Sint-Anne, 24 augustus 2021    

Fekânsy

Gerard de Jong

Eand febrewary hadden wij de knoop al deurhakt. De draiging fan de soafeulste golf, t gegchel met faksinasybewizen, QR-koades of gele boekys, ferplichte karantne Ni, wij souwen ok deuze seumer foor t tweede jaar op rij niet naar ns liefde Baskenland op feknsy.

Gerard de Jong

De sjarme fan n feknsy in t bttenland is t onbekinde. t Ongewoane is as n magneet: t trekt jesels t jesels. De Baskise taal is mezyk in myn oren; de geuren, kleuren, t eten en drinken, t ritme fan de std en de mnsen Myn gedachten en gefoel, befrijd t myn daaglikse relative eenkinnighyd, rake in ferfoering en lave hur an t Andere. En dat wilens dat Andere soa subjektyf is as maar kin: foor ns Baskise frynden waren Luwt en t Bildt, doet se hier waren, t toppunt fan eksoatys.

Wij sitte op t stoit in n deur bomen omringd hssy, op de grns fan Twinte en Salland. Terra nova , want langer as s op deurrais bin ik hier niet eerder weest. De mnsen prate gyn Baskys, maar ABN is t ok niet. Dat helpt, kwa eksoatise feknsybeleving, enorm.

n Topsware tas met boeken met, hier en der wat omstrnne: n mns is gau tefreden at hij ergens feknsy het dert-y niet wegkomt. Gyn Baskise pintxos , maar augurk en koerzjette in suur dat in ouwe sjempotsys in dissys an de dyk ferkocht wort. t Goedfulde geldkissy staat dr los bij. Gyneen haalt t m hier in de kop. Klaine jonkys op e fyts skruwe hoi! om te groeten, want dat doen je hier as klain jonky. t Is overal eksoatys, at je t maar sien wille.

t Is overal eksoatys,
at je t sien wille

t Enige dat ns in de besnijing houde de eerste week waar de regen. t Neffens buienradar klinkt faker dan ns lief is. En dat is raar, want met jaarliks gemiddeld 1505 mm an regen is San Sebastin ik hew dr n paar maanden weund een fan de natste steden in Sd-Europa. Dr flt in n jaar fijf (!) keer soafeul regen as in Luwt (368 mm). Maar t komt der niet in my op om op buienradar te sien. Dan is de regen n part fan de sjarme en onfoorspelberhyd fan myn favorite std. t Eksoatise fan n seumerse oasboi in San Sebastin! Ik nim mij foor dr hier dichter bij huus s wat faker soa over te dinken.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong