Sint-Anne, 28 juny 2022    

Fuur

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Ik sit op 'n banky op 't dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die't feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populÍre mezyk derít de jongeren instudeerde d‚nsys op doen. Op de muren fan de gebouwen om ít plain hine d‚nse de sk‚den fan ít fuur. Boatsys met feestfierders fare fort en lÍge an bij ít plain, dat grÓnst an ín see-Írm dieít in de Golf fan Biskaie ķtmŰndt.

Gerard de Jong

ít Fuur begon met ít ansteken fan ín stapel hout, maar krijt nou foeding met allerhande spullen. Jongeren gooie hur skoalskriften of ín min rapport in de flammen en d‚nse dír omhine. Ouweren gooie dír ok pepier in, maar ít fuur lust like goed ín oud paar skoenen, welige blommen, sels ín loopkruk.

Dat waar fijf jaar leden, eand juny, doeít ik ín paar maanden in Baskenland weune mocht fanķt Ďt ķtwisselingsprojekt Oare Wurden. ít Waar myn leste aven, en ít waar San Juan Eguna: Sint Johannes-dag. Pasai Donibane, ít klaine fissersplakky derít ik weunde,

liep ķt. ít Is ín bekinde katholike feestd‚g, flak na midseumer, dieít over de hele wereld fierd wort. Meskien nag wel ín bitsy ekstra in Donibane, omdat dat Sint Johannes betekent.

Fuur hewwe je op ín soad plakken om midseumer en Sint Johannes hine, maar bij de Basken gaat ít niet inkeld om ít licht. ít Fuur het ín helende werking, je brķkke ít om ballast kwyt te raken. Dat kinne die skoalskriften of Ďt paar skoenen weze, maar ok briefys: skriif de herinnerings dieít je liever kwyt rake, tebeksetters of saken derít je je over opwine op en foer se an de flammen.

Op dut stoit sit ik, foor ít eerst sont de koronatiid, weer in Baskenland. Foor mij is dat sont 2017 myn home away from home, ín toefluchtsoord. Niet gek om soaín plak achter de h‚nd te hewwen. Seker niet nouít onferantwoordlike politisy en ferhitte boeren metnander ín burgeroorlog ķtropen hewwe. Tsja. Binne se ít temÓnsen ergens nag over eens.

ít Fuur lust like goed ín oud paar skoenen

In Baskenland wete se ít een en ‚nder over echte burgeroorlog. ít Jaarliks ritueel geeft elkeneen de k‚ns persoanlike ballast kwyt te raken, en met ín skoane laai en oprķmd gemoed de seu-mer in te gaan. Myn ouwe skoenen hew ik thķslaten, maar myn briefy foor de brandstapel had ik soamaar fol.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong