Sint-Anne, 22 febreewary 2021    

Konsintrasy

Gerard de Jong

Insneed in 'n fekânsyhússy in de bossen staarde ik tun t rút út. 't Waar 'n kommen en gaan fan mesys, finkys, winterkoaninkys, lysters, eksters... t Dikke pak snee betekende koade road foor de feugels, diet an e bak mosten om hur daagliks maal bijnander te skarrelen.

Gerard de Jong

Ik waar der om te skriven an myn Bildtse roman en staarde gau s na bttenen. Dat kwam ok omdat ik niet op twitter, facebook of nijs-sites sien kon. Loof mij: die impuls had ik seker. Die impuls hewwe wij tunworig de godgnse dg deur.

Maar t kon niet, want ik had t internet blokkeerd. Niet deur de stekker drt te trekken, maar deur Freedom, n app dert je websites en soasjale media met blokkere kinne. Je bepale sels wat-y blokkeert en foor hoe lang. Myn rezjym die week: fan 9.00 ant 12.00 en 13.00 ant 17.00 uur gyn internet of soasjale media. At de app loopt en je dos na lc.nl gaan krije je n fryndlik groen skerm te sien, met de tekst: Dou bist frij.

Die frijhyd het n priis. Ik hew $129 dellaid foor n abonnemint foor t leven. En ik hew dr gyn sekonde spyt fan had, al is t ironys: ik betaal foor technology diet mij bij ndere technology weghout. Is dat n teken fan swakte, of omdat ik myn swakte erkin krekt sterk?

Tussen 12.00 en 13.00 uur doet ik fan mysels even op internet mocht sg ik op YourLab.nu n interview met Miriam Rasch. Concentratie is het nieuwe goud waar de kop. Neffens Rasch n tstekend, kritys beskouwer fan de infloed fan technyk op ns leven brkke wij technology niet, maar leve wij t. t Is n pharmakon : gif en medisyn ineen. Se foorspelt: konsintrasy wort skaars. Sien kritys na hoet je je ferhouwe tot de digitale middels diet je brkke.

Wij brkke technology niet, wij leve t

Ik hew t op dat momint niet tleze kinnen. t Worde 13.00 uur en myn Freedom-app begon onferbidlik weer te lopen. Maar ik loof wat se sait: konsintrasy is t nije goud. At t kon, sou ik dr andelen in kope. Foor nou helpt die $129 mij arig op weg. Want konsintrasy, dat sou nag wel s heel kostber worre kinne.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong