Sint-Anne, 3 novimber 2020    

Angst

Gerard de Jong

Ik kin de man niet, maar hew him fia Google soa fonnen. Syn koazen medium is 't irpelbakky anno 2020: Facebook. Hij het d'r 'n dagtaak an om de wereld te waarskouwen. Teugen komplotten, m˘ndkappys, de pedofile elite, de #coronahoax.

Gerard de Jong

Syn Facebook geeft 'n inkiky in syn gemiddelde dÔg. 8.43 uur: 'n bericht over regeringslaiders die't kines offere. 11.45: 'Boris Johnson bevestigt gebruik nanobots'. 13.27: 'Honderden doden door mondkapjes!' Na nag seuven berichten komt om 23.14 't leste bericht fan de dÔg. Swart-omrÔnd, gelyk 'n rou-adfertţnsy: 'RIP Nederland: Spoedwet is einde democratie!' Ik dink an hoe angstig at deuze man wel niet weze mot, ok al kin ik him niet.

'n Frynd fan mij kin him al. Syn 9-jarige maisy had lessen hur speulkammeraatsy op bezite, 't seuntsy fan de man. De kines waren b˙tten kestanjes an 't soeken. De frou fan myn frynd kwam th˙s. Se had d'r krekt 'n dienst in 't fersorgingssintrum opsitten.

'Mim, wij binne kestanjes an 't soeken!', saai 't maisy.

Maar 't jongetsy worde kel, begon sachys te g˙llen. Doe't se op him toeliep, stapte hij achter˙t. Hij wees na hur m˘ndkappy.

'Och ja,' docht se, 'dat is ok soa,' en deed 't ˘f. 'Siest wel? Ik bin 't'.

't Jongetsy waar niet skrokken omdat hij hur niet herkinde. Wat bekommen, fertelde hij dat hait lilk is op mţnsen die't 'n m˘ndkappy drage. Want der worre je doadsyk fan. En hait het him waarskoud foor de skoal-arts. Die geeft je 'n gemeen prikky en der sit 'n tsjip in, fan de regering.

Myn kammeraat syn frou waar d'r met an. Drukte him fooral op 't hart dat-y altyd delkomme mocht. Se gÔf him de pude met kestanjes met.

Hij wees na hur m˘ndkappy

In 't plak fan 'n tsjip krijt dut jongetsy 'n overdoasis angst en wantrouwen injekteerd. Niet deur de regering, maar deur een fan de wainige mţnsen die't hij fertrout: syn hait.

'n Week later wou 't maisy weer met 't jongetsy ˘fprate.

'Ni,' saai de man bij skoal teugen myn frynd. 'De kines kinne foorlopig maar beter niet meer metnander speule. Met korona en soa.'

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong