Sint-Anne, 20 oktober 2020    

Aantrekkingskracht

Gerard de Jong

Een fan de mooiste, meest idillise plakkys op deuze wereld is de Bildtdiken. Ik hew 't foorrecht had der weune te mÔgen, en hewwe jou dat niet had, dan motte jou mij maar op myn woord love. 't Foordeel fan de twifel, dat jou mij as nije kolumnist ongetwifeld gunne, fersulver ik bij deuze.

Gerard de Jong

'n Mooier plakky om te weunen is d'r niet, maar eerlik is eerlik: de staat fan de weunings laat wel wat te wţnsen over. Gemeente Waddenhoek begint derom an de tweede faze fan 't projekt 'Herstel Dorpen en Bildtdijken'. 't Het as doel ferpaupering teugen te gaan deur ˘ftakelde h˙zzen op te knappen en de Bildtdiken 't kasjet te geven dat hoort bij de offisjele status 'beskermd dorpsgesicht'

Ut de Verdiepingsanalyse Bildtdijken fan bero KAW blykt dat fan de ruugweg 500 weunings, foornaamlik erbaaiersh˙ssys, 'n kwart in minne staat ferkeert. 't Weunopperflak is klain, de marktpesisy is slecht, 't gasferbr˙k is hoog, de weuningkwaliteit is leeg, 't tal kwetsbere weunings is hoog. Asjeblyft.

In 't d˙dlike rapport - in dut sjŕnre is dat besonder - proeve je tussen de regels deur dat de skrivers krŔkt niet de finger krije achter wŕrom de mţnsen der nou soa graag weune. Je proeve dat 't hur na meer smaakt.

In hur konkl˙zzy skrive se dan ok, lossys parafraseerd: "Aantrekkingskracht is niet altijd in cijfers te vatten. Het is daarom wenselijk om ook de cultuurhistorische waarde en aantrekkende werking op bewoners van het gebied te onderzoeken. Immers blijkt dat het karakter van de woningen en ook de ruimte en vrijheid voor de bewoners (waaronder veel kunstenaars en vrijbuiters) redenen zijn om juist hier te gaan wonen."

Je proeve dat 't hur na meer smaakt

Ik bin werklik benijd naar 't anfullend ondersoek, al geef ik jim op 'n briefy dat de antrekkingskracht fan de Bildtdiken niet in sifers ˙t te drukken is. 't Laat hur niet fange in persintazys of diagrammen. 't Toant hur in de mţnsen, in de liefde foor hur weungebied, in wat se d'r over sŕge of skrive. Gebrek an sifermatig bewiismateriaal maakt iets niet minder waar.

Soms mot je een gewoan op syn woord love.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong