Leeuwarden, 31 december 2015

© LC 301215 | André Broere

Het Bildt laat flinke veer in 2015

Het inwonertal van 18 van de 24 Friese gemeenten is de afgelopen twaalf maanden gedaald. De provincie verloor 544 zielen.

Met een totaal van 646.052 was Friesland begin deze maand gezakt naar het niveau van najaar 2009. De krimp van 2015 (december 2014 tot en met november 2015) is vergelijkbaar met die van 2012 (-455) en 2013 (-700). Vorig jaar kreeg Friesland er nog ruim 200 inwoners bij.

Relatief de grootste daling deed zich dit jaar voor op Vlieland (-2,4 procent). Ook het Bildt (-1,3 procent) en Schiermonnikoog (-1,1 procent) lieten een flinke veer. De grootste bevolkingsgroei kenden Terschelling (0,9 procent) en Heerenveen (0,3 procent).

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 31 december 2015

Dankbare vluchtelingen delen rozen uit aan Stannebuurtsters

De groep jonge bewoners van het azc St.-Annaparochie, die vorige week rozen uitdeelde. V.l.n.r. (voorste rij): Husen, Omar, Mahmoud, Hamza, Abdo, Mohamed, Jhad, Mustafa en Mohamad. St.-Anna bedankte de jongens op haar beurt voor het gebaar, daarom staat linksboven in het Arabisch ’Heel erg bedankt jongens’. (foto: Hetty Wassenaar)

Een groep vluchtelingen heeft woensdagmiddag rozen uitgedeeld aan inwoners van St.-Annaparochie. De jongeren wilden het dorp zo bedanken voor de gastvrijheid. Het gebaar werd in dankbaarheid aanvaard door de Stannebuurtsters.

De actie werd op touw gezet door Omar, een jonge vluchteling uit Syrië die op het azc in St.-Anna onderdak vond. Hij liep onlangs tien weken stage bij AH Wassenaar. Omdat hij naar een nieuwe opvanglocatie in Den Helder is overgeplaatst, kwam er een eind aan zijn stage. Voor hij vertrok wilde hij samen met enkele vrienden van het azc - veelal nog tieners - zijn dankbaarheid tonen aan de dorpelingen, door bij de supermarkt rozen uit te delen.

Hun actie bleef niet onopgemerkt. Op straat werden de rozen dankbaar aanvaard. Toen deze krant op facebook berichtte over de actie regende het vervolgens reacties. ’Top!’, ’Wat lief!’, ’Wat een mooi gebaar!’ zeiden de Stannebuurtsters.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Wommels, 29 december 2015

Het Bildt onder toezicht

De fusiegemeenten Littenseradiel, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel komen vanaf 1 januari onder preventief toezicht van het provinciebestuur.

Dit ziet erop toe dat er geen besluiten worden genomen die de financiële toekomst van de nieuwe gemeenten na de fusie in 2018 kunnen schaden.

Leeuwarden en Súdwest-Fryslân hebben bedongen dat zij niet onder dit toezicht vallen. Zij worden in 2018, na de fusie, nog wel een jaar lang gecontroleerd door de provincie.

Bron: Leeuwarder Courant

Bitgummole, 28 december 2015

Taalstrijder Postma wil 'De' voor Waadhoeke

Strijder voor de Friese taal, Bertus Postma uit Bitgummole, vindt dat de fusiegemeente in de Noordwesthoek 'De' voor Waadhoeke moet krijgen.

In zijn brief aan de colleges en raden van de betroken gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel schrijft Postma dat iedereen het in de volksmond over De Waadhoeke zal hebben, terwijl de officieel voorgestelde naam, die in januari in de gemeenteraden bevestigd moet worden, Waadhoeke is. Het stoort Postma dat de naamgevingscommissie, die vijfhonderd ingediende suggesties beoordeelde, op eigen initiatief het lidwoord ‘De’ weghaalde

Bert Looper, directeur van Tresoar en onafhankelijk voorzitter van de naamgevingscommissie stelde eerder dat uit een telefoonproef bleek dat Waadhoeke beter voelde als De Waadhoeke. De Topografyske Wurkgroep Fryslân stelde daarna dat De Waadhoeke een sterkere naam is en vindt dat nog steeds, zegt woordvoerder Cor Jousma.

Bron: Leeuwarder Courant

Grou, 23 december 2015

Stoofpotje met krieltjes van het Bildt met kerst

Jeroen Drenth in de keuken. FOTO ARODI BUITENWERF

Jeroen Drenth (39) uit Grou staat in een grote bak te roeren. Hij bakt kip voor het kerstdiner. "Vijftig kilo kip voor 177 mensen." Dat klinkt weinig, maar er wordt veel bij geserveerd. Rijst, Turks brood en yoghurt. Vluchtelingen zijn dol op yoghurt, volgens Drenth. Daar dopen ze het brood in.

Kerst wordt niet gevierd in de opvang Oer 't Hout in Grou. "Er zitten hier bijna alleen maar moslims, die vieren natuurlijk geen kerst."

Elke dag staat hij in de keuken de avondmaaltijd te bereiden. Vaak is het iets met kip, rijst en brood. De rijst bakt hij eerst, voordat het gekookt wordt. "Dan kleeft het niet, zo zijn de vluchtelingen het gewend te eten."

Eerste kerstdag wordt de avondmaaltijd uitgebreider dan normaal. Een lekker puddinkje, een Hollands stoofpotje en goede krieltjes uit het Bildt. "Normaal maak ik dat altijd met spekjes, maar dat eten ze natuurlijk niet. Zonder is het ook lekker." Drenth serveert er kip bij met een kerriesausje.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 23 december 2015

Foto: Jan Bonefaas

Scholieren St.-Jacobiparochie vieren samen de Kerst

Met het vooruitzicht van de samensmelting van de scholen hebben de leerlingen van basisscholen de Koppel en de Opstap in St.-Jacob donderdag gezamenlijk Kerst gevierd. Eerst was er op beide scholen een heerlijk door de ouders verzorgd buffet waarna de kinderen langs een pad met zelfgemaakte lichtjes zingend naar de Grote Kerk liepen.

Hier stonden de ouders al te wachten en hebben de kinderen gezamenlijk kerstliedjes gezongen. Ieder kind heeft een kerstwens gemaakt die in de grote kerstboom op het plein zijn gehangen. Daarna is er met alle ouders en leerlingen afgesloten met warme chocolademelk en glühwein.

Al met al een geweldige kerstviering en een mooie afsluiting van dit jaar. Op de foto itarist Rintje Kas, die op het dorpsplein samen met de kinderen zingt.

Bron: De Bildtse Post

Sint Anne, 23 desimber 2015

Omar (2e fan links) en syn freonen diele roazen út yn Sint-Anne   -   Foto: Hetty Wassenaar

Asylsikers Sint-Anne diele roazen út oan doarpsbewenners

In groepke asylsikers hat woansdeitemiddei yn Sint-Anne roazen útdield oan minsken yn it doarp om se te betankjen foar de gastfrijheid.

Ien fan de asylsikers is Omar út Syrië. Hy sit yn de opfang yn Sint-Anne, mar moat meikoarten nei in nije opfanglokaasje yn Den Helder.

winkelpublyk reagearre posityf op de roazen, al wie de earste yndruk soms dat se se keapje moasten. Minsken ferwachten net dat se op dizze manier wat werom hearden fan de asylsikers. Ien frou sei dat se bot rekke wie troch it gebeart.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 23 december 2015

Aanbieding studie ’Seven Perspectives on Bildts’

Aanvraag status Bildtse taal volgend jaar ingediend

Voor de zomer van 2016 dient de gemeente de aanvraag in om het Bildts erkend te krijgen als officiële minderheidstaal. De taal moet erkend worden onder het Europees Handvest voor Minderheidstalen.

Dat zei wethouder Boukje Tol donderdag tijdens de raadsvergadering. Om het Bildts erkend te krijgen, moeten wetenschappelijke bewijzen overlegd worden dat het daadwerkelijk een taal is, en geen dialect. Paulus van Sluis, onderzoeker bij de Fryske Akademy, ziet daar kansen toe. Zijn vorig jaar verschenen ’Seven Perspectives on Bildts’ was de eerste stap, en hij werkt aan een nieuwe publicatie.

Volgens Tol ligt de bal nu bij de gemeente. Men zoekt nog iemand die de officiële aanvraag gaat schrijven, want dat luistert nauw. “Sa’n oanfraach moat in ien kear goed.” De gemeente wordt bij de aanvraag ondersteund door de provincie, Fryske Akademy en het Europeesk Bureau foar Lytse Talen.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 23 december 2015

Bildts Aigene krijgt betaalde kracht

Bildts Aigene kan haar vacature plaatsen. De stichting krijgt jaarlijks € 20.000 voor een betaalde kracht. Frije Bilkerts had grote reserves bij het plan, maar sloot zich uiteindelijk aan bij de rest van de partijen. Wel wil de raad in meerderheid dat alle Bildtse organisaties op termijn gaan fuseren.

Bildts Aigene moet hét instituut worden waar men in de nieuwe gemeente niet om heen kan. De stichting is een soort paraplu boven vier organisaties: Stichting Ons Bildt, Bildts Dokumintasysintrum, Aerden Plaats en Kemissy Meertalighyd.

Vanaf komend jaar kan door de subsidie een betaalde kracht, een coördinator, worden aangesteld. Deze persoon moet het Bildts uitdragen, subsidiepotjes vinden en het ’cement tussen de vier organisaties’ zijn. Frije Bilkerts voelde daar aanvankelijk weinig voor. Fractievoorzitter Leendert Ferwerda zag liever dat de vrijwilligers financieel werden beloond. Ook zette hij vraagtekens bij het feit dat er weer een nieuwe organisatie is, terwijl er al vier zijn.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Franeker, 22 december 2015

Foto: FC

Naam Westergo in logo maakt plaats voor Waadhoeke

De naam Westergo waaronder de fusiegemeenten bekend stonden totdat de naam Waadhoeke bekend werd, is aangepast.

Totdat de nieuwe fusiegemeente definitief een eigen vlag en logo heeft, wordt het oude logo van Westergo gebruikt. alleen prijkt daar nu de naam Waadhoeke in.

Pas kort voor de definitieve fusie van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel per 1 januari 2018 wordt er een nieuw logo onthuld.

Bron: Franeker Courant

Zwarte Haan, 18 december 2015

Foto:

Paling kan door zeegemaal heen

De renovatiewerkzaamheden bij zeegemaal H.G. Miedema in Zwarte Haan zijn klaar. Wetterskip Fryslân verwacht dat het gemaal weer twintig jaar vooruit kan.

Bovendien zijn de pompen van het gemaal zo aangepast dat volwassen paling vanuit Friesland naar de Waddenzee kan zwemmen. De pompen hebben een innovatieve waaier, die de vissen laat passeren.

Visuittrek in de herfst is van groot belang voor een gezonde palingstand. Voor de glasaal en de driedoornige stekelbaars is er een vispassage.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 16 december 2015

Frije Bilkerts start Stop De Fusie-actie

Op Facebook is de partij Frije Bilkerts een actie begonnen tegen de herindeling van de gemeente het Bildt met Menameradiel, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel.

Op de pagina Stop De Fusie is een standaard bezwarenformulier te downloaden. Inwoners van de gemeente worden opgeroepen dit in te dienen.

Grootste bezwaar van de partij is dat de Bilkerts nooit geraadpleegd zijn middels een representatief onderzoek. Het Bildt hield wel informatieavonden, maar daar werd het voorgenomen besluit tot fusie alleen maar uitgelegd.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 16 december 2015

Ouwesylster liefde roest niet

Bij de foto: Hannie Jippes en Henk de Vries op hun trouwdag, in de limo voor de Julianakerk.

Na 50 jaar in het huwelijksbootje - Hij moest er ruim vijftig jaar op wachten. Henk de Vries had vroeger een oogje op Hannie Jippes. Zijn liefde bleef onbeantwoord, en de twee geboren Ouwesylsters gingen ieder hun eigen weg. Tot ze elkaar bij toeval weer tegen kwamen, na al die jaren, en de vonk van beide kanten oversloeg. Donderdag trouwden ze, in het Bildts, in de Julianakerk op Ouwe-Syl. “’t Is ’n merakel.”

Al op de lagere school op Ouwe-Syl was hij verliefd op haar. Henk de Vries (69) viel voor Hannie Jippes. En de liefde ging ook op de middelbare school in St.-Anna niet over. “Ik waar swaar ferliefd,” zegt Henk. Zijn liefde bleef onbeantwoord. De Vries deed de HTS in Leeuwarden en ging werken bij Philips in Eindhoven. “Ik had ’n soad ferdriet fan Hannie, want se troude met ’n ander.”

Zo’n vijftig jaar later ontmoetten de twee elkaar toevallig weer. “Ons baide mimmen satten in ’t sorgsintrum in St.-Anne. Wy begonnen wat te praten en hewwe bij een fan de mimmen koffydronken. Doe deen bliken dat wy baide weer alleen waren.”Op de reünie van de lagere school van Ouwe-Syl spraken ze af om speciaal voor hun oude klas ook een reünie te organiseren. “Doe hew ik drekt Hannie froegen om met mij de organisasy te doen. En soa kwam fan ‘t een ‘t ander. Wer’t de liefde froeger alleen fan myn kant kwam, waar ’t nou fan baide kanten raak.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 17 desimber 2015

Waadhoeke is winnaar

Foto: Joachim de Ruijter

Met 61% van de stemmen is Waadhoeke gekozen als naam voor de fusiegemeente het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel. In januari 2016 wordt de naam Waadhoeke voorgelegd aan de vier gemeenteraden. Zij moeten de naam nog definitief vaststellen.

Waadhoeke is bedacht door mevrouw Tijssen uit Littenseradiel. Zij ontving een cheque van duizend euro voor een fiets naar keuze. De naam Waadhoeke past bij het internationale positieve ‘waddengevoel’ en maakt het mogelijk beleidsmatig en toeristisch-economisch aan te sluiten bij de uitstraling van het werelderfgoed.

Inwoners hebben zelf ruim vijfhonderd namen ingediend voor hun nieuwe gemeente. In de zomer nomineerde een naamgevingscommissie, met daarin vertegenwoordigers van de vier gemeenten, daarvan drie namen: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Tijdens de eerste stemronde in september bleken de namen Nij-Westergo en Waadhoeke favoriet. Omdat geen van de namen een absolute meerderheid kreeg, volgde een tweede stemronde met Waadhoeke als winnaar. Bijna 16.000 inwoners brachten hun stem uit tijdens deze stemronde; de meerderheid stemde digitaal via www.gemeentezoektnaam.frl.

Bron: gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 17 december 2015

Foto: LC

Waadhoeke afgetekende winnaar naamsverkiezing fusiegemeente

Met 61 procent van de stemmen is Waadhoeke de overduidelijke winnaar van de nieuwe gemeentenaam voor de noordwesthoek van Friesland.

Burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel maakte de uitslag gisteravond bekend in het gemeentehuis van het Bildt in Sint Annaparochie. De andere kandidaat, Nij-Westergo, kreeg 39 procent van de stemmen. De gemeentenaam Franeker viel al in de eerste verkiezingsronde af.

Uiteindelijk stemden in de tweede ronde bijna net zoveel mensen als in de eerste, toen 45,3 procent, nu 43,7 procent. Dat waren 15.914 stemmen. Waadhoeke is bedacht door Sjoukje Tijssen uit Wjelsryp. Zij dacht aan de ligging, een hoek aan het Wad en diende De Waadhoeke in. Zonder overleg met haar haalde de naamgevingscommissie er het woordje ‘de’ af. Tijssen betreurt dat, maar denkt dat in de volksmond toch gezegd wordt: ik woon in De Waadhoeke.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Anne, 16 december 2015

Nije fúzjegemeente Noardwest-Fryslân hjit Waadhoeke

Nije fúzjegemeente NW-Fryslân komt Waadhoeke te hjitten   -   Foto: Omrop Fryslân, Alle Faber

Waadhoeke is de namme fan de nije fúzjegemeente fan It Bilt, Menameradiel, Frjentsjerteradiel en in part fan Littenseradiel. Dat is woansdeitejűn bekend makke yn it gemeentehűs fan It Bilt yn Sint-Anne.

De nammen dęr't út keazen wurde koene wienen Nij Westergo en Waadhoeke. Waadhoeke wűn mei 61 prosint fan de stimmen. Der hawwe 15.914 minsken stimd. De opkomst wie 43,7 prosint. De nije namme wurdt yn 2018 ynfierd.

De Topografyske Wurkgroep Fryslân is goed te sprekken oer de namme Waadhoeke foar de nij te foarmjen gemeente. Dat seit Cor Jousma, wurdfierder fan dy organisaasje. De namme moat troch it ministearje fan ynlânske saken noch toetst wurde oan it Europeesk Hânfęst foar Lytse Talen, mar dat liket it in formaliteit te węzen.

It is no de fraach hokker plak it Biltsk krijt binnen dizze nije gemeente. Dat soe neffens Jousma noch in hiele opjefte wurde kinne, om't der noch neat offisjeel fęstlein is foar it Biltsk.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazjes >>

Sint Annaparochie, 16 december 2015

Sjoukje Tijssen geflankeerd door vlnr. de burgemeesters Gerrit Krol, Tom van Mourik, Eduard van Zuijlen en Johanneke Liemburg ( Foto Joachim de Ruijter)

Noord-West Friesland kiest voor Waadhoeke

De inwoners van de binnenkort voormalige afzonderlijke gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel hebben in de tweede stemronde met 61% van de stemmen de voorkeur gegeven aan de nieuwe naam “Waadhoeke” voor de nieuwe fusie-gemeente.

Deze tweede stemronde was nodig omdat bij de eerste ronde met ongeveer 500 inzendingen er tussen de twee meest gekozen namen Nij Westergo ( 34%) en Waadhoeke (39%) te weinig verschil zat om een goede afweging te maken. Bij deze tweede stemronde was de uitslag dus overduidelijk.

“Winnares” van de prijsvraag werd Sjoukje Tijssen uit Wjelsryp ( Littenseradiel) die daarmee de uitgeloofde prijs van een fiets ter waarde van € 1000,– vanavond bij de bekendmaking van de nieuwe naam door burgemeester Ton van Mourik van Menameradiel kreeg uitgereikt. Hij gaf daarbij aan dat de bon, vooruitlopend op de definitieve herindeling bij iedere willekeurige rijwielzaak in alle vier de huidige gemeenten kon worden ingewisseld.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 16 december 2015

Keus gemeentenaam beheerst door spelling

Vanavond weten we of de inwoners van Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en een deel van Littenseradiel voortaan in Nij-Westergo of Waadhoeke wonen.

Deze twee namen voor de fusiegemeente in 2018 zijn overgebleven na een verkiezing onder de inwoners. Die mochten met suggesties komen en dienden ruim vijfhonderd namen in, waar een commissie er drie uitpikte: Franeker, Waadhoeke en Nij-Westergo. Op dit trio mochten alle inwoners van de toekomstige gemeente stemmen.

In die eerste rond viel Franeker af. Dat viel veel Franekers rauw op het dak. Op de sociale media vielen ze verontwaardigd over elkaar heen en gaven het advies niet meer te stemmen in de tweede ronde. "Of een proteststem: Franeker erop schrijven en terugsturen." Anderen schreven: "Oproep ligt in container" of "gaat bij het oud papier.’’ ,,Er blijft een keuze over uit twee afgrijselijke namen", schreef een ander.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 16 december 2015

Middelsee in actie voor school in Oeganda

Onder het motto ‘wij een school, zij een school’ voert campus Middelsee in Sint Annaparochie van tot eind januari actie voor een school in Oeganda.

De leerlingen zitten zelf in een nieuw gebouw en gunnen dat kinderen daar ook. Daarom houden ze een kunstveiling met ook eigen werken, een loterij en een nieuwjaarsduik

Tijdens een 24-uurs lesmarathon worden er zelfgemaakte snacks op school verkocht en flessen opgehaald. Kunstenaars uit de regio komen op school om met de leerlingen aan de slag te gaan.

Bron: Leeuwarder Courant

Emmeloord, 15 december 2015

Burgemeester Aucke van der Werff

Van der Werff blijft burgemeester

Aucke van der Werff blijft burgemeester van de Noordoostpolder (NOP). De gemeenteraad heeft gisteravond voor zijn herbenoeming gestemd.

De Fries, die in 2010 aantrad in de polder, begint in mei aan zijn tweede termijn van zes jaar. Van der Werff (CDA) was eerder burgemeester in het Bildt.

"De heer Van der Werff is een heel betrokken burgemeester en een prettige, verbindende burgervader, die grote inzet toont voor onze gemeente", aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 14 december 2015

Burgemeester Krol met Klaas Steen en Bauke de Vries

Koninklijke Onderscheiding voor scheidende commissarissen

Op maandag 14 december zijn Klaas Steen en Bauke de Vries uit St.-Annaparochie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij kregen hun onderscheiding voor hun inspanningen voor onder andere Stichting De Waaie. Beide gedecoreerden hebben op 14 december afscheid genomen als commissaris van Stichting De Waaie in St.-Annaparochie.

Van 1984 tot 2005 was de heer De Vries voorzitter van VV Sint Annaparochie. Bauke de Vries was de grote stimulator achter de bouw van de kantine en van de aanleg van de velden in 1985 en 1986.

Sinds 1985 is de heer Steen actief voor de huidige Stichting De Waaie. Klaas Steen was in 1985 de initiatiefnemers en coördinator van de bouw van de kantine voor de voetbal-en kaatsvereniging.

Bron: gemeente het Bildt
link Lees het hele bericht >>

Minnertsga, 13 december 2015

Foto: Ytzen Korf

Auto verwoest door brand

In de nacht van zaterdag op zondag is op de Tilledyk een auto volledig uitgebrand.

De melding van de autobrand kwam iets voor vijf uur binnen bij de meldkamer. De auto stond geparkeerd op het erf naast de woning. De brandweer van Menaam kwam snel ter plaatse en had de brand vlot onder controle.

Naast de brandende auto stond een auto van de buren, welke de brandweerlieden hebben weten te behouden. Een berger heeft het uitgebrande wrak opgehaald.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 11 december 2015

Fietspad Kaatsgat-Zwarte Haan langer afgesloten

Het fietspad tussen het Kaatsgat en Zwarte Haan blijft langer afgesloten.

Door de grote hoeveelheid regen die de afgelopen periode is gevallen, is de ondergrond zo nat dat er voorlopig niet geasfalteerd kan worden. Om die reden is het fietspad niet begaanbaar en zal de afsluiting langer duren dan gepland.

De stremming is ter plaatse met borden aangegeven. Zodra de omstandigheden dit toelaten zal het fietspad worden geasfalteerd. Helaas kunnen wij in verband met het weer niet exact aangeven wanneer dit zal zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 11 december 2015

Twaalf nieuwe woningen in parkje

In een parkachtige omgeving zijn gisteren twaalf nieuwe woningen aan de Dirk Janszstraat en de Kade in Sint Annaparochie geopend.

Ze zijn verrezen op de plek waar voorheen 55 seniorenwoningen stonden.

Het gaat om zeven gezinswoningen en vijf levensloopbestendige huizen, ontworpen door VNL Architecten uit Grou. Dijkstra Draisma uit Bolsward bouwde de huizen in opdracht van Wonen NoordwestFriesland.

Aan de oostkant van het park is de nieuwe onderwijscampus gerealiseerd.

Bron: Leeuwarder Courant

Oudebildtzijl, 10 december 2015

Laatste kerkdienst in gereformeerde kerk

De gereformeerde kerk Oude en Nieuwe Bildtzijl gaat dicht. Zondag 17 januari is de laatste kerkdienst in het gebouw in Oudebildtzijl.

De kerkelijke gemeente is te klein geworden om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan.

De kerk Oude en Nieuwe Bildtzijl wordt een wijk van de protestantse gemeente Mariëngaarde van Hallum. Daartoe behoren ook de leden van de gereferomeerde kerk van Hijum, die in 2014 sloot.

De leden van beide kerken hebben met de samenvoeging ingestemd.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 10 december 2015

Foto: Ytzen Korf

Gewond na botsing met boom

Donderdagmiddag rond 12:00 uur is een automobilist gewond geraakt op Zuiderweg – N393 toen hij tegen een boom botste.

Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse op de Zuiderweg om hulp te verlenen. Een auto die richting Mooie Paal reed kwam in de berm terecht en botste frontaal op een boom. Door de klap kwam de auto midden op de weg terecht.

De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Sint Annaparochie, 9 december 2015

Raad worstelt met ’stevig neerzetten’ Bildts Aigene

Sjoerd Simon Kuipers

Stichting Bildts Aigene zo stevig mogelijk neerzetten zodat men er in de nieuwe gemeente niet omheen kan. Dat is het doel van het Bildtse college, dat € 20.000 per jaar wil uittrekken. Maar bij de raad leeft het besef dat er geen enkele garanties zijn voor na 1 januari 2018: de nieuwe raad heeft het laatste woord. Frije Bilkerts zou daarnaast liever zien dat in plaats van een betaalde kracht de vrijwilligers van de vier organisaties financieel beloond worden.

Bildts Aigene – een soort parapluorganisatie waar Stichting OnsBildt, Bildts Dokumintasysintrum, Aerden Plaats en Kemissy Meertalighyd onder vallen – wil een betaald medewerker aanstellen. Deze coördinator moet zo’n 15 uur per week aan het werk voor de Bildtse taal en cultuur en kost de gemeente € 16.000. Nog eens € 4.000 gaat naar overheadkosten en het opzetten van culturele projecten.

Het merendeel van de raad was blij met het beleidsplan van Bildts Aigene. “Wij binne angenaam ferrast,” zei Sjoerd Simon Kuipers (PvdA). Wel blijft hij van mening dat de vier organisaties op termijn moeten fuseren. “De klubs sille langsem innander skuve motte.” Zo’n fusie tussen de organisaties is vorig jaar onderzocht, maar daar was geen draagvlak voor. Opmerkelijk is dat ook wethouder Boukje Tol denkt dat die fusie er vroeg of laat wel degelijk komt. “Wij wolle dat as gemeente net forsere. Maar ik bin d’r fan oertsjűge dat it sa fier komme sil.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Xanten, 8 desimber 2015

Keatster Jokelyn Tienstra ferstoarn oan harsentumor

Jokelyn Tienstra

De eardere Fryske keatster en hânbalster Jokelyn Tienstra is yn har Dútske wenplak Xanten ferstoarn oan de gefolgen fan in harsentumor. Tienstra wie ien fan de bęste hânbalkeepsters ea en spile yn klupferbân op it heechste nivo yn Europa.

Begjin dit jier krige se de oeuvrepriis op it Frysk Sportgala. Yn 2008 krige se in epileptyske oanfal op de A3 yn Dútslân, as gefolch fan de tumor. Yn 2009 is se operearre, wernei't se as talintcoach en keeperstrainer aktyf wie. Har lęste funksje wie haad fan de hânbalakademy. Tienstra is 45 jier wurden.

De keatskarrięre fan Jokelyn Tienstra fan Sint-Anne duorre sa’n tsien jier. Yn dy tsien jier hat se eins alles wűn. Se waard yn 1990, 1991 en 1992 winner fan it punteklassemint. Yn it keatsklassemint fan alle tiden stiet Jokelyn noch krekt yn de top 10 mei 341 punten. Yn 1994 siet har keatsperioade derop, it hânbal waard sport nűmer ien.

Bron: Omrop Fryslân
link Lees het hele artikel >>

Xanten, 8 december 2015

Handbalkeepster Jokelyn Tienstra (45) overleden

Jokelyn Tienstra PROSHOTS

Oud-keepster van het Nederlands handbalteam Jokelyn Tienstra is in haar Duitse woonplaats Xanten overleden. Tienstra is 45 geworden, ze overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Tienstra gold als één van de allerbeste keepsters van Nederland ooit. Daarnaast was de geboren Friezin een uitmuntend kaatsster.

Op het WK handbal van 2005 in Sint-Petersburg werd de 175-voudig international vijfde met Oranje, het beste resultaat van Nederland ooit. Een persoonlijk hoogtepunt van haar carričre was tijdens het WK 1999. In een volle hal in Stavanger was Tienstra de uitblinkster in het met 24-18 gewonnen duel met de latere kampioen Noorwegen.

In clubverband speelde ze op het hoogste niveau in Nederland, Noorwegen, Denemarken, Spanje en Duitsland. Nadat ze in 2008 op de Duitse snelweg een epileptische aanval had gekregen, werd de tumor vastgesteld. In 2009 onderging ze een operatie. Ze vocht zich terug en was bij het handbalverbond als talentencoach en keeperstrainster actief. Haar laatste functie was hoofd van de HandbalAcademie.

Bron: NOS
link Lees het hele artikel >>

Ameland, 6 december 2015

Strafschop beslissend in duel Geel Wit-Sint Annaparochie

Vv Geel Wit, hier in het duel verleden week tegen Stiens

Een penalty diep in blessuretijd van de eerste helft was het breekpunt van de wedstrijd Geel Wit-St. Annaparochie. Tot dan had te koploper van de derde klasse A weinig potten kunnen breken op Ameland. De strafschop werd benut en Geel Wit moest de tweede helft met een man minder spelen. Het werd uiteindelijk 0-5.

Diep in blessuretijd werd een schot van Geert Scheer tot corner verwerkt. Uit de situatie die daarop volgde sloeg Kayan Kiewiet de bal in een reflex uit het doel. Scheidsrechter Van Ittersum restte niets anders dan St. Anna een strafschop en Kiewiet rood te geven. Van elf meter schoot Jan Dirk Faber raak: 0-1.

Met tien man ging Geel Wit in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Verder dan een schot van Micha Metz kwamen de Amelanders echter niet. In de 61-ste minuut maakte Jan Dirk Faber er 0-2 van. Vijf minuten later was de score verdubbeld door twee treffers van Pieter Jan Plat. Vlak voor tijd was Micha Metz dicht bij de eretreffer, maar zijn schot belandde op de lat, in de rebound schoot Luc Metz over. Aan de andere kant was het wel raak; invaller Mike Lorijnen bepaalde de eindstand op 0-5.

Bron: www.tweenul.nl
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 4 december 2015

Bij de foto: Nel Haarsma en Sietske Poepjes scheppen snert in (foto: Jan Bonefaas)

Snert(weer) bij opening weg N393 Froubuurt

In de stromende regen is maandagmiddag 30 november de vernieuwde doorgaande weg door Vrouwenparochie heropend. Op het Kerkplein was een ’minikerstmarkt’ ingericht met koek en zopie en ’hite poeier’, kinderen konden zich uitleven op een schaatsbaantje en men kon zich warmen aan vuurkorven. Dat laatste was geen overbodige luxe: het regende pijpenstelen.

Na felicitaties aan het dorp spoedden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Nel Haarsma zich snel naar een kraam waar ze snert uitdeelden aan de aanwezigen. De N393 werd de afgelopen maanden flink onder handen genomen. In de kern van het dorp is de snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het asfalt kreeg hier gekleurd asfalt. De voet- en fietspaden zijn omgebouwd tot brede trottoirs, zogeheten fietsstoepen.

Deze zijn bedoeld voor zowel fietsers en voetgangers. Om de veiligheid voor fietsers te vergroten is de fietsoversteekplaats aan de oostkant van het dorp aangepakt. Tot slot werd ook het pleintje opgeknapt.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 2 december 2015

Bildtse Post krijgt kopie eerste nummer

Streekblad Bildtse Post werd opgericht in 1935 maar het archief van de krant begon tot woensdag pas in 1945.

Hoofdredacteur Gerard de Jong en zijn vader Dirk spraken vorige week in een interview in de Leeuwarder Courant, naar aanleiding van de winst van de Bildtse Kultuurpriis, hun treurnis uit over dit gegeven. Ook bij de aanvaarding van de prijs, stipte De Jong het aan.

Burgemeester Gerrit Krol van Het Bildt trok het zich aan. Hij liet zijn ambtenaren het hele gemeenethuis uitkammen op zoek naar het allereerste exemplaar. Met succes, woensdagavond kon Krol bij aanvang van de gemeenteraad De Jong de kopieën van de eerste druk aanbieden.

Op Twitter betoonde de journalist zijn dankbaarheid: "Brok in de keel." en "Nog nooit onder ogen gehad, tot nu. Grandioos."

Bron: ouderenjournaal

Sint Annaparochie, 2 december 2015

'Gemeente, laat 't Bildts waakflamtsy niet dove'

Op de foto: Dirk (l.) en Gerard de Jong ontvangen de Bildtse-Kultuurpriis van wethouder Boukje Tol. (foto: Jan Bonefaas)

Instemmend geknik en instemmend gemompel, vorige week in St.-Annaparochie tijdens de uitreiking van de Bildtse-Kultuurpriis aan de Bildtse Post, streekblad voor Noordwest-Friesland: hoofdredacteur Gerard de Jong nam de gelegenheid te baat om een lans te breken voor de Bildtse taal. En hij wond er geen doekjes om. Het gaat niet goed zo.

Het gemeentehuis in St.-Annaparochie herbergt nog maar een persoon die goed Bildts schrijven kan, constateert De Jong. "Deuze persoan mot alle stikken en korrespondînsy in 't Bildts omsette. Dat fyn ik onthutsend." De gemeente schrijft alle waternamen nog altijd in het Nederlands en het heeft er alle schijn van dat de pr-afdeling nog niet op Bildtse cursus is geweest. Ronduit raar, vindt de hoofdredacteur dat, evenals het feit dat de raad tegen Bildtse dorpsnamen heeft gestemd. "Is dat sleauwighyd of onwil?," vraagt hij zich af. "De gemeente hoeft wat mij betreft niet in fuur en flam foor ' t Bildts te staan, maar 't waakflamtsy draigt wel 's te doven."

De Bildtse Post, die dit jaar tachtig jaar bestaat, kreeg de Bildtse cultuurprijs na een zeldzaam korte juryvergadering, bekende voorzitter Froukje de Jong. Zij vroeg uitgever Dirk de Jong naar de reacties van mensen op de bekendmaking. Die varieerden van 'eindelijk' tot 'natuurlijk' en 'hartstikke verdiend', vertelde hij. Wethouder Boukje Tol, die haar best deed om Bildts te praten, repte over een 'haat-liefde-verhouding' tussen de krant en de gemeente. En zo hoort het ook, bij een onafhankelijk nieuwsblad, oordeelde ze. "'t Houdt jim ook skerp, nou," reageerde De Jong.

Bron: De Bildtse Post / Kirsten van Santen, cultuurredacteur Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 1 december 2015

Winters feest bij opening weg Vrouwenparochie

Gedeputeerde Sietske Poepjes (rechts) en wethouder Nel Haarsma delen snert uit tijdens de opening van de N393 in Vrouwenparochie.

De doorgaande weg (N393) door Vrouwenparochie is weer open voor het verkeer. De afgelopen weken werkten de provincie Fryslân en de gemeente het Bildt samen aan de provinciale weg. Onveilige punten zijn aangepakt en de hele weg heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. Ook is het Kerkplein, midden in het dorp, opgeknapt. Hiermee heeft het dorp een stukje van haar dorpse karakter teruggekregen. Gisteren vierden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Nel Haarsma samen met de inwoners een winters feest op het vernieuwde Kerkplein.

De N393, die dwars door Vrouwenparochie heen loopt, was nodig toe aan onderhoud. Daarnaast was er de wens van de bewoners om de weg veiliger te maken en te zorgen dat het dorp haar ‘dorpshart’ weer terugkreeg. Provincie Fryslân en gemeente het Bildt stelden daarom geld beschikbaar om verschillende onveilige punten in de weg aan te pakken.

Zo ging de maximumsnelheid op een deel van de weg omlaag. Gedeputeerde Sietske Poepjes: "De werynrjochting en oanpaste snelheid fan 30 kilometer per oere yn de doarpskern soarget foar minder oerlęst en in feiligere ferkearssituaasje. En de oanpassings oan it Kerkplein soargje derfoar dat it mear de útstraling fan in echt doarpsplein hat".

Bron: ouderenjournaal
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 1 december 2015

V.l.n.r.: Cor Tolsma, Louis Nagel en Rob Groot.

PV De Vliegende Post huldigt kampioenen en generalen

PV De Vliegende Post heeft de kampioenen per categorie en de generalen gehuldigd. Dat gebeurde op de feestavond van de postduivenvereniging. Daarbij werd iedereen welkom geheten door voorzitter Jan Zoodsma. De vleesprijzen, trofeeën en wandborden van de verschillende kampioenen per categorie werden uitgedeeld door de bestuursleden Oane Drost en Frans de Jong.

De belangrijkste exponent bij de generalen werd Cor Tolsma uit Oudebildtzijl. Louis Nagel uit Dronrijp werd tweede. Rob Groot uit Minnertsga werd derde. Eretekens voor het klassement waren er voor Tolsma, Nagel en Michiel Vlaskamp.

De combinatie De Ruig werd eveneens in het zonnetje gezet. Zij behaalden dit jaar een teletekst vermelding op Limoges. Zij werden daarbij eerste van de afdeling Friesland ’96 in een veld met 1354 duiven. Ook haalden zij de tweede plaats tegen afdeling 10, Noordoost Nederland en Afdeling 9, Oost-Nederland tegen 3668 duiven.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 30 november 2015

Foto: Bertus

Eén van de twee oude bomen op hoek Claes Barthoutstaat-Hofstraat omgewaaid

In de nacht van zondag op maandag, om 01.00 uur ’s nachts, is de oude boom op de hoek van de Claes Barthoutstraat-Hofplein omgewaaid. Deze oude boom was al een tijdje ziek en hier en daar aan het verrotten. Deze laatste zuidwesterstorm heeft de boom de das om gedaan.

Op ongeveer twee meter hoogte brak de boom en viel over de Hofstraat op een geparkeerde auto. Deze stond op het erf van de overburen. Vanmorgen heeft Drijfhout de boom verder om gezaagd, buren waren nu bezig het hout in hapklare brokken te zagen voor de houtkachels.

Nu nog uitzoeken wie er voor de schade moet opdraaien, de gemeente, de woningbouwstichting of de huurder. In ieder geval is de licht inval van het huis sterk verbeterd.

Bron: sint-jacobiparochie.nl

Sint Annaparochie, 28 november 2015

Fan stînseltsys tot lesmethoade

Meester Henk Kas is bezig met zijn laatste seizoen Bildtse lessen. 'Ik wor straks 75. Ik hew d’r nag nocht an, maar dut is ’n mooi punt om op te houwen.' FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het jaar loopt ten einde. Wat zeg je straks bij de jaarwisseling tegen elkaar, vraagt Henk Kas aan de vijf cursisten die elke donderdag de lessen Bildts voor niet-Bildtstaligen volgen. "Feul hail en segen in ’t nijjaar", klinkt het in het kleine zaaltje bij de bibliotheek.

De vijf krijgen deze avond een praktische les voorgeschoteld. Van de jaargetijden – seumer, hęst, winter, maityd of foorjaar – en de dagen van de week – donderdeg, frijdeg, saterdeg – tot vogelnamen. Die laatste vallennietmee. De sfeer is gemoedelijk als ze met zijn allen proberen uit te vogelen wat de bútsoeker (strandjutter) ook alweer is.

In het seizoen 1979/1980 begon Kas met het geven van lessen Bildts voor niet-Bildtstaligen. Hij had net een cursus Bildts voor Bildtstaligen van Sytse Buwalda achter de rug. Het was in de tijd dat het Fries als verplicht vak op de scholen kwam. Dat maakte een tegenbeweging op het Bildtlos. "Wy mosten ôns wapene ter beskerming fan ôns aigen taal." Vanaf 2002, toen hij met pensioen ging, nam Kas de lessen Bildts voor Bildtstaligen erbij. De Stichting Ons Bildt faciliteert alle lessen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Anne, 27 novimber 2015

Flearmûzen fertraagje sloop fan huzen Sint-Anne

Foto: Beeld uit de video Omrop Fryslân

Trije flearmûzen soargje foar moannenlange fertraging by de sloop fan acht huzen oan de Kempenaerstrjitte yn Sint-Anne. De huzen moatte plak meitsje foar nijbou. Dat is űnderdiel fan in folle grutter werynrjochtingsplan. Dęrby wurdt ek de âlde Ulbe van Houtenskoalle sloopt, om romte te meitsjen foar de nije supermerk fan de Aldi.

De trije dwerchflearműzen kamen oan it ljocht by floara- en fauna-űndersyk. De gemeente hat no spesjale nęstkastkes ophongen by it gemeentehűs, as ferfangende wenromte foar de bisten.

Wetlik sjoen meie de flearműzen pas yn de maitiid ferjage wurde fan har besteande wenplak. Oant dy tiid moatte de huzen stean bliuwe. Neffens wethâlder Nel Haarsma falle de gefolgen foar it hiele werynrjochtingsplan ta. De gemeenteried moat dochs noch beslute oer de plannen.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 26 november 2015

'Skouderkloppy' voor Bildts podium

Dirk (l) en Gerard de Jong met een verse Bildtse Bildtse Post. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het medium dat altijd wereldkundig maakt wie de Bildtse Kultuurpriis heeft gewonnen, mag deze prijs nu zelf ontvangen. Nieuwsblad de Bildtse Post neemt de 500 euro vandaag in ontvangst.

'Al tachtig jaar lang is er voor deze krant een duidelijke rol bij het instandhouden, stimuleren en faciliteren van de Bildtse taal en cultuur”, oordeelde de jury over nieuwsblad de Bildtse Post, dat nu zelf in de prijzen is gevallen. Al die tachtig jaar vormde de familie De Jong de spil van het bedrijf dat naast het uitgeven van een krant bestaat uit een drukkerij. Vader Dirk en zoon Gerard de Jong zien de prijs als een hele eer en erkenning voor het werk dat zij met hun werknemers leveren.

Het was voorvader Dirk de Jong die met zijn kompaan Binne van Leer na een arbeidsconflict vertrok bij de plaatselijke drukkerij Hoekstra en voor zichzelf begon. In 1935 startte hij de gratis krant Bildtse Post. "Dat waar gyn fetpot", vertelt zijn kleinzoon Dirk. Twee jonge gezinnen moesten van het bedrijf leven. Terwijl het tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim twee jaar lang onmogelijk was om te drukken. Het bedrijf bleef verstoken van stroom en van papier

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 26 november 2015

Toch beroepskracht voor Bildts Aigene

De nieuwe Stichting Bildts Aigene wil toch werken met een beroepskracht.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarlijkse subsidie van 20.000 euro gedeeltelijk te gebruiken voor een coördinator voor vijftien uur per week. Er blijft dan 4000 euro per jaar over voor nieuwe projecten.

Aanvankelijk wilde de stichting, die de Bildtse taal en cultuur moet waarborgen, zonder beroepskracht van start. In de zoektocht naar een voorzitter bleek het toch praktischer om een vaste coördinator te hebben.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 26 november 2015

Geld voor herinrichting straten rond nieuwe Aldi

Zodra de Aldi in Sint Annaparochie nieuw gaat bouwen op het terrein van de Ulbe van Houtenschool, wordt de Beuckelaerstraat opnieuw ingericht.

Het college van het Bildt vraagt de raad hiervoor 716.925 euro uit te trekken. Voor dit bedrag wordt tevens een gescheiden riolering aangelegd in de Kempenaarstraat, de Van Loonstraat en de Steven Huygenstraat.

Het gehele werk moet eind 2018, begin 2019 klaar zijn. De Ulbe van Houtenschool is opgegaan in de nieuwe campus Middelsee.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 25 november 2015

Vleermuizen houden sloop woningen St.-Anna tegen

De aanwezigheid van enkele dwergvleermuizen houdt de sloop van acht woningen aan de Kempenaerstraat in St.-Annaparochie tegen. De huizen moeten wijken voor supermarkt Aldi, die naar de Ulbe-locatie wil verhuizen. Het schoolgebouw zelf bevat geen vleermuizen.

Bij het gebruikelijke flora- en faunaonderzoek dat uitgevoerd wordt bij sloop- en bouwplannen zijn drie verblijfplaatsen van dwergvleermuisparen gevonden. De wet schrijft voor dat er voor de dieren een nieuw thuis moet worden gezocht. Tot die tijd kunnen Kempenaerstraat nummers 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 en 27 niet tegen de vlakte.

"De vleermuis en huismus zijn beschermde dieren," zegt Wietse Terpstra van gemeente het Bildt. "Omdat er enkele paren dwergvleermuizen en een paar huismussen zitten, moeten er alternatieve voorzieningen komen." In een straal van 200 tot 300 meter rond de Kempenaerstraat zullen nestkasten worden opgehangen. De vliegroutes naar die kasten moeten vrij van obstakels zijn. Pas een maand nadat de vleermuizen verhuisd zijn mag aan de sloop worden begonnen. Dat zal niet eerder zijn dan in het voorjaar van 2016, denkt Terpstra.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Minnertsga, 25 november 2015

Druk in de weer met kerstversiering

Buurtvereniging Op en om 'e Bôle uit Minnertsga is al druk bezig met de kersttijd.

Een aantal buurtbewoners is deze week begonnen met het uitzagen van klokken, engelen, sterren en sparren. De lichtgevende figuren sieren straks de huizen van de Houwen, de Fjildleane, de Feartswal en it String op.

Om de kerstversiering te bekostigen, heeft de buurtvereniging subsidie ontvangen van ‘Losse Fearren’. Deze subsidieregeling van Wonen Noordwest Friesland ondersteunt projecten die de leefbaarheid van de buurt vergroten.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 25 november 2015

Wethouder Hillie Blaak in gesprek met bezoekster aan RadeRaad

RadeRaad Bildt voorbeeld voor fusiegemeente

De nieuwe fusiegemeente in de Noordwesthoek van Friesland moet burgers actiever bij het beleid betrekken. De RadeRaad in het Bildt is een goed voorbeeld.

Paul de Cock, voorzitter van Dorpsbelang Oosterbierum en KloosterLidlum, zei dit gisteravond in het gemeentehuis van Franeker op een bijeenkomst over de herindeling.

De RadeRaad in het Bildt is in de plaats gekomen van de vroegere commissievergaderingen. Ieder kan op deze vaste avond in de maand spreken met raadsleden die per fractie aan een tafel zitten of staan. Vaak wordt over een groter onderwerp een inleiding gegeven en is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>      link Lees het dossier ´herindeling´ >>

Franeker, 24 november 2015

2e ronde gemeentenaam: 15.000 stemmen

Met alleen de dinsdag nog te gaan, noteerden de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel dinsdagochtend 15.300 stemmers voor de nieuwe naam van hun fusiegemeente.

In de tweede ronde konden 37.000 stemgerechtigden kiezen uit Nij-Westergo of Waadhoeke. In de eerste rond deed Franeker nog mee als optie. Toen stemden uiteindelijk 16.500 mensen.

De naamgevingscommissie hoopt in de tweede ronde op ongeveer hetzelfde aantal uit te komen. Dit keer stemden ruim achtduizend mensen digitaal en zevenduizend per post.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 23 november 2015

De Bildtse buurtsportcoaches zijn in actie

Met een sport en spel instuif op dinsdag 17 november is het sportstimuleringsproject buurtsportcoach op het Bildt officieel van start gegaan. Meer dan 100 kinderen uit de gemeente het Bildt waren met plezier aan het bewegen en daarmee was de Kick-Off een groot succes.

Vanuit de landelijke regeling "Brede Impuls Combinatiefuncties" zijn binnen de gemeente het Bildt 2 buurtsportcoaches aangesteld, Richard Sonneveld en Remco Kooistra. Het rijk wil met deze impuls bereiken dat meer mensen gaan bewegen, sportverenigingen versterkt worden en er verbindingen worden gelegd tussen enerzijds sport en bewegen en anderzijds sectoren zoals bedrijfsleven, kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg.

De buurtsportcoaches zijn in dienst bij sportcentrum de Bildtse Slag in Sint Annaparochie en werken voor verschillende organisaties zoals de Gemeente het Bildt, onderwijsgroep FIER, vereniging Christelijk Basis Onderwijs CBOG2, Stichting welzijn Ouderen, Stichting welzijn Middelsee en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Hun werk is dus ten behoeve van meerdere sectoren, waarbij er altijd sprake is van een combinatie met sport en bewegen.

Bron: Harlingen online
link Lees het hele artikel >>

Oasthoek, 22 novimber 2015

Gurbe Douwstra

Gurbe Douwstra mei moai optreden yn kafee De Oasthoek

Freedtejoun stie Gurbe Douwstra mei syn lietsjesprogramma yn kafee De Oasthoek. It publyk beleane de sjonger mei in steand applaus.

Neffens syn facebook-pagina hie Gurbe sels it ek wakker nei't sin hawn:

"Wat een hearlik wykein, fol mei muzyk. Earst al it tige slagge solo-optreden freedtejeűn yn it folpakte, sműke en tige gesellige café de Oosthoek oan de Aldebiltdyk. Mei fantastysk publyk.

Tige tank Hans, foar de útnoeging, en André foar de goeie soargen. En fansels it publyk foar alle oandacht en applaus."

Bron: Facebook Gurbe Douwstra

Sint Annaparochie, 20 november 2015

Foto: Kappers Media

Auto over kop: inzittenden bekneld

Een auto is vrijdagochtend op de van Harenstraat in Sint Annaparochie van de weg geraakt. De auto belandde hierbij op zijn zij en kwam tegen een bankje tot stilstand.

Op het bankje zat op dat moment niemand. Het bankje zorgde ervoor dat de auto niet tegen een eethuis knalde. Brandweerlieden hebben het voertuig gestabiliseerd waarna de personen uit de auto gehaald konden worden. Beide inzittenden zijn door de brandweer uit de auto gehaald. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet op dit moment ter plaatse onderzoek.

Bron: 112 Fryslân
link Meer foto's >>

Minnertsga, 19 november 2015

Blitss Kapsalon uit Minnertsga viert eerste lustrum

Samen met haar nieuwe collega Gerbrich van der Ploeg viert Lysbert de Schiffart (r) het vijfjarig bestaan van Blitss Kapsalon.

Een sprong in het diepe. Dat was het, toen Lysbert de Schiffart in 2010 Blitss Kapsalon in Minnertsga opende. Nu is ze aan haar eerste lustrum toe en ook aan de eerste uitbreiding van haar zaak.

Samen met haar nieuwe collega Gerbrich van der Ploeg viert ze het lustrum met acties. Ook wordt Van der Ploeg als nieuwkomer in het zonnetje gezet.

"De klanten merken de acties rondom het lustrum op verschillende manieren", zegt De Schiffart. Zo is de werkkleding nieuw, is er wat lekkers bij de koffie, voor iedereen een aardigheidje en is er korting op verzorgingsproducten. Ook kunnen de klanten knipbonnen en andere prijzen winnen.

De exacte oprichting van Blitss Kapsalon was overigens op 21 december 2010. De Schiffart daarbij de kans om in het centrum van Minnertsga haar eigen kapsalon te openen. Die kans greep zij die met beide handen aan.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 18 november 2015

Politie zoekt getuige inbraak St. Anna

In een woning aan de Burgemeester Klokstraat in Sint Annaparochie is dinsdagavond iets na 18.00 uur ingebroken.

Tijdens de kraak passeerde een fietser langs het huis, zo is te zien op bewakingsbeelden.

De politie wil graag met hem of haar in contact komen. "Waarschijnlijk heeft hij de inbrekers recht in het gezicht gekeken", aldus een woordvoerder van de politie.

De inbrekers zijn in de woning geweest, het is nog onbekend wat ze buit hebben gemaakt.

Bron: Leeuwarder Courant

Menaam, 18 november 2015

Verkiezing Westergo op 22 november 2017

Op 22 november 2017 kunnen inwoners van Menameradiel, Franekeradeel, het Bildt en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum naar de stembus.

Ze kiezen dan de gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente met de naam Waadhoeke of Nij-Westergo die per 1 januari 2018 ontstaat. Burgemeester Tom van Mourik van Menameradiel noemde de datum gisteren op een informatieavond over de herindeling op het gemeentekantoor van Menaam.

De dorpen Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl kunnen na 2018 nog naar Leeuwarden. Maar dan moeten de dorpen hier wel zelf voor kiezen.

De vijf dorpen gaan in ieder geval eerst mee met de herindeling. Blijkt na 2018 dat de oostkant van Menameradiel zich niet thuis voelt in deze gemeente, dan kunnen de dorpen via een grenscorrectie naar Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Oudebildtzijl, 17 november 2015

Akoestische blues met shruti box

Op het debuutalbum van The Mudbirds, Slick Blues, stonden nog voornamelijk liedjes uit het rijke verleden van de blues, en omstreken.

Vijf jaar later kunnen René Tweehuysen en Alan Laws, uit Oudebildtzijl, trots zijn op een tweede plaat, met bijna alleen werk uit eigen pennen. Alleen Hard Time stamt uit de rijke bron van de traditionals, maar dat is dan wel weer omgebogen naar het geluid van The Mudbirds.

Dat wortelt nog altijd in de akoestische blues, met een belangrijke rol voor de virtuoze snarenwringsels op dobro, slidegitaar en weissenborn (dat is een soort steelgitaar) van Tweehuysen. Zijn compaan Laws speelt akoestische gitaar en mondharmonica en bedient de ‘shruti box’, voor een subtiele ‘drone’ hier en daar.

Laws’ stem klinkt bijna iets te licht voor dit genre, maar dat is een miniem smetje op een verder zeer genietbare plaat.

Bron: Leeuwarder Courant (JACOB HAAGSMA)

Different Sound toont nieuwe outfits Petra Lodewijk Mode

Minnertsga, 17 november 2015

Different Sound in volgepakt MFA De Doarpsfinne

Different Sound uit Minnertsga heeft zich zondagmiddag van hun beste kant laten zien in een volgepakt MFA De Doarpsfinne in Minnertsga.

Het koor zong zowel nieuwe, als vertrouwde nummers.

Het koor was gestoken in nieuwe outfits, verzorgd door Petra Lodewijk Mode uit Franeker.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 17 november 2015

Ruim 185 deelnemers verwacht bij De Molenloop SV Friesland

SV Friesland houdt zaterdag 21 november De Molenloop in Vrouwenparochie.

Net als vorig jaar worden weer ongeveer 185 deelnemers verwacht. De te lopen afstanden zijn 21,5, 17,8, 11,3 en 4,5 kilometer. Alle afstanden starten om 11.00 uur bij sportcentrum De Buurfrou.

Het parcour is dit keer bijzonder omdat ze over de pas aangelegen fietssnelweg door het dorp mogen lopen. Het is een prachtig fietspad geworden, mooie stenen en veel veiliger voor de gebruikers dan voorheen.

Bron: Franeker Courant/sint-jacobiparochie.nl

Sint Annaparochie, 14 november 2015

Clarie Kerlien-Buurstra Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 14 november ontving Klaaske Kerlien-Buurstra (52) uit St.-Annaparochie een Koninklijke Onderscheiding.

Uit handen van burgemeester Gerrit Krol kreeg zij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Kerlien-Buurstra is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente het Bildt. Op 1-1-1998 is mevrouw bevorderd tot brandwacht. Op 1-1-1999 is mevrouw bevorderd tot brandwacht 1e klasse.

Op 1-1-2001 werd mevrouw bevorderd tot hoofdbrandwacht. In 2003 behaalde zij het certificaat tot preventiecontroleur.

 

Bron: Gemeente het Bildt

Leeuwarden, 14 november 2015

Man (25) aangehouden voor mishandeling

Een 25-jarige man uit Sint Annaparochie is vrijdagmiddag aangehouden voor mishandeling van een man uit Leeuwarden.

Een 29-jarige man uit Leeuwarden liep vrijdag in zijn woonplaats met zijn vrouw en kind over de Archipelweg. De man verklaarde tegenover de politie dat een onbekende fietser hen geen voorrang zou hebben verleend bij de voetgangersoversteekplaats, waarop hij achter de fietser aan liep om hem er op aan te spreken. De man op de fiets fietste door, waarop de Leeuwarder naar zijn vrouw terugliep.

Plots kwam er vanaf de Archipelweg een auto aanrijden in de richting van de Robert Kochstraat. De auto zou met piepende banden zijn gestopt bij de Leeuwarder waarop de bestuurder de Leeuwarder zou hebben mishandeld.

De verdachte ging er in zijn auto vandoor. Op aanwijzingen van het slachtoffer kon de politie later die middag de 25-jarige man uit St. Annaparochie aangehouden op verdenking van mishandeling. Uit de verhoren moet blijken wat een ieders rol is geweest.

Bron: Leeuwarder Courant

Franeker, 14 november 2015

Herindeling in noordwesten van Fryslân een stap dichterbij

De gemeenteraden van Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt hebben ingestemd met het ontwerp voor een gemeentelijke herindeling. Dat gebeurde gisteravond bijna unaniem. Alleen op het Bildt stemden de vier raadsleden van Frije Bilkerts tegen het samenvoegen van de drie gemeenten tot de gemeente met de werktitel Westergo op 1 januari 2018. Frije Bilkerts vindt dat de inwoners meer bij het besluit betrokken hadden moeten worden.

In Littenseradiel en Súdwest-Fryslân schaarden de gemeenteraden zich gisteravond eveneens unaniem achter het herindelingsontwerp. Volgens dat ontwerp wordt Littenseradiel opgesplitst en verdeeld over Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Westergo.

De FNP stemde in Littenseradiel in 2013 nog tegen de herindeling, maar kon zich gisteravond wel vinden in het herindelingsontwerp. De fractie blijft er echter niet gerust op dat de bijzondere Friese en culturele identiteit van deze gemeente bij de herindeling gewaarborgd wordt. Fractievoorzitter Welmoed van der Werf gaf dit gisteravond aan tijdens de raadsvergadering.

Bron: Friesch Dagblad
link Lees het dossier ´herindeling´ >>

Sint Annaparochie, 13 november 2015

Frije Bilkerts in beroep tegen herindeling

Frije Bilkerts legt zich niet neer bij de aanstaande herindeling. De partij kondigde donderdagavond aan in beroep te zullen gaan tegen het herindelingsontwerp, zowel bij de provincie als bij 'Den Haag'. De Tweede Kamer zal de herindeling uiteindelijk moet bekrachtigen.

Van alle politieke partijen in Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel en op het Bildt is alleen Frije Bilkerts tegen herindeling. "Wij weune aansen niet meer op planeet 't Bildt, maar ferdwine in 't swarte gat fan Franeker. Fait blyft dat de meerderhyd fan deuze gemeenteraad besloaten het de inweuners d'r niet bij te betrekken. D'r is gyn folksraadpleging weest. Wij sille dat in 'n sienswize richting de prevînsy en Den Haag ferwoorde," zei fractievoorzitter Leendert Ferwerda.

Alle vier gemeenteraden gingen gisteren akkoord met het herindelinsgontwerp, dat binnenkort ter inzage komt te liggen. Als bezwaren worden afgewezen en ook de Tweede Kamer akkoord gaat, is er per 1 januari 2018 een nieuwe gemeente, die Nij-Westergo of Waadhoeke gaat heten.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 13 november 2015

Herkenning kernwoord in Van Harenshuus

Met een symposium over de zorg aan dementerenden werd het Van Harenshuus gisteren geopend. FOTO MIRJAN JORRITSMA

Herkenning en een vertrouwd gevoel, daar draait het om in woonzorgcentrum Van Harenshuus. De inrichting en de omgang met de bewoners sluiten aan bij de belevingswereld van mensen met dementie.

Het Van Harenshuus van zorggroep Noorderbreedte in Sint Annaparochie is al ruimeenhalfjaar bewoond, maar de officiële opening liet nog op zich wachten. Die eer was gistermiddag weggelegd voor burgemeester Gerrit Krol. Hij onthulde iets na half vijf een tekst bij de ingang van het nieuwe gebouw: ‘Allenig kinne wij maar ’n bitsy, maar metnander kinne wij ’n hele prot’.

Even daarvoor was door tijdens een symposium aandacht besteed aan de omgang met dementeren en het effect van inrichting en kleur op de bewoners. Interieurarchitect José Schiltkamp liet aan de hand van verschillende dia’s zien hoe de kamerinrichting helpt om de bewoner zich thuis te laten voelen en veiligheid te bieden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 11 november 2015

Bildtse-Kultuurpriis foor de Bildtse Post

De Bildtse-Kultuurpriis 2015 is toekind an De Bildtse Post. "Al 80 jaar lang is d'r foor deuze krant 'n dúdlike rol bij 't in stand houwen, stimuleren en fasiliteren fan de Bildtse taal en kultuur," soa oordeelt de sjury.

"De Bildtse Post biedt 'n publikasypoadium foor alles wat speult op 't Bildt: polityk, sport, literęre artikels, wetenskaplik ondersoek of 'n geskidenisprojekt. Deuze rol is niet te onderskatten: 'n groeiend tal ferslagen fan ferenings, rou-, trou- en geboorteadfertînsys en insonden stikken worre skreven in de Bildtse taal.

Klaine talen komme hyltiten meer onder druk te staan en dan is soa'n poadium dat De Bildtse Post biedt fan groate waarde. 't Fait dat de krant niet alleen lezers het op 't Bildt, maar ok feer der bútten, maakt dat de taal en kultuur ok bij Bilkerts om ferens onder ogen komme."

"Met de unanime keuze wil de sjury fan 'e Bildtse-Kultuurpriis ok 'n stimulâns an 'e redaksy geve richting de toekomst. Groate fraag - ok bij de sjuryleden - is naamlik hoe't 't komme sil met 'n echte Bildtse krant in de nije gemeente Waadhoeke/Nij-Westergo. Hoe hou je dan fast dat de Bildtse taal 'n plak hout? En fral: hoe hou je in dut digitale tydperk soa'n krant levend?

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 november 2015

Kinderen CBS De Slotschool ontbijten samen met burgemeester Krol en wethouder Haarsma

Kinderen van CBS De Slotschool uit Sint Annaparochie ontbijten donderdagochtend 12 november in het gemeentehuis van het Bildt samen met burgemeester Krol en wethouder Haarsma in het kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt.

Het burgemeestersontbijt is onderdeel van de Nationale Schoolontbijtweek, waarin ruim vijfhonderdduizend kinderen samen ontbijten op ongeveer 2.600 basisscholen in heel Nederland.

Burgemeester Krol betaalt symbolisch een bedrag voor het schoolontbijt, dat de kinderen meebrengen. Het geld gaat naar de LINDA-foundation. De leerlingen namen de cheque met een bedrag van honderd euro in ontvangst.

Bron: Franeker Courant

Zwarte Haan, 10 november 2015

Herintroductie Dik Trom-erwt

Piet Hoekstra krijgt Waddengoud-certificaat uit handen van oud-burgemeester Klaas Dankert.

De groene erwtensoort Dik Trom is door akkerbouwer Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie nieuw leven ingeblazen. Zijn inspanningen de erwt uit de jaren 60 weer in het teeltplan te krijgen, werden op 8 november beloond met het predicaat Waddengoud. De Dik Trom-erwt is daarmee een officieel erkend streekproduct.

De Dik Trom-erwt werd in de jaren 60 gekweekt door de familie Mansholt in de Groningse Westpolder. In 1962 werd de erwt op de Nederlandse rassenlijst gezet. In de loop van de tijd verdween de erwt uit het bouwplan. Wat restte was nog een kleine hoeveelheid uitgangsmateriaal in het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen. "Tijdens een bezoek aan dit centrum vroeg ik aan de rondleider ‘Hebben jullie ook nog Dik Trom?’ Ik kende de erwt van het bouwplan van mijn vader en was benieuwd of er nog materiaal was. Tot mijn grote verrassing zie die man: ‘Ja hoor, hier ligt het’ ", vertelt Hoekstra.

Vanwege de locatie van het bedrijf van Hoekstra, is aansluiting gezocht bij het initiatief Waddengoud. De erkenning hiervoor ontving Hoekstra zondag 8 november uit handen van oud-burgemeester Klaas Dankert, oud-lid van de Raad van Toezicht van Waddengoud. “Een bijzondere erwt, en dat is ‘ie”, aldus Dankert. “Maar in die lijn kan van Piet worden gezegd ‘Een bijzondere man, en dat is ‘ie.”

Volgens Dankert heeft Hoekstra niet alleen de Dik Trom-erwt van de ondergang gered, maar spant de akkerbouwer zich voortdurend in voor het behoud van biodiversiteit en met name oude rassen. “En het moment van de herintroductie had niet mooier gekozen kunnen zijn. Net nu de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om meer peulvruchten te eten, wordt hier zo’n mooi exemplaar gepresenteerd.”

Bron: Plattelands Post.nl
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 10 november 2015

Strijd tegen de leegstand

In het voormalige pand van de Hema in Sint Annaparochie zit nu een Halal-supermarkt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Sint Annaparochie, Bildts winkelhart, voert al langer een strijd tegen de leegstand in het centrum. Belangrijkste concurrent is Stiens, ruim zeven kilometer verderop.

De gemeente het Bildt nam al een trits initiatieven om de leegstand te keren. Zoals het project ‘SpareSpace’, waarbij twee onderneemsters tot juni financiële steun krijgen om hun winkels te bestieren in het leegstaande pand van de Hema aan de Warmoesstraat. Daar zitten nu een minisupermarkt met halal-artikelen en een kinderkledingwinkel.

Volgens Edwin de Groot, voorzitter van de ondernemersvereniging, wilden de winkeliers ook zelf graag iets aan de leegstand doen. "Maar het bleef steeds steken op geld. De meesten hebben al drukte genoeg met hun eigen zaak."

Toch draait het over het algemeen goed in zijn dorp, zegt De Groot. Het doemscenario van een paar jaar terug, toen de Hema een gat in de Warmoesstraat achterliet, is geen waarheid geworden. Het waren volgens De Groot vooral onderzoekers uit het westen van het land die beweerden dat alles zich naar de Van Harenstraat en de Beuckelaerstraat zou verplaatsen. "Maar onze grootste winkel, de Albert Heijn, zit nog steeds in de Warmoesstraat. En er zitten allerlei nuttige winkels omheen."

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Leeuwarden, 6 november 2015

Beulende landwerkers en Mr. Potatohead

Knoestige handen, piepers en landarbeiders: beeld uit Richard van der Laans film bij De wei nei Westhoeke ta van Albertina Soepboer. FOTO NIELS WESTRA

Maak een korte film bij een gedicht over de aardappel, was de opdracht aan vijf filmmakers. Gisteravond waren ze op het Media Art Festival te zien.

De vijf gedichten zijn al ingescheept, het wordt een traditie. Voor het tweede jaar schreven deze zomer vijf Friese dichters hun ode aan de aardappel, die vergezeld van Bildtse poters naar Malta worden vervoerd. Daar groeien de poters uit tot Maltaaardappelen die, samen met Maltese gedichten, terug naar Friesland komen. Dit project, Poetic Potatoes, haalt de banden aan tussen de twee Culturele Hoofdsteden van 2018, Leeuwarden en Valetta op Malta.

Het Media Art Festival liet gisteren filmpjes zien die bij de vijf gedichten die dit jaar waren gemaakt, in opdracht van maandblad De Moanne en de Bildtse Aardappelweken. Lage luchten, piepers en knoestige handen speelden zowel in woord als beeld de hoofdrol, al was er een verrassende bijrol voor snoepgoed.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 6 november 2015

De toverlantaarn: de allereerste bioscoop

Voordat de moderne cinema bestond, was er de toverlantaarn. Een toverlantaarn is een soort diaprojector avant la lčttre, uitgevonden in 1659 door Christiaan Huygens.

Door beschilderde glasplaatjes op muur of doek te projecteren, kon voor het eerst met beeld een verhaal verteld worden. In de 19de eeuw, voordat film zijn intrede deed, was de toverlantaarn in Europa een massamedium, voor zowel educatie als vermaak.

Willem Wagenaar bouwde in zijn huis in Zeist een compleet theater rondom de toverlantaarn. Na zijn overlijden in 2011, geeft zijn dochter Elisabeth zo nu en dan op locatie een show. Met livemuziek, net als vroeger.

Sint Jacobiparochie – Meijer Motoren Museum: theater, za, 15 uur.

Bron: Leeuwarder Courant

Dronrijp, 4 november 2015

INGEZONDEN | ‘Gemeenteraden kunnen beter ten halve keren’

Wopke van der Wal stuurde de Franeker Courant een ingezonden brief met zijn visie op de keuze voor de namen Nij-Westergo en Waadhoeke voor de nieuwe fusiegemeente. Hieronder de tekst.

Nu blijkt dat velen niet ingenomen zijn met de twee nog te verkiezen benamingen, wil ik u mijn mening hierover niet onthouden.

Omdat de betreffende gemeenteraden nog over het stemadvies/uitslag moeten beslissen, moet je dat nu doen. Want wie van tevoren niets zegt, die moet zich naderhand stil houden.

De naam van het landsdeel Westergo staat ook voor Bolsward en grote delen van wat nu ‘Súdwest-Fryslân’ heet. De benaming Nij-Westergo is een combinatie die is ontstaan om een gedeelte van Westergo te willen vernoemen hiernaar en lijkt half Fries, half Nederlands te zijn.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 5 november 2015

‘Sprokys fan Grimm' in het Bildts

Na een Friese vertaling is nu ook een vertaling in de Bildtse taal beschikbaar van vijftien sprookjes van Grimm.

De uitgave van Taalburo Popkema wordt op 18 november gepresenteerd in de bibliotheek van Sint Annaparochie. Sytse Buwalda vertaalde vijftien verhalen van de broers Jacob en Wilhelm Grimm, Peter Boersma en Hilda Groenesteyn zorgden voor illustraties in kleur.

In 2012 verscheen een Friese vertaling. Er zijn ook plannen voor Grimm in het Hylpers, het Stellingwerfs, het stadsfries en het Skylger.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Jacobiparochie, 4 november 2015

Dik Trom-erwt terug op de markt

Teler Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie heeft de Dik Trom-erwt nieuw leven ingeblazen.

De erwt, net als zijn naamgever een ronde dikkerd, is in de jaren vijftig ontwikkeld. Door de tanende interesse in droge erwten verdween hij in de jaren negentig van het toneel. Met zaadjes van de genenbank kon Hoekstra de erwt weer opkweken en oogsten.

Zondag wordt de erwt, direct bekroond met het Waddengoud-keurmerk, gepresenteerd in Restaurant De Zwarte Haan. Daarna is het product bij verschillende winkels te koop

Bron: Leeuwarder Courant
link Zie ook AGF.nl >>

Franeker, 3 november 2015

Foto Joachim de Ruijter

Tweede stemronde naamgeving fusiegemeente van start

De tweede stemronde voor de naam van de fusiegemeente is vandaag gestart.

Inwoners van het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en mensen uit de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel kunnen tot en met 24 november kiezen uit de naam Nij-Westergo en Waadhoeke. De winnende naam wordt woensdag 16 december bekendgemaakt.

Alle stemgerechtigde inwoners hebben thuis een persoonlijke stemcode en stemkaart ontvangen. Stemmen kan via www.gemeentezoektnaam.frl en met de stemkaart. Op de website staat alle informatie over de verkiezing van de naam.

Dat inwoners zelf kunnen bepalen welke naam de nieuwe gemeente krijgt is uniek in Nederland. De gemeenten fuseren 1 januari 2018.

Bron: Franeker Courant

Interieur Van Harenskerk

Sint Annaparochie, 3 november 2015

Vloer- en bankenplan voor Van Harenskerk

In december start de restauratie van de verzakte vloer in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. De vloer begon steeds meer te piepen en te kraken.

Voor de restauratie moeten alle banken eruit. Dit moet voorzichtig gebeuren, omdat ze van hoge monumentale waarde zijn.

Aan de banken zal alleen het hoogst noodzakelijke gebeuren. Ze worden daarna precies zo teruggeplaatst als ze stonden.

De Van Harenskerk met een nog authentiek interieur valt onder de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Bron: Leeuwarder Courant

Minnertsga, 2 november 2015

Rixt van der Horst en haar paard Uniek

Friese maneges doen mee aan 100pk-project

Paardencentrum Klein Hermana in Minnertsga en manege Onder de Linde in Beetsterzwaag doen mee aan het project van het Foppe Fonds om honderd kinderen met een beperking aan het sporten te krijgen via de paardensport.

De maneges zijn aangesloten bij de Federatie Paardensport Gehandicapten en houden op 7 november een open dag.

De paardencentra liften mee op het succes van Rixt van der Horst en haar paard Uniek.

Als paradressuur-amazone geeft zij in Minnertsga om 13.30 uur een demonstratie.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 oktober 2015

Griezelen en koopjes halen op trollenmarkt St.-Anna

Bij de foto: Voor de vierde keer konden honderden bezoekers vrijdag op en rond industrieterrein Nij Toerenburg huiveren en griezelen op de Trollenmarkt. Vooral voor de jongste bezoekertjes was het trollenpad soms erg spannend. Daarnaast werd er vooral zaken gedaan bij de standhouders. (foto: Jan Bonefaas)

Op vrijdagavond 23 oktober werd op industrieterrein Nij Toerenburg in St.-Annaparochie de vierde trollenmarkt gehouden.

In en rond zo’n 15 bedrijfsloodsen stonden veel tweedehands spullen opgesteld die waren verzameld door loodseigenaren en/of vrienden en kennissen. Een groot aantal mensen liep van loods naar loods om te kijken of er nog wat voor hen bij zat.

Genoeg mensen keerden met handen vol spullen terug naar huis, tot tevredenheid van de standhouders. Het trollenpad was voor sommige kinderen erg spannend, en ook de vele trollen die er rondliepen zorgden voor een echte trollensfeer. Ook waren er regelmatig optredens van o.a. Harrie Harrewar met zijn hond en eenden, Theater Hymphamp, en ’street magician’ Jannes.

De trollentrein en -huifkar draaiden overuren om alle bezoekers van het parkeerterrein De Waaie naar de markt te brengen, al liepen veel mensen ook even door het dorp, waar het koopavond was. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 28 oktober 2015

Minder geld rijk voor herindeling Westergo

De gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel krijgen geen 14 miljoen euro van het rijk om de herindelingskosten te dekken, maar 11,5 miljoen euro.

Burgemeester Gerrit Krol van het Bildt deelde zijn raadsleden donderdag mee dat Deloitte zich heeft vergist bij het onderzoek naar de financiële positie van de afzonderlijke gemeenten. Dit onderzoek is gedaan ter voorbereiding van de herindeling in 2018 als de drie één nieuwe gemeente gaan vormen.

Het Bildt krijgt nog een financiële tegenvaller te verwerken. Het begrotingsoverschot van 50.158 euro voor 2015 is veranderd in een negatief resultaat van 383.054 euro. Het grote verschil komt vooral door een daling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en een daling van de uitkeringen in het kader van het sociaal domein.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 28 oktober 2015

Stichting aan de slag met huizen Bildtdijken

Foto: LC

Tenminste 10 van de 147 woningen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk die in slechte of zeer slechte staat verkeren, moeten worden aangepakt in het project Dorpsherstel Bildtdijken.

Voor dit project is 1 miljoen euro subsidie van de provincie beschikbaar, de gemeente het Bildt steekt er 400.000 euro in en particulieren moeten 600.000 bijdragen.

Een projectorganisatie met een projectleider staat voor de uitvoering. Deze organisatie kost 130.000 euro. De club kan huizen kopen, laten slopen en nieuwbouw weer in de markt zetten of zet huizen als kluswoningen (casco) of gerenoveerde woningen in de markt. Of de huiseigenaar werkt mee en blijft eigenaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 27 oktober 2015

Persvrijheidsfonds steunt LC-journalist

Het Persvrijheidsfonds steunt journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant in een hoger beroep bij de Raad van State, op een besluit van de rechtbank Noord-Nederland hem niet-ontvankelijk te verklaren bij een Wob-verzoek rond een bouwproject van zorgflat Van Haarenshuus in Sint-Annaparochie.

Burgemeester en wethouders van Sint-Annaparochie zouden de gemeenteraad vragen de geheimhouding met betrekking tot een aantal financiële afspraken op te heffen. De gemeenteraad van Het Bildt wees dat, zonder enige motivering of discussie, op 9 oktober 2014, af.

De rechtbank Noord-Nederland stelde in de daarop volgende rechtszaak de gemeente in het gelijk. De Gemeentewet – die de raad de mogelijkheid geeft besluiten geheim te verklaren – gaat boven de Wob. Dit houdt in dat de stukken waarop geheimhouding is opgelegd, niet openbaar hoeven te worden gemaakt. De journalist zou geen belanghebbende zijn. “Dat eiser journalist is en zich tot taak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het vorenoverwogene niet af”, stelde de rechtbank. Fierant werd niet-ontvankelijk verklaard.

Bron: Villamedia
link Lees het hele artikel >>

Sint Jacobiparochie, 26 oktober 2015

Piet Hoekstra in de erwtenoogst

Erwt Dik Trom weer in de winkel

Het erwtenras Dik Trom verschijnt weer in de schappen van de groenteboer. Teler Piet Hoekstra van Sint Jacobiparochie zorgt voor de hernieuwde introductie van deze groene erwt.

De erwt is in de jaren zestig en zeventig veel verbouwd, om hierna langzamerhand van het toneel te verdwijnen.

Dik Trom’ is als oud streekproduct bekroond met het Waddengoud-keurmerk. De feestelijke lancering is zondagmiddag 8 november, in restaurant Zwarte Haan bij Sint Jacobiparochie.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Ljouwert, 24 oktober 2015

Twa Bilkerts by lêste seis yn Tafel 18

Omrop Fryslân is yn it nije televyzjeprogramma Tafel 18 op syk nei de bêste amateurkok fan Fryslân. In faksjuery bepaalt tegearre mei it publyk yn seis ôfleverings wa’t dat is. De winner is de persoan dy’t ús yn 2018 bedjerre kin mei it lekkerste gerjocht fan Fryske grűn.

Mar yn Tafel 18 draait it net allinnich om itensieden, it draait ek om streekeigen produkten. De dielnimmers wurde útdage om mei typysk Fryske produkten nije ferrassende gerjochten op tafel te toverjen. De presintaasje leit yn hannen fan Miranda Werkman.

Bij de earste ôflevering bliuwen fan de 18 dielnimmers mar seis oer. Hjirbij binne twa amateurkoks fan it Bilt: Brenda van der Laan út Sint Jabik en Dirk Reitsma fan Sint Anne.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Sjoch hjir de earste útstjoering fan 24 oktober (de dielnimmers fan it Bilt fan 10.00 min. ôf) >>

Franeker, 23 oktober 2015

Kroonprins van de PC greep de kansen

Jan van der Meij (1945-2015)

De kroonprins van de PC (Permanente Commissie) was Jan van der Meij toen hij als ‘broekie’ van 38 jaar in 1983 bij de organisatie van de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar kwam. De Franeker was toen al de beoogd opvolger van voorzitter Ulbe Hannema, vertellen Johannes Westra (huidig PC-voorzitter) en Johan Dijkstra (toenmalig PC-lid).

Hij zou het voorzitterschap van 1993 tot 2007 vervullen en zorgde voor een omslag. Doordat hij minder afstandelijk en formeel handelde, bracht hij de PC dichter bij de mensen. Van der Meij professionaliseerde de organisatie, zorgde er voor dat PC-leden zich ook bij andere kaatswedstrijden lieten zien en dat de commercie niet toesloeg.

Hij was de voorzitter die dagelijks bij de bouwploeg kwam kijken en die vond dat de genodigden door elkaar moesten zitten. Meteen na zijn aantreden zorgde hij voor een vaste vervanger. En hij was het zelf die daar in 2003 onverwacht gebruik van moest maken.

Bron: Leeuwarder Courant, In memorian
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Feanwâlden, 22 oktober 2015

Foto: omrop Fryslân

Topografyske Wurkgroep riedt Waadhoeke oan as nije namme

De Topografyske Wurkgroep Fryslân ropt ynwenners fan de fúzjegemeente yn Noardwest-Fryslân op om yn de twadde omloop te kiezen foar de namme Waadhoeke. Ynwenners kinne ynkoarten kieze tusken Waadhoeke en Nij-Westergo foar de nije gemeente.

De namme Franeker foel yn in eardere omloop al ôf. Neffens de Wurkgroep foldocht de stavering fan Nij-Westergo net oan it Biltsk, it Nederlânsk en de offisjeel fęststelde stavering fan it Frysk troch Provinsjale Steaten, dy't achte wurdt brűkt te wurden troch de oerheidsorganen, lykas in gemeente.

Neffens de Wurkgroep moat der goed neitocht wurde oer de namme om't it giet om in gemeentenamme foar miskien wol fjirtich of fyftich jier en net oer dy fan in yochertdrankje.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>    

Sint-Jabik, 21 oktober 2015

Eksport sipels sit wer yn de lift

Sipels yn Sint-Jabik   -   Foto: Omrop Fryslân, Annagreet Miedema

Sipelbedriuw Konaxx Onions út Sint-Jabik eksportearet sipels wer by 't soad. Direkteur Tjerk Nagel seit dat se nije klanten ha en wer op it âlde eksportnivo sitte. Nije lannen dęr't se in soad kontakt mei ha, binne Brazilië en de westkust fan Afrika, sa as Senegal en Gambia.

Neffens Nagel binne der meardere redenen węrom't de Nederlânske sipel sa populęr is. "De sipels hjir binne goed fan kwaliteit en hâldberens. Ek logistyk sjoen binne we sterk, troch it rappe ferfier fia Rotterdam."

Yn jannewaris waard bekend dat it bedriuw troch de Russyske boykot op de ynfier fan grienten en fruit yn swiere finansjele problemen siet. Sa'n 60-70 prosint fan de ôfset gie doe nei Ruslân ta. Yn augustus waard in trochstart makke mei de sipeleksport.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint-Annaparochie, 21 oktober 2015

Gelukkig, het wordt geen Franeker

Opgelucht vernamen de Bilkerts woensdagavond 14 oktober de uitkomst van de verkiezing voor de nieuwe gemeentenaam: Franeker wordt het in ieder geval niet. Een tweede stemronde moet bepalen of de herindelingsgemeente Waadhoeke of Nij-Westergo gaat heten.

Burgemeester Tom van Mourik (Menameradiel) maakte in een redelijk gevuld Bildts gemeentehuis de uitslag bekend. In totaal hebben 16.556 mensen hun stem uitgebracht, 45,3% van de stemgerechtigden. Franeker kreeg 27% van de stemmen, Nij- Westergo 34% en Waadhoeke 39%. Van 3 tot en met 24 november kan opnieuw gestemd worden. Op 16 december wordt bekend of het Waadhoeke of Nij-Westergo wordt.

Het is niet duidelijk welke van de twee overgebleven namen het populairst is onder de Bilkerts. De uitslagen zijn niet per gemeente uitgesplitst. Opluchting dat het geen Franeker wordt overheerste dan ook, woensdag. “De namme ’Franeker’ soe denigrearjend węze foar de Bilkerts,” zei Haye Stellingwerf van Werkgroep het Bildt.

Voor Leendert Ferwerda kwam de uitslag niet onverwacht: “’t Is goed dat Franeker ôffâlen is. Ik had wat meer stimmen foor Nij-Westergo ferwacht. De Franekers hewwe de sleutel in hannen.”

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 21 oktober 2015

Landbouworganisaties vechten de beschermde status van de Bildtdijken aan. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

‘Beschermde status zet Bildtdijken op slot'

Drie landbouworganisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen de aanwijzing van Oude- en Nieuwebildtdijk tot beschermd dorpsgezicht. Het gaat om de Nederlandse Akkerbouwvakbond, het Friesch Grondbezit en de boerenbond LTO.

Dat de dorpen extra worden beschermd, daar hebben ze geen moeite mee. Wat voor de organisaties onacceptabel is, is de aanwijzing van 2500 hectare landbouwgrond aan weerszijden van de dijken tot beschermd dorpsgezicht.In dat gebied, met nog 1000 hectare bufferzone er omheen, wordt de toekomstige ontwikkeling van landbouwbedrijven ernstig gehinderd, zo vrezen zij.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 21 oktober 2015

Meer onderhoudsgeld voor bouwwerken

Met ingang van 2017 trekt de gemeente het Bildt 42.759 euro meer uit voor onderhoud van bouwwerken in wegen of spoor- en waterwegen.

Dat geld wordt bij gebrek aan financiële ruimte in 2017 nog uit de algemene middelen gehaald. De gemeente liet door Ingenieursbureau Westenberg de staat van de civiele kunstwerken onderzoeken en de noodzaak tot onderhoud.

Hieruit blijkt dat de jaarlijkse reservering te weinig is. Het bedrag moet omhoog naar 120.000 euro per jaar.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 20 oktober 2015

Afbeelding: Oude Bildtdijk, Sint Annaparochie

Miljoen voor aanpak huizen Bildtdijken

Zeker tien verkrotte woningen langs de Bildtdijken in de gemeente het Bildt kunnen opgeknapt worden, want de provincie draagt 1 miljoen euro bij.

Uit een actieplan bleek dat veertien slechte woningen gerenoveerd of gesloopt en herbouwd moeten worden.

De gemeente betaalt 400.000 euro, de resterende 600.000 euro moet van particulieren komen.

De uitvoering staat gepland voor 2016 tot en met 2020. Het vormt de eerste fase van het project Dorpsherstel Bildtdijken.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 oktober 2015

Winterleging container Bildt eens per maand

Het Bildt stapt in 2016 over op het eens per maand legen van de groene container in de winter.

Het gaat om de periode november tot en met februari. In de zomer, april tot en met augustus, wordt het groente-, fruit- en tuinafval elke week opgehaald.

Uit een proef bleek dat extra inzameling van gft leidt tot een toename en tot afname van dit verkeerde afval in de grijze container. Eens per drie weken in de winter legen leverde toen geen problemen op. Omrin kan om logistieke redenen niet eens per drie weken legen. Daarom wordt het maandelijks.

Bron: Leeuwarder Courant

Westhoek, 16 oktober 2015

Foto: Sytze Keizer

Kaart fûn mei bewiis foar bestean fan âlde stins op It Bilt

Amateur-histoarikus Sytze Keizer hat it bewiis. Op de Waadhoeke hat 500 jier lyn in stins stien. Keizer út Aldebiltsyl docht al jierren űndersyk nei de Biltske skiednis en hat no in âlde kaart fűn fan wat tsjintwurdich de Aldebiltdyk is. Dęrop is te sjen dat op dát plak yn 1545 in stins stien hat.

De stins lei oan in drokke hannelsrűte rjochting Frjentsjer. It stiennen hűs is nei alle gedachten brűkt as ferdigeningswurk. Neffens Keizer is de stjinnen "state" al yn 1350 bout.

De histoarikus fynt dat archeologen, no't dit bekend is, opgravings dwaan moatte.

Klik op it kaartsje foar in gruttere ôfbylding.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje >>

Sint Annaparochie, 16 oktober 2015

Schoolcampus met een bedrijfs-plus

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Nel Haarsma puzzelen de jakobsschelp in elkaar. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De naam was er al, de leerlingen ook al sinds de zomervakantie, maar gisteren is Campus Middelsee in Sint Annaparochie officieel geopend.

Een nieuw schoolgebouw van 8,2 miljoen euro, waar de gemeente het Bildt 6 miljoen euro in stak, is nogal wat in tijden van krimp, merkte gedeputeerde Sander de Rouwe op.

Samen met een van de grote trekkers van het project, wethouder Nel Haarsma van het Bildt, verrichtte hij de officiële opening door delen van een jakobsschelp aan elkaar te passen. Het bekende Bildtse beeld van de slikwerker kwam daarbij even tot leven. Hij bracht de puzzelstukjes.

Haarsma noemde de komst van het gebouw een megaproject voor een gemeente als het Bildt. Er werd sinds 2006 aan gewerkt toen de wens kwam voor uitbreiding van CSG Ulbe van Houten. Maar de gemeente wilde ook de openbare school De Foorakker van Piter Jelles behouden. Uiteindelijk zitten deze scholen met CSG Comenius onder één dak.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>     link Meer foto's op site Franeker Courant >>

Sint Jacobiparochie, 16 oktober 2015

Leon Bloemhof, hier op het ijs van de 11Stedenhal in Leeuwarden, is snel gewend geraakt aan trainen met de grote mannen. FOTO HENK JAN DIJKS

Een nieuwe Sjinkie Knegt, maar dan beter

Een volledig Fries relayteam in de olympische shorttrackfinale van 2018. Leon Bloemhof denkt er stiekem wel eens aan. Zijn ambities zijn torenhoog nu hij morgen afreist naar Canada voor de eerste serie World Cups.

Twee guitige ogen spieden in het rond. Pikzwart haar op het hoofd, een zelfde gekleurd baardje van een paar dagen op de kin. De shorttrackschaatsen in de hand. Dat kan alleen maar Sjinkie Knegt zijn. Mis. Het is Leon Bloemhof. De twintigjarige shorttracker, afkomstig uit Sint Jacobiparochie en tegenwoordig woonachtig in een serviceflat in Heerenveen, heeft dezelfde zelfverzekerde uitstraling als wereldkampioen Knegt.

De vergelijking met Knegt is snel gemaakt. Bloemhof doet ook geen poging om hem weg te wuiven. Maar zo zeker van zichzelf als tegenwoordig was hij lang niet altijd. Pas twee jaar geleden groeide in zijn tweede jaar bij Jong Oranje langzaam het besef dat hij best wel goed was. "Vroeger hing ik altijd achteraan, vanaf toen ging ik ook gewoon voorop rijden om de boel op gang te trekken." Alweer een treffende gelijkenis met Sjinkie Knegt, die ook van een plakker uitgroeide tot een man die wedstrijden hard maakt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 15 oktober 2015

Intentie samengaan scholen St.-Jacob ondertekend

Obs De Opstap

Vertegenwoordigers van de besturen van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt/Leeuwarderadeel (CBO G2), Onderwijsgroep Fier en de gemeente het Bildt hebben op donderdag 8 oktober in de Groate Kerk van St.-Jacob de intentieverklaring ondertekend tot het ontwikkelen van een samenwerkingsschool voor alle kinderen in het dorp.

Er zijn inmiddels al samenwerkingsscholen in Vrouwenparochie en Oudebildtzijl. De doelstelling is om met ingang van het volgend schooljaar jaar een samenwerkingsschool te realiseren in St.-Jacobiparochie. Deze nieuwe school gaat vallen onder het bestuur van Onderwijsgroep Fier, waarbij het bestuur van CBO G2 een toezichthoudende rol heeft.

De beoogde startdatum van deze nieuwe samenwerkingsschool is 1 augustus 2016. Het draagvlakonderzoek onder de ouders van beide scholen is pas afgerond en uit het onderzoek bleek dat er bij ouders een groot draagvlak bestaat voor één samenwerkingsschool.

De besturen hebben daarop besloten voorbereidingen te treffen om de samenwerkingsschool mogelijk te maken. Met de ondertekening van de wordt een begin gemaakt van het samengaan van obs De Opstap en cbs De Koppel.

Bron: De Bildtse Post

Annen, 15 oktober 2015

Dave Hoogerhuis in actie in Annen

Dave Hoogenhuis (8) tweede op NK grasbaanrace

Op zondag 27 september haalde de 8-jarige Dave Hoogerhuis uit Nij Altoenae de tweede prijs binnen op het Nederlands kampioenschap grasbaanrace. Hoogerhuis won zilver na negen wedstrijden op zijn 50cc motor in Annen

Bij de VTBM heeft hij, op zondag 4 oktober in Opende, eveneens de tweede prijs in het kampioenschap behaald, maar hier was de concurentie vele malen groter.

Na een goede start van het seizoen, met veel podiumplaatsen, werd hij op het einde van het seizoen te groot voor zijn motor en na een paar keer moterpech zat er helaas niet meer in. Desondanks heeft Dave een heel goed seizoen gereden en gaat hij volgend jaar op een 65cc motor verder rijden.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 15 oktober 2015

Foto: LC

Campus Middelsee officieel open

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt hebben donderdag in Sint Annaparochie de nieuwe campus Middelsee geopend.

Sinds de zomervakantie huizen in het nieuwe complex de leerlingen van CSG Comenius, van CSG Ulbe van Houten en van De Foorakker van OSG Piter Jelles. Hun samengaan krijgt een meerwaarde door de opgerichte stichting Leerwerkplein. Via deze stichting kunnen leerlingen stage lopen in het bedrijfsleven om ze zo te behouden als werknemers voor de toekomst.

Bedrijven uit het verzorgingsgebied van de Campus, de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, doen mee.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Anne, 15 oktober 2015

Nije Campus Middelsee yn Sint-Anne offisjeel yn gebrûk naam

De iepening fan Campus Middelsee yn Sint-Anne   -   Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Learlingen fan de nije Campus Middelsee yn Sint-Anne binne wiis mei harren nije skoalle. Sa is de skoalle folle grutter as se wend binne en binne de foarsjennings better.

Dat die tongersdeitemiddei bliken by de offisjele iepening fan de campus.

Yn it gebou sitte meardere middelbere skoallen byelkoar. Ek is der in kantoar fan it Leerwerkplein. Dat moat der foar soargje dat de learlingen űnder oaren staazje rinne kinne by lokale űndernimmers.

Bron: Omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 15 oktober 2015

Nij-Westergo strijdt nog verder met Waadhoeke

Foto: Joachum de Ruiter, Franeker Courant

Er komt een tweede stemronde voor de nieuwe naam van de fusiegemeente in het Noordwesten. De keus is tussen NijWestergo en Waadhoeke.

De uitslag van de stemming wordt op 16 december bekendgemaakt. Inwoners van Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en vier dorpen uit Littenseradiel kunnen tussen 3 en 24 november hun voorkeur aangeven.

Dat Franeker in de eerste ronde de minste stemmen kreeg en daardoor afvalt, is vooral een teleurstelling voor de ondernemers. De stadsnaam heeft al landelijke en internationale bekendheid. Daar had het bedrijfsleven graag op voort willen borduren. Het was ook een van de redenen van de naamgevingscommissie om deze suggestie als "krachtige outsider" in de stemming mee te laten doen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Anne, 14 oktober 2015

Der moat in twadde stimming komme foar de nije gemeentenamme   -   Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Noch gjin útslútsel oer nije gemeentenamme Noardwest-Fryslân

Der komt in twadde stimming oer de nije namme fan de fúzjegemeente fan fjouwer gemeenten yn Noardwest-Fryslân. It giet om de gemeenten Frjentsjerteradiel, It Bilt, Menameradiel en fjouwer doarpen út Littenseradiel. De bewenners koene kieze út de nammen Franeker, Waadhoeke en Nij-Westergo. Net ien fan dy trije nammen krige in mearderheid fan mear as 50 prosint. Bewenners krije dęrom opnij de kâns om te stimmen op Waadhoeke of Nij-Westergo. 16 desimber wurdt dúdlik hokker namme de foarkar hat. De opkomst by de nammeferkiezing wie 45,3 %.

De namme Franeker krige 27 prosint fan de stimmen en komt dęrom by de twadde stimming te ferfallen. De namme Waadhoeke krige de measte stimmen mei 39 prosint en Nij-Westergo kaam dęr direkt efter. In oantal Frjentsjerters is teloarsteld dat de namme Franeker net langer yn de race is. Yn novimber kinne de minsken op 'e nij har stim útbringe.

Bron: Omrop Fryslân
Omrop Fryslân Harkje nei de petearen met Tom van Mourik en Leendert Ferwerda >>

Sint Annaparochie, 14 oktober 2015

Waadhoeke of Nij-Westergo wordt naam fusiegemeente

Omdat geen van de namen meer dan vijftig procent van de stemmen kreeg, volgt een tweede ronde. Die gaat tussen Nij-Westergo en Waadhoeke. (Foto Joachim de Ruijter)

De naam van de nieuwe fusiegemeente die per 1 januari 2018 ontstaat wordt Waadhoeke of Nij-Westergo. De mogelijke naam Franeker is afgevallen. Dat is vandaag bekend gemaakt op een vergadering van de herindelingscommissie in Sint Annaparochie.

Inwoners uit de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Winsum, Baaium, Spannum en Wjelsryp uit Littenseradiel konden hun stem uitbrengen op de nieuwe naam. Dat deden 14.000 mensen.

Omdat geen van de namen meer dan vijftig procent van de stemmen kreeg, volgt een tweede ronde. Die gaat tussen Nij-Westergo en Waadhoeke. Wat de planning is van de tweede stemronde, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat die stemronde snel zal plaatsvinden, omdat de nieuwe naam begin april moet worden vastgesteld in de raden van de vier gemeenten.

Bron: Franeker Courant

Franeker, 13 oktober 2015

Oranje Minnertsga plaatst zich op concours Franeker voor NK

De drumfanfare van de christelijke muziekvereniging Oranje Minnertsga is zaterdag eerste geworden op het concours in Franeker.

De formatie van instructeur Guus Pieksma scoorde gemiddeld 85 punten op de uitvoering van de marsen General Setup en Fourtyseven Ninetyseven. Daarmee plaatste Oranje zich voor het Nederlands kampioenschap later dit jaar.

Vlak voor de prijsuitreiking kreeg Oranje-lid Gerda van der Ploeg bovendien het gouden bondsinsigne opgespeld, vanwege haar 40-jarige lidmaatschap bij de vereniging.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 12 oktober 2015

Leon Bloemhof gaat World Cups rijden

Leon Bloemhof

Shorttracker Leon Bloemhof uit Sint Jacob heeft tijdens het eerste toernooi van dit seizoen op 10 en 11 oktober, de International Invitation Cup in Dordrecht, een uitstekende seizoensstart gemaakt. In een veld van 42 rijders uit 6 landen eindigde Leon als 8e overall en als 5e Nederlander.

Een paar dagen eerder is een time-trial verreden (een individuele wedstrijd waarbij de tijd over 6 volle ronden telt) die samen met de uitslag van de IIC voor de selectiecommissie de basis vormt wie voor de eerste 2 World Cups van het seizoen 2015/16 worden geselecteerd.

Voor Leon betekende het uitstekende resultaat dat hij ze alle 2 mag gaan rijden en daarom zaterdag 17 oktober al vertrekt naar Canada. Eerst staat een trainingsprogramma in Calgary op het programma en aansluitend wordt in het weekend van 30 oktober t/m 1 november de eerste World Cup in Montreal gereden en de week daarna is Toronto aan de beurt voor de tweede cyclus.

Bron: sint-jacobiparochie.nl
link Lees het hele artikel >>

Vrouwenparochie, 12 oktober 2015

Foto Marcel Teensma

Dieuwke van der Schaaf wint beginnersklasse bij Friese Trimkampioenschappen

Dieuwke van der Schaaf, eigenaresse van Trimsalon Hotridé in Vrouwenparochie, is zaterdag Fries Kampioen geworden in de beginnersklasse geworden.

Zij deed mee met de Friese Trimkampioenschappen, die jaarlijks plaatsvinden in de Veemarkthallen in Sneek.

Andere jaren werd het kampioenschap tegelijk met jaarlijkse Rashondenshow van kynologenclub Sneek en omstreken. Door te weinig deelname kon deze clubmatch helaas geen doorgang vinden.

Bron: Franeker Courant

Westhoek, 10 oktober 2015

Optimisme onder potertelers

De maatschap Jensma uit Westhoek oogst de laatste hectares pootaardappelen bij de Oudebildtdijk. FOTO NIELS WESTRA

Friese akkerbouwers oogsten dit jaar meer pootaardappelen dan vorig jaar en de vooruitzichten voor de opbrengstprijs zijn gunstig.

Directeur Gerard Backx van aardappelhandelshuis HZPC in Joure voorziet dit jaar een gemiddelde hectareopbrengst van ruim 40 ton. Vorig jaar was dat er net onder. In Noord-Nederland is ongeveer 85 tot 90 procent van het areaal gerooid.

De iets hogere opbrengst kan te maken hebben met verwachte goede prijzen voor consumptieaardappelen, zegt Backx. Telers durven het dan eerder aan om hun gewas wat langer te laten groeien. Een pootaardappel heeft een doorsnee van bijna 3 tot 5,5 centimeter.

Op de foto: De maatschap Jensma uit Westhoek oogst de laatste hectares pootaardappelen bij de Oudebildtdijk.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>
Foto Marcel Teensma

Buurt hangt vlaggen halfstok voor overleden Jan van der Meij

Bewoners van de Godsacker hebben de vlaggen halfstok gehangen voor de afgelopen zondag overleden Jan van der Meij. Jan van der Meij is geboren en opgegroeid op het Bildt. De oud-voorzitter van de Koninklijke PC is zaterdag begraven.

Jan v.d. Meij kwam in de "periode Hannema" in 1983 binnen bij de PC als 2e secretaris/ penningmeester, ook wel aangeduid als algemeen adjunct. Deze titel is gebruikt van 1973 tot 1994. In 1993 trad toenmalig voorzitter Hannema af in verband met de mede door hem zelf ingestelde pensioengerechtigde PC- leeftijd van 70 jaar en werd Jan van der Meij zijn opvolger.

Deze functie heeft v.d. Meij bekleed tot 2007. In dat jaar legde hij vanwege de ziekte van Kahler zijn functie neer. Hij is 70 jaar geworden.

Bron: Franeker Courant en andere media

Sint Annaparochie, 10 oktober 2015

Fot: LC

Eerste ‘strúnroete' op het Bildt

Negen snuffelschuren en sneuphokken in de gemeente het Bildt zetten op 17 oktober voor het eerst gezamenlijk de deuren open. Van 10 tot 17 uur kan de Bildtse strúnroete gevolgd worden met aanbod van antiek, brocante en curiosa.

De route loopt langs Oudebildtzijl, Alde Leie, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Nij Altoenae, Minnertsga, Nieuwebildtdijk en Tzummarum. Bij de deelnemers liggen routekaartjes klaar.

De organisatie mikt op bezoekers van buiten de gemeente (www.facebook.com/strunroete).

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 oktober 2015

Bildtse melkventer in de ban van Rembrandt

Johannes Blanksma in de weer met een schilderij van Johannes Vermeer.

Het Bildts Dokumintasysintrum kreeg in 2013 een schilderij van Johannes Blanksma. Dat leidde uiteindelijk tot het eerste boek uitgegeven door het nu 25-jarige centrum.

"’t Toppy fan de iisberg", zo noemt Jan Faber, voorzitter van het Bildts Dokumintasysintrum, het schilderij van Johannes Blanksma dat het centrum in 2013 cadeau kreeg. Geregeld hoorden medewerkers van het centrum belangstellenden zeggen dat ze ook ‘een Blanksma’ hadden. Jelke de Jager bedacht dat hetleuk zou zijn om deze werken te fotograferen en te bundelen in een boekje, om de schilderende melkventer te eren.

De Stannebuurster melkboer was een van de betere kopiisten van zijn tijd. Hij bewonderde Rembrandt en Vermeer en schilderde hun werken na. Tot De Nachtwacht aan toe. Maar hij maakte ook eigen werk, met geliefde thema’s als paarden of de natuur. Hij gebruikte wel schilderijen als betaalmiddel, en draaide zijn hand niet om voor decors voor dorpstoneel of versierde wagens.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Jacobiparochie, 8 oktober 2015

Foto's Aise van Beets

Man gewond na val door dak woning Sint Jacobiparochie

Een man is woensdag aan het einde van de middag gewond geraakt bij een val door een dak aan de Westerweg in Sint Jacobiparochie.

Hij viel door nog onbekende oorzaak door het dak. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, ambulance, brandweer van Sint Annaparochie en de hoogwerker van het korps Leeuwarden, kwamen met spoed te plaatse.

Met behulp van de hoogwerker is het slachtoffer van de zolder gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

 

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 7 oktober 2015

Jubilerende ondernemersvereniging HIM houdt wel van een uitdaging

Voorzitter Hendrik Meijer

Een vol café De Brouwerij vierde zaterdag het 75-jarig bestaan van Stjabuurtster ondernemersvereniging HIM. Het werd een avond van terugmaar zeker ook vooruitkijken. En daarbij past in St.-Jacob geen pessimisme over de toekomst. ‘Deze club weet wat het wil.’

In 1940, toen Duitsland Nederland had bezet, vond een groep winkeliers in St.-Jacob dat ze iets moesten doen, vertelde voorzitter Hendrik Meijer zaterdag. Het werd prachtig geďllustreerd op de kleine tentoonstelling die in het café was ingericht. “Door de omstandigheden gedwongen is de noodzakelijkheid tot een deel der winkeliers van St.-Jacobiparochie doorgedrongen, zich tot één geheel te verenigen. Deze noodzakelijkheid vindt zijn oorsprong in de bezetting door het Duitsche leger van ons land, hetwelk met zich mede bracht de verduistering van de diverse winkelpanden, distributie enz,” zo viel te lezen in de altijd goed bijgehouden notulen, die op het biljart in te zien waren.

Ondernemersvereniging Handel, Industrie en Middenstand ontstond als verzetsdaad. In de 75 jaar erna zal verzet, of eigenwijs voor de eigen zaak opkomen, een rode draad blijken. Als het Bildt in 1965 het 450-jarig bestaan vooral in St.-Anna blijkt te vieren, besluit HIM er helemaal niet aan mee te doen.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 1 oktober 2015

Samenwerking blijft, ondanks afketsen fusie

Foto: LC

Ook al is een fusie tussen de christelijke schoolvereniging cbo G2 en de openbare Onderwijsgroep Fier van de baan, beide organisaties blijven nauw samenwerken. De basisscholen in Britsum/Koarnjum, Oudebildtzijl en Vrouwenparochie hoeven dus niet te vrezen voor verandering. ,,De kinderen zullen hier niets van merken", verzekert directeur Dietske Bouma van cbo G2. De koepel voor christelijk basisonderwijs op het Bildt en in Leeuwarderadeel zet de constructie rondom deze drie scholen voort.

De uitspraak van de leden van cbo G2 van dinsdagavond - een meerderheid van de aanwezige leden stemde tegen de fusie - betekent wel dat de directie op zoek moet naar creatieve oplossingen. ,,De fusie was eigenlijk de enige oplossing voor het vraagstuk van het uitruilen van scholen." De afgelopen twee jaar vielen de drie samenwerkingsscholen onder een van beide koepels, en waren de leerkrachten van de andere denominatie daar gedetacheerd. De fusie zou aan die wat moeizame constructie een einde maken. Bovendien zijn de leerkrachten huiverig voor het werkelijk in dienst treden bij de andere koepel - dit uit principiële overwegingen.

Bron: Friesch Dagblad

 
archief 2015 (3e kwartaal)
archief 2015 (2e kwartaal)
archief 2015 (1e kwartaal)
archief 2014 (4e kwartaal)
archief 2014 (3e kwartaal)
archief 2014 (2e kwartaal)
archief 2014 (1e kwartaal)
archief 2013 (4e kwartaal)
archief 2013 (3e kwartaal)
archief 2013 (2e kwartaal)
archief 2013 (1e kwartaal)
archief 2012 (4e kwartaal)
archief 2012 (3e kwartaal)
archief 2012 (2e kwartaal)
archief 2012 (1e kwartaal)
archief 2011 (4e kwartaal)
archief 2011 (3e kwartaal)
archief 2011 (2e kwartaal)
archief 2011 (1e kwartaal)
archief 2010 (4e kwartaal)
archief 2010 (3e kwartaal)
archief 2010 (2e kwartaal)
archief 2010 (1e kwartaal)
archief 2009 (4e kwartaal)
archief 2009 (3e kwartaal)
archief 2009 (2e kwartaal)
archief 2009 (1e kwartaal)
archief 2008 (4e kwartaal)
archief 2008 (3e kwartaal)
archief 2008 (2e kwartaal)
archief 2008 (1e kwartaal)
archief 2007 (4e kwartaal)
archief 2007 (3e kwartaal)
archief 2007 (2e kwartaal)
archief 2007 (1e kwartaal)bezoekers statistieken