Sint Annaparochie, 21 april 2021    

De jaren dartig: strenge winter en krisis

Jetske Oosterbaan-Dijkstra en Klaas Doekes Oosterbaan foor hur huus in Luwt

Fleden week hè wy sien dat Klaas Doekes Oosterbaan boer is op 'n knap mingd bedriif an 'e Ouwe-Dyk. D'r binne soa'n acht faste erbaaiers op 't bedriif, seumers anfuld met nag 's twee of drie losse erbaaiers. En dan bij 't irpelrooien komme d'r nag 's 'n stikminnig losse mīnsen bij. D'r binne 'n stik of seuven peerden. 't Fokken sit 'm in 't bloed en hij het 'n bźst beslag melkkoeien op 'e stāl met Zwartje 10 as 'stammim'. Hij is fan 't begin ōf aktyf as irpelkeurmeester en om 1926 hinne begint-y al met de teelt fan setters naast de konsumpsy-irpels.

Klaas Dankert

Erbaaiersstaking

De eerst tien jaar op 't Bildt geve met śtsondering fan 1922 reedlik goeie finansjele śtkomsten. De erbaaiers fine dat se nou ok wel wat hogere loanaisen stelle māge. 't Gefolg is dat in 'e maaitiid fan 1926 wekenlang staakt wort met - neffens Oosterbaan - foor baide partijen ongūnstige gefolgen. Dut is met anlaiding om 'n wiedmesine an te skaffen. Dat kin beskoud worre as 't begin fan de meganisasy op dut bedriif. D'r worre in die tiid tot in 'e oorlog 'n prot irpels boud. D'r binne nag gyn restriksys en soms beslaat 't areaal irpels meer as 22 morgen. Die worre allegaar foor de keuring angeven. Twee man binne seumers soa'n ses weken met 't sśvveren besteld.

Elfstedetochtwinter 1929 is 't soa koud dat fan half febrewari ant eerste week fan maart sels 'n roete śtset wort tussen Amelānd en de faste wāl. Ok ferskaidene Bilkerts make de oversteek. Oosterbaan skriift dat frachtauto's met irpels de faart lāns rije. De beurskrach op Wallstreet fan 24 oktober 1929 is 't begin fan de krisis in 'e jaren dartig. De wereldwide depressy laidt tot groate werkloashyd en dalende prizen. Ok de boer ontkomt niet an 'e malčse. 'n Goeie koe is te koop foor 125 gulden en 'e melkpriis daalt tot soa'n fijf sint de liter. Ok de destiids nag in hoofdsaak boude konsumpsy-irpels dale tot 'n nag niet eerder siene lege priis fan 25 ant 30 sint 't mud (fan 35 kg.).

Femily Oosterbaan
Wel en Wee II

Begin fan 't sketsen

Foor 't eerst in de geskidenis wort fan regeringswege besloaten de belangrykste landbouprodukten direkt of indirekt te steunen. Dat lźste wort toepast in 'e feehouwerij deur de anfok fan froulik jongfee te behainen om soadoende de produksy fan melk en flais te drukken. Om hier kontrōle op houwe te kinnen motte de kalfys sketst worre. Oosterbaan het d'r 'n hard hoofd in at dut śteandlik de melkstroom wel klainer maakt het. De bźste kalfys wat produksy-anleg betreft worden ommers anhouwen en se lieten de melkkoeien ok nag 's ouwer worre.

Foor de akkerbou is de steun meer direkt deur 'n toeslag te betalen op 'e waitpriis. Dat geldt ok foor sśkkerbiten maar die sitte in die jaren op dut bedriif niet in 't bouplan. Overtollige, onferkoopbare setters worre deur 'n prikmesine denatureerd en met 'n toeslag as feefoer ferkocht. Geert Ebbens is de prikmesineman. Om wat te doen an 'e

groate werkloashyd krijt de boer 'n part fan de loankosten fan de erbaaiers boven 'n seker tal per bedriif fan de gemeente werom. Deuze maatregel met de steun fan regeringswege hewwe op 't frij groate bedriif fan Oosterbaan nagal wat effekt. Na 'n paar minne jaren folgt in 1934 al weer 'n heel goed jaar en 't finansjeel risseltaat bliift tot an de oorlog in 1940 behoorlik goed.

Fan smāle-akkerteelt na flaklānd met rūgen

Ir. Van der Ban is in die tiid landboukonsulint. Boeren sien him as bśttengewoan kundig en se lśstere graag naar 'm. Onder sien infloed wort in 'e dartiger jaren ōfstapt fan de teelt op de hier sont mīnseheugenis gebrśkkelike teelt op smāle bźden. De overgang op flak lānd op rūgen fraagt 'n prot anpassings met ander ark en andere bewerkingsmethoaden. De sjoeltsyploegen (ploegen met 'n sleepblok foor) worre ferfongen deur wentelploegen en d'r komt 'n driepeerds lepelźg, 'n geuletrekker en 'n lichter. Fan nou ōf an kinne de irpelsakken met de wagen na de hoop brocht worre en hoeve dus niet meer op 'e rūg sjoud te worren soa't dat ant dan toe de gewoante is.

Bij alle foordelen die't de flaklāndteelt met 'm metbringt is d'r ok 'n groat nadeel. De natuurlike ōffoer fan 't regenwater deur de feuren is 'n stik minder. De enige oplossing is om te draineren. 'n Drietal losse erbaaiers, Anne Hoekstra, Sieds van Noort en Huite van Dijk binne der soa'n tien jaar lang elke winterperioade soa tussen novimber ant maai bij open weer met beset.

In die jaren dartig komt men der ok achter dat 't om 'n gesonde nateelt te krijen, fan belang is dat de irpels foor 't poatgoed froeg rooid worre. D'r is in die jaren nagal wat fraag na poatgoed fan fooral Borgers na de Sśdhollānse ailanden en Seelānd. 'n Kemmissy fan boeren derweg komt dan de gewassen sels śtsoeken der't se de setters fan kope wille. 't Bedriif fan Oosterbaan wort meestal niet oversloegen. Dat betekent wel dat al om een augustus hine foor 'n part groen rooid worre mot.

Fier peerden foor de selfbinder

Dat fālt krekt op 't momint dat ok begonnen wort met de oogst fan orten, flas en wait. At 't groenrooien ferfongen wort deur loftrekken motte derfoor 'n dāg of wat mīnsen fan bśtten antrokken worre. 't Personeel groeit in die weken tydlik an met losse mīnsen, klain en groat, mānly en frōly, ant wel twintig of dartig man/frou. Omdat de waitoogst - sichte, bine, in stśkken sette - in dieselde tiid ok 'n prot tiid fergt wort 'n deur fier peerden trokken maaier-selsbinder anskaft.

Op 5 maart 1938 doet Klaas Doekes Oosterbaan 't bedriif over an syn seun Doeke Klazes en hij en syn frou gaan sels in Luwt, an 'e Troelstraweg weunen. (Nije week 't lźste stikky, dan over de oorlogsjaren.)

Dut artikel is ontliend an 'e femilykroanyk 'Wel en wee', skreven deur Doeke K. Oosterbaan en ferskenen in It Ark, fereningsblād fan de Afron, Friese Ver. Voor Landbouwhistorie, nummer 77.

Bron: De Bildtse Post