Luwt, 30 jannewary 2024    

Knipsels

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

't Fersamelen sat d'r altyd al in: artikels en stikkys útknippe en beware. Ik froeg plakboeken en pritt-stiften op e jareg froeger. t Inplakken bleef dr al gau bij, met as risseltaat doazen en doazen fol losse knipsels diet ik elke ferhzzing weer metsleepte.

Gerard de Jong

Ik taalde dr aigenlik nooit naar. t Waar dr, dat waar genog. Met in t achterhoofd n t faag idee dat ik, at ik met pnsjoen weze sou, dr s goed foor sitten gaan sou. De balns opmake.

Om oud en nij hine wou ik de werkkamer oprmme en kwam ik se teugen. Oud en nij is n gefaarlike tiid om opsloegen herinnerings teugen te kommen; ik had tefeul frije tiid om de nostalgise lokroep te weerstaan. Maar werom ok wachte ant ik de 70 passeerd bin? Werom niet nou t bijnander knipte argyf indkke?

The Beatles op n haar na in Jubbega

Artikels over de (on-)mooglikhyd fan tiidraizen, swarte gatten en de snaartheory. Seuven ferskillende foorpaginas fan 11 septimber. De Elfstedentocht-bijlage fan deuze krant t 1997. n Tiendelige sery titeld Wat is de euro? (t 1999). Stikken over film,

filosofy en fooral knst en literatuur. Themabijlages, in memoriams, kollums fan Adriaan Jaeggi, M. Februari, CaMus, Heldring, Hofland, Heijne, n heel pak fan Marjoleine de Vos.

En n fantastys stik fan Sietse de Vries in deuze krant over hoet The Beatles op n haar na ooit in Jubbega speuld hadden, maar de organisasy de band dos niet geskikt fon en fwees. (Dut waar nag krekt soa nij foor mij as doet ik t jaren leden tknipte; je fergete meer as dat je onthouwe.)

Argifarissen, ferheug jim

Wij fersamele en puzzele nssels bijnander. Foorkeuren, infloeden, insichten en interesses. Elk knipsel het mij ooit n dienst bewezen en myn pd foort wat ferlaid. t Binne de broadkrmmels diet achterbleven binne op de roete na myn nou toe.

Elk knipsel het mij ooit 'n dienst bewezen en
myn pâd foorút wat ferlaid

n Part derfan weronder de tiendelige sery Wat is de euro? lait nou in de oudpepierbak. Maar fan nderen weet ik seker dat se elke skifting overleve sille. t Is ok n goeie infestering want hur weerde groeit met de tiid: doe inkeld n knipsel, nou n knipsel dat wat sait over werom at ik t beware wou. Argifarissen, ferheug jim: over minder dan n jaar is t weer oud en nij.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong