizoen de meeste punten bij elkaar kaatste. De verhoudingen liggen duidelijk vast. Triemstra is de baas en neemt, als hij weer helemaal fit is, de voorminst opslag voor zijn rekening. De achterinse uit St. Jacobiparochie ontbrak vanwege een achillespeesblessure vorige week in Weidum, maar in Jorwert verbeet hij de pijn. "Ik kin wer in soad, mar it docht noch wol sear."

Bron: Friesch Dagblad


Sint Jacobiparochie, 28 april 2007

Taeke Triemstra als hoeder van 'cultureel erfgoed'

Taeke Triemstra: 'Dat gegriem mei dy want, dêr moatte se mei ophâlde'

De hang naar 'froeger wie alles better' in de conservatieve kaatswereld ergert Taeke Triemstra soms wel eens. Eigenlijk is de PC-koning van vorig seizoen een hoeder van Fries cultureel erfgoed, want het spel mag van hem blijven zoals het is. Een kwaadslag? "Dat is onmacht en dom."

Voorlopig staat heit Reinder een straatlengte voor in het kaatsklassement aller tijden op zoon Taeke (24). Het is verschil is 194 punten (393 om 199). "It pleaget my net, ik wit wol dat ik him ynhelje", zegt de PC-koning van 2006. Zeker niet als het wedstrijdprogramma wordt ingekort. Dat is een van de mogelijke veranderingen. Triemstra is begaan met zijn sport. Hij ergert zich wel eens aan alle kritiek.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Hoge Noorden/Laurens Aaij

Lees verder   >>

Weidum, 24 april 2007

Triemstra mist iepening

Haadklasser Teake Triemstra mist de iepening fan it keatsseizoen. Hy hat lêst fan in ankelblessuere dy't er yn febrewaris krige by it fuotbaljen. De klassemintswinner fan 2006 hat no fan de medysk spesjalist it advys krigen om rêst te nimmen. Dêrtroch mist er snein de earste wedstriid fan it seizoen yn Weidum.

Triemstra hopet op 6 maaie wol yn aksje te kommen op de útnoegingspartij yn Jorwert.

Bron: www.omropfryslan.nl