Leeuwarden, 15 maart 2022

Wietse Jan Dijkstra valt drie keer in de prijzen met eerste kievitseieren

Wietse Jan Dijkstra met de Sulveren Ljip, na de huldiging door gedeputeerde Douwe Hoogland (links) en commissaris Arno Brok (rechts). Foto Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Met de eerste twee kievitseieren van Friesland valt Wietse Jan Dijkstra (45) uit Sint Annaparochie drie keer in de prijzen. Hij is ook de eerste van Súdwest-Fryslân én winnaar van de familiebeker.

Cor de Boer

Dijkstra vond maandagmiddag om 12.30 uur een nestje met twee eieren in de Workumerwaard, op grasland van boer Gerke Visser. Dat was geen toevalstreffer. Hij was hier de voorgaande dagen ook al een paar keer geweest, samen met zijn vader Jan (75). Zo hielden de twee ook het zicht op kievitkoppels bij Garyp, Drachten en Heerenveen.

Het illustreert hoe hoog de koorts de afgelopen dagen opliep, nadat woensdag bij het Twentse Hengevelde al het eerste Nederlandse ei was gevonden. Doorgaans volgt de Friese eersteling dan vlot, maar dat duurde nu toch nog vijf dagen. De vinddatum 14 maart is niet uitzonderlijk laat, maar wel duidelijk later dan die van de afgelopen drie jaar, toen het raak was op 28 februari (2019), 8 maart (2020) en 6 maart (2021).

"Dit is in jongesdream", zegt Dijkstra, die voorzitter is van vogelwacht Het Oud-Bildt. "Doe’t ik oankaam, fernaam ik dat dizze ljippen har oars gedroegen as earder. De ‘hij’ hold him hiel rêstich en it ‘jokje’ die ek wat stikem. Doe ha ik de auto keard om it better te besjen. Ik seach it jokje nei it nêst ta stappen en striekes oppikken en fuortsmiten. Se siet sa fêst op it nêst dat ik tocht: dizze hat no in aai of leit der hjoed noch ien."

In het weiland had Dijkstra het ‘twake’ vlot gevonden. "Se leinen mar in eintsje it lân yn, dat ik hie se samar. Ien aai lei al wat djipper, dus dat moat der juster ek al wol west ha."

Met de vondst is Súdwest-Fryslân, de grootste gemeente van Friesland, meteen ook gesloten terrein voor eierzoekers. Waar anders het eerste provinciale ei nog niet meetelt als eerste van een gemeente, is voor ‘twakes’ een uitzondering opgenomen in de regels. Het tweede ei geldt dan als eersteling van de gemeente.

Als burgemeester Jannewietske de Vries niet had thuisgezeten wegens corona-quarantaine, zou zij Dijkstra maandagmiddag meteen ook hebben gehuldigd tijdens de ceremonie in het Provinsjehûs. In de Steateseal overhandigde ‘vogelgedeputeerde’ Douwe Hoogland de Sulveren Ljip aan de vinder. Commissaris van de koning Arno Brok zorgde voor de bijbehorende oorkonde en het vindersloon van 15 euro. Namens de Bond Friese Vogelwachten bracht vicevoorzitter Henk Minkes een tas met presentjes mee.

Wietse Jan Dijkstra had zijn moeder Yntskje meegenomen naar Leeuwarden, hoewel vader Jan zijn vaste zoekmaat is. Met hem trekt hij jaarlijks twee weken het veld in. Maandag moest die echter als stembureaulid aantreden in Sint Annaparochie. "Dat is fansels ek in boargerplicht", wist Brok. Wietse Jan Dijkstra: "Spitich dat er der net by is, want soks makkest fansels mar ien kear mei. Mar hy is wol hartstikke grutsk."

'Se leinen mar in eintsje it lân yn,
dat ik hie se samar'

In de Dijkstra-familie is ‘aaisykjen’ een niet te onderschatten traditie. Wietse Jan Dijkstra leerde het zoeken van pake en heit. Hij vond eerder al eerste eieren in de toenmalige gemeenten Het Bildt en Skarsterlân en in Heerenveen. "Dan bliuwt der dus noch mar ien priis oer." Zoon Hjalmar is in 2018 al eens beloond met het Sulveren Polske, als eerste jonge vinder van Friesland.

Moeder Yntskje stelde in 1988 een familiebeker in voor het eerste ei dat door een familielid bij haar werd aangeleverd. Ze ‘lotterde’ dit zelf en liet daarna de naam van de vinder in de wisseltrofee graveren. Sinds er niet meer mag worden geraapt, komen er geen namen meer bij, maar gaat de beker nog steeds naar de eerste vinder. Over wie hem dit jaar op de schoorsteenmantel mag zetten, zal dit jaar geen discussie zijn.

Bron: Leeuwarder Courant