Sint-Anne, 13 juny 2023    

Magy

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

t Haar gemaakt nonsjalant in de war, sonnebril op, de ontwapenende sachte g. As n rockster, soa sat Connie Palmen dr bij saterdeg, tidens t Literair Festival in de tn achter Van der Velde en de bibletheek in Harlingen.

Gerard de Jong

Se worde interviewd deur Kirsten van Santen. Kirsten - ik had eerst Van Santen skreven, maar wij kinne nander te lang en te goed om niet te tutwajeren - is n open water swimmer en romantikus. In hur openingspraatsy laai se de lat hoog: Harlingen is n fanselssprekende biotoop fan de literatuur. n Havenstd tussen niet meer en nag niet. n Plak dert t fastomlynde t flude moet. Lnd moet see. n Dun plak, n tussenwereld, wiig fan de magy.

Ik hew niks met de see, pareerde Palmen. Ja, t roezen is mooi, maar se hout niet fan swimme, fan rare beesten diet an je knabbele. Raize om inspirasy op te doen komt hur raar foor. Ik bin t liefst ths. Ik hew al ferlatingsangst at ik na de sppermet gaan. Myn geliefden binne myn ths. Ik hou fan dat wat t selde blyft.

Palmen gf an niks met t romantise, t potise te hewwen. Se lait liever t innerlike nder t fergroatgls. Ik wil met de pin op de huud fan de pyn sitte. As laborant fan de siel hout se hur fere fan magy. Dunne plakken hew ik inkeld in myn kleren.

Palmen het n diepe bnd met de doad. In hur groate, fersturven liefde Ischa Meijer sat n korreltsy doad, n fernietigingssucht, en dat waar wat mij in him antrok. Eensem, ja, dat is se altyd. En ik ais myn eensemens ok op.

Kirsten fertelde dat hur hait hur froeger op t hart drukt had dat se de dingen niet kapot-analisere mot, ns blyft dr gyn magy over. Palmen kon dr niks met. Inteugendeel. Hoe meer ik analiseer, nadink, begryp, hoe beter. Dt is de magy. Het is je vader vergeven!

Se lait liever t innerlike nder t fergroatgls

t Waar n wonderlik mooi gesprek. Respektfol, grappig en ontroerend, jst omdat baide soa ferskillend in t leven (en de doad) staan. Lnd (Palmen) moette see (Kirsten), en wij mochten in die tussenwereld de magy fan die moeting anskouwe. Palmen liet ns dos even an hur siel knabbele.

Doet Palmen klaar waar met boeken sinjere sg ik hur fortgaan. Met n bossy blommen in de rechterhnd, hur eensemens nder de linkerrm en de sonnebril op stak se de Voorstraat over. Op na huus.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong