Stiens, 2 november 2019    

Onderzoek naar schoolkoepel Elan

Sws De Fierljepper

De Onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de gang van zaken bij Onderwijsgroep Elan. De inspectie ziet ‘mogelijke risico’s bij bestuur en scholen’.

Maarten Pennewaard

Vanwege deze zorgen heeft de inspectie besloten een uitgebreid regulier onderzoek naar het reilen en zeilen van Elan met een jaar te vervroegen. De komende weken melden inspecteurs zich op het stafbureau van de scholenkoepel in Stiens.

Woordvoerder Bart van den Berg wil niet zeggen op grond waarvan de inspectie risico’s ziet bij Elan. Hij beperkt zich tot een algemene toelichting: "In ons toezicht onderzoeken we of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen en opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben."

Ook directeur-bestuurder Mark Vrolijk toont zich zwijgzaam. "We hebben binnenkort een gesprek met de inspectie, die met ons in gesprek gaat over verschillende thema’s. Na dit gesprek kan er meer inhoudelijk worden aangegeven wat de uitkomsten zijn", laat hij weten.

Elan telt 21 basisscholen in de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân. De onderwijsgroep is per 1 augustus 2018 na veel juridisch geharrewar ontstaan door de fusie van Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius. De scholen staan in een gebied dat te maken heeft met flinke bevolkingskrimp. Die heeft de afgelopen jaren al geleid tot een stevige afname van het aantal leerlingen.

Vier van de 21 scholen zitten in de gevarenzone voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, één van de aspecten waarnaar de inspectie kijkt. Twee scholen zijn aangemerkt als ‘zeer zwak’: De Opslach in Franeker en De Pôlle in Marsum. Daarnaast scoren De Twiner in Sint Jacobiparochie en De Fierljepper in Vrouwenparochie ‘onvoldoende’.

Elan boekte vorig jaar een verlies van 338.922 euro, zo blijkt uit het jaarverslag over 2018. Omdat een jaar eerder nog een positief resultaat werd geboekt van 537.153 euro is het incidentele verlies ‘niet verontrustend’, aldus Vrolijk.

In het jaarverslag wordt ook verantwoording afgelegd over het salaris van Vrolijk. Dat blijft met een totaal van 131.383 euro binnen de voorwaarden die op grond van de Wet Normering Topinkomens zijn opgelegd aan bestuurders in de publieke sector, aldus het verslag. Vrolijk is voor 80 procent in dienst van Elan en verdient daarmee 98.080 euro. De overige 33.303 ontvangt hij door zich te laten inhuren via zijn bedrijf Con Forza Advies.

Bron: Leeuwarder Courant