Sint-Anne, 8 maart 2022    

De boom in

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

‘Hoe wistest dat ik hier sat?’ froeg de kat.

Gerard de Jong

’t Waar al donker, twee lichtgevende oochys keken mij an. Ik ston in de Spoorstraat, in Luwt. Die overdâg had ik op de site fan deuze krant lezen dat der ’n kat in ’n boom sat. De diere-ambulânse had niks doen kinnen. Ok de brandweer waar ôfdropen. Ik ferforste ’t bericht fijf uren later nag ’s: gyn anfullings, gyn ‘breaking news’ dat ’t besy út de boom waar.

‘De LC had ’n berichy’, saai ik. ‘Mèt foto! Leekst meer op ’n feugelnest as op ’n kat. Ik wou ’t met aigen ogen sien.’
De kat keek mij ferheerd an: ‘Ik docht dat d’r met de oorlog gyn plak weze sou foor ’n berichy over ’n kat in ’n boom. Wij fernúvvere ôns altyd over die berichys.’
‘’t Spreekt tot de ferbeelding’, saai ik. ‘Die aarme kat, doadsbenaud…’
’t Besy drukte syn oren naar achteren en begon ôfkeurend te blazen.
‘Doadsbenaud, aarm… Wat ’n misfattings’, saai-y. ‘Ik sit hier goed. Al stel ik ’t op priis datst myn kant fan ’t ferhaal hore wilst. De waarhyd is altyd ’t eerste slachtoffer at d’r ’n kat in de boom sit.’

Ware woorden.
‘De ferwoestende oorlog die’t die waansinnige begonnen is, ’t springtij an berichtgeving dat je overspoelt, en de menings… Forig jaar waar elkeneen firoloog, nou weer geopolityk strateeg.’
‘Neffens mij kînstou ok wel ’n dâg bovenin ’n boom brúkke!’
‘Meskien wel’, saai ik. ‘’t Is de machteloashyd. At je dan tussen alle doemberichten deur leze dat d’r ’n kat in de boom sit, dan komme je in aksy, prebere je d’r wat an te doen. ’t Is oversichtlik.’
’t Besy krulde syn steert parmantig om him hine.
‘Werom bist aigenlik na bovenen klommen?’ froeg ik.
‘Dat weet ik niet. Werom doen wij wat wij doen?’
Hij kwam overeand en rekte him út.

’t Is de machteloashyd

‘Weetst wat?,’ saai-y. ‘Ik kom na ônderen, dou fertelst de lezers dat ik d’r út bin, en dan gaastou hier ’n nacht sitten.’
Ik knikte.
De kat roetsjte bij de stam omdel, keek mij nag even an met syn fonkelende búslampoochys, en ferdween in de nacht.
Ik sette de rechterfoet bij de boom op, socht en fon met baide hannen houfast, en begon te klimmen.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong