Sint-Anne, 21 febrewary 2023    

Link

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

'Ben jij dat in de video?' 't Berichy fan 'n kinnis ferskeen in myn messenger , met 'n ik-gier-'t-út-fan-'t-lachen smiley en 'n link met de woorden TikTok d'r in.

Gerard de Jong

TikTok, foor wie't 't nag niet weet, is 'n as dns- en filmpys medium ferklede data-stofsuger, dert miljarden hur frijwillig an offere op t altaar fan soasjaal medium. t Is as elk nder soasjaal medium inhalig en ferslavend by design . t Geeft de gebrkker de illzzy dat hij sels an t roer staat, wilens dr maar een kaptain is, diet helendal niet op n failige haven koerst: t algoritme.

Dat geldt ok foor ChatGPT, de AI-bot dert n prot om te doen is. Ja, de eerste paar keer staatst fersteld. Maar t is gyn intellignsy, en seker gyn magy. t Is n trkky. Doet ik froeg n korte biografy over mij te skriven, saai t (in t Ingels) dat ik foor myn ferdiensten foor t Bildts de Rely Jorritsma-priis wonnen hew. Doet ik saai dat dut niet

klopte, kreeg ik ekskuses, maar gong dr drekt n skep bovenop: ik sou in 2017 ridderd weze foor myn ferdiensten. Ik kin t mij niet heuge (en sou n lintsy ok nooit annimme).

Dos sil t gnizen over deuze flaters ns gau fergaan. De bot sil gau beter worre, omdat dr maar een reden is om m feerder te ontwikkelen: geld. Dr binne miljarden euros instoken deur kommersjele bedriven, en die motte soa gau mooglik weer werom komme. t Is niet moeilik te ferbeelden dat deuze bots d ferspraiders fan nepnijs en desinformasy worre sille. Dat likent mij n groater gefaar dan skoalkines diet hur werkstikken bijnander chatte late. Ik fraag mij fooral f werom wij ns soa graag onderwerpe an techniken diet ns te gelde make.

ChatGPT kin nag gyn Bildts, wel Frys

Ik hew niet op de link in t berichy klikt en weet dus niet welk lijen at mij bespaard bleven is. Ik hew niet klikt omdat t fan n Bilkert kwam en sij mij nooit in t Nederlns n berichy sture sou. t Kon dus niet fan hursels komme. Ah, de segen fan t praten fan n klaine taal.

ChatGPT kin nag gyn Bildts, maar al wel Frys. Loof t alleen niet at t sait dat t n Rely kregen het.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong