Onze tuin op Halfweg:

In het voorjaar Op Halfweg valt veel te genieten. In de tuin en op het erf groeit een rijke variatie aan bloemen, heesters en bomen. 's Zomers weten de vlinders ons plekje ook te vinden. Erf en landerijen zijn een waar paradijs voor vele vogels. En de ligging bij de waddenkust betekent, dat grote aantallen vogels op hun trektocht even in de omgeving neerstrijken of gewoon overvliegen.  
 
 
 
(Ga naar de lijst gerangschikt volgens de nederlandse namen.)  
 
 
 

Vlinders:

Aglais urticae (Kleine vos)
Inachis io (Dagpauwoog)
Pieris brassicae (Groot koolwitje)
Vanessa atalanta (Atalanta)

Vogels:

Alauda arvensis (Veldleeuwerik)
Alle alle (Kleine alk)
Anas clypeata (Slobeend)
Anas platyrhynchos (Wilde eend)
Anser albifrons (Kolgans)
Anthus pratensis (Graspieper)
Ardea cinerea (Blauwe reiger)
Asio otus (Ransuil)
Buteo buteo (Buizerd)
Carduelis carduelis (Putter)
Circus aeruginosa (Bruine kiekendief)
Columba palumbus (Houtduif)
Corvus corone (Zwarte kraai)
Cuculus canorus (Koekoek)
Cygnus olor (Knobbelzwaan)
Delichon urbica (Huiszwaluw)
Erithacus rubecula (Roodborstje)
Falco tinnunculus (Torenvalk)
Ficedula hypoleuca (Bonte vliegenvanger)
Fulica atra (Meerkoet)
Gallinula chloropus (Waterhoentje)
Haematopus ostralegus (Scholekster)
Hirundo rustica (Boerenzwaluw)
Larus argentatus (Zilvermeeuw)
Larus ridibundus (Kokmeeuw)
Motacilla alba (Witte kwikstaart)
Motacilla flava (Gele kwikstaart)
Muscicapa striata (Grauwe vliegenvanger)
Parus major (Koolmees)
Passer domesticus (Huismus)
Phalacrocorax carbo (Aalscholver)
Phasianus colchicus (Fasant)
Pica pica (Ekster)
Pluvialis apricaria (Goudplevier)
Podiceos cristatus (Fuut)
Prunella modularis (Heggemus)
Recurvirostra avosetta (Kluut)
Sturnus vulgaris (Spreeuw)
Tadorna tadorna (Bergeend)
Troglodytes troglodytes (Winterkoning)
Turdus merula (Merel)
Tyto alba (Kerkuil)
Vanellus vanellus (Kievit)