Sint-Anne, 29 novimber 2022    

Lyntsys

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

't Mot presys op 't momint weest hewwe doe't ik met om mij hine femily en frynden in de saal fan 't Graauwe Paard op Ouwe-Syl de pin op pepier sette. Myn boek waar krekt presinteerd, mnsen kochten t en kwammen bij mij del met mooie woorden en filesitasys. n Wrmer bad as die overdg kin ik mij hest niet heuge.

Gerard de Jong

Ut Swolle waar de fryndegroep presint, diet ik fan 25 jaar leden op de skoal foor sjoernalistyk kin. Se waren dr allegaar, op een na. Hij emigreerde in koronatiid na wrmere oorden. Myn kammeraten kochten ok foor him n boek en froegen mij om n krabbel, om dr wat foor him in te skriven.

Met de pin op t pepier fan t tweede bladsy fan t boek skreef ik him, met n ferwizing na de titel fan myn boek: Op n leven blau fan dagen! n Dg later hoorde ik dat dat ongefeer t momint weest hewwe mot dat de dagen fan die kammeraat niet blau, niet

griis, maar inkt-swart worden. Bij t sporten waar syn hait (73) aldernaarst op syn nek flen. Myn kammeraat floog hally-trawally werom na Nederland. Na fijf dagen in koma bleek dat hij der niet meer t komme sou. Sonder dat se nag n woord wissele konnen, fersturf hij.

De tfaart waar flopene woensdeg, in n strandpaviljoen an de kust fan Sd-Holland. t Dorp an see waar n leven lang syn ths weest. Hij waar knstdosint weest en skilderde n prot nout hij met pinsjoen waar. n Prot fan syn werken stonnen opsteld in t paviljoen, dert hij in n ongedwongen maar onwerklike bijeenkomst herdocht worde.

t Werk sil niet fmaakt worre

In n rmte diet tsicht boad op see, over de dnnen hine, ston de kist opsteld foor n leste fskaid, foordat hij op t hf brocht worre sou. Naast de kist, op n skildersezel, ston syn leste werk. t Waar n seesicht. t Bovenste part waar skilderd en klaar; n roezige, draigende lucht optrokken t blau, licht- en donkergriis. t Midden en t nderste part had hij inkeld met potload intekend. Ruge maar presise lyntsys diet de kontoeren fan de hzzedakken en de straatsys sketse. Lyntsys diet nou doadlope, diet fergeefs wachte om beskilderd te worren. t Werk sil niet fmaakt worre.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong