Sint-Anne, 29 novimber 2022    

Bra wiis

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

't Is mooi at je merke dat bepaalde ferwizings oppikt worre, de overweldigende reksys binne 'n wêrm bad en ik sou lige at ik sge sou dat ik dr niet fan geniet dat de thematyk begrepen wort. Dos is dr niks mooier om te horen wat dr ontstaat tussen t boek en de lezer. Bra mooi.

Gerard de Jong

Bra, adv. [bra:]. Bar, erg, zeer. syk . (Woordeboek fan t Bildts). t Is n doadgewoan Bildts woord dat n prot brkt wort. Ik had dr nooit bij stilstaan dat dut woordsy fooral, maar niet inkeld Friezen soa opfle sou. De sjoernalisten fan de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad enTrouw noemden t in de inter-vjoes over myn boek allegaar as n woord dat hur opflen waar. Dat ferraste mij dan weer.

Jan Ybema fan t Friesch Dagblad wou gelyk wete wert t woord wegkwam en begon te googlen. Sou dr n relasy met t Sd-Afrikaanse baie weze? Hij kwam fansels op de Ingelse Wikipedia-pagina foor beha.

Ok Sieta de Vries fan NHL Stenden froeg mij over bra en docht an deselde Sd-Afrikaanse konneksy. Maar baie blykt t t Maleisys te kommen. En t Skandinavise bra (goed) is t ok niet. Sietas kollega Jelle Brandsma kwam fia internet op n ferband met t Hollnse bar (Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact, Eric Hoekstra & Marjo van Koppen, 2001). Befoorbeeld: Het is bar koud.

n Doadgewoan Bildts woord dat
n prot brkt wort

Hoet t ok sit, ik bin bra wiis met deuze onferwachte deurbraak fan dat bra mooie Bildtse adjektyf. Ik wns jim allegaar n bra mooi en snd 2023.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong