Sint-Anne, 30 april 2023    

n Dâg as alle ândere

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

(Soa wort wel said, al is gyn dâg as 'n ândere dâg. 't Suggereert dat, 1) 'alle ândere dagen' dagen binne werop d'r niks búttengewoans gebeurt; dat t gros fan de tiid n grize dagensmurry is, sonder begin of eand, en 2) dat dr inkeld bij tsondering wat tsonderliks gebeurt. Baide dur ik te bestriden. Elke dg gebeurt dr wat besonders, wat btten-t-gewoane. De paradoks is dat, at je t soa besien, elke dg as alle ndere dagen is, want unyk, maar dat wort niet met t sechy bedoeld.)

Gerard de Jong

Ik waar al n paar dagen best ferkouwen weest en had t smoor in. Kop fol snot, spliterige neusgatten. t Werk bleef lgen, ik most fspraken fsge. Ferkouwen in n

natregende novimber of befrorene febrewary? Fooruit. Maar ik kin t moeilik met maai rime.

At je min binne foelt alles wat je doen as t ffinken fan n lissy. Omdat wat je doen nou een keer mot. Fan jesels of fan n nder. Maar die dg gong t wat beter. Je wete t drekt at je fan t bd f rggele. Je binne dr nag niet maar foele de knsen keren. De dingen binne gyn taken meer; je staan dr ok niet bij stil. Niet soat je doen souwen at je de pest of n firus nag in je liif om te razen hadden.

Koffy. Krantleze. De fijf-ballen-sudoku in Trouw make (ik liig mysels graag foor deur te dinken dat hoe rapper ik m oplos, hoe beter t met mij gaat. At t twee bakkys koffy duurt fl ik like maklik fan dat geloof f.) Boadskiplope. De klimop bij de muur fortplokke. Ik ls Annie Ernauxs De Jaren t en ferwonderde mij (t sou niet werke mge dat boek, niet soa; maar ferdomme, wat werkt t), ik sg nag wat fan de Giro dItalia, fulde de moteroaly bij, n jongetsy t de buurt fytste singend foorbij.

Kop fol snot, spliterige neusgatten

Elke bezighyd of gebeurtenis as n steen in n hele trits stapstenen; t leven t water dat dr omhine spoelt. t Waar n dg as alle ndere dagen.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong