Sint Annaparochie, 30 juni 2007

Sint Anna wint NK schooljongens

Na 30 jaar heeft de afdeling St.-Annaparochie weer een overwinning behaald op het Nederlands kampioenschap voor schooljongens. In een spannende en mooie finale werd Wjelsryp nipt verslagen.

Krijn Hiemstra, Jordy Miedema en Sjoerd de Jong moesten het in de finale opnemen tegen Wjelsrijp met Pieter Sijberen Scharringa, Jelle Scharringa en Gerrit Scharringa. Het werd een finale met veel spanning en goed kaatsen.

Op de stand 5 - 5 en 6 - 4 werd de tweede kaats door Sjoerd de Jong voor de kaats gekeerd en de winst was daar voor Krijn, Jordy en Sjoerd.

Bron: www.knkb.nl


Almere, 29 juni 2007

Caterpillar 345CL LRE voor J. Van der Woude

De Caterpillar 345CL LRE (Long Reach Excavator) is een uitstekende machine voor baggerwerkzaamheden. Dat moet ook J. Van der Woude uit Vrouwenparochie gedacht hebben. Onlangs hebben zij, uit handen van Willem Tuinstra van Pon Equipment, een nieuwe CAT 345CL LRE in ontvangst genomen.

Van der Woude uit Vrouwenparochie is een gerenommeerde naam in de wereld van het grondverzet. Het bedrijf richt zich sinds de beginjaren op het grotere grondverzet. Daar wordt sinds 3 jaar in hoog tempo een baggervloot aan toegevoegd. Caterpillar maakt al sinds jaar en dag deel uit van deze vloot met bulldozers, wielladers en graafmachines.

De Caterpillar 345CL LRE is zijn werkzaamheden gestart op het baggerponton Anjo 4 op het Sneekermeer.

Bron: Persbericht Pon Equipment BV


Sint Annaparochie, 29 juni 2007

Loopgravenstrijd rond Zorgflat Sint Anna

De bouw van de zorgflat in Sint Annaparochie ligt stil. Het is de vraag of de flat ooit af komt.

De kruitdampen over de bouwstop van de zorgflat in Sint Annaparochie zijn nog maar nauwelijks opgetrokken, of bij de Raad van State dient het volgende beroep zich al weer aan. Het conflict over het zorgcomplex tussen een aantal ondernemers en de gemeente Het Bildt en Zorggroep Noorderbreedte is inmiddels uitgemond in een juridische loopgravenstrijd.

Het leek twee jaar geleden allemaal zo mooi, een win-winsituatie zogezegd: een zorgflat voor 36 dementerende ouderen in het hart van Sint Annaparochie. Dichtbij de winkels en pal naast het verzorgingstehuis De Beuckelaer, zodat voorzieningen gedeeld konden worden. Als slagroom op de taart bedacht woningstichting Wonen Noordwest Friesland nog enkele etages met 16 aanleunwoningen bovenop de flat van Zorggroep Noorderbreedte.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Niels Westra

Lees verder   >>

Beetsterzwaag, 28 juni 2007

Sicko Heldoorn, van dikdoenerij moet hij níets hebben

Verkleed als Durk Snoad, hiphoppend of in zijn zwembroek van een glijbaan afroetsjend. Het maakt Sicko Heldoorn niet uit. Hij kan dan honderd keer burgemeester zijn, een beetje gek doen hoort bij hem. Heldoorn, die vandaag afscheid neemt als burgemeester van Opsterland, is wars van gewichtigheid. "Ik bin fan in generaasje bestjoerders dy’t net op in foetstik stean wol. Wat in oar ‘not-done’ fynt, fyn ik belangryk. Under de minsken wêze, fan de minsken wêze. Dêr ûnthâlde se je fan. Net fan al dy ‘belangrike’ saken." Maandag begint hij in zijn nieuwe gemeente, Assen.

Heldoorn neemt na ongeveer twintig jaar afscheid van de Friese politiek. Hij begon zijn loopbaan als PvdA-Statenlid (1987), werd vrij snel fractievoorzitter en later gedeputeerde. Het liep zoals het liep, niets gepland, niets uitgestippeld. Want daar houdt hij niet van. Praat hem niet van ambities, in de zin van "dat wol ik oer safolle jier dwaan, en at ik sa en sa âld bin, wol ik dêr en dêr stean". Dat heeft toch geen zin. Dat heeft hij in zijn Statenperiode wel geleerd, toen de PvdA-gedeputeerde Klaas Dankert burgemeester van het Bildt werd. "Geke Faber, doe de fraksjefoarsitter, tocht dat se Dankert wol opfolgje soe, se wie der hielendal klear foar. Mar de fraksje keas foar Frans Steijvers. Doe is Geke opstapt, en waard ik ûnferwachts fraksjefoarsitter. Dat hat in goeie lear west. Je kinne saken noait planne." Na vijftien jaar provinciale politiek, vond Heldoorn het tijd voor iets anders. Tijd voor Opsterland.

Dat hij nu ruim vijf jaar - "en trije moanne" - later stopt in Opsterland heeft niets met de gemeente te maken. "Perfoarst net." Waarmee dan wel? "Ach, je begjinne wat nei te tinken. Ik bin fyftich, je sjogge wol ris wat om je hinne. Doe kaam Assen foarby. Dat it sa hurd raak wêze soe, dat hie ik net tocht."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 28 juni 2007

Selectievere onkruidbestrijding op verhardingen

Gemeente het Bildt gaat naar een nog selectievere onkruidbestrijding op verhardingen Een schone leefomgeving staat hoog op de lijst van de burger binnen de gemeente het Bildt. Een van de werkzaamheden om dit te realiseren is door de verhardingen vrij te houden van onkruid. Totnogtoe gebeurde dit door het handmatig besproeien van het onkruid.

Dit om zo weinig mogelijk ongewenste stoffen in het ecologisch systeem te krijgen, maar wel een maximaal resultaat op de verharding. Vanaf volgend jaar is de door de gemeente gehanteerde methode niet meer toegestaan. Dit is de reden om dit jaar een proef te doen conform de eisen van volgend jaar. Om deze reden ziet u in de gemeente een zogenaamde quad rondrijden. Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen tussen tegels of klinkers is nadelig voor de toegankelijkheid, de veiligheid en de levensduur van verhardingen. De Gemeente wil echter zo weinig mogelijk gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen en past dit dan ook selectief toe in combinatie met andere methoden. Ook door de overheid wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden gelegd.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht


St. Jabik, 28 juni 2007

Lijn 70 weer terug in St. Jabik

Lijn 70 komt weer terug in St. Jabik. Dit is toegezegd tijdens de bijeenkomst die vanavond in `de Brouwerij` plaatsvond. Dit werd tijdens de rustig verlopen bijeenkomst, waarin iedereen nogmaals werd uit genodigd zijn/haar gal te spugen over reistijden, aansluitingen en ander ongemak, toegezegd. Nadat twee onmogelijke optie`s, die draailussen op het Oost- of Zuid-einde hadden betekend, werd optie 3 boven water gehaald, een doortrekken van lijn 70 tot aan Mooie Paal. Lijn 70 gaat dan over in lijn 71 en vice versa. Bij de invoering van de nieuwe diensttijden op 26 augustus zal dat van kracht worden.

Tevens zal men kijken of de laatste bussen 71 weer over St. Anne kunnen rijden. Ook het lachertje van Minnertsga, waar mensen lopend naar Mooie Paal vertrekken om de eerste bus te halen en dan de bus vanaf Harlingen door het dorp zien rijden (maar buiten dienst). Ook hier wordt overwogen of deze eerste bus niet even midden in het dorp kan stoppen.

Bron: www.bildtweb.nl


St.-Annaparochie, 27 juni 2007

Gemeente past bestuursdwang toe op De Wissel

Op het bedrijventerrein De Wissel liggen twee percelen die in het recente verleden zijn gebruikt voor het dumpen van een grote hoeveelheid materialen, werktuigen en afval. Het gaat om de percelen, kadastraal bekend gemeente Sint Annaparochie, sectie F, nummer 1031 en 1032.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hiertegen met bestuursdwang op te treden. Dit betekent dat, in het definitieve besluit, zal worden bepaald dat de materialen, werktuigen en afval volledig moeten zijn verwijderd binnen een termijn van 6 weken na dagtekening van dat definitieve besluit. Indien dit niet of niet volledig is verwijderd dan zullen burgemeester en wethouders deze (laten) verwijderen waarbij de kosten op de overtreder zullen worden verhaald.

Bron: www.lokalebekendmaking.nl

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 27 juni 2007

Bouwstop Van Harenshuus blijft voorlopig van kracht

De bouw van zorgcomplex Van Harenshuus aan de Cingel in het centrum van St.-Annaparochie is, zoals bekend voorlopig stilgelegd. Het gemeentebestuur heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van de schorsing van de bouwvergunning door de Raad van State. In de media hebt u eerder kunnen lezen dat er al langere tijd juridische onenigheid bestaat over het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen.

De gemeente het Bildt heeft 13 en 14 juni j.l. naar aanleiding van de schorsing van de bouwvergunning 1e fase twee verzoeken ingediend bij de Raad van State. Eén verzoek tot opheffing van de schorsing van het bestemmingsplan en één verzoek tot opheffing van de schorsing van de bouwvergunning. De Raad van State heeft vandaag beide verzoeken afgewezen. De Raad van State vindt dat er toch nog te weinig duidelijk is over de geluidsaspecten. Dat betekent dat de bouwstop voorlopig van kracht blijft, omdat bestemmingsplan en bouwvergunning geschorst zijn.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 27 juni 2007

Besluit over aanbesteding Noordelijke Elfstedenvaarroute na de zomer

De stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute heeft het besluit over de aanbesteding van de werkzaamheden aan bruggen, sluizen en aanlegsteigers uitgesteld tot na de zomer. Op deze manier is er meer tijd om de opmerkingen van grondeigenaren en inwoners van de regio te verwerken in het definitieve ontwerp.

Daarnaast wil de stuurgroep de onderhandelingen over eventuele grondaankoop en toegang tot de grond in een rustiger tempo voeren. Bij het uitstellen van het besluit speelt ook een rol dat de kosten voor een deel van het project hoger uit vallen. Voor het plannen van het uitdiepen en verbreden van de vaarwegen wordt meer tijd genomen. In de informatiebijeenkomsten in april hebben diverse grondeigenaren en bewoners uit de regio gewaarschuwd dat het verdiepen van de Súdhoekster Faart en de Ouwe Rij tot verzakking van de walkanten kan leiden.

Bron: Gemeente het Bildt

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 27 juni 2007

7-7-07 Ludieke acties Wereldwinkel

7 juli 2007 delen de Wereldwinkels Franeker, Harlingen en Het Bildt attenties uit aan de jarigen van die dag en heeft deze dag nog meer ludieke acties

Wie op 7 juli 2007 aantoonbaar jarig is en deze dag een van de Wereldwinkels Franeker, Harlingen en Het Bildt bezoekt en bruidsparen die deze dag gaan trouwen en een trouwkaart naar een van de Wereldwinkels sturen, krijgen deze dag een ludieke attentie. Ook de zevende betalende klant krijgt een attentie.

Dit allemaal in het kader van het millenniumjaar, waarin 189 regeringsleiders het besluit hadden genomen dat de wereld leefbaar moest worden.

Bron: Wereldwinkel Het Bildt

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 26 juni 2007

Tsjerkepaad: 100 kerken doen mee

Maar liefst honderd kerken en kerkelijke monumenten doen dit jaar mee aan het open kerkenproject Tsjerkepaad. Ze openen hun deuren iedere zaterdagmiddag van 7 juli tot met 8 september. Nieuw is dit jaar de Tsjerkepaad Turfroute, in de zuidoosthoek van Fryslân en de kerkenroute Het Bildt.

In 2002 besloten het Friesch Dagblad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken om open dagen te beginnen in Friese kerken. Daaruit ontstond het bredere initiatief Tsjerkepaad, in samenwerking met de Raad van Kerken in Friesland en het Protestants Dienstencentrum Fryslân. De kerken die meedoen, zijn open op zaterdagmiddagen in juli, augustus tot en met de tweede zaterdag (Monumentendag) van september.

De vijf kerken aan de nieuwe route kerkenroute Het Bildt waren vorig jaar ook al open. "Ze wilden dit jaar wel meedoen onder de Tsjerkepaadvlag", vertelt coördinator van Tsjerkepaad ds Gerrit Groeneveld uit Jubbega. Het gaat om kerken in Oude Bildtzijl, Vrouwenparochie, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Minnertsga.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 26 juni 2007

‘Herstructurering bestaande bebouwing steeds belangrijker’

Voor het jaar 2007 heeft de provincie Fryslân € 3.585.314 gereserveerd voor 13 projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing (ISV) in 12 gemeenten. Het gaat hier om subsidiegeld van het rijk, waar de provincie maximaal € 515.000 uit het provinciaal ISV-budget bijlegt. Vorig jaar was de provinciale bijdrage nog € 258.300. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Bij een afnemende groei van de bevolking wordt herstructurering en vernieuwing van huizen en wijken nog belangrijker. De bedoeling van de ISV-projecten is meer kwaliteit, evenwicht en vitaliteit in de bestaande bebouwde omgeving te brengen. Als provincie willen we graag meedoen in deze processen.’

Voor de tweede fase Centrumplan St.Annaparochie wordt maximaal € 570.000 ter beschikking gesteld.

Bron: Persbericht privincie Fryslân

Klik hier voor grotere luchtfoto


St. Annaparochie, 26 juni 2007

Appartementen IJsbaancomplex opgeleverd

De 15 huur- en 8 koopappartementen in het IJsbaancomplex in Sint Annaparochie zijn in de tweede week van juni door aannemer Lont opgeleverd.

Voor de meeste appartementen heeft Wonen Noordwest Friesland inmiddels huurders of kopers gevonden. Er zijn nog een paar beschikbaar voor geïnteresseerden.

Bron: Wonen Noordwest Friesland

Klik voor meer informatie


Middelstum, 26 juny 2007

Dit is een andere situatie !

Ungelok Fryske truck op N996

In frachtweinsjauffeur út Sint Anne is tiisdei op de N996 by it Grinzer Middelstum mei syn tankauto fan 'e dyk rekke. De tankwein is laden mei diesel of benzine, mar der is gjin gefaar foar ekploazje, seit de plysje. Ut foarsoarch is de dyk wol ôfsletten.

De frachtwein rekke in beam en kaam op ûnferklearbere wize diels op de dyk ta stilstân. De sjauffeur rekke net ferwûne. De dyk is nei ferwachting de hiele dei stremd.

Bron: www.omropfryslan.nl


Vrouwenparochie, 26 juni 2007

Lekker nat

foto Teade de Boer

Na een zware regenbui konden de leerlingen van groep zeven en acht van cbs De Barte in Vrouwenparochie het gisteren echt niet laten. Rond het middaguur moesten ze even de straat op om te zien hoeveel regenwater er nu eigenlijk gevallen was.

Het langsrijdende verkeer zorgde voor een nat pak, maar dat deerde de kinderen allerminst. De rest van de middag zaten ze met flinke plassen onder de stoel weer in de klas.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Teade de Boer


St. Jacobiparochie, 26 juni 2007

Dit is een andere situatie !

Vrouw gewond na val van paard

De politie heeft maandagmiddag aan de Westeinde hulp verleend nadat een vrouw van een paard gevallen was. Het slachtoffer, een 21-jarige inwoonster van Sneek, reed met een paard in een binnenbak.

Toen het paard schrok van een vogel, viel zij van het paard en raakte daarbij een houten schutting. Zij liep heup- of beenletsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis van Leeuwarden gebracht.

Bron: www.politie.nl


St. Annaparochie, 24 juni 2007

Man aangehouden voor vernielingen

De politie heeft zondag een 22-jarige man uit Sint Jacob aangehouden op verdenking van vernieling. De verdachte was omstreeks 03.45 uur thuisgekomen bij zijn woning aan de Neeltie Jansstraat. Daar had hij inboedel en ruiten van de woning vernield. Ook sneuvelde de ruiten van de voordeur van de buren.

Toen de politie ter plaatse kwam, rende de verdachte weg en vluchtte zijn woning in. Daar werd hij door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Hij is voor nader onderzoek ingesloten. Waarom hij zo boos werd, is niet bekend.

Bron: www.politie.nl


St. Annaparochie, 23 juni 2007

Geweldpleging in Warmoesstraat

De politie heeft zaterdagochtend twee jongens van 17 en 16 jaar uit Sint Annaparochie aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Vrijdagavond rond 22.45 uur liepen een 19-jarige man uit Sint Annaparochie en zijn 17-jarige vriendin uit Berlikum over de Warmoesstraat. Drie knapen op de fiets, waaronder de twee verdachten, reden hen achterop. Tijdens het passeren kreeg de man van de 16-jarige een klap op het hoofd met vermoedelijk een bierfles. Hij liep twee hoofdwonden op, een door de klap en een mogelijk door een stuk glas. Het meisje kreeg van de andere verdachte een klap in het gezicht. Daarna fietsen de verdachten weg. De jongen en het meisje deden aangifte. De verdachten werden door hen herkend. De aanleiding was vermoedelijk een eerdere ruzie.

Tegen middernacht werd bij de politie jeugdoverlast op de Van Harenstraat gemeld. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat beide verdachten bij de groep hoorden die de overlast veroorzaakte. De 17-jarige werd ter plaatse aangehouden. De andere verdachte was net weggefietst. Hij werd later aangehouden. Beiden zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


St. Annaparochie, 23 juni 2007

Bedrijven Sint Anne naar gemeenteraad

Een groep ondernemers in St. Annaparochie zoekt steun bij de gemeenteraad in hun geschil met onder meer het college van B en W van het Bildt. De winkeliers willen de bouw van een zorgflat door Zorggroep Noorderbreedte en Nieuw Wonen Friesland tegenhouden, omdat ze bang zijn dat die flat hun bedrijfsvoering zal belemmeren. Ze voorspellen verlies van omzet, omdat er op de plek van het verzorgingshuis parkeerruimte had zullen komen.

De groep heeft al meermalen steun gekregen van de Raad van State. Vorige week resulteerde dat in een bouwstop. B en W hebben bij de Raad van State aangedrongen om de bouwstop snel op te heffen, met het oog op de belangen van de ouderen die straks in de zorgflat aan de Cingel gaan wonen.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Westhoek, 23 juni 2007

Schoenen uit!

Imam Abdullah Apaydin (links) en Cem Kaja laten de Westhoek-delegatie zien wat er in een moskee gebeurt

Obs De Westhoek aan de Oudebildtdijk is bezig met het laatste schooljaar. De basisschool aan de voet van de zeedijk is te klein, en moet daarom dicht. De LC doet dit jaar geregeld verslag van gewone en ongewone gebeurtenissen.

Is dit de moskee? Op het Leeuwarder Noordvliet kijken de kinderen van de Westhoekschool wat onwennig om zich heen. Op straat staan wat Turkse mannen voor een gebouw, en er hangen ook een Nederlandse en Turkse vlag aan de muur. Maar verder ziet het er niet bijzonder uit, zo met die kapperszaak ernaast. Bedachtzaam gaan de acht leerlingen van de bovenbouw naar binnen.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Saskia Stegeman

Lees verder   >>

Berlikum, 21 juni 2007

De Niteliner gaat zorgen voor veiligheid

Op woensdag 20 juni jongstleden is de Niteliner geïntroduceerd in Friesland. De Niteliner is een initiatief van de Berlikumse discotheken The Dance Factory en Sans Souci, de provincie Friesland en Connexxion. Het doel is om het uitgaanspubliek ’s nachts veilig te vervoeren. Connexxion verwacht op termijn een groot nachtelijk vervoernet in Friesland aan te kunnen bieden.

Vanaf 23 juni gaan de Niteliners rijden. Om 23.00 uur komen de Niteliners in Berlikum aan en vanaf 02.00 tot 05.00 uur kunnen de discotheekbezoekers weer naar huis met de Connexxion bussen. Een enkele reis kost € 5,00 en een retour € 8,00. De Niteliner rijdt elke zaterdagnacht tussen Berlikum en onder andere Hallum, Harlingen, St. Annaparochie, Franeker en Leeuwarden. Iedere laatste zaterdag van de maand kost een retour € 5,00. Op vertoon van de buskaart kost de toegang tot de discotheken eveneens € 5,00. De dienstregeling van de Niteliner is te vinden op www.reiziger.connexxion.nl.

Bron: www.blikopnieuws.nl


Sint Anne, 21 juny 2007

Jokelyn Tienstra hâldt op

Hânbal-ynternational Jokelyn Tienstra set in punt achter har ynterlânkarrière. Dat hat bûnscoach Sjors Röttger fannemiddei befestige. Tienstra, oarspronkelik fan Sint Anne, kaam 175 kear as kiepster foar Oranje út.

Begjin dizze moanne ferlearen se fan Kroatië. Dêrtroch docht Oranje net mei oan de Olympyske Spelen yn Sina. Jokelyn Tienstra spilet op it stuit yn Dútslân by Borussia Dortmund.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Anne, 20 juny 2007

Twa ton skea troch boustop

Zorggroep Noorderbreedte-directeur Wander Blaauw

Soarchgroep Noorderbreedte hat 200.000 euro direkte skea troch de boustop fan in ferpleechhûs yn Sint Anne. Dêr komme wierskynlik noch klaims fan oannimmers oerhinne. Neffens direkteur Douwe de Vries fan vastgoed Noorderbreedte is it noch te betiid om te sjen oft de skea op immen ferhelle wurde kin.

Mei de bou fan it fersoargingshûs is al begûn, mar in tal ûndernimmers hat beswieren tsjin de komst fan it gebou.

De bouwer fan it nije ferpleechhûs yn Sint Anne krijt seis dagen de tiid de bouwurksumheden ôf te meitsjen. Oant en mei 27 juny mei de bouwer fan de gemeente it bouplak feilich meitsje om de ôfrin ôf te wachtsjen. It gemeentebestjoer hat yn neifolging fan in útspraak fan de Ried fan Steate de bou stil lein. Yn it sintrum fan Sint Anne steane al fjouwer fan de fiif boulagen fan in nij soarchkompleks, mar de bou mei oant de útslach fan de boaiemproseduere net fierder gean.

Bron: www.omropfryslan.nl


Leeuwarden, 20 juni 2007

Rijden onder invloed, rijbewijs ingevorderd

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het rijbewijs van een automobilist ingevorderd na het rijden onder invloed van alcohol. Omstreeks 00.35 uur werd op de Hendrik Algraweg een 63-jarige automobilist uit Sint Annaparochie gecontroleerd. De bestuurder viel op omdat hij nogal slingerde met zijn auto. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hier blies hij 830 ug/l, goed voor een rijverbod van tien uren en een proces-verbaal.


Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 19 juni 2007

Bromfietsster gewond na eenzijdig ongeval

De politie heeft maandagochtend op Nieuwestad een eenzijdig ongeval afgehandeld, waarbij een 16-jarige bromfietsster uit Sint Annaparochie gewond raakte. Het meisje kwam ten val nadat ze macht over het stuur verloor. Vermoedelijk door een glad wegdek vanwege regenval. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in de stad.


Bron: Persbericht Regiopolitie Friesland


Sint Jacobiparochie, 17 juni 2007

Eerste seizoenzege trio Van der Meer

Trio Van der Meer als PC-winnaar 2005

Op de vrije formatie-partij in Sint Jacobiparochie heeft het kaatspartuur Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt.

In de finale werd het trio Johan van Meulen, Auke van der Graaf en Taeke Triemstra op 5-4,6-6 verslagen.

Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Pier Piersma werden derde. Zij verloren in de halve finale op 5-2,6-6 van het trio Van der Meulen.

Bron: www.NOS.nl

Lees het verslag in het Friesch Dagblad


Terschelling, 16 juni 2007

Glansrol paarden bij opening Oerol

Minister Plasterk opent Oerol

"Heeft er iemand nog een kaartje over?" De 26ste editie van Oerol is nog niet eens officieel gestart of het geleur om toegangskaartjes is al begonnen. Een lange rij staat voor de grote circustent bij het strand in Oosterend te wachten totdat de deuren opengaan voor de allereerste Oerolvoorstelling: Cargo van het Franse theatergezelschap Théâtre du Centaure. Vriendelijk bedoeld hoongelach valt de vrouw ten deel, geen entreekaartjes. Die zijn al lang en breed uitverkocht.Terecht, zo blijk na afloop van de bijzondere productie waarin absolute glansrollen zijn weggelegd voor twee hengsten en een ezel.

De voorstelling wordt met een staande ovatie, gejoel en veelvuldige bravo’s beantwoord. Jos Thie, artistiek leider van deze Oeroleditie staat glimmend van trots te kijken. De kop van het festival is eraf en dat geeft een goed gevoel. "Mensen die theater zo belonen, daar doe je het voor", zegt hij, als het applaus weg ebt.

Thie vervangt voor één jaar Joop Mulder die een sabbatical heeft genomen. De Friese theatermaker heeft naar eigen zeggen de kans aangegrepen zijn eigen stempel op het festival te drukken, met meer straattheater en meer Friese inbreng. "Met straattheater is Oerol ooit begonnen, dat moet je koesteren", aldus Thie. In totaal zijn er dit jaar dertig straattheaterartiesten. Van de vijf jonge theatermakers die een productie verzorgen in de theaterwerkplaats komen er twee uit Fryslân: Willem Wassenaar uit Minnertsga en Jellie Schippers uit Burgum. Ook productiehuis ’n Meeuw uit Leeuwarden en de Friese choreografe Grietine Molenbuur dragen hun steentje bij aan het Oerolprogramma.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Jacobiparochie, 16 juni 2007

Verdachte aangehouden voor mishandeling

De politie onderzoekt de mishandeling van een 14-jarige inwoonster van Minnertsga. Het meisje stond met een aantal jongeren te praten op de Zuiderweg te Sint Jacobiparochie. Toen een 34-jarige automobilist uit Minnertsga haar zag staan, stopte hij zijn auto en mishandelde en bedreigde hij het meisje.

De man werd even later in zijn woning aangehouden. De aanleiding van de mishandeling moet in oud zeer tussen het slachtoffer en familie van de verdachte worden gezocht.

Bron: www.politie.nl
klik voor grotere kaart


Burgum, 15 juni 2007

Dna-spoor ontbloot dader zedenzaak

Het dna van een inbreker die werd aangehouden na een inbraak in Burgum heeft ervoor gezorgd dat de dader van een Leeuwardense zedenzaak uit 1995 is opgelost. Tijdens een doorzoeking in zijn woning werd eerst een laptop ontdekt die ook van diefstal afkomstig was. Deze laptop was in oktober 2006 gestolen uit een bedrijfspand in Leeuwarden. In dit pand werden dadersporen veiliggesteld waarvan het dna-profiel werd opgeslagen in een databank.

Op 21 juni om 14.30 uur staat hij terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden voor verkrachting en voor elf inbraken en diefstallen, gepleegd in de periode 2002 tot en met 2007 in Leeuwarden, Warten, Burgum, Sint Jacobiparochie en Paterswolde.

Bron: www.waldnet.nl

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 15 juni 2007

Verzoek om bouwstop zorgcentrum Sint Annaparochie afgewezen

Eerste paal op 3 november 2006

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van een supermarkt in Sint Annaparochie afgewezen om de gemeente Het Bildt per direct een bouwstop te laten opleggen voor de bouw van een zorgcentrum. De bouw is op dit moment gevorderd tot de vierde verdieping.

Aanleiding voor het verzoek van de supermarkt was de uitspraak van de Voorzitter van de Raad van State, die de bouwvergunning die voor het zorgcentrum was verleend, afgelopen maandag heeft geschorst.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat de gemeente aanstaande dinsdag een besluit zal nemen over een bouwstop. Gelet op de belangen van de bouwer en de zorginstelling acht hij een onmiddellijke bouwstop niet gewenst.

Bron: Rechtbank Leeuwarden


Bolsward, 14 juni 2007

Dit is niet Johnny Fluit

Fluit pakt Friese schaaktitel

Johnny Fluit uit St. Annaparochie heeft zich gisteravond in Bolsward verzekerd van de Friese schaaktitel. In de slotronde versloeg de Bilkert Jippe Kamstra uit Akkrum, die tot dan toe de leiding had gehad.

Kamstra, regerend kampioen had in de zevende en laatste ronde genoeg aan een remise om zijn titel te prolongeren, maar moest in een eindspel met gelijke lopers en een pion minder opgeven. Fluit scoorde 6 punten uit 7 partijen. Op de tweede plaats eindigen Kamstra, Erik Sparenberg en Maarten Etmans met een score van 5,5 punten.

Bron: Friesch Dagblad


Marrum, 13 juni 2007

Bioscoopfilm over paardendrama Marrum

Het paardendrama in Marrum wordt nagenoeg zeker onderwerp van een bioscoopfilm. Mickey Nijboer uit Oudebildtzijl, bedenker van de reddingsactie, heeft een exclusieve deal met producent Four One.Media in Amsterdam getekend.

"We mogen meeschrijven aan het script, maar we worden er niet rijk van", aldus Nijboer woensdag. De producent is in onderhandeling met RTL Nederland "en nog een andere partij" over de financiering van de film.

Bron: www.planet.nl


St.-Annaparochie, 13 juni 2007

Geslaagd feest op AZC

Prachtig zonnig weer en heel veel bezoekers, afgelopen zaterdag op het asielzoekerscentrum bij St.-Annaparochie. Het zomerfeest dat door de Commissie Ontmoeting van Culturen werd gehouden trok veel Bilkerts naar het terrein.

Kermis, spelletjes, voetbal, paardrijden, en door vrouwen van het azc gemaakte hapjes; er was van alles te doen en te nuttigen. Optredens waren er van de Bútsoekers, The Feetwarmers, rapper Remon de Jong en van enkele azc-bewoners. Het geheel kreeg een feestelijk multicultureel karakter, precies wat de organisatie voor ogen had.

Bron: Bildtse Post
foto R. Varkevisser


St.-Annaparochie, 13 juni 2007

Khan Sultani alfêst even oan de slach by Meijer

Gemeentetoer foar asylsikers

It Bilt hat woansdei in earste ekskurzje organisearre foar bewenners fan it azc yn Sint Anne. De gemeente wol asyslikers dy't yn Nederlân bliuwe meie, sjen litte dat it yn It Bilt goed wenjen en wurkjen is.

Undernimmer Meijer hie woansdei tsien ynteressearre asylsikers op besite yn syn masjinefabryk. Om wat te dwaan oan it tekoart oan technysk persoaniel moatte de 'nijkommers' foar de regio behâlden wurde, fynt ek Meijer.

Bron: Omrop Fryslân


Sint Anne, 13 juni 2007

It Bilt wol fan boustop ôf

De gemeente It Bilt hat de Raad van State frege de boustop fan in ferpleechhûs yn Sint Anne op te heffen. De Raad oardielde twa dagen lyn dat de bou stillein wurde moat, om't in groep ûndernimmers in stik as hûndert parkearplakken kwytrekket.

Yntusken wurdt der noch wol boud. Takom wike tiisdei beslút de gemeente wat der gebeure sil. It giet om de bou fan in soarchflat mei 36 ferpleechhûsbêden en oanleunwenten.


Bron: Omrop Fryslân


Sint Annaparochie, 12 juni 2007

Bouw zorgflat Sint Anne stilgelegd

Eerste paal op 3 november 2006

De Raad van State heeft gisteren op verzoek van een aantal ondernemers de bouw van een zorgflat in Sint Annaparochie stilgelegd. Eind vorig jaar gebeurde dat ook al. Opdrachtgeefster Noorderbreedte ging echter gewoon door met bouwen. De bouw is inmiddels gevorderd tot de tweede bouwlaag.

De Raad van State laakte deze handelswijze en besloot de door de gemeente Het Bildt verstrekte bouwvergunning uit 2005 te schorsen. Vanmiddag overleggen de partijen in het gemeentehuis van Het Bildt over de situatie.

De ondernemers zijn bang dat het laden en lossen van goederen overlast zal opleveren voor de toekomstige bewoners van de zorgflat. Daarnaast zijn de ondernemers boos op de gemeente omdat die hen tot een jaar of drie geleden verzekerde dat er op de plaats waar de flat nu wordt gebouw parkeerplaatsen zouden komen.

Bron: Leeuwarder Courant


Ouwe-Syl, 11 juni 2007

Ontdek Oude Bildtzijl via een historische wandeling

foto: Ellen Floris

Op donderdag 14 juni wordt om 16.00 uur in De Witte Klok het eerste exemplaar van 'Een historische wandeling door Ouwe-Syl' uitgereikt. Klaas Dankert zal als voormalig voorzitter van Villages of Tradition het boekje aanbieden aan Dorpsbelang Ouwe-Syl e.o. Meteen daarna zullen de aanwezigen de historische wandeling gaan maken onder leiding van een 'levende' dorpsgids. Ter afsluiting is er een optreden van het Ouwesylster bluesduo 'The Mudbirds' in café `t Graauwe Paard.

Sinds 2000 is het authentieke dorp Ouwe-Syl aangemerkt als één van de negen Villages of Tradition, evenals o.a. Kimswerd, Veenklooster en Schokland. Samen met plattelandsdorpen in Ierland, Italië, Spanje en Portugal vormen ze een internationaal netwerk ter bevordering van regionale activiteiten en het in stand houden van cultureel erfgoed.

Dit dorp is de moeite waard om aan iedereen te laten zien en daarom is er een boekje gemaakt dat gebruikt kan worden als dorpsgids. In de gids staan de 'highlights' van Ouwe-Syl beschreven door Sytse Keizer. Belangstellenden, bewoners, oud-bewoners en toeristen kunnen zo aan de hand van een 'Koiertocht' het dorp bekijken en kennis nemen van de geschiedenis en tradities van Oude Bildtzijl.

Bron: www.bildtweb.nl
foto: Ellen Floris


Berlikum, 10 juni 2007

Dit is een andere situatie!

Twee verdachten aangehouden voor vernieling

De politie heeft zondagochtend vroeg op Wiersterdyk twee inwoners van Minnertsga van 18 en 19 jaar aangehouden op verdenking van het vernielen van een caravan op It Skil. Een getuige had gezien dat een aantal personen een raam en het interieur van de caravan had vernield. Via 1-1-2 werd de politie gewaarschuwd.

Dankzij een goed signalement konden de twee verdachten op de Wiersterdyk worden aangehouden. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten. Een derde verdachte, een 18-jarige inwoner van Berlikum, wordt komende week uitgenodigd om op het politiebureau te verschijnen.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 9 juni 2007

Het Bildt wil de asielzoekers niet meer kwijt

De herfst van 1999 op Het Bildt is een hete en een benauwde. Door de aangekondigde komst van een asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie voor vierhonderd mensen lopen de gemoederen in het dorp hoog op. Nu willen de Bilkerts de vreemdelingen niet meer kwijt.

Een hete zomer is hieraan voorafgegaan. Actiegroep 'Dertig okay, vierhonderd Nee' verzamelde duizend handtekeningen van bewoners die voorstander zijn van het organiseren van een referendum. Die komt er evenwel niet.

Van al het negativisme lijkt nu niets meer over. Vanavond is er zomerfeest voor alle Stannabuursters op het azc. Asielzoekers die onder het generaal pardon vallen, krijgen een bustour langs bedrijven in de gemeente aangeboden om de vluchtelingen ervan te overtuigen maar vooral in Het Bildt te blijven.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Sint Anne, 6 juni 2007

Tomke yn it Biltsk

De avontoeren fan Tomke binne der no ek yn it Biltsk. It boek 'Tomke en Romke op reis' is oersetten troch de stifting Ons Bildt. Tomke is in projekt fan de Afûk om pjutten oan it lêzen te krijen.

It earste eksimplaar fan de Biltske Tomke is juster presentearre yn de bibleteek fan Sint Anne. Stifting Ons Bildt is dwaande mei Omrop Fryslân om te sjen oft der ek in Biltske fersy fan de tv-Tomke makke wurde kin.Bron: www.omropfryslan.nl


St.-Annaparochie, 6 juni 2007

'We hebben recht op het ozb-instrument'

Elk besluit rond de onroerendezaakbelasting (ozb) kan rekenen op een storm aan reacties. Zo ook het kabinetsvoornemen om de limiet op de jaarlijkse verhoging van de ozb door gemeenten los te laten. Die storm aan reacties is in het geval van het Bildt in elk geval niet nodig, stelt burgemeester Van der Werff. "In ons collegeakkoord van vorig jaar hebben we afgesproken dat de ozb sowieso niet harder mag stijgen dan de inflatie. Wij hebben dus ons eigen plafond al ingesteld."

Toch is de burgemeester positief over het akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld heeft gesloten. "Dit is goed nieuws, want dit geeft een gemeente meer armslag om zijn eigen belastingpolitiek te voeren. Het is een principekwestie. Wij hebben recht op dit instrument."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 5 juni 2007

Gemeente het Bildt neemt nieuwe solide maar frisse huisstijl in gebruik

Vanaf 1 juni 2007 neemt gemeente het Bildt een nieuwe huisstijl in gebruik. De nieuwe huisstijl oogt stevig, fris en vriendelijk. Het Bildt heeft gekozen voor een restyling van het bestaande concept. Het logo bestond sinds mensenheugenis uit het gemeentewapen als beeldmerk in combinatie met de organisatienaam uitgevoerd in eenvoudig klassieke basisletter. Omdat gemeente het Bildt hecht aan tradities, blijft dat zo.

Maar Castel Communicatie heeft het logo en de huisstijl doorontwikkeld. Dit communicatiebedrijf uit Groningen heeft het wapen vereenvoudigd en het logo steviger gemaakt. Deze uitstraling past beter bij de identiteit van de gemeente.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Franeker, 5 juni 2007

"Ik hoor hier nog hoor. O ja, zeker weten"

Entree Froonacker Serviceflat

"In Heerenveen had ik een buurvrouw, die zei altijd als er weer eens moord en doodslag in de krant stond: "Mevrouw Brolsma, wij horen hier niet meer, wij horen hier niet meer." Daar moet ik nog vaak aan denken. Dat waren de jaren tachtig! Tegenwoordig is het nog wel een stukje erger met de wereld: wat zou zo'n vrouw nu zeggen?" Waarschijnlijk niet datgene dat Leentje Brolsma-Hoekstra uit Franeker zegt. Zeker, "ze schieten elkaar maar dood in Amsterdam en daaromtrent" en absoluut, dat staat mijlenver af van de belevingswereld van de vrouw die zondag honderd jaar werd. "Maar ik hóór hier nog wel hoor! O ja, zeker weten."

Gezelligheid heeft ze sowieso altijd ervaren, zegt ze. "Een heel plezierige jeugd gehad" in Sint Jacobiparochie, als middelste in een gezin van drie dochters. Vader had eerst een loonbedrijf en was daarna de baas in een aardappelloods: "Dus we hadden het wel aardig goed thuis. Altijd spek op brood enzo." Niet voor niets ging ze pas op haar 26ste het huis uit om te trouwen met Pieter Brolsma, die ze al van kinds af kende. "Dat bewijst wel dat het thuis goed was." Met haar man Pieter was ze gernier: "we hadden wel land, maar geen boerderij". In 1972 besloten ze mee te doen aan de sanering en verkasten ze naar Heerenveen. "Hier op het Bildt waait het altijd zo", had Pieter gezegd. "En daar in Heerenveen kun je prachtig mooi fietsen. Nou, ik vond het prima hoor. In Sint Jabik zeiden ze dat ik zo onwennig was. Maar daar is niks van waar."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Sint Anne, 4 juni 2007

It Bilt wol de nije Nederlanners graach yn har midden hâlde (argyffoto)

It Bilt wol asylsikers hâlde

It Bilt is benaud dat in soad bewenners fan it azc de gemeente ferlitte as it generaal pardon fan krêft wurdt. De gemeente wol de asylsikers mei in kampanje oerhelje om dochs op it Bilt te bliuwen.

It Bilt hâldt in spesjale aksje om der foar te soargjen dat ynwenners fan it azc yn Sint Anne yn de gemeente bliuwe. De asylsikers krije in doaze mei Biltse produkten. Ek komt der in bustour by huzen en bedriuwen lâns.

Omrop Fryslân Boargemaster Van der Werff

Bron: www.omropfryslan.nl


Dronrijp, 4 juni 2007

Rutmer van der Meer met blauwe kaart van het veld

Rechts Rutmer van der Meer in gelukkiger tijden

Voor heit Paulus en mem Coby Groenendijk is het een traditie om een etentje te arrangeren na een triomf van zoon Douwe op de kaatsvelden. In Dronrijp was het eindelijk weer eens raak, nadat Douwe Groenendijk het bijna twee jaar (Stiens, 12 juni 2005 was de laatste zege) zonder krans moest stellen. Dat hij daarnaast tot koning werd uitgeroepen gaf een extra dimensie aan de overwinning. "Wat ha ‘k hjir hurd foar fochten."

Rutmer van der Meer, een dag eerder in Wytgaard nog koning, moest met een blauwe kaart van het veld stappen. De opslager uit Sint Jacobiparochie schopte een blokje weg en kreeg van scheidsrechter Fokke van der Veen de blauwe kaart, die automatisch tot een schorsing leidt. Hij gaat in breoep tegen de straf.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 2 juni 2007

Het Bildts bedreigd, maar wie doet er wat aan?

Typisch Bildtse winkelhaakboerderij

De politiek op Het Bildt maakt zich grote zorgen over de teloorgang van de eigen taal en cultuur, nu de gemeente steeds intensiever samenwerkt met de buurgemeenten. Maar wat doet Het Bildt eigenlijk zelf voor het behoud van de taal?

'De lucht is blau fan dagen en griis fan onrust' staat er op een van de wandtegeltjes die Geke Postma uit Sint Annaparochie verkoopt in een voorkamertje aan de Kaai. De kleine ruimte is aardig vol door alle spulletjes van de Stichting Ons Bildt, waarvan Postma bestuurslid is

"Ik wil gyn spul met 'e gemeente, maar 't wordt hyltyd moeiliker en dat fyn ik niet altyd terecht", zegt Postma. 'Ons Bildt' is altijd zuinig geweest, zodat ook dure geschiedenisboeken uitgegeven konden worden, en juist dat oppotten wordt de stichting nu door de politiek kwalijk genomen, verklaart ze met een zucht. "Wij doen alles foor nop, maar wij motte fan 'e gemeente nou eerst ons reserves opmake."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

't Bildt, 1 juni 2007

Feetwarmers: 't Bildt

Bron: YouTube, (op een idee gebracht door Kirstenz.web-log.nl)


Sint Annaparochie, 1 juni 2007

Pleidooi voor behoud van Bildtse taal

De Bildtse taal en cultuur mogen niet verdwijnen als gevolg van de verdergaande samenwerking tussen Het Bildt en de andere Middelseegemeenten Menaldumadeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel. Volgens de PvdA op Het Bildt is samenwerking prima "soalang de unike history en kultuur maar bewaard blyft", aldus PvdA'er Leendert Ferwerda.

Volgens hem betekent dat onder andere dat ook ambtenaren die werkzaam zijn in een van de andere gemeenten Bildts-sprekende klanten correct te woord moeten staan. "'t Kin niet soa weze dat 'n amtner an de baly sait: ‘ik versta u niet' at d'r een Bildts praat. Want at je dan sêge: dat laait dan an jou intelligînsy, dan ferstaan se ‘t gek genoeg altyd wel." Ferwerda ziet de samenwerking tussen de vier gemeenten vooral als een lat-relatie, "of op syn Bildts, 'n mab-relasy: metnander apart blive."

Bron: Leeuwarder Courant


Den Haach, 1 juni 2007

'Rembrandt' skildert Saskia

'Rembrandt' sil syn Saskia opnij skilderje yn Sint Anne. Dat bart presys 374 jier nei't de echte Rembrandt dat die. Syn frou Saskia van Uylenburg kaam fan Fryslân.

De Haachske skilder René Klarenbeek sil it barren neidwaan. Hy komt takom wike freed nei It Bilt om dêr syn eigen frou Dagmar te portrettearjen. Klarenbeek docht dit yn deselde styl as Rembrandt. Syn frou hat ek klean oan út de santjinde ieu.

Bron: www.omropfryslan.nl


St-Annaparochie, 31 mei 2007

Middelsee Gemeenten starten handhavingsbureau

Middelsee Gemeenten handhaven vanaf mei 2007 gezamenlijk. Het nieuwe handhavingsbureau is gevestigd in het gemeentehuis van het Bildt, in St.-Annaparochie. Het bureau heeft acht mensen in dienst. Vijf nieuwe mensen zijn aangenomen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Het handhavingsbureau controleert onder andere de naleving van bouw- en milieuvergunningen in de vier gemeenten. Voor de inwoners van de Middelsee Gemeenten betekent dit dat de gemeente beter zal toezien op het naleven van de regels en dat de Middelsee Gemeenten in elk van de vier gemeenten op een zelfde manier optreden.

Met de ondertekening van het convenant hebben de gemeentebesturen van de Middelsee Gemeenten de samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving bekrachtigd. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat met bundeling van de kwaliteiten van de afzonderlijke organisaties, op een professionele, adequate en efficiënte wijze inhoud wordt gegeven aan de handhavingstaken. De Middelsee Gemeenten bestaan uit het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Middelsee Gemeenten werken ook op andere gebieden nauw samen.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Jacobiparochie, 31 mei 2007

Politie houdt verdachte aan voor brandstichting

De politie heeft woensdagmiddag een 15-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie aangehouden op verdenking van brandstichting van een mobiel toilet aan de S. Brandsmalaan. Een ooggetuigen waarschuwde omstreeks 16.25 uur de politie en de brandweer via 1-1-2. Eenmaal ter plaatse bleek er een mobiel toilet in brand te zijn gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het mobiele toilet veel schade opliep.

Volgens omstanders had de 15-jarige jongen het toilet in brand gestoken. De agenten gingen naar zijn woning en na enig aandringen bekende de verdachte dat hij het toilet in brand had gestoken. De jongen werd overgebracht naar het politiebureau en mocht na verhoor en een proces-verbaal het bureau weer verlaten.

Bron: www.politie.nl


Nieuwebildtzijl, 28 mei 2007

Zeventig jaar samen onder aan de dijk

Samen praten Eeltje en Baukje Tjepkema nog graag over vroeger tijden aan de Nieuwebildtdijk.

Het was op een dansavond in de jaren dertig in dorpscafé De Drie Gemeenten in Oude Leije dat bij Eeltje Tjepkema (95) en Baukje Wassenaar (93) de vonken oversprongen, "'t Waar liefde op 't eerste gesicht", zegt Baukje met een lach.

Eigenlijk was het gek dat ze elkaar niet eerder ontmoetten, want hij woonde in Nieuwebildtzijl en zij woonde even verderop aan het streekje Kriegenbrug aan de Nieuwebildtdijk. Hoe dan ook, in 1937 trouwden ze, afgelopen zondag precies zeventig jaar geleden.

Ondanks het huwelijksgeluk was het een moeilijke tijd. "'t Waren de krisisjaren. We mosten ons rede met fijf gulden in 'e week", herinnert Eeltje zich. "Hoe 't kon weet ik niet, maar 't kon", zegt Baukje.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: Niels Westra (scan)

Lees verder   >>

Aldebiltsyl, 27 mei 2007

Feest yn Ouwe Syl (foto Johan Visbeek)

Kearslûs yn Ouwe Syl opknapt

Hûnderten ynwenners fan Ouwe Syl hawwe sneontemiddei de opknapte kearslûs yn it doarp feestlik yn gebrûk nommen. De kearslûs waard ein ferline jier yn âlde steat hersteld as ûnderdiel fan in opknapbeurt fan it sintrum fan Ouwe Syl.

Dêrmei giet in lang koestere winsk fan de doarpsbewenners yn ferfolling om de histoaryske wearde fan Ouwe Syl as seehaven te behâlden en yn toeristyske sin te benutten.

De gemeente It Bilt en Wetterskip Fryslân hawwe jild foar de opknapbeurt beskikber steld. Dêrneist kaam it projekt yn oanmerking foar in Europeeske subsydzje.

Bron: www.omropfryslan.nl
foto Johan Visbeek


Oudebildtzijl, 26 mei 2007

foto Johan Visbeek

Honderden Bildtkers vieren feest Ouwe Syl

Burgemeester Aucke van der Werff heeft zaterdagmiddag de historische keersluis in Oudebildtzijl opnieuw in gebruik genomen. De in 1505 aangelegde uitwateringssluis, de brug en de dorpskern zijn voor €785.000 opgeknapt.

Naast de ouwe syl, op de wal, is een praam geplaatst die als leugenbank moet dienen. Honderden Bildtkers vierden het restauratiefeest mee.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: Johan Visbeek

klik hier voor de fotoreportage van Sytse Keizer >>


St.-Annaparochie, 25 mei 2007

Nieuwe inwoners gaan door gemeentehuis

Ongeveer 50 nieuwe inwoners van het Bildt bezochten donderdagavond de nieuwe inwonersavond. Deze nieuwe mensen kwamen uit verschillende delen van het land, maar ook van dichtbij. De nieuwe Bilkerts kwamen o.a. uit Haarlem, Oss en Oosterwolde, maar ook uit Marssum. Het college van burgemeester en wethouders stelde zich voor en burgemeester van der Werff vertelde hoe het Bildt is ontstaan. Het Bildts van wethouder Hans Kaper was voor iedereen verstaanbaar, het Fries, tot spijt van wethouder Haarsma niet.

De gemeentesecretaris en leden van het Management Team leidden de nieuwe inwoners door het gemeentehuis. Van archief, via raadzaal naar burgemeesterskamer. En passant ontmoetten zij de vergaderende fracties. Op de foto geeft PvdA raadslid Leendert Ferwerda een nieuwe inwoner uitleg over de subsidieverordening.

Na afloop was er tijd voor een hapje, een drankje en een goed gesprek. De gemeente organiseert deze kennismakingsbijeenkomst ieder voorjaar.

Bron: www.hetbildt.nl


St Anne, 24 mei 2007

Werkzaamheden N383 afgerond ?

Sinds deze week staat bij de opdrachtborden van de werkzaamheden aan de Hemmemaweg trots een vinkje met Klear. Helaas bedoelen ze kennelijk dat de belijning klear is, want deze week werd de automobilist al zeker tweemaal gehinderd door allerlei actie rond de brug.

Ook liggen langs de weg nog allerlei bultjes met steen en andere zaken die nog weggewerkt moeten worden.

Klear?? Het schiet mooi op, maar klear is wat anders.


Bron: www.bildtweb.nl
foto: Roelof Varkevisser

klik hier voor grotere afbeelding >>


Medemblik, 23 mei 2007

Petronella de Jong weer vol door de wind

Petronella de Jong is vandaag, na een gedwongen rustpauze als gevolg van een auto-ongeval, weer van de partij tijdens de Breitling Regatta voor de kust van Medemblik. De 36-jarige Ynglingzeilster uit Sint Jacobiparochie was bijna anderhalve maand uit de roulatie, maar gaat vandaag op het IJsselmeer voor de kust van Medemblik weer vol door de wind.

Vorige week maakte de Friese kernploegzeilster haar rentree op het water in de aanloop naar het evenement dat de komende vijf dagen op het programma staat. "Ik ben vrij gegeven door de artsen en mag alles weer doen", zegt De Jong. Begin april sloeg ze met haar auto over de kop. Daarbij liep ze een hersenschudding en een kneuzing op aan het evenwichtsorgaan op. "Het viel mee, maar ik ben wel enorm geschrokken. Het is een wonder dat ik zo uit de auto ben gekomen, want die was total loss."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel


Sint Annaparochie, 23 mei 2007

Lammetsymet treft mooi weer

Vanaf afgelopen vrijdag stond St.-Anna weer in het teken van Stannemet. Kermis, topkaatsen, ringrijden. spelletjes, een ritje met een heuse brandweer wagen voor de kleintjes en natuurlijk Lammetsymet: het vele publiek dat er op afkwam trof het, het was uitstekend 'met-weer'.


Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas

Nag 'n paar foto's   >>

Nij Altoenae, 23 mei 2007

Snelheidscontrole

De politie heeft dinsdagmorgen naar aanleiding van klachten van omwonenden met behulp van een lasergun gecontroleerd op snelheid op de Oude Bildtdijk. De controle vond plaats tussen 7.15 en 8.45 op een deel van deze weg waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt. Zeven automobilisten reden te hard, waarbij de snelheid varieerde van 54 tot 68 kilometer per uur.Bron: www.politie.nl


St.-Anne, 23 mei 2007

Afûk en Stichting Ons Bildt komme met Bildtstalig Tomkeboeky

Op woensdeg 6 juny, de overdâgs om 14.15 wort in `e bibletheek in St.-Anne in ’t kader fan ’t Frys Foorlees Festifal de Bildtstalige "Tomke en Romke op rais" prissinteerd. De oversetting en de drukkosten foor deuze spesjale Bildtse Tomke in `e Afûk-sery binne deur Stichting Ons Bildt foor hur reken nommen. `t Eerste eksimplaar sil op ludike wize anboaden worre deur Tomke in aigen persoan.

Bútten de langere ferhaaltsys staan d`r (opsêg)fersys en spelletsys in `t boeky, die’t skreven binne deur Auck Peanstra, Riemkje Pietstra en Geartsje Douma. `t Geheel is prachtig illustreerd deur Marijke Klompmaker en Luuk Klazenga. `n Sery nije Tomke-ôfleverings is fan 21 maai ant en met 16 juny fan 17.55 – 18.00 uur avens te sien bij Omrop Fryslân. De Stichting Ons Bildt praat nag met Omrop Fryslân over `t opnimmen fan een of meer fan deuze ôfleverings in `t Bildts. Die sille niet te sien weze op `e tillefizy, maar worre dan an `e peuterspeulsalen en kynderopfang op `t Bildt anboaden op DVD.

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Annaparochie, 22 mei 2007

Automobilist gewond na aanrijding met aanhangwagen

foto van andere situatie !

De politie heeft maandagmiddag een aanrijding afgehandeld op de N383 nabij Sint Annaparochie, waarbij een 41-jarige automobilist uit Leeuwarden gewond raakte. Een 42-jarige automobilist uit Dalfsen reed met zijn aanhanger in de richting van Sint Annaparochie. De aanhanger begon, vermoedelijk door een foutieve belading, te slingeren en sloeg over de kop.

Uit tegenovergestelde richting naderde de automobilist uit Leeuwarden. De man kon de aanhanger niet meer ontwijken en een aanrijding was het gevolg. De Leeuwarder werd met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in zijn woonplaats. Bureau Verkeersongevalanalyse stelt een nader onderzoek in.

Bron: www.politie.nl


Ouwe-Syl, 21 mei 2007

Sluis Ouwe-Syl in oude glorie hersteld

Zaterdagmiddag 26 mei om 13.30 uur zal burgemeester Aucke van der Werff de Pyp op Ouwe-Syl officieel in gebruik nemen. Het hele dorp is persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De Pyp is de historische keersluis, midden in het dorp. Deze sluis is als onderdeel van het dorpscentrum tussen augustus en december 2006 gerenoveerd en in oorspronkelijke staat hersteld. Daarbij is ook van de andere straten in het centrum van Ouwe-Syl de bestrating vervangen. Doel van het project was om de historische waarde van Oudebildtzijl als zeehaven te behouden en in toeristische zin te benutten. Realisatie van dit project heeft een lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling doen gaan.

De sluis heeft alleen een kerende functie als het water aan de noordkant te hoog komt. Het is niet de verwachting dat dit zal gebeuren. In 1505 is de sluis aangelegd als uitwateringssluis, die tot 1600 een schuttende functie had. Daarna is de Nieuwebildtdijk aangelegd met een sluis in Nieuwebildtzijl. In 1906 is de sluis vernieuwd, verdiept en verbreed. Begin dertiger jaren is de brug vervangen. Die brug is nu in 2006 vervangen en nagemaakt naar het model van de brug van 100 jaar geleden. Begin jaren vijftig zijn de sluisdeuren verwijderd en vervangen door schotbalken, die bij hoog water voor de kerende werking moesten dienen. Nu zijn de deuren terug geplaatst om het beeld van 100 jaar geleden te kunnen herstellen. De schotbalken liggen nog aan de noordzijde van de kroeg.

Het wapen van Ouwe-Syl is uitgebeeld in de boog van de brug. Dit is bijzonder omdat het wapen van Ouwe-Syl op geen andere plek in het dorp wordt weergegeven. Met het vastleggen van het wapen in de brug legt Ouwe-Syl een stuk geschiedenis vast.

Bron: www.bildtweb.nl


Sint Annaparochie, 20 mei 2007

Triemstra heerst op kaatsvelden

Taeke Triemstra, de PC-koning in 2006, heeft in drie dagen evenzoveel zeges geboekt. Na winst in een afdelings- en een uitnodigingspartij, won hij met zijn partuur ook de vrije-formatiepartij in Sint Annaparochie.

Triemsta, met Johan van der Meulen en Auke van der Graaf, was in de eindstrijd Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniel Iseger de baas met 5-3,6-4. Durk Yde Sjaarde, Erik Haitsma en Pier Piersma eindigden als derde. Ze verloren in de halve finales met 2-5,6-6 van de later winnaars.

Voorbestopslager Johan van der Meulen werd koning in Sint Annaparochie

Bron: www.nos.nl
foto: knkb


Nieuwe Bildtzijl, 17 mei 2007

Dobbepaarden terug in Noarderleech

Zestien hengsten van dobbepaardeneigenaar Piet Lootsma zijn vanmiddag losgelaten op het Noarderleech bij Nieuwe Bildtzijl. Een aantal van hen hoorde bij de groep die begin november vorig jaar vanwege de hoge waterstand drie dagen vastzat op een dobbe bij Marrum. Deze zestien zijn de eersten van Lootsma's grote kudde die net als vorige jaar de zomer in het buitendijkse gebied doorbrengt.

De komende weken vervoert Lootsma een wagen of twintig met merries, veulens en hengsten naar het Noarderleech. "Ik wit net presys hoefolle dat der binne." De merries staan meer naar het oosten, ter hoogte van Marrum. Een deel van die horde zal de komende maanden in het buitendijks gebied veulens werpen. "Wy hâlde it wol yn de gaten", zegt Gerrit van der Leest van It Fryske Gea.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Niels Westra

Lees het hele bericht >>


Leeuwarden, 15 mei 2007

Wethouder Kaper speelt djembé voor eerlijke wereldhandel

Wethouder Hans Kaper toonde zich zaterdag 12 mei van zijn muzikale kant. De heer Kaper deed mee aan een djembé workshop, georganiseerd door de wereldwinkel in St.-Annaparochie. Deze workshop vond plaats in het kader van de World Fair Trade Day.

De 'World Fair Trade Day' is een internationale actiedag. Elk jaar rond de tweede zaterdag van mei zetten alle wereldwinkels en aanverwante organisaties eerlijke handel in de schijnwerpers. Zo voeren zij campagne voor een meer rechtvaardige wereldhandel.

Bron: www.hetbildt.nl
foto: Roelof Varkevisser

Voor meer foto's klik op: www.bildtweb.nl/djembe


Sint Jacobiparochie, 14 mei 2007

Smokings en boa's bij eeuwfeest De Koppel

De voetjes gaan van de vloer tijdens het galafeest in de grote tent bij de christelijke basisschool De Koppel in Sint Jacobiparochie. De school bestaat honderd jaar, en daarom waren de kinderen vrijdag chique gekleed. De jongens in smoking en de meiden met boa dansten op het speciaal voor het eeuwfeest geschreven talentenlied.

Naast het galafeest voor de leerlingen was er zaterdag een grote reünie voor oudleerlingen. Gisteren werden de festiviteiten afgesloten met een speciale kerkdienst met muziek van het korps van Nij Altoenae.

Bron: Leeuwarder Courant
FotoLC/NielsWestra


Leeuwarden, 12 mei 2007

‘Je zou ’m soms achter het behang plakken’

Zeker tien jaar zorgen ze al voor hun ouders. Het begon met hulp in de tuin en het huishouden en in de loop der tijd kwamen vervoer, administratie en de hele rataplan erbij. Ton en Hennie Huisman uit Sint Annaparochie hielpen vijf dagen in de week bij de ouders van Hennie in Oudebildtzijl, tot die in maart verhuisden naar een verzorgingstehuis in Menaldum kwamen. Sindsdien is het een stuk rustiger, maar administratie en boodschapjes moeten nog steeds worden gedaan.

Voor Ton en Hennie is de eerste provinciale ontmoetingsdag voor mantelzorgers, gisteren in het Fries Natuurmuseum en keramiekmuseum Het Princessehof in Leeuwarden, heel nuttig. "Je hoort ook eens hoe andere mensen het hebben. Je denkt dat je het zelf heel zwaar hebt, maar anderen hebben het nóg veel zwaarder", zegt Ton. Hij knikt met een blik vol ontzag naar een vrouw die achter het stel zit. "Die zorgt voor drie mensen, vliegt van de ene naar de ander. Dan valt het bij ons wel mee."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 11 mei 2007

Gemeente werkt aan verbetering schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie bij de gemeente het Bildt is voor verbetering vatbaar. Dat vinden inwoners die meededen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Onvrede bestaat over het krijgen van een ontvangstbevestiging, het tijdig verzenden van een inhoudelijk antwoord op een brief, de openingstijden en het taalgebruik. De gemeente het Bildt krijgt toch gemiddeld een ruime 7 voor dienstverlening.
Bron: www.hetbildt.nl


Het Bildt, 9 mei 2007

Gebruik Bildtse taal blijft goed op peil

Het Bildts is de enige streektaal in Fryslan die zich goed staande weet te houden. Waar het Stellingwerfs en het stadsfries veel terrein moeten prijsgeven aan het Nederlands, blijft het aantal mensen dat Bildts spreekt stabiel. Zo'n 33% van de inwoners van het Bildt spreekt de eigen taal.

"Het Bildts lijkt zich goed te kunnen handhaven. Deze kleine streektaal blijft bij de oudste en de jongste generatie nagenoeg op hetzelfde niveau en het Nederlands lijkt hier nauwelijks terrein te winnen," schrijven de onderzoekers. Ter vergelijking: Het Stellingwerfs wordt in Ooststellingwerf door 11% gesproken, in Weststellingwerf door 28%. Beide kampen met een daling in het gebruik van de eigen taal. Vooral het Nederlands wint in deze gebieden. Op het Bildt heeft 32,7% het Bildts als moedertaal, 43,6% het Fries en 19,6% het Nederlands. Partners onderling spreken meer Bildts: 37,9%, tegen 33,4% Fries en 26,3% Nederlands.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder   >>

Tijnje, 9 mei 2007

Bilkert blaast 665 ug/l

De politie heeft woensdagmorgen vroeg een 26-jarige automobilist uit de gemeente Het Bildt op de Romke van Damwei staande gehouden. Omdat vermoed werd dat de man onder invloed verkeerde, moest hij op het politiebureau een ademanalyse ondergaan.

Gezien de uitslag van 665 ug/l, werd zijn rijbewijs ingevorderd en proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Bron: www.politie.nl


Sint Jacobiparochie, 7 mei 2007

Wiersma wint Bevrijdingsloop Sint Jacobiparochie

De Sportvereniging Friesland had bij haar bevrijdingsloop die nu vanaf het mooie sportcomplex De Fijfskaar in Sint Jacobiparochie van start ging ook een 25 km. loop op het programma gezet. Dit als testloop voor de marathon van Leeuwarden die op 10 juni wordt gehouden.

De deelname van 140 lopers was iets minder dan was verwacht. Toen deze loop op de kalender werd geplaatst was nog niet bekend dat de Afsluitdijkmarathon zou worden gehouden, nu deed men zich zelf concurrentie aan. Maar met elkaar waren deze twee evenementen een groot succes. Otto de Boer die samen met nog enkele SV Frieslandleden meedeed aan de marathon van Bolsward naar Leeuwarden voor het goede doel liep deze dag ook al weer de 10 Engelse mijlenloop mee. Ook waren er leden die het bevrijdingsvuur haalden vanuit Wageningen en hadden er natuurlijk genoeg kilometers opzitten om ook nog aan deze Bildtse bevrijdingsloop mee te doen. De weersomstandigheden waren ideaal, wel winderig maar dat is fijn als de temperaturen boven de 20 graden komen. Genieten deden de lopers van het ruime uitzicht over het Bildtse land waar het land snakt naar water. Voor de lopers was er water genoeg te krijgen onderweg, om de 5 km. water, sportdrank, sinaasappels en sponzen. Het White Angels Verkeersteam regelde het verkeer bij de splitsingen en ook namen zij de EHBO voor hun rekening.

Bron: www.hardloopnieuws.nl


Jorwert, 7 mei 2007

Van der Meulen en Triemstra blij met nieuwe voorinse

Auke van der Graaf

"Hoe de verhoudingen dit seizoen zullen liggen in kaatsland werd zaterdag in Jorwert al aardig duidelijk. Ook in 2007 zullen Johan van der Meulen c.s. een van de absolute topparturen zijn. Met Auke van der Graaf als vervanger van de gestopte Kor Zittema heeft dit trio niets aan kwaliteit ingeboet.

Van der Graaf kreeg meteen het koningschap toebedeeld, aangezien hij als sterk kaatsende voorinse ook de tweede opslag voor zijn rekening nam. Het is de opmaat voor een mooi seizoen, zo rekent de Berlikumer zich vast rijk. "Dêr hoopje ik op." Na twee seizoenen waarin hij als achterinse weinig hoogtepunten kende, is zijn keus om in het perk van plek te wisselen slim geweest. Zeker ook omdat hij daardoor bij het succesvolste trio van 2006 kon aanschuiven.

Van der Graaf won in 2004 het puntenklassement en hij kaatst nu met PC-koning Taeke Triemstra, die vorig seizoen de meeste punten bij elkaar kaatste. De verhoudingen liggen duidelijk vast. Triemstra is de baas en neemt, als hij weer helemaal fit is, de voorminst opslag voor zijn rekening. De achterinse uit St. Jacobiparochie ontbrak vanwege een achillespeesblessure vorige week in Weidum, maar in Jorwert verbeet hij de pijn. "Ik kin wer in soad, mar it docht noch wol sear."

Bron: Friesch Dagblad


Buitenpost, 4 mei 2007

Berucht waren de fietstochten van Landwachters door afgelegen delen van het platteland.

Jasper Keizer doorbreekt taboe Friese verraders

Foute Friezen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de specialiteit van Jasper Keizer (76) uit Buitenpost. Deze week kwam zijn nieuwe boek uit: De zwarte wagon, over Landwachters en stiekeme verraders. Het wordt tijd voor vergeving, vindt de amateur-historicus. " Myn heit soe sizze: 'Hoe krijst it yn 'e harsens om sa te skriuwen.'"

"Ut waar geweldig man. We saten altyd by de see." Jasper Keizer vervalt in zijn moedertaal, het Bildts, als hij vertelt hoe hij als tiener in Oude Bildtdijk de oorlogsjaren ervoer. Brandbommen en mijnen spoelden aan, maar ook pamfletten van de geallieerden of resten aluminiumfolie, gebruikt om de Duitse radars te misleiden. Reuze spannend. "Kinst rustig stelle dat wij as kienders hele mooie jaren had hewwe."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St.-Annaparochie, 3 mei 2007

Krant rondbrengen achter rollator

Jitske Dankert

"Ik wil jim d'r even op attint make dat wij hier in Sint Anne 'n geweldige krantebesorgster hewwe." In haar eigen taal krijgt bezorgster Tsjitske Dankert uit Sint Anneparochie een mooi compliment van LC-abonnee G. Postma-Postma. Bij een val brak Tsjitske een voet, maar dat brengt haar klaarblijkelijk niet van haar stuk, meldt mevrouw Postma.

Ze is nu weer zover dat ze een eindje kan lopen. Voor een deel van haar krantenwijk heeft ze nog hulp, maar zelf is de bezorgster ook weer op pad. Ze vond dat ze wel een deel van de route kon doen. Niet op de fiets, dat durft ze nog niet, maar achter de rollator. Lezeres Postma laat weten groot respect te hebben voor het doorzettingsvermogen van de bezorgster.

Bron: Leeuwarder Courant,
Gehoord en Gezien


St.-Annaparochie, 2 mei 2007

Vier lintjes uitgereikt op het Bildt

Burgemeester Van der Werff heeft vrijdagochtend 27 april op het Bildt vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De gedecoreerden, vier mannen, werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 'lintjestour' van de burgemeester begon 's ochtends om 09.00 uur op het gemeentehuis in St.-Annaparochie. Daar overhandigde hij een oorkonde en het speldje aan Arjen de Haan en Rients Leijstra. Beide wisten dat ze een lintje zouden ontvangen. Daarna volgden verrassingsbezoekjes aan de bibliotheek en Beuckelaer, om Jelte Pars en Teake Brandsma tot ridder te benoemen. Twee vrijwillige brandweermannen die ook in aanmerking kwamen voor een lintje hadden van tevoren aangegeven geen prijs te stellen op een koninklijke onderscheiding.

Bron: De Bildtse Post
foto's Jan Bonefaas

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 2 mei 2007

Dijkliefde: Klaas en Nel Mennenga-de Jong


Toen ik een jaar of 16/17 was, ging ik enkele jaren achter elkaar met een stel vriendinnen in de alom bekende kampeerboerderij “Actania” op Terschelling mijn vakantie vieren. Zo ook Klaas, die samen met vriend Kees per fiets de Afsluitdijk overging om zijn vakantie te houden in “Actania”. Klaas woonde destijds in Den Helder (N.H.). Ikzelf woonde in St. Annaparochie (het Bildt).

Het eerste jaar dat we elkaar ontmoetten, bleef het bij kennismaken. Het volgende jaar bleef het daar niet bij. Na de vakantie werden er brieven uitgewisseld en op een gegeven moment kwam Klaas een bezoekje brengen in St. Anne en ik reisde zo nu en dan naar Den Helder, steeds met de bus. Zo ging dat ieder weekend de Afsluitdijk over.

Bron: Noordhollands Dagblad.nl,
'Dijkliefdes'

Lees het hele bericht


St.-Jabik, 2 mei 2007

Dodenherdenking 4 mei 2007

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking 4 mei op die datum een sobere bijeenkomst in en bij de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie, aanvang 19.30 uur. Leerlingen van CBS De Wizebeam en OBS De Lytse Terp uit Minnertsga verzorgen een bijdrage.

Wethouder N. Haarsma-Vrieswijk houdt een toespraak en zal namens de gemeente een krans leggen bij het algemeen herdenkingsmonument. Ook voor belangstellenden is er gelegenheid om bloemen te leggen. Auke Akkerman van CMV Oranje speelt The Last Post en begeleidt het zingen van het Wilhelmus.


Bron: www.hetbildt.nl
foto R. Varkevisser


Sint Annaparochie, 1 mei 2007

Zakslaan bij Paul`s Pub


Het zakslaan in St. Anne trok gisteren niet echt veel deelnemers, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door het grote aantal toeschouwers. Zowel deelnemers als toeschouwers hadden met dit evenement een aardig eind van de koninginnedag.

Bron: www.bildtweb.nl


Weidum, 29 april 2007

Klaas Ane Terpstra over 400 punten grens

Klaas Ane Terpstra uit Minnertsga heeft in Weidum tijdens de 56e Bangmapartij te Weidum de 400 punten overschreden. In de finale won Witmarsum met Gert Jan Meekma, Herman Sprik en Folkert v/d Wei van het partuur van Minnertsga: Wouter Jan de Roos, Klaas Ane Terpstra en Chris Wassenaar met 5 - 2 en 6 - 6.

Klaas Ane had 399 punten in zijn glansrijke kaatscarriere behaald. Nog een punt was hij verwijderd van de 400 puntengrens. Doordat hij nog mee kaatst in het afdelingspartuur van KV Minnerstga was dit vandaag mogelijk. Met het behalen van de tweede prijs staat zijn puntentotaal nu op 401 punten.Bron: www.knkb.nl


Sint Annaparochie, 29 april 2007

Aanhouding na verzet

De politie heeft zondagnacht voor een woning aan de W. Boumastraat een 17-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden omdat hij niet wilde luisteren naar de politie. De politie kwam ter plaatse na een melding van geluidsoverlast.

De verdachte negeerde meerdere verzoeken van de agenten om niet in gesprek te gaan met omwonenden. Toen hij daarbij dreigend taal uitte in de richting van de politie, is hij aangehouden. De verdachte is, ondanks zijn verontschuldiging, voor verhoor naar het bureau gebracht. Er is proces-verbaal opgemaakt voor het niet voldoen aan bevel of vordering. De jongeman is daarna weer vrijgelaten.

Bron: www.politie.nl


Berlikum, 29 april 2007

Stannebuurster aangehouden voor mishandeling

De politie heeft zondagochtend in een dancing aan het Hemmemaplein een 22-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden inzake mishandeling. De verdachte had een 19-jarige na een woordenwisseling meerdere malen in het gezicht geslagen. Het slachtoffer liep gezichtsletsel op en is door de politie naar de spoedeisende hulp van het MCL gebracht.

De verdachte is aangehouden en voor verhoor naar het bureau gebracht. Hij is ingesloten. Omdat de toedracht van het incident nog niet helemaal duidelijk is, vervolgt de politie haar gesprekken met getuigen, verdachte en slachtoffer.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 28 april 2007

Onrust in bijbelstichting om afgelaste afscheidsreceptie

Het afgelasten van de afscheidsreceptie van de omstreden manager Han Vergouwe heeft tot hernieuwde onrust geleid bij het personeel van de christelijke stichting ‘Wat zegt de bijbel?' met het hoofdkantoor in Sint Annaparochie.

Interim-directeur Samuel van der Maas schrijft aan het personeel dat Vergouwe in een laat stadium eiste dat bepaalde mensen van de receptie moesten worden geweerd. Zo niet, dan zou hij onaangename dingen zeggen. "Dit soort chantage ben ik zowel in christelijke als in seculiere context nog nauwelijks tegengekomen", aldus de directeur.

Bij de interkerkelijke stichting is al maanden onrust, omdat leden van het management en bestuur kritiek hadden op het functioneren van Vergouwe. Na een advies van een commissie van wijze mannen stapten bestuursleden op en moesten sommige managers vertrekken. Later maakte Vergouwe bekend dat ook hij wegging. Hij werkt sinds kort bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Jacobiparochie, 28 april 2007

Taeke Triemstra als hoeder van 'cultureel erfgoed'

Taeke Triemstra: 'Dat gegriem mei dy want, dêr moatte se mei ophâlde'

De hang naar 'froeger wie alles better' in de conservatieve kaatswereld ergert Taeke Triemstra soms wel eens. Eigenlijk is de PC-koning van vorig seizoen een hoeder van Fries cultureel erfgoed, want het spel mag van hem blijven zoals het is. Een kwaadslag? "Dat is onmacht en dom."

Voorlopig staat heit Reinder een straatlengte voor in het kaatsklassement aller tijden op zoon Taeke (24). Het is verschil is 194 punten (393 om 199). "It pleaget my net, ik wit wol dat ik him ynhelje", zegt de PC-koning van 2006. Zeker niet als het wedstrijdprogramma wordt ingekort. Dat is een van de mogelijke veranderingen. Triemstra is begaan met zijn sport. Hij ergert zich wel eens aan alle kritiek.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Hoge Noorden/Laurens Aaij

Lees verder   >>

Leeuwarden, 28 april 2007

Stremming Marssum - Sint Annaparochie

In verband met asfalteringswerkzaamheden wordt de hoofdrijbaan van de provinciale weg N383, gedeelte Berlikum - Sint Annaparochie afgesloten van maandag 7 mei t/m vrijdag 11 mei 2007, voor alle doorgaand verkeer. De afsluiting duurt zoveel langer of korter als noodzakelijk is voor het werk.

Voor het verkeer vanaf Berlikum richting Sint Annaparochie is de westerlijke parallelweg in één richting beschikbaar. Het verkeer vanuit Sint Annaparochie richting Berlikum zal worden geleid over de Langhuisterweg. De omleidingen staan met gele borden aangegeven.

Bron: Leeuwarder Courant,
Meidielings fan 'e provînsje Fryslân


Oudebildtzijl, 27 april 2007

Zes tips voor wie in Japan wil wonen

Jannie Regnerus: 'Als je dat echte traditionele Japan wilt, dan moet je tijd nemen om goed te zoeken'

Eigenlijk is 'Het geluid van vallende sneeuw' helemaal geen reisboek. Ook al won het vorige week de naar reisboekenschrijver Bob den Uyl genoemde prijs voor reisliteratuur, schrijfster Jannie Regnerus noemt het liever 'verblijfboek'. Het gaat immers over het jaar (2000/2001) dat ze als beeldend kunstenaar in Japan woonde, uitgezonden door het Nederlands Fonds voor de Beeldende Kunsten.

De jury van de VPRO Bob den Uylprijs maakte het niet uit. Die was het er na een minuut over eens dat Regnerus van de vier genomineerden de reisliteratuurprijs verdiende. Vanwege haar "onbevangen verslag" van "individuele belevenissen en meer algemene observaties", in een stijl die de jury aan Murakami doet denken.

Regnerus laat haar boek min of meer in het Bildt beginnen, want daar komt ze vandaan. Ze speelde er bugel in de fanfare. "Als kind verveelde het polderland me nooit", schrijft ze. Haar ouders ("ik ben een van Kees en Ineke) wonen nog in het huis in Oudebildtzijl waar ze in 1971 geboren is, als derde van vier kinderen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Breda, 26 april 2007

Goedkoopste huizen staan op het Bildt

De huizen in Bloemendaal zijn nog steeds de duurste van het land. In het eerste kwartaal kostte een woning in deze lommerrijke gemeente gemiddeld 736.018 euro. Dat bleek uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de website Dimo.nl en het Kadaster.

Wassenaar en het Gooise Laren namen met gemiddelde prijzen van rond de 650.000 respectievelijk de tweede en derde plaats in. De Friese plaats Het Bildt is met een gemiddelde woningprijs van 126.345 euro het goedkoopst.

Bron: Trouw


Leeuwarden, 26 april 2007

Friese werkgelegenheid in de lift

In de periode 2003-2005 daalde in Fryslân de vraag naar personeel, maar tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 is het aantal banen van minimaal 15 uur met ruim 2500 toegenomen. Dit is een stijging van 1,2%. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Werkgelegenheidsregister Fryslân, een samenwerkingsverband van de provincie Fryslân en de Kamer van Koophandel. Doel van het register is het genereren van betrouwbare werkgelegenheidscijfers op gedetailleerd niveau. Nederland als geheel kent in dezelfde periode ook een herstel van de werkgelegenheid met een toename van 0,7%.

In de periode 2004-2005 was er bij 20 gemeenten sprake van een daling van de werkgelegenheid. De periode 2005-2006 laat bij nog maar 6 gemeenten een daling zien- en is er bij 25 gemeenten sprake van een groei van het aantal arbeidsplaatsen. Relatief gezien was de groei het grootst in de gemeente Dantumadeel (+5,3%). De gemeenten Bolsward, Ferwerderadiel, Heerenveen, Het Bildt, Leeuwarderadeel en Vlieland kennen een groei tussen de 3 en 4%. Enkel in de gemeente Dongeradeel (-2,5%) is sprake van een daling van meer dan 2%. De vijf andere gemeenten met een daling, kennen een daling van rond de één procent: Gaasterlân-Sleat (-1,3%), Leeuwarden (-0,8%), Ooststellingwerf (-0,4%), Terschelling(-1,2%) en Wûnseradiel (-0,4%).

Bron: www.fryslan.nl

Lees het hele bericht


Leeuwarden, 26 april 2007

Wassenaar weg bij elfstedenwandeltocht

Piet Wassenaar uit Sint Jacobiparochie is opgestapt als voorzitter van de elfstedenwandeltocht. Wassenaar, jarenlang het gezicht van de tocht, verschilde van inzicht met de overige bestuursleden over de organisatie. Volgens waarnemend voorzitter Jaap Jilderda uit Witmarsum heeft het conflict te maken met risico's die kleven aan het organiseren van de wandeltocht.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Nijmeegse wandelvierdaagse wilde Wassenaar de organisatie vergaand perfectioneren. De overige leden van het bestuur vonden dat niet nodig. Volgens Jilderda is de organisatie van de wandelvierdaagse al zodanig dat organisatoren van andere wandelevenementen, waaronder de Nijmeegse wandelvierdaagse, de kunst in Friesland af komen kijken.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 26 april 2007

Schoonmaakdrukte op het Bildt gestart

In het kader van de Himmelwike 2007 zijn voor het eerst ook de basisschoolleerlingen van de gemeente het Bildt de straat op gegaan om de strijd aan te gaan tegen het zwerfafval. Op maandag 23 en dinsdag 24 april gaan in totaal 273 leerlingen van 6 scholen de straat op om het zwerfafval te verzamelen in de omgeving van hun school.

Op maandag 23 april is de Himmelwike om 9.00 uur geopend door Nel Haarsma, wethouder Milieu, de Himmelwike 2007 op CBS De Koppel in St.-Jacobiparochie. De kinderen hebben tijdens de opening een zelf geschreven lied ten gehore gebracht en daarna de handen flink uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk afval in te verzamelen.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


St. Annaparochie, 24 april 2007

Inwoners vinden het Bildt klantvriendelijk

Gemeente het Bildt scoort wederom een ruime zeven op dienstverlening. In 2005 behaalde de gemeente nog een 7,1. De score voor dienstverlening algemeen is nu 7,4. Ook op klantvriendelijkheid scoort de gemeente het Bildt hoger als voorheen. In 2004 vond 84 % van de ondervraagden de medewerkers van de gemeente klantvriendelijk tot zeer klantvriendelijk. Nu is dat 90 %.

De gemeente het Bildt scoort relatief erg goed op balie- en telefooncontact. De schriftelijke communicatie blijft een aandachtspunt. Niet alle briefschrijvers krijgen een ontvangstbevestiging of op tijd antwoord. En het taalgebruik is voor een deel van de inwoners niet duidelijk genoeg. De gemeente is in 2006 gestart met een verbetertraject. Zo werkt ze bijvoorbeeld aan servicenormen. Dat zijn beloftes over de dienstverlening, waar de klant de gemeente op aan kan spreken. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Oudebildtzijl, 24 april 2007

Slikwerk toont kunst in De Witte Klok

Dit voorjaar heeft er op het Bildt een heuse doorbraak plaatsgevonden. De hedendaagse Slikwerkers stonden zelfs bij Zwarte Haan met scheppen klaar om de daad bij het woord te voegen, maar gelukkig, het bleek allemaal slechts symbolisch bedoeld te zijn. Want blij zijn ze, de kunstenaars van de Slikwerkroute, met hun eigen expositieplek in Oudebildtzijl.

De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdagavond 22 juni, voorafgaand aan het eerste Slikwerk-weekend van 23 & 24 juni. Maar al eerder, namelijk per 28 april, kan men in het Bildts Kultureel Informatiecentrum terecht om de groepsexpositie te bezichtigen. Op dat moment betrekken de 24 kunstenaars van het Bildt en omgeving De Witte Klok en zullen ze het hele jaar door wisselende presentaties van hun werk laten zien. Tijdens de twee Slikwerk-weekenden, eind juni en begin september, is deze locatie tegelijk het centrale punt van de kunst & cultuurroute. Maar ook in de periodes daarbuiten is bij De Witte Klok informatie te vinden over alle deelnemende kunstenaars en de verschillende openingstijden van hun individuele ateliers annex expositieruimtes.

www.slikwerk.nl


Weidum, 24 april 2007

Triemstra mist iepening

Haadklasser Teake Triemstra mist de iepening fan it keatsseizoen. Hy hat lêst fan in ankelblessuere dy't er yn febrewaris krige by it fuotbaljen. De klassemintswinner fan 2006 hat no fan de medysk spesjalist it advys krigen om rêst te nimmen. Dêrtroch mist er snein de earste wedstriid fan it seizoen yn Weidum.

Triemstra hopet op 6 maaie wol yn aksje te kommen op de útnoegingspartij yn Jorwert.

Bron: www.omropfryslan.nl


Vrouwenparochie, 23 april 2007

'Moffett-Kooi schrapt vijftig banen'

Heftruckproducent Moffett-Kooi in Vrouwenparochie schrapt vijftig van de tachtig banen. Dat beweert vakbondsbestuurder Anne van Dijk van de FNV. Volgens hem wordt de productie van heftrucks verplaatst naar Ierland, waar zusterbedrijf Moffett gevestigd is.

Ard Vogelaar van Moffett bevestigt de verplaatsing, maar wil nog niet zeggen hoeveel banen er verdwijnen. In Vrouwenparochie worden volgens hem straks reserveonderdelen gemaakt voor de fabriek in Ierland. Ook komt er een trainingscentrum voor operators.

Van Dijk begrijpt niets van het voornemen, dat voor hem als ,,donderslag bij heldere hemel'' komt. Volgens hem draait de fabriek in Vrouwenparochie goed.

Bron: Leeuwarder Courant


Nij Altoenae, 22 april 2007

Fietser gewond bij aanrijding

De politie heeft zaterdagochtend geassisteerd bij een aanrijding op de Matthijs Smitstraat, waarbij een 10-jarige fietser uit Sint Anna gewond raakte. De jongeman fietste vanaf de Oudebildtdijk/Schuringaweg linksaf de Smitstraat op.

Volgens getuigen nam hij de binnenbocht en botste daar op een auto, die juist de kruising naderde. De auto werd bestuurd door een 36-jarige man uit Sint Anna. De fietser kwam ten val en raakte aan het hoofd gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Bron: www.politie.nl


Westhoek, 21 april 2007

Heldin op sokken

Jouke Visser en Patrick Zijlstra springen hoog op de bungee-trampoline in Aeolus.

Aeolus, de god van de wind, laat zich deze ochtend weer behoorlijk gelden in de Westhoek. Gelukkig laat ook de zonnegod zich niet onbetuigd, zodat het op de Oudebildtdijk toch aangenaam aanvoelt. Vandaag is het meesters- en juffendag, en dat betekent dat de leerkrachten een verrassing voor de kinderen hebben: met zijn allen gaan ze naar het kinderdoepark Aeolus in Sexbierum.

Na het drinken en de koek rijden de leerlingen met de meesters en de juffen in de auto mee door het schrale landschap, langs oude boerderijtjes en moderne windmolens, naar de glazen piramide van het kinderparadijs. Binnen is het nog rustig. Er zijn enorme kleurige spring-kussens, een giga-ballenbak en een klimkooi van wel vier verdiepingen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Westhoek, 21 april 2007

Westhoek het veiligst

Volgens de misdaadmeter 2007 van het Algemeen Dagblad is er in 2006 in de Westhoek geen enkele misdaad geregistreerd. Nul inbraken, nul diefstallen, nul overvallen en vernielingen. Daar is het dus veilig wonen.

Goede tweede is Minnertga met slechts één woninginbraak. Ook Minnertsga scoort dus hoog wat de veiligheid betreft. Sint Annaparochie laat wat dit betreft aanzienlijk slechtere cijfers zien. In 2006 zijn er in totaal 17 misdaden gemeld bij de politie.

Bron: www.ad.nl

De AD Misdaadmeter vint u hier >>


Sint Jacobiparochie, 21 april 2007

Vrolijk henneplanten ruimen in Sint Jabik

De politie heeft gisteravond een hennepkwekerij met 1500 planten in een loods aan de K. de Vriesstraat in Sint Jacobiparochie ontmanteld. Simon van der Kamp (links) en zijn vrolijk lachende collega Ronald van der Veen van Omrin hebben de planten en apparatuur verwijderd en vernietigd. In de loods is een 27-jarige man uit Westhoek aange houden.

De politie kwam de kwekerij op het spoor na de aanhouding deze week van vier mannen -drie Harlingers en een Workumer- in een loods in Harlingen. Zij waren daar bezig met het toppen van de hennepplanten.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Noordoost/Jacob van Essen


Sint Jacobiparochie, 21 april 2007

Zeilster De Jong na ongeluk uitgeschakeld

Petronella de Jong is voorlopig uitgeschakeld. De kernploegzeilster uit Sint Jacobiparochie herstelt momenteel van hoofdletsel, opgelopen tijdens een auto-ongeluk. De 36-jarige De Jong mist in elk geval de Hyères-serie die morgen van start gaat. Of de Yngling-zeilster op tijd is hersteld voor de Holland Regatta, eind mei is nog de vraag.

De Jong - vierde op de Spelen van 200-1 in Athene - werd deze week uit het ziekenhuis ontslagen. Daar verbleef ze tien dagen na met haar auto over de kop te ztjn geslagen. "Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad, een paar zelfs", aldus De Jong. M'n auto is volledig total loss, maar ik ben er wonderwel redelijk van af gekomen."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Aldebiltsyl, 20 april 2007

Jannie Regnerus wint Bob den Uylpriis

Jannie Regnerus fan Aldebiltsyl hat freed foar har boek 'Het geluid van vallende sneeuw' de Bob den Uyl Prijs krigen. De jierlikse priis is foar it bêste literêre of sjoernalistike reisboek. De winner krijt 5000 euro.

Regnerus krige in beurs om as byldzjend keunstner in jier yn it Japanse Kitakyushu te wêzen. Yn har boek skriuwt se oer persoanlike ûnderfiningen en algemiene observaasjes oer Japan en de Japanners.
Bron: Omrop Fryslan


Leeuwarden, 20 april 2007

het heien van de eerste paal

Bouw van zorgcentrum in Sint Annaparochie mag doorgaan

De meervoudige kamer van de sector bestuursrecht heeft geoordeeld dat de gemeente Het Bildt in redelijkheid een bouwvergunning heeft kunnen verlenen aan Zorggroep Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland voor de bouw van een zorgcentrum in Sint Annaparochie. Het plan voorziet in de bouw van een verpleeghuis met aanleunwoningen in het centrum van het dorp.

De rechtbank heeft de bezwaren van ondernemers uit Sint Annaparochie ondergeschikt geacht aan het maatschappelijk belang bij de bouw van het zorgcentrum. Het bouwplan voorziet volgens de rechtbank in een goede doorstroming van het verkeer en in voldoende parkeerruimte. Ook met met mogelijke geluidsoverlast is in de bouwplannen voldoende rekening gehouden.

Bron: www.rechtennieuws.nl


St.-Annaparochie, 20 april 2007

B&W vóór ReststoffenEnergieCentrale in Harlingen.

"In het advies wordt de kern van het beslisdocument haalbaarheid realisatie REC samengevat, alsmede de bevindingen naar aanleiding van de contra-expertise die in opdracht van de aan Omrin deelnemende gemeenten heeft plaatsgevonden. Het college dient nu, in opmaat naar besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Omrin, haar voorlopige standpunt te bepalen met betrekking tot realisatie van een REC."

"Het college is van oordeel dat, nog afgezien van het feit dat realisatie leidt tot een aanzienlijke besparing in verwerkingskosten, ook vanuit andere gezichtspunten bezien het bouwen van een reststoffenenergiecentrale te Harlingen de beste optie is. Het college is dan ook voornemens om dit standpunt in de AVA van 25 mei a.s. uit te dragen. De raadscommissie wordt van dit collegestandpunt in kennis gesteld."

Bron: Besluitenlijst week 14 - B&W (pdf)


Leeuwarden, 19 april 2007

Vrijzinnigen in spagaat

De remonstranten voelen er niets voor om "een Tom Tom" mee te geven met een uitgestippelde routekaart hoe je ‘moet’ geloven. "Wij geven liever géén kaart mee en laten mensen zélf hun route bepalen, waarvan de bestemming dan ook nog niet eens zeker is", zegt voorgangster Wietske Tinga. Zondag viert de gemeente in Leeuwarden het 12,5-jarig bestaan.

Harry Stinis, voormalig kerkenraadsvoorzitter die bijna alle functies in de kerk wel heeft vervuld, heeft het gevoel dat de Leeuwarder remonstranten zich in een spagaat bevinden. Ze willen graag wat aan de weg timmeren met meer naamsbekendheid, maar het nou ook weer niet van de daken schreeuwen. Zo zijn remonstranten namelijk niet ingesteld. De onbekendheid leidt soms tot vreemde opmerkingen: "‘Oh, ben jj zo’n rechtse rakker’, zei iemand tegen me", vertelt Stinis.

In een tijd van zinzoekers en mensen die hun eigen geloof bij elkaar sprokkelen is de Remonstrantse Gemeente een veilige haven, zou je denken. Stinis hoorde recent ook dat "de vijftigers die zoekend zijn eigenlijk hun doelgroep is". De onderlinge gemeenschap die er met de kleine kern is - gemiddeld ongeveer twintig kerkgangers - is het belangrijkste kenmerk van de gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is het kerkblad en de drie huiskringen in Heerenveen, Harlingen en Sint-Annaparochie. Die kringen zijn met een gemiddelde van zes deelnemers goed bezet, zo wordt landelijk gezegd. Stinis: "Op andere plekken is nog minder. Ze zijn jaloers op onze getallen en kerkgang."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel


St.-Annaparochie, 18 april 2007

Wonen Noordwest Friesland gaat voor groen!

Op woensdag 25 april trekken de medewerkers van Wonen Noordwest Friesland hun werkgebied in om vrijwel alle dorpen in de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menaldumadeel en Ferwerderadiel een aantal bomen aan te bieden en deze ook daadwerkelijk te planten. Dit in het kader van regionale actiedag met als thema: “Corporaties zijn altijd in de buurt”. Deze activiteit maakt onderdeel uit van een regionale actiedag opzet door Aedes, de vereniging voor woningcorporaties.

Wonen Noordwest Friesland wil hiermee de dorpen steunen die belang hechten aan groen en dit ook veelal in hun dorpsvisie hebben benoemd. Groen draagt bij aan een verhoging van de leefbaarheid en dit is één van de speerpunten in het beleid van de corporatie. Ook laat Wonen Noordwest Friesland hier mee zien, invulling te willen geven aan hun maatschappelijke taak. De verenigingen van dorpsbelangen en betreffende gemeenten verlenen hun medewerking aan deze dag.

De actie zal de gehele ochtend in beslag nemen en de aftrap zal worden gegeven om 08.00 uur bij het speelterrein aan de Netaris Brungerstraat in Vrouwenparochie. Hier zullen alle deelnemers bijeenkomen en na een ludieke actie zich verspreiden over het werkgebied om de handen uit de mouwen te steken.

Bron: www.bildtweb/nl


Sint Annaparochie, 18 april 2007

Slechte oevers vertragen elfsteden-vaarroute

Het bevaarbaar maken van de noordelijke elfstedenroute loopt minimaal een half jaar vertraging op door de slechte toestand van de walkanten. Motorjachten kunnen naar verwachting pas in 2009 de route tussen Berlikum en Aldtsjerk bevaren, terwijl was gerekend op de zomer van 2008. Voordat de vaarroute wordt uitgebaggerd en verbreed komt er een onderzoek naar de kwetsbare plekken in de oevers langs het traject.

Boeren langs de route vrezen dat door de golfslag van grote motorjachten slechte plakken in de walkanten nog verder zullen afkalven, met schade aan hun landerijen als gevolg. Volgens woordvoerder Paul Loonstra van Wetterskip Fryslan is dat inderdaad een reëel gevaar. „Der binne in oantal minne plakken yn de rûte."

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

St.-Annaparochie, 18 april 2007

Skeelerbaan geopend

Tientallen kinderen kwamen zaterdagochtend met de skeelers ondergebonden naar de ijsbaan van St.-Annaparochie. Burgemeester Van der Werff opende daar de pas aangelegde skeelerbaan.

De baan - een initiatief van Bouwbedrijf Lont, dat hierdoor het achtergelegen wooncomplex mocht bouwen - zal worden beheerd door de nieuw opgerichte skeelervereniging de Slikrollers. Zij hield zaterdag tevens een open dag, zodat in de brandende zon al heel wat rondjes werden afgelegd.

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


St.-Annaparochie, 17 april 2007

Bomen rooien St.-Annaparochie

De woningbouwvereniging Wonen Noordwest Friesland (WNF) heeft een aantal bomen gekapt, bij het nieuwe appartementencomplex in St.-Annaparochie, op de hoek van de Brandsmalaan en de Warmoesstraat. Deze kap past binnen het groenplan dat o.a. Wonen Noordwest Friesland (WNF) en de gemeente voor dit gebied hebben gemaakt. Bij het nieuwe appartementencomplex laat WNF bovendien parkeerplaatsen en een tuin aanleggen.

Bron: www.hetbildt.nl


Heerenveen, 16 april 2007

Oranje uit Minnertsga wint Fanfare Festival

De fanfare van christelijke muziekvereniging Oranje uit Minnertsga is zaterdagavond winnaar geworden van de 26e editie van het Frysk Fanfare Festival dat gehouden werd in De Rinkelbom in Heerenveen. Oranje gaf volgens de jury de beste uitvoering van het totale programma in de eerste en tweede divisie. De muziekvereniging opende met het koraal Lied 168 en sloot af met de finale uit El Camino Real. De fanfare mag samen de winnaars van de derde (Studio uit Stiens), vierde (De Lofstem uit Sumar) en vijfde (Hosannah uit Wons) divisie optreden op een galaconcert op 27 oktober.

Aan het Frysk Fanfare Festival deden 23 fanfarekorpsen mee.

Bron: Friesch Dagblad


Lollum, 14 april 2007

‘Ik ben gek met die jonge gasten’

PKN-kerk te Lollum

Dan van Aken (47) uit Lollum is een spraakwaterval als hij het over geloof en jongeren heeft. Hij is bevlogen om het geloof door te geven. In Lollum-Waaksens leidt hij met veel succes de catechisatie. "Ik ben gek met die jonge gasten." Van Aken is donderdag 26 april een van de sprekers op de Friesch Dagblad-avond over ‘Jeugd en Geloof’. Hij zal daar vertellen hoe in Lollum-Waaksens in twee jaar tijd de catechisatie zeer populair werd bij de jeugd tussen de twaalf en negentien jaar.

Na een verhuizing naar Lollum kwam het gezin Van Aken - Klasina (40), Sjoerd (16), Dieuwke (14) en Gwendolynn (11) - in aanraking met de PKN-gemeente van Lollum-Waaksens. Ze voelen zich thuis in de kerkelijke gemeente en toen de landelijke kerkfusie in april 2004 zijn beslag kreeg, nam Van Aken een besluit. "Ik ging naar ds. Liuwe Westra en zei: nu wil ik me laten dopen en belijdenis doen. Als protestant. Ik wilde niet ‘hervormd‘ of ‘gereformeerd’ zijn. Ik heb niks met etiketten." In het dagelijks leven is Van Aken docent mens & maatschappij aan CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie. Hij ziet hoe belangrijk oprechte aandacht voor jongeren is. "Je kunt tienduizend keer beter aandacht geven dan geld."

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele artikel


Sint Annaparochie, 14 april 2007

Bloesem voor Van Harenskerk

Met dit warme weer staan de bomen snel in bloei. Het is elke keer weer een klein wondertje hoe er uit dat schijnbaar dode hout weer pril groen en soms verrassende bloei tevoorschijn komt. Voor de Van Harenskerk ontdekte Jan Bonefaas wel een zeer bijzondere boom.

Volgens Bonefaas heeft hij zo'n boom nog nooit gezien. Hij heeft dan ook geen idee wat de naam van deze fraaie boom is. Navraag bij de plantsoenendienst leverde tot nu toe ook geen resultaat op. Wanneer iemand deze soort herkent zou men dat daar erg graag horen.

Bron: eigen nieuwsgaring
foto: Jan Bonefaas


Sint Annaparochie, 12 april 2007

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein 'De Wissel'
(Locatie Woonbedrijf Noordwest Friesland)

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken bekend dat de raad op 29 maart 2007 heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein 'De Wissel' (Locatie Woonbedrijf Noordwest Friesland) ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 april 2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Wonen op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het meest zuidwestelijk gelegen perceel van het bedrijventerrein 'De Wissel' te St.-Annaparochie. Met het bestemmingsplan wordt een juridisch-planologische regeling beoogd voor de bouw van een werkplaats met kantoorfunctie ten behoeve van het bedrijf Wonen Noordwest Friesland.

Bron: Staatscourant

Lees de bekendmaking


Den Haag, 12 april 2007

Het Bildt voert VROM-taken grotendeels goed uit

De gemeente het Bildt voert haar wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen over het algemeen goed uit. De uitvoering van de gemeentelijke milieutaken blijft daar, in vergelijking, iets bij achter. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie in 2006.

Het onderzoek toont wel aan dat de gemeente nog een aanzienlijk aantal bestemmingsplannen heeft dat ouder is dan tien jaar. Daarnaast blijft het niveau van de uitvoering van een aantal milieutaken achter. Bij milieuvergunningen zijn de voorschriften bijvoorbeeld niet altijd goed handhaafbaar en in het milieujaarverslag ontbreekt een aantal wettelijke vereisten.

Bron: persbericht VROM

Lees het hele persbericht


Sint Annaparochie, 12 april 2007

Schilderij van Janna Ruisch (11 jaar)

Kindertekeningen

In de bibliotheek van St. Annaparochie zijn tekeningen en schilderijen te bewonderen van kinderen tussen de negen en twaalf jaar. Allen zitten op les bij Arthouse in Nieuwebildt-dijk. Het gaat om Elbert Dijkstra (9 jaar ), Nienke Heistra (8 jaar), Marije Heistra (10 jaar), Janna Ruisch (l l jaar), Rob v. Tuinen (10 jaar), Germ van der Veen (9 jaar) en Stefan Wij-nia (9 jaar). De onderwerpen zijn door de kinderen zelf gekozen en uitgewerkt onder leiding van Bianca de Gier.

St. Annaparochie, Bibliotheek, t/m 27 april, ma-vr 14-17.30 u, wo ook 10-12 uur en vr.avond: 18.30-20.30 u

Bron: Leeuwarder Courant
UIT


Sint Annaparochie, 12 april 2007

Brouwer Bouwbedrijf heeft het kantoor verhuisd naar Leeuwarden

Brouwer Bouwbedrijf heeft z`n kantoor-activiteiten verplaatst van Sint Annaparochie naar de Westersingel 14 te Leeuwarden waar ook Pré-Bo-Hûs Projektontwikkeling is gevestigd. Beide bedrijven realiseren samen al ruim 25 jaar doorlopend projectmatige woningbouw.

Door deze samenvoeging benutten beide bedrijven elkaars kracht, middelen en expertise. Zo kan de markt breed en optimaal worden bediend. Met korte lijnen. Vanuit een prima locatie met flink meer ruimte en goede (ict-) voorzieningen.

Er is géén sprake van bedrijfsverhuizing. In St. Annaparochie blijft de komo-timmerfabriek en opslag. De kantoorruimtes daar blijven in gebruik voor team-overleg, regionaal werk en andere besprekingen op afspraak. Alleen de kantoor-activiteiten zijn verplaatst en het team is daar bereikbaar.

Bron: Brouwer Bouwbedrijf


Nij Altoenae, 12 april 2007

13 Diploma's voor Bildtse cursus

klik voor grotere foto

Op de jaarvergadering van Stichting Ons Bildt in de Uitwijck in Nij Altoenae kon cursusleider Henk Kas aan dertien gelukkigen het diploma uitreiken als bewijs van het met gunstig resultaat afronden van de cursus Bildts. Zes deelnemers hadden de cursus Bildts voor niet-bildtstaligen gevolgd en zeven de cursus voor bildtstaligen.

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Klaas Oosterbaan die de stichting Ons Bildt jarenlang als vice-voorzitter had gediend. Hij wordt opgevolgd door Piet Marra uit de Westhoek. Stellingwarver schriever Johan Veenstra wist de aanwezigen veel gelach te ontlokken met zijn komische verhalen uit zijn bundel 'De wereld is gek'. Bij het vertellen uit zijn persoonlijk leven uit 'Een brogge van glas' kon je een speld horen vallen.

Bron: eigen nieuwsgaring
foto's: Jan Bonefaas


St.-Annaparochie, 12 april 2007

Jakesreed wordt wandelgebied

De gemeente gaat het gebied Jakesreed aan de zuidkant van St.-Annaparochie opnieuw inrichten. De Jakesreed ligt langs de "Oude Dwinger", de oude vuilstortplaats. Dat is tussen de nieuwe weg, de zuidelijke ontsluiting van bedrijventerrein De Wissel, en De Wissel. Het opnieuw inrichten van het gebied Jakesreed wordt uitgevoerd binnen het plan "Revitalisering van de Wissel."

Het gebied Jakesreed krijgt een natuurlijke inrichting met bomen en struiken. De gemeente plant ook kruiden en creeërt hoogteverschillen en een waterpartij. Zodra het grond- en plantwerk klaar is, zal de gemeente ook een nieuw pad aanleggen. Momenteel is het wandelpad afgesloten en onbegaanbaar. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen.

Bron: www.hetbildt.nl


St.-Annaparochie, 12 april 2007

Dorpsbos St.-Jacobiparochie groeit

Het dorpsbosje aan de zuidzijde van St.-Jacobiparochie wordt met ruim 4.000 m2 uitgebreid. Tijdens de ontwikkeling van de straat Broedertrouw is er met Staatsbosbeheer een afspraak gemaakt over het compenseren van een stukje bos. Dit bosje wordt dit voorjaar ingeplant. Ook worden de bosranden van de bestaande bosjes aantrekkelijker gemaakt.

De sloot wordt verlegd en de oevers worden meer natuurlijk ingericht. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse bomen struiken en kruiden. De tekening geeft een beeld van de plaats van de uitbreiding en de inrichting van het gebied.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Anne, 11 april 2007

Musea

Saskia op een schilderij van Rembrandt

In de LC fan 2 april ston 'n stikky dat persoanen die't betrokken binne bij musea's niet lustere wille at 'n ferhaal fan 'n rondlaider folgens een ut 't publyk niet klopt. Der binne ok andere erfarings. Wij waren met 'n groep út Sint Anne in 't Rembrandthuus en ok der klopte 't ferhaal niet, meenden wij. De rondlaidster fertelde dat Rembrandt en Saskia in Amsterdam troud waren en wist niet dat 't in Sint Anne weest waar. 'n Kopy fan de trou-akte is te sien in 'e Van Harenskerk bij ons in 't dorp, saaien wij.

Wy binne nou twee jaar feerder en in 't Rembrandthuus is nou bekind dat se in Sint Anne troud binne. Je kinne as rondlaiders niet drekt dingen anpasse die't je ferteld worre, want ok nije informasy mot fansels nagaan worre at die klopt. Dat is bij de meeste instansys de werkwize die't folgd wort. Dos at sels de Telegraaf 'n week leden melding maakte dat etsen fan Rembrandt, ut 't museum fan Berlijn, om 1633 in Sint Anne maakt binne en fanôf nou tot en met maai in 't Rembrandthuus te sien weze sille, dan dink je: 't het dos holpen dat wy hur der op wezen hewwe.

G. Wijmenga-van Dijk

Bron: Leeuwarder Courant
Ingezonden


St.-Annaparochie, 11 april 2007

Veel belangstelling voor 'Open stal-dag'

Tientallen mensen, vooral kinderen, kwamen zaterdag een kijkje nemen bij de familie Werkhoven aan de Hemmemaweg bij St.-Annaparochie. Ze hielden een 'open stal-dag'. Bij de Werkhovens zijn al 114 lammetjes geboren, en er wordt nog zo'n aantal verwacht. Helaas was er zaterdag geen geboorte, maar dat mocht de pret niet drukken. Afke Werkhoven gaf de jongeren - uit de buurt en van de camping - in een kar een rondleiding over het bedrijf en langs de dieren.


Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas


Berlikum, 9 april 2007

Mishandeling Berlikum

Een al jaren durende ruzie heeft in de vroege ochtend van tweede paasdag geleid tot de mishandeling van een 20-jarige man uit Sint Jacobiparochie. De man werd in Berlikum in het gezicht geslagen door een 22-jarige inwoner van Beetgumermolen. De twee hebben al enige tijd mot.

Een 21-jarige vrouw uit Beetgumermolen bemoeide zich ook met de ruzie. Zij zou de Sint Jabuurtster in het gezicht hebben geschopt. De man moest met een ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden worden gebracht.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 7 april 2007

‘Ervaring ouderen gebruiken’

Het werkzaam leven zit er op en dan? Thuis zitten, of actief blijven voor de samenleving? Als het een beetje kan het laatste, vindt Anita Kamperman van Partoer, het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Fryslân. "De samenleving kan de werk- en levenservaring en kennis van ouderen goed gebruiken."

Partoer is in opdracht van de provincie Fryslân bezig het landelijke project Zilveren Kracht regionaal in te voeren - een initiatief van de maatschappelijke organisatie Movisie en het ministerie van VWS. Het project is opgezet als tegengas tegen de negatieve houding die in Nederland heerst ten opzichte van ouderen, zegt Kamperman.

Ouderen betrokken laten zijn bij de eigen leefomgeving en ouderen stimuleren met (burger)initiatieven te komen is een van de speerpunten. Op het Bildt is er een goed voorbeeld van het laatste, zegt Kamperman. Een groep veteranen wilde graag een ontmoeting regelen, met een aantal activiteiten erbij. Er werd contact gezocht met de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt, en ziedaar: het project Bildtse Bikkels is een feit.

Bron: www.Friesch Dagblad.nl

Lees het hele artikel


Minnertsga, 6 april 2007

Aardappels poten onder goede omstandigheden

Het weer is uitstekend voor de aardappeltelers. De afgelopen droge weken hebben de grond goed bewerkbaar gemaakt, al is het nu wel een beetje stoffig. Dus gaan de telers volop het land in, zoals hier Bauke Joostema van het loonbedrijf Joostema. Hij is bezig de de aardappelpootmachine te laden met pootgoed. De firma Joostema teelt dit jaar ongeveer 30 hectare consumptieaardappelen voor de frietindustrie. Dat gebeurt op een mooi perceel, vindt Joostema. Het is gescheurd grasland en dat geeft goede grond voor aardappels.Bron: Leeuwarder Courant
foto: Anno Huidekoper


Leeuwarden, 5 april 2007

Met 135 km/u over Harlingerstraatweg


De politie heeft woensdagochtend op de Harlingerstraatweg het rijbewijs van een 43-jarige automobilist uit Sint Annaparochie ingevorderd. De bestuurder passeerde een snelheidscontrole met de lasergun met 153 kilometer per uur, terwijl 100 kilometer is toegestaan. Het rijbewijs van man werd ingevorderd en er werd proces-verbaal opgemaakt.Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 5 april 2007

Palet aan kleuren boven droog akkerland

Een ferme waterstraal rafelt het zonlicht uiteen in een mooi palet aan kleuren boven het land van boer Jan Krol aan de Langhuisterweg bij Sint Annaparochie. Omdat het maar niet wil regenen, ontkiemt de gezaaide zomertarwe niet. De tarwe wordt daarom al vroeg in het seizoen kunstmatig besproeid.Bron: Leeuwarder Courant
foto: Anno Huidekoper


Sint Annaparochie, 4 april 2007

Gemeente aan de slag met 't Plantsoen

De gemeente heeft 't Plantsoen gefatsoeneerd. Als gevolg van de stormschade van afgelopen winter waren er enkele bomen omgewaaid in 't Plantsoen, het parkje achter het gemeentehuis in St.-Annaparochie. In eerste instantie heeft de gemeente de mogelijk gevaarlijke obstakels zoals het bruggetje en het paadje opgeruimd.

Begin april is de aanwezige heesterbeplanting intensief gesnoeid. Bovendien is het parkje ontdaan van allerlei onoverzichtelijke hoeken. Hierna zullen delen van het parkje afgevlakt en ingezaaid worden, zodat een en ander een beter aanzicht krijgt dan nu. Met het opruimen en snoeien wil de gemeente een enigszins ordelijk beeld creëren. Binnenkort maakt de gemeente een definitief herinrichtingsplan voor 't Plantsoen.

Bron: www.hetbildt.nl


 
archief 2007 (1e kwartaal) >>